Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang

(8 september 2023)

1. Wiziging statuten
De statuten fan Doarpsbelang Garyp binne nei twa ekstra ledegearkomsten op 20 juny en 11 july lêstlyn goedkard en ûndertekene by notaris Dantuma yn Burgum.

2. Hûne- en hynstestront opromje
In oprop oan hûne-eigners en minsken dy’t mei pony’s/hynders troch de buorren ride: opromje!!
en dat jildt ek foar hynstestront!

3. Mailadres trochjaan
Omdat wij graag het ledenbestand willen digitaliseren, vragen we u om uw mailadres door te geven.
Stuur een mailtje naar dorpsbelanggaryp@gmail.com

Tige by tige!

It bestjoer


OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


 


Nieuwsflits MFC Garyp - augustus 2023


Onze werkgroep MFC Garyp is de afgelopen periode uitgebreid met deelnemers afkomstig van Voetbalvereniging V&V68 en Tennisvereniging ‘It Akkerlân’. De werkgroep komt maandelijks bijeen en we zitten nu in de overgang naar de volgende fase. De functies van notulist en voorzitter wordt per toerbeurt uitgevoerd door de leden van de werkgroep.
De eerste fase bestond vooral uit verkennende gesprekken en de eerste contouren van het projectplan. Ook hebben we zoveel mogelijk informatie in beeld gebracht van MFC’s in andere dorpen en onze eigen gegevens. Om een volgende stap te kunnen zetten moesten we eerst subsidies verkrijgen. Dit om kosten te kunnen maken voor een haalbaarheidsonderzoek. In de vergadering van juni kon bekend worden gemaakt dat de DOM-subsidie (dorpsontwikkelmaatschappij) is toegekend. We krijgen vanuit de DOM ook ondersteuning in de vorm van adviezen. De ervaring die DOM heeft opgedaan bij andere MFC-projecten is al erg waardevol gebleken en heeft ons vooruit geholpen.
Verder hebben de meeste deelnemers aan de werkgroep hun ‘motivatiebrief’ opgemaakt. Dit is een document waarin de deelnemers elk op hun eigen wijze de redenen en soms eisen beschrijven waarom het MFC voor Garyp nodig is.  Dit stuk hebben we nodig om de gemeenteraad en het gemeentebestuur te overtuigen te investeren in ons MFC.
De zomerperiode wordt gebruikt om een tweetal partijen offerte te laten uitbrengen voor vooronderzoek en haalbaarheidsstudie. Deze offertes verwachten we in september 2023 te ontvangen. Na de presentatie en de uitleg van de offertes willen we zo snel mogelijk overgaan tot gunning van dit vooronderzoek. Als dit onderzoek is gegund en uitgevoerd volgt de volgende fase in het traject, het uitzoeken van een architectenkantoor en opdracht de plannen uit te werken. Daarover meer in de nieuwsflits die in het najaar uitkomt.

De werkgroep MFC Garyp bestaat momenteel uit de volgende leden:

Dorpsbelang Garyp
It Geahûs
Protestantse Gemeente
Tennisvereniging
Voetbalvereniging
Korfbalvereniging
School (St Oarsprong)
DOM-ondersteuner
Gemeente Tytsjerksteradiel
toegevoegd als klankbordgroep
   Kees Wartena
Jaap W. Wijmenga
Jochum Veenje en Geert Benedictus
Klaas Jan Haanstra
Atze van der Zee
Jan de Boer
Wietze From
Jan Rodenhuis
Bart Mossel en Suzan Bosch
Jacob Miedema en Gjalt Benedictus

Zwembad It Baaijersplak

Na een wisselvallig zwemseizoen sluiten we vanwege diverse omstandigheden de deuren van
het zwembad op dinsdag 12 september.
Dit zal de laatste dag zijn om te zwemmen.

Graag sluiten we het zwemseizoen gezellig af met een klein feestje voor de kinderen.
Met o.a. muziek en een waterspeeltoestel.
Zaterdag 9 september van 14:00 uur tot 17:30 uur.
Verdere info volgt via Facebook.

Eenieder bedankt voor weer een geslaagd zwemseizoen bij zwembad it Baaijersplak.

Bestuur zwembad it Baeijersplak


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2023

September  
13 september CPB Garyp: koffieochtend, start 9:30 uur in It Geahûs 
16 september Chr. Gymnastiekver. V&V: survival bij Kinderopvang Garyp
18 september Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
   
Oktober  
9 oktober Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
17 oktober CPB Garyp: Rayonvergadering yn It Geahûs, Sippie Tichelaar vertelt over haar nieuwe boek: “Froulju fan’e skûtsjeskippers”
21 oktober EKGaryp: Energiemarkt in/rond It Geahûs om 10:00 uur
27 oktober Toanielselkip Lytse Krêft spilet 3 ienakers om 20:00 oere yn It Geahûs 
   
November  
4 november Toanielselkip Lytse Krêft spilet 3 ienakers om 14:00 oere yn It Geahûs (foar de âlderein)
4 november Toanielselkip Lytse Krêft spilet 3 ienakers om 20:00 oere yn It Geahûs (foar de âlderein)
6 november Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
11 november Senioren Welzijnsmarkt yn It Maskelyn yn Hurdegaryp
14 november CPB Garyp: Gjalt Wijmenga vertelt over de “Femke Foundation”
   

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  13.30-15.00: Volksdansen
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe'
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
 • Woensdag
  10.00-11.30: Koffie drinken 'Hûskeamer fan Garyp'
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.30-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Oproep

De histoaryske rûnte Garyp freget him ôf hoefolle ferhalen der binne oer de twadde wrâldoarloch yn Garyp. Hoefolle ûnderdûkers wiene hjir? Wa binne oppakt mei razzia’s? Hoe wie it gewoane libben? ensfh.Der is al wol hiel wat bekind, sjoch mar op de webside fan Garyp, mar der sille grif noch mear minsken wêze dy’t hjir noch wat oer fertelle kinne of mooglik hawwe hja wol dingen opskreaun.
Wa’t noch wat wit of hjir oer skreaun hat kin kontakt opnimme mei:

Akke Berends-Koopmans, tillefoan 06-43281033 of stjoer in mail nei a.berends28@hetnet.nl.

Alle ferhalen en alle feitsjes, hoe lyts ek, binne wolkom.
Alfêst tige tank.

 

Collecterooster

 • 3-09 t/m 09-09 KWF Kankerbestrijding
 • 10-09 t/m 16-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 17-09 t/m 23-09 Nierstichting
 • 24-09 t/m 30-09 HandicapNL
 • 01-10 t/m 07-10 Dierenbescherming
 • 08-10 t/m 14-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 29-10 t/m 04-11 Diabetes Fonds
 • 05-11 t/m 11-11 Alzheimer Nederland
 • 12-11 t/m 18-11 Het Gehandicapte Kind
 • 26-11 t/m 02-12 Leger des Heils Fondsenwerving

'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.5 van 16 juni 2023 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 8 september 2023.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 1 september 2023 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl