Skip to main content

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

secretariaat mw. A. Van der Zee
dorpsbelanggaryp@gmail.com

Singel 21 - 9263 PT GARYP
Bankrekening NL21 RABO 0320 9094 33

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 15 april 2024 in it Geahûs

Aanvang 19.45 uur
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur
Iedereen is van harte welkom, leden èn niet-leden

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Adry van der Zee
  Voor deze vacature wordt voorgesteld: ???
  (Namen van kandidaten en/of bezwaren kunnen worden ingediend tot 14 april 2024 bij dorpsbelanggaryp@gmail.com)
 • Notulen ledenvergadering van 25 april 2023 (zie op www.garyp.nl)
 • Jaarverslag 2023/2024 (zie op www.garyp.nl)
 • Financiën:
 1. Verantwoording over het jaar 2023
 2. Verslag kascommissie. Benoeming nieuw lid.
 3. Begroting 2024

    PAUZE

 • Multi Functioneel Centrum Garyp
 • EKG: Discussie over de wenselijkheid van recreatie bij de zandwinning Panhuyspoel (Sigerswâld) ná 2040 in relatie tot mogelijk zonnepark
 • Rondvraag
 • Sluiting

Bijlagen:

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

 AGENDA 2024

April  
za 13 april oud ijzerOUD IJZER actie van de Korfbalvereniging
14 april Popkoar Akkoard: concert met Orkest fan de Wâlden
15 april Dorpsbelang Jaarvergadering in It Geahûs om 19:45 uur
16 april CPB Garyp: Wia Marinus vertelt over “vrouwen die vertrouwen
zo 21 april Wandeltocht Alde Feanen Friesland (zie artikel op de homepage - hierboven)
27 april Koningsdag IetsopdeFietsActiviteitencommissie It Geahûs - Koningsdag
De hele dag activiteiten voor jong en oud. In de ochtend een fietstocht, 's middags spelletjes met als thema 'iets op de fiets' en aansluitend live muziek.
IETS OP DE FIETS 09.00 - 09.30 start opgave voor een mooie fietstocht. €5,00 incl. (fiets)pont, koffie, wat lekkers en de route van 37 km.
14.00 start diverse fietsspelletjes bij it Geahûs voor jong en oud! Aansluitend muziek en natuurlijk springkussen en snackkar aanwezig.
Mei  
3 mei giestekmei(G)iest ek mei?
Samen eten in dorpshuis It Geahûs, inloop vanaf 16.00 uur, eten 18.00 uur.

Opgeven voor 1 mei bij Eelke Hoekstra tel.0511-521975, e.hoekstra-garijp@hotmail.com of Sjoukje Raap tel.06-51470901
6 mei Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
Juni  
3 juni Haak ook aan: 14:00 uur Andreastsjerke
  Noteer alvast:
  12-15 september 2024 Dorpsfeest

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe' (2x per maand)
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
  20.00: Fiskklub 'De Poask' (mei t/m juli)
 • Woensdag
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.00-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Âlde foto's en films fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Website: www.aldgaryp.nl


Collecterooster

 • 07-04 t/m 13-04 Hartstichting
 • 14-04 t/m 20-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
 • 12-05 t/m 18-05 Longfonds
 • 26-05 t/m 01-06 Cultuurfonds
 • 02-06 t/m 08-06 EpilepsieNL
 • 09-06 t/m 15-06 Rode Kruis
 • 16-06 t/m 22-06 Maag Lever Darm Stichting
 • 23-06 t/m 29-06 Nationaal MS Fonds


'De Rabbelskûte' 27e jaargang nr.4 van 12 april 2024 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 juni 2024.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 juni 2024 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

Plakette bankje Unicumplein
Ofrûne jier is Stichting 113 in kampanje begûn om selsdeading mear besprekber te meitsjen. In ûnderdiel fan de kampanje is it pleatsen fan in lytse metalen plakette op bankjes yn de iepenbiere romte.
Op it plaatsje stiet de tekst Een goed gesprek begint met iemand zien. Tagelyk stiet der ek in QR-koade op dy’t útkomt op de webside www.113.nl/ikzieje. De tekst op it plaatsje is twatalich, yn it Nederlânsk en yn it Frysk.
De gemeente Tytsjerksteradiel hat tastimming foar it pleatsen fan de plakette jûn.

Mailadres trochjaan
Fersyk oan ferieningen en stichtingen fan Garyp om it mailadres oan Doarpsbelang troch te jaan. Der binne wol ris mails dy’t by Doarpsbelang binnenkomme en dy’t foar meardere partijen yn Garyp oantreklik binne. Sa kinne wy dy mails trochstjoere. dorpsbelanggaryp@gmail.com

Hûnestront en swalkôffal
I
n punt dat regelmjittich argewaasje jout, is hûnestront op ‘e trottoirs. Dêrom noch ris wer de oprop om de brot op te romjen.
En as wy dan dochs dwaande binne: lege pakjes drinken, plestik pûdsjes, ferpakkingen fan snobbersguod, sigrettepakjes en blikjes hearre ek yn de prullebakken.
En dan graach dat pûdsje mei stront yn de ôffalbak smite!

Wykagint
Fenneke Terwindt is de nije wykaginte fan Garyp. Foar algemiene meldingen is sy berikber fia it mailadres: fenneke.terwindt@politie.nl

Mei golle groetnis,
Ans


Wandeltocht Alde Feanen Friesland

Ook dit jaar wordt er weer een wandeltocht door de Alde Feanen georganiseerd door de stichting Help Mij Leven. Er zijn weer drie routes: 5, 10 en 20 km. Er is muziek bij start en finish, onderweg kun je genieten van al het natuurschoon, maar ook van muziek en een versnapering. De pont is gratis beschikbaar voor alle wandelaars. We hopen weer op grote deelname en een zonovergoten dag!
Datum: zondag 21 april
Start 20 km: 11 – 12 uur
Start 5 en 10 km: 12 – 14 uur
Start: Eben Haëzer kerk in Earnewald
Deelnamekosten € 10,- per persoon
Inschrijven kan op www.helpmijleven.org onder nieuwsberichten


Histoaryske Rûnte Garyp

Histoaryske Runte Garyp logoSûnt ferline jier komt in oantal minsken sa no en dan byinoar om te praten oer de skiednis fan Garyp. Dat kin de skiednis fan lang lyn wêze, mar ek fan koartlyn, wat mar nijsgjirrich is.
Ien fan de doelen fan de gearkomsten is om foto’s, dokuminten en wat dan ek mar te sammeljen en te bewarjen op in plak dat foar elts tagongklik is.

Op dit stuit binne we dwaande om wat sicht te krijen op de skiednis fan de feriening Doarpsbelang. Doarpsbelang hat in protte betsjutten foar it doarp, mar in systematysk oersjoch fan wat dan allegearre, dat ûntbrekt.
Dêrom wolle we graach hearre wa’t noch notulen hat of wit fan it bestean fan oare ynformaasje. Kinst ús helpe, stjoer dan in mailtjse nei:  histoarjegaryp@gmail.com
Of sprek ien fan de minsken dy’t hjirûnder steane efkes oan. En wolst in kear lânskomme op in gearkomst, al is it allinne mar foar de geselligens, fan herte wolkom!
Deselde minsken kinne fertelle wannear en wêr.
Hendrik Raap, Cees Blom, Reinder Herder, Klaas Veldman, Oege Jacobi, Akke Berends. Tige tank alfêst foar jim help.

Ut namme fan de Histoaryske Rûnte Garyp,
Marten van der Molen, foarsitter