Skip to main content

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

Plakette bankje Unicumplein
Ofrûne jier is Stichting 113 in kampanje begûn om selsdeading mear besprekber te meitsjen. In ûnderdiel fan de kampanje is it pleatsen fan in lytse metalen plakette op bankjes yn de iepenbiere romte.
Op it plaatsje stiet de tekst Een goed gesprek begint met iemand zien. Tagelyk stiet der ek in QR-koade op dy’t útkomt op de webside www.113.nl/ikzieje. De tekst op it plaatsje is twatalich, yn it Nederlânsk en yn it Frysk.
De gemeente Tytsjerksteradiel hat tastimming foar it pleatsen fan de plakette jûn.

Mailadres trochjaan
Fersyk oan ferieningen en stichtingen fan Garyp om it mailadres oan Doarpsbelang troch te jaan. Der binne wol ris mails dy’t by Doarpsbelang binnenkomme en dy’t foar meardere partijen yn Garyp oantreklik binne. Sa kinne wy dy mails trochstjoere. dorpsbelanggaryp@gmail.com

Hûnestront en swalkôffal
I
n punt dat regelmjittich argewaasje jout, is hûnestront op ‘e trottoirs. Dêrom noch ris wer de oprop om de brot op te romjen.
En as wy dan dochs dwaande binne: lege pakjes drinken, plestik pûdsjes, ferpakkingen fan snobbersguod, sigrettepakjes en blikjes hearre ek yn de prullebakken.
En dan graach dat pûdsje mei stront yn de ôffalbak smite!

Wykagint
Fenneke Terwindt is de nije wykaginte fan Garyp. Foar algemiene meldingen is sy berikber fia it mailadres: fenneke.terwindt@politie.nl

Mei golle groetnis,
Ans

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

 AGENDA 2024

Mei  
   
Juni  
3 juni Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
7 juni giestekmei(G)iest ek mei?
Samen eten in dorpshuis It Geahûs, inloop vanaf 16.00 uur, eten 18.00 uur.

Opgeven bij Eelke Hoekstra tel.0511-521975, e.hoekstra-garijp@hotmail.com of Sjoukje Raap tel.06-51470901
   
  Noteer alvast:
  12-15 september 2024 Dorpsfeest

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe' (2x per maand)
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
  20.00: Fiskklub 'De Poask' (mei t/m juli)
 • Woensdag
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.00-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Histoaryske Rûnte Garyp

Histoaryske Runte Garyp logoSûnt ferline jier komt in oantal minsken sa no en dan byinoar om te praten oer de skiednis fan Garyp. Dat kin de skiednis fan lang lyn wêze, mar ek fan koartlyn, wat mar nijsgjirrich is.
Ien fan de doelen fan de gearkomsten is om foto’s, dokuminten en wat dan ek mar te sammeljen en te bewarjen op in plak dat foar elts tagongklik is.

Op dit stuit binne we dwaande om wat sicht te krijen op de skiednis fan de feriening Doarpsbelang. Doarpsbelang hat in protte betsjutten foar it doarp, mar in systematysk oersjoch fan wat dan allegearre, dat ûntbrekt.
Dêrom wolle we graach hearre wa’t noch notulen hat of wit fan it bestean fan oare ynformaasje. Kinst ús helpe, stjoer dan in mailtjse nei:  histoarjegaryp@gmail.com
Of sprek ien fan de minsken dy’t hjirûnder steane efkes oan. En wolst in kear lânskomme op in gearkomst, al is it allinne mar foar de geselligens, fan herte wolkom!
Deselde minsken kinne fertelle wannear en wêr.
Hendrik Raap, Cees Blom, Reinder Herder, Klaas Veltman. Tige tank alfêst foar jim help.

Ut namme fan de Histoaryske Rûnte Garyp,
Marten van der Molen, foarsitter

Âlde foto's en films fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Website: www.aldgaryp.nl


Collecterooster

 • 12-05 t/m 18-05 Longfonds
 • 26-05 t/m 01-06 Cultuurfonds
 • 02-06 t/m 08-06 EpilepsieNL
 • 09-06 t/m 15-06 Rode Kruis
 • 16-06 t/m 22-06 Maag Lever Darm Stichting
 • 23-06 t/m 29-06 Nationaal MS Fonds


'De Rabbelskûte' 27e jaargang nr.4 van 12 april 2024 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 juni 2024.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 juni 2024 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.