Adressen Algemeen

- icon-phoneAlarmnummer. Bel 112 als elke seconde telt 0900-8844 Geen spoed, wél politie www.politie.nl
- Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend huisarts
Eendrachtsweg 9, 9263 PH Garyp
www.huisartsgarijp.nl


Telefoon 0511-521264
Spoedlijn: 0511-521200
Faxnummer: 0511-521930

Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
- Arts Eastermar Huisartspraktijk P.S.Wiersema, E.M.Beimastrjitte 46, 9261 VJ Eastermar 0512 - 471221 spoednummer:
0512 - 471945
- Huisartsenlaboratorium op vrijdag bij huisarts 09:30 - 10:15 uur 088-2370120
- Dokterswacht   0900-1127112
- Begrafenisvereniging "De Eendracht"
Secr.: mw. W.Pebesma-Postma
www.begrafenisvereniging-garyp.nl
Westerein 8, 9263 PC Garyp
j.pebesma1@chello.nl

Bodes dhr. J. Plantinga en mevr. B. Bruinsma-Siderius, telefoon 06-12216928
tel. 0511-521308
- Bussen en Vervoer:
Arriva regelt het vervoer in de regio
Garyp heeft alleen een busverbinding via de Opstapper


Verder zijn er bushaltes:
1. bij de Wâldwei (N31), aan de Mounehoek (tunnel), halte Rijksweg
2. bij de Centrale As (N356) richting Sumar,  halte Achterwei

Wanneer u de Opstapper vooraf reserveert, brengt deze u van het dichtstbijzijnde opstappunt naar een knooppunt waar u een aansluitende lijnbus kunt pakken.
Meer informatie is te vinden via deze link
Arriva

Arriva plan je reis
- CBS De Wrâldpoarte
www.dewraldpoarte.nl
info@dewraldpoarte.nl
Master Lubwei 2, 9263 PG
dir. L.Verhaag-Dijkstra
0511-521120
- Peuterspeelzaal 'Lyts Grut' Greate Buorren 13a, 9263 PK 06-1886 4280
- Gymnastieklokaal (achter het dorpshuis) Greate Buorren 13a, 9263 PK 0511-521249
- Ondernemersvereniging Garyp (OVG)
www.ondernemendgaryp.nl
Inialoane 75 , 9263 RC
secretaris@ondernemendgaryp.nl
0511-521311
  Vereniging voor dorpsbelangen
dorpsbelanggaryp@gmail.com
voorz. ....

secr. Marie-Christine Sprengers
Westerein 4, 9263 PD Garyp
0....

06-2248 6271
- Postkantoor Garyp (Spar winkel)
geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 uur, vrij ook van 19.00-21.00 uur en za 8.30-16.00 uur
Gr.Buorren 40, 9263 PN 0511-521364
- Tennisbanen Feanhústerpaad 5 0511-521562
- IJsbaan Garyp Westerein, 9263 PC Garyp  
- Zwembad Openluchtbad (achter het dorpshuis) Gr.Buorren 13b, 9263 PK Garyp  
- Uitvaartzorg Bijlsma Easterein 3, 9263 PA Garyp 0511-521336
top.gif

Gezondheidszorg, Welzijn en Maatschappij

  Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen,
Feanhusterpaad 5a, 9263 RN Garyp
www.huisartsgarijp.nl


0511-521264
spoednummer: 0511-521200
Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
  Fysiotherapie Smith
(fysio-manuele therapie, McKenzie therapie)
De Tuije 3a, 9263 PW
www.fysiotherapiesmith.nl
info@fysiotherapiesmith.nl
0511-521802
  Stg.Hulpgoederen Roemenië Garyp
www.roemeniestichting.nl
secr. S.Wobbes
De Tuije 56, 9263 RA Garyp
info@roemeniestichting.nl

0511-521869
  De Wolkom
www.dewolkom.nl
Sânhichte 10, 9263 RP Garyp
dewolkom@gmail.com
06-3393 5664
totop

Kerkelijk Leven

- Protestantse Gemeente Garyp
www.pkngaryp.nl
Kerkgebouw Andreastsjerke Garyp Gr.Buorren 21, 9263 PK Garyp tel. 0511-521697
  predikant: vacant ..  
  Ambulante predikant (tijdelijk) ds. Tjitske Hiemstra
Pastoraat
  tel. 050-5427078 of 06- 83436321
E-mail: Tjitske Hiemstra
  Pastoraal medewerker / Jeugdwerker Sietske Koole-de Boer   tel.058-2563360 of  06- 25506618
E-mail: Sietske Koole-de Boer
  scriba: mw. C. Bakker-Schuurmans Mr.Lubwei 35a , 9263 PE Garyp tel. 0511-521517
    Kerkgebouw Petrustsjerke Garyp Tsjerkepaed 18, 9263 PS Garyp tel. 0511-521995
    Kerkelijk gebouw 'De Jefte' Lytse Buorren 35, 9263 PP Garyp` tel. 0511-521995
- Herv.Evangelisatie (in h.v.) Garyp J. van der Wal
walkaas@kliksafe.nl
Eendrachtsweg 5, 9263 PH Garyp 0511-521880
totop

Muziek - Dans - Toneel

  Chr. Muziekver. Looft den Heer
Facebook
secr. Anne Albada ldhg01@gmail.com Feanhústerpaad 12, 9263 RN Garyp tel. 0511-521098
  Toanielselskip Lytse Krêft Garyp inl. Tade Smedes tadesmedes@hotmail.com Inialona 37, Garyp tel. 0511-521792
  Folksdounsgroep Foar fertier fan 'e flier inl. mw.T.Jacobi Sigerswâld 6, 9263 TX Garyp tel. 0511-521387
totop

Sport en Recreatie

  Chr.Voetbalver. V. en V. '68
(sportvelden: Greate Buorren 15)
www.venv68.nl
info@venv68.nl
secr.: Sieds Wobbes
venv68@live.nl

De Tuije 56, 9263 RA Garyp tel. 06-20202556
  Chr. Korfbalvereniging V. en V.
www.venv.nl
secr.: Bea de Boer
secretariaat@venv.nl
Sigerswâld 4, 9263 TX Garyp tel. 0511-521923
  Tennisver. It Akkerlân
(tennisbaan: Feanhústerpaad 5, 9263 RN tel.0511-521562)
www.itakkerlan.nl
secr.: Jellie de Boer
jelliedeboer@hotmail.com
Feanhústerpaad 5, 9263 RN tel. 06-52022735
  Chr. Gymnastiekver. V. en V.
www.venvgaryp.nl
secr.: Margriet Mulder
margietmulder@kpnmail.nl
De Tuije 35, 9263 PX Garyp tel. 0511-402362
  IJsbaanver. Iis Nocht
(adres ijsbaan: Westerein)
inl. Lia Groen
c.groen8@upcmail.nl
Inialoane 27, 9263 RB Garyp tel. 0511-521674
  Damclub Garijp inl. R. Hoekstra Mounehoek 22, 9263 TK Garyp tel. 0511-521936
  Schaakclub De Lytse Pion inl. K.W.Breitsma
kwbreitsma@kpnplanet.nl
Stinswei 2, 9263 TG Garyp tel. 0511-521858
  Visclub De Poask secr. J.Timmerman Master Lubwei 10, 9263 PG tel. 0511-521211
  Volleybalvereniging Garyp
www.volleybal-garyp.nl
inl.: volleybalgaryp@hotmail.com    
  Biljartver. Us Nocht inl. K.Pander Lytse Buorren 4, 9263 PR Garyp tel. 0511-521397
  Biljartver. De Wâldstompers / De Beuk inl. T. de Boer Greate Buorren 64, 9263 PN Garyp tel. 0511-521475
  St. Recreatieve Voorzieningen Garyp inl. W.van der Meer Ljippenstâl 16, 9263 RG Garyp tel. 0511-521795
totop

Vrouwenorganisaties

  Chr. Plattelandsvrouwen Bond Garyp inl. mw G.Hadderingh-Huizing
gezina.hadderingh@gmail.com
Easterein 37, 9263 PA Garyp tel. 0511-521990
totop

Jeugd- en Jongerenwerk

  Chr.Jeugdraad Garyp inl. mw.A.v.d.Zee-Deinum, Singel 21, 9263 PT Garyp tel. 0511-521849
totop

Sociaal-Cultureel / Educatief / Diversen

  Dorpskrante De Rabbelskûte A. Albada
derabbelskute@gmail.com
Feanhústerpaad 12, 9263 RN Garyp tel. 0511-521098
  Mienskipssintrum It Geahûs dorpshuis (beheerder: mevr.T.Lijklema) Gr. Buorren 15, 9263 PK Garyp tel. 0511-521249
  Stg. Zonnepont Schalkediep (Suwâld - Garyp) op deze site: fietspont
www.zonnepont.nl
  0511-431522 / 431990
  Culturele Commissie inl. L.Elzinga Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp tel. 0511-521419
  Oranjevereniging Garyp Janneke van der Meer
jannekevandermeer@chello.nl
Easterein 35, 9263 PA Garyp tel. 0511-521593
  Activiteitencommissie Dorpshuis It Geahûs voorz. L.Elzinga Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp tel. 0511-521419
  Fûgelwacht Garyp e.o. inl. J.de Graaf - johdegraaf@hetnet.nl Gr.Buorren 4, 9263 PM Garyp tel. 0511-521505
totop

Gemeentegids

  Gemeentegids
Tytsjerksteradiel is gestopt met het uitgeven van de jaarlijkse gemeentegids. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten omdat de informatie in de gids tegenwoordig ook online te vinden is. Daarnaast is de gedrukte gemeentegids vaak al snel niet meer actueel omdat gegevens voortdurend wijzigen.

Website

Op de gemeentelijke website www.t-diel.nl en de website van de gemeenteraad is alle gemeentelijke informatie uit de gemeentegids terug te vinden. Het vullen van de gemeentegids kostte altijd veel tijd. Die tijd kan nu mede gestopt worden in het actueel houden van de digitale gegevens.

Akse Media

De gemeentegids van Tytsjerksteradiel werd uitgegeven door Akse Media. Dit bedrijf heeft aangegeven nu zelf een informatiegids uit te geven in de regio. Het kan dus zo zijn dat u dit jaar wel een informatiegids ontvangt. Deze is niet afkomstig van de gemeente Tytsjerksteradiel. U kunt deze gids online bekijken
   
totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.2 van 18 december 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2021

31-01 t/m 06-02 Hersenstichting
07-03 t/m 13-03 Jantje Beton
14-03 t/m 20-03 Amnesty International
21-03 t/m 27-03 Reuma Nederland