Skip to main content

Samenvatting rapport BADEN NAAR DE TOEKOMST

Zwembad "It Baeijersplak" Garyp
Op naar 2035

Projectplan: Kwaliteitsverbetering

Het Dorp
Garyp is een dorp met zo'n 1900 inwoners, aan de rand van de Fryske Wâlden, de middenstand is rijk vertegenwoordigd. In Garyp is sprake van een zeer levendig en uitgebreid verenigingsleven. Vanwege de gunstige ligging en de vele voorzieningen is het voor jonge gezinnen een geschikte en aantrekkelij-ke plaats om te wonen. Eén van de voorzieningen is het zwembad welke in 1976 gebouwd en betaald is uit de opbrengsten van zelfgeorganiseerde wielerrondes en autocrossen.

Het zwembad
Onderhoud en verbeteren van de kwaliteit van het zwembad, gebouwen en voorzieningen wordt zo-veel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Ook het toezicht, het beheer en het bestuur geschiedt door vrijwilligers tegen een onkostenvergoeding. Het zwembad is de ontmoetingsplaats voor vooral de jon-gere kinderen vanuit Garyp en omstreken. Vele generaties zwemmers van middelbare leeftijd en oude-re zwemmers maken al jarenlang gebruik van het verwarmde zwembad.

Doelstelling
Het doel van dit project is het uitvoeren van een kwaliteitsimpuls naar de toekomst met oog voor duurzaamheid. In afstemming met de fysiotherapeut en huisarts willen we het zwembad meer toe-gankelijk maken voor ouderen en personen met (tijdelijke) beperkingen. Ook het schoolzwemmen willen we mogelijk maken. Voor het onderhoud gebruiken we duurzame materialen. Daarnaast willen het energieverbruik substantieel verlagen door gebruik te gaan maken van zonnepanelen en een zonne-
boiler. Formele regelgeving rond het beheren van de waterkwaliteit maakt een behoorlijke investering noodzakelijk. Met al deze maatregelen kan ons zwembad voor langere tijd gecontinueerd worden.

Financiering
De totale éénmalige investeringen belopen € 365.000,- echter door zelfwerkzaamheid en benutten van gebruikte materialen etc. etc. resteert een nog te financieren deel van € 95.000.
De historie heeft bewezen dat het zwembad in Garyp kan rekenen op een breed draagvlak binnen de dorpsgemeenschap. Meer dan de helft van alle gezinnen is donateur waardoor we jaarlijks ongeveer € 3.500, - aan donaties ontvangen. Deze gelden komen uitsluitend ten goede aan de bijzondere investe-ringen en verbeteringen en worden nu ingezet voor dit project.
In 2014 is "Enerzjy Koöperaasje Garyp y.o." opgericht met als doel Garyp aan de "groene" energie te krijgen. De Enerzjy Koöperaasje Garyp y.o is een contract aangegaan met de energieleverancier Greenchoice. Een uitvloeisel hiervan is dat het zwembad een bijdrage via Stichting Dorpsbelang Ga-ryp van Greenchoice zal ontvangen die benut kan worden om een renteloze lening aan te gaan.
Het zwembad is in gesprek met de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor het ver-krijgen van een bijdrage in de financiering.
Het bestuur verwacht verder via fondsen en sponsoring een aanmerkelijk bedrag te verkrijgen.
Voor het najaar staat een "grootschalige" actie in Garyp gepland om het resterende bedrag te dekken.

Slot
Het bestuur van zwembad It Baeijersplak te Garyp geeft u met het bijgaande projectplan inzicht in de betekenis van het zwembad voor het dorp Garyp en omstreken. In het bijzonder hopen wij u als maat-schappelijk betrokken instantie gemotiveerd te hebben om bij te dragen aan de realisatie van onze doelstelling en daarmee de continuering van het zwembad.

Het bestuur en de zwemmers zijn uw organisatie op voorhand zeer erkentelijk voor uw bijdrage.