OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


 


 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

april 2020

Corona
Geheel Nederland wordt geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij eenieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren. Wij slaan ons er doorheen.

Verrassing
De Westerein en Easterein zijn voorzien van belijning. Wij als Dorpsbelang hebben hier op verzoek van dorpsbewoners destijds actie op ondernomen echter toen zonder resultaat.
Met de belijning is de weg bij nacht en slecht weer goed zichtbaar.

Zwerfafval
Voor 2020 is de zwerfafvalvergoeding door de gemeente toegekend. Verenigingen en vrijwilligers bedankt voor het opruimen. Voor de komende jaren hopen wij met jullie inzet de schone straten in Garyp te behouden.

Enquête
De Gemeente Tytsjerksteradiel wil onze inwoners voorbereiden op de wijziging in de inzamelfrequentie per 1 januari 2021. Ze halen vanaf 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd. Daarnaast geeft de corona- crisis aanleiding om bij inwoners te polsen wat zij vinden van afval scheiden. Nu mensen meer thuis zijn hebben zij meer afval. Hoe gaan zij daarmee om?

Lees meer =>>

Opening seizoen 2020

Zwembad juni 2017

UPDATE 28 juni 2020

Verruiming Corona maatregelen per 1 juli 2020

Per 1 juli is het zwembad toegankelijk voor
* Kinderen / jeugd tot 18 jaar en in het bezit van een zwemdiploma. Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet.
* Peuters en kleuters met maximaal 1 ouder of oppas. Let op deze kinderen maar ook de ouder of oppas blijft binnen de omheining van het peuterbad. De ouder of oppas hoeft in dit geval geen abonnement te kopen.

Ook nu geldt nog steeds dat het zwembad alleen toegankelijk met een geldig abonnement. Er is dus geen losse kaartverkoop.

Het abonnement kan worden gedownload via de site en worden ingeleverd bij het zwembad.
Onder de kop “Tarieven seizoen 2020 “ staan de abonnementsprijzen gemeld.


Het abonnementsgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres.

 


Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf maandag 15 juni  a.s. het zwembad  “it Baeijersplak” de hekken weer kunnen openen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit een heel ander seizoen gaan worden. Als gevolg van het Corona virus volgen we de richtlijnen van het RIVM. Ook is het Corona protocol met de gemeente afgestemd. Om ook de toezichthouder zijn werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren is besloten om in eerste instantie alleen abonnementen te verkopen aan kinderen/jeugd tot en met 12 jaar en in het bezit van een zwemdiploma. Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet meer. Het zwembad is ook alleen toegankelijk met een geldig abonnement. In eerste instantie is er  geen losse kaartverkoop. Als bestuur begrijpen we dat dit zeer vervelend is voor ouders met kinderen zonder een diploma. Voor de toezichthouder is het anders geen doen om binnen de hekwerken de 1.5 meter aan te houden.

Vanwege het verkorte seizoen zijn de tarieven aangepast (een korting van ca 40%).

De verkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school (worden dit jaar verstuurd via Parro).  Ook zijn de inschrijfformulieren te downloaden via deze site.

De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij de Spar of via de mail worden gestuurd naar zwembadgarijp@gmail.com.

Maak voor 14 juni a.s. het abonnementsgeld over naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres. Vervolgens kunt u vanaf 15 juni  uw lidmaatschapspassen afhalen bij het zwembad.

Tarieven seizoen 2020

- Abonnement voor het 1e  gezinslid   € 25,00  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)
- Abonnement voor het 2e gezinslid    € 25,00  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)                                                    
- Abonnement vanaf het 3e gezinslid  € 12,50  (t/m 12 jaar en in bezit van zwemdiploma)

Bij 3 of meer abonnementen binnen het gezin bedraagt het abonnement tarief maximaal € 62,50

 

Geen losse kaartverkoop mogelijk

 

Als de regels van het RIVM verder worden versoepeld en het weer mogelijk wordt om ook ouders met kinderen zonder diploma welkom te heten dan kunnen reeds eerder gekochte abonnement(en) worden geplust naar een gezinsabonnement.

 

Openingstijden Zwembad 2020

maandag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

dinsdag

09.30 uur-11.30 uur

 

seniorenzwemmen

dinsdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

woensdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

donderdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

vrijdag

14.00 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

zaterdag

13.30 uur-17.30 uur

   

zondag

13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

 Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag

13.30 uur-17.30 uur

en

18.30 uur-20.30 uur

zaterdag

13.30 uur-17.30 uur

   

zondag

13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Tjerk Bouma  - voorzitter
Jetty de jong - secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Jeltje Visser

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gemail.com)

 

(juni 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

 

CoronaLogo EKG 2019
Het coronavirus waart nog steeds rond in de wereld, waarschijnlijk ook nog wel in Garyp. Toch zijn we blij en dankbaar dat onze dorpsgemeenschap tot nu toe gespaard is gebleven voor grote uitbraken en slachtoffers. Langzaam maar zeker worden de maatregelen verruimd en kunnen we, ook als EKGaryp, weer zaken oppakken. Het bestuur heeft haar eerste vergadering op 4 juni jl. gehouden. Het was even wennen, maar met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen was het een geslaagde vergadering. We hebben diverse onderwerpen besproken en nieuwe plannen in de tijd uitgezet. Want plannen zijn er! Wij hopen in het najaar onze reguliere Algemene Vergadering te houden waar we deze plannen met u willen delen en bespreken.

Leden- en klantenwerving
Loopt uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort af? Wij kunnen u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”. Het is nu tijd om actie te ondernemen want de tarieven zijn laag en de groen geproduceerde stroom van ons eigen park is zeer concurrerend!
Meldt u nu aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns of benader een van onze bestuursleden. Vraag naar een vrijblijvende offerte. Als u lid en klant wordt steunt u direct uw eigen dorp, want de coöperatie ontvangt voor elke klant een vergoeding die direct ten goede komt aan de dorpsgemeenschap. Daarvoor hebben wij al enkele jaren het Mienskipsfûns. Wij nodigen groepen mensen uit hiervan gebruik te maken. Zie voor meer informatie op onze website www.ekgaryp.nl. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs
Vanaf 1 juni is ons kantoor weer geopend. U kunt hier terecht voor info over de pilot aardgasvrij, maar ook voor al uw vragen op het gebied van (sociale-) duurzaamheid. De openingsuren zijn gewijzigd: U kunt in It Enerzjyhûs terecht op donderdagmiddag vanaf 13:00 tot 17:00 uur. Op vrijdag bent u vanaf 9 tot 17 uur welkom. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

Sinnepark de “Griene Greide”
De opbrengst van het zonnepark ligt op schema. Eind mei hebben we ruim 2,7 miljoen kWh’s geproduceerd. Het jaartotaal moet ongeveer 6 miljoen kWh’s bedragen. Het zou prachtig zijn dat al deze kWh’s door de inwoners en bedrijven van Garyp worden afgenomen. Wij dagen u uit... Om de opbrengst te optimaliseren heeft het bestuur een schoonmaakmachine aangeschaft. Eens in de 3 á 4 jaar moeten de panelen (27.000 !!!!) worden schoongemaakt.

EKG juni2020 zonnepanelenBestuurslid Henk van der Meer wordt geholpen door medewerkers van It Griene Nêst in Sumar. Een win-win situatie want dit zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het project gaat in twee dagen per week ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Subsidie op zonnepanelen niet op eigen dak
Er zijn veel inwoners die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen plaatsen. Sinds 2014 is hiervoor een fiscale regeling (korting op energiebelasting) door de minister in het leven geroepen: de Postcoderegeling. Dit is administratief een draak van een regeling. De minister heeft eind mei aangekondigd dat deze regeling vervalt en dat er een nieuwe subsidieregeling komt die via de plaatselijke energiecoöperatie loopt. Heel eenvoudig voor u als lid en klant van onze coöperatie. Hoeveel de subsidie precies bedraagt is nog niet bekend, maar dit kan voor u best interessant zijn.
Onze coöperatie heeft een locatie waar zonnepanelen - waar u een aandeel inkoopt - kunnen worden geplaatst. Om de boot niet te missen in 2021 (wie het eerst komt etc.) willen wij mogelijke gegadigden oproepen zich bij het bestuur of via mail te melden. Na inventarisatie maken wij een plan en wanneer dit positief uitpakt komen we zo spoedig mogelijk met alle benodigde informatie. U hoeft dan pas een definitief weloverwogen besluit te nemen. Belangstelling? Meld u zo spoedig mogelijk aan.

Het bestuur

Bloemen voor de zorg

bloemen voor de zorg 2

Aan de Westerein in Garyp is deze mooie uiting van waardering voor de zorg verschenen.

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2020

Juni  
 .. ..
Juli  
4 juli Zomervakantie (Noord): 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
18 juli Bouwvak (Noord): 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020
Augustus  
 .. ..
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding