Adressen Algemeen

-icon-phoneAlarmnummer. Bel 112 als elke seconde telt0900-8844 Geen spoed, wél politiewww.politie.nl
-Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend huisarts
Eendrachtsweg 9, 9263 PH Garyp
www.huisartsgarijp.nl


Telefoon 0511-521264
Spoedlijn: 0511-521200
Faxnummer: 0511-521930

Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
-Arts EastermarHuisartspraktijk P.S.Wiersema, E.M.Beimastrjitte 46, 9261 VJ Eastermar0512 - 471221 spoednummer:
0512 - 471945
-Huisartsenlaboratorium op vrijdag bij huisarts09:30 - 10:15 uur088-2370120
-Dokterswacht 0900-1127112
-Begrafenisvereniging "De Eendracht"
Secr.: mw. W.Pebesma-Postma
www.begrafenisvereniging-garyp.nl
Westerein 8, 9263 PC Garyp
j.pebesma1@chello.nl

Bodes dhr. J. Plantinga en mevr. B. Bruinsma-Siderius, telefoon 06-12216928
tel. 0511-521308
-Opstapper-busBussen en Vervoer:
Sinds enige tijd (2014) heeft Garyp weer een busverbinding in de vorm van de Opstapper
De Opstapper moet 1½ uur voor de gewenste vertrektijd worden gereserveerd via   telefoonnummer 0800 - 2802802
U kunt ook mailen naar opstapper@qbuzz.nl

Meer informatie is te vinden via deze link
-CBS De Wrâldpoarte
www.dewraldpoarte.nl
info@dewraldpoarte.nl
Master Lubwei 2, 9263 PG
dir. L.Verhaag-Dijkstra
0511-521120
-Peuterspeelzaal 'Lyts Grut'Greate Buorren 13a, 9263 PK06-1886 4280
-Gymnastieklokaal (achter het dorpshuis)Greate Buorren 13a, 9263 PK0511-521249
-Ondernemersvereniging Garyp (OVG)
www.ondernemendgaryp.nl
Inialoane 75 , 9263 RC
secretaris@ondernemendgaryp.nl
0511-521311
 Vereniging voor dorpsbelangen
dorpsbelanggaryp@gmail.com
voorz. H.Raap, De Tuije 60

secr. Marie-Christine Sprengers
Westerein 4, 9263 PD Garyp
0511-521242

06-2248 6271
-Postkantoor Garyp (Spar winkel)
geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 uur, vrij ook van 19.00-21.00 uur en za 8.30-16.00 uur
Gr.Buorren 40, 9263 PN0511-521364
-TennisbanenFeanhústerpaad 50511-521562
-IJsbaan GarypWesterein, 9263 PC Garyp 
-Zwembad Openluchtbad (achter het dorpshuis)Gr.Buorren 13b, 9263 PK Garyp 
-Uitvaartzorg BijlsmaEasterein 3, 9263 PA Garyp0511-521336
top.gif

Gezondheidszorg, Welzijn en Maatschappij

 Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen,
Feanhusterpaad 5a, 9263 RN Garyp
www.huisartsgarijp.nl


0511-521264
spoednummer: 0511-521200
Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
 Fysiotherapie Smith
(fysio-manuele therapie, McKenzie therapie)
De Tuije 3a, 9263 PW
www.fysiotherapiesmith.nl
info@fysiotherapiesmith.nl
0511-521802
 Stg.Hulpgoederen Roemenië Garyp
www.roemeniestichting.nl
secr. S.Wobbes
De Tuije 56, 9263 RA Garyp
info@roemeniestichting.nl

0511-521869
 De Wolkom
www.dewolkom.nl
Sânhichte 10, 9263 RP Garyp
dewolkom@gmail.com
06-3393 5664
totop

Kerkelijk Leven

-Protestantse Gemeente Garyp
www.pkngaryp.nl
Kerkgebouw Andreastsjerke GarypGr.Buorren 21, 9263 PK Garyptel. 0511-521697
 predikant:ds. J.F.Kroon..tel. 0511-402395
 kerk.werker:mw F.Wesseling-SchilstraMaster de Jongwei 20A, 9219 VN De Tiketel. 0512-461518
mob. 06-51648367
 scriba:mw. C. Bakker-SchuurmansMr.Lubwei 35a , 9263 PE Garyptel. 0511-521517
  Kerkgebouw Petrustsjerke GarypTsjerkepaed 18, 9263 PS Garyptel. 0511-521995
  Kerkelijk gebouw 'De Jefte'Lytse Buorren 35, 9263 PP Garyp`tel. 0511-521995
-Herv.Evangelisatie (in h.v.) GarypJ. van der Wal
walkaas@kliksafe.nl
Eendrachtsweg 5, 9263 PH Garyp0511-521880
totop

Muziek - Dans - Toneel

 Chr. Muziekver. Looft den Heer
www.looftdenheergaryp.nl
secr. Anne Albada ldhg01@gmail.comFeanhústerpaad 12, 9263 RN Garyptel. 0511-521098
 Chr. Zangver. Zingt Gode Lofsecr.S.Raap-Nijhuis
sj.nijhuis@gmail.com
De Tuije 60, 9263 RA Garyptel. 0511-521242
 Shantykoor De Skipfeartsjongers
www.deskipfeartsjongers.nl
inl. K. Pander
skipfeartsjongers@live.nl
Gr.Buorren 13, 9263 PK Garyptel. 0511-521941
 Toanielselskip Lytse Krêft Garypinl. Tade Smedes tadesmedes@hotmail.comInialona 37, Garyptel. 0511-521792
 Folksdounsgroep Foar fertier fan 'e flierinl. mw.T.JacobiSigerswâld 6, 9263 TX Garyptel. 0511-521387
totop

Sport en Recreatie

 Chr.Voetbalver. V. en V. '68
(sportvelden: Greate Buorren 15)
www.venv68.nl
info@venv68.nl
secr.: Sieds Wobbes
venv68@live.nl

De Tuije 56, 9263 RA Garyptel. 06-20202556
 Chr. Korfbalvereniging V. en V.
www.venv.nl
secr.: Bea de Boer
secretariaat@venv.nl
Sigerswâld 4, 9263 TX Garyptel. 0511-521923
 Tennisver. It Akkerlân
(tennisbaan: Feanhústerpaad 5, 9263 RN tel.0511-521562)
www.itakkerlan.nl
secr.: Jellie de Boer
jelliedeboer@hotmail.com
Feanhústerpaad 5, 9263 RNtel. 06-52022735
 Chr. Gymnastiekver. V. en V.
www.venvgaryp.nl
secr.: Margriet Mulder
margietmulder@kpnmail.nl
De Tuije 35, 9263 PX Garyptel. 0511-402362
-IJsbaanver. Iis Nocht
(adres ijsbaan: Westerein)
inl. Lia Groen
c.groen8@upcmail.nl
Inialoane 27, 9263 RB Garyptel. 0511-521674
 Damclub Garijpinl. R. HoekstraMounehoek 22, 9263 TK Garyptel. 0511-521936
 Schaakclub De Lytse Pioninl. K.W.Breitsma
kwbreitsma@kpnplanet.nl
Stinswei 2, 9263 TG Garyptel. 0511-521858
 Visclub De Poasksecr. J.TimmermanMaster Lubwei 10, 9263 PGtel. 0511-521211
 Volleybalvereniging Garyp
www.volleybal-garyp.nl
inl.: R.Turkstra
rients@turkstra.nl
Feanhústerpaad 20, 9263 RN Garyptel. 0511-521651
 Biljartver. Us Nochtinl. K.PanderLytse Buorren 4, 9263 PR Garyptel. 0511-521397
 Biljartver. De Wâldstompers / De Beukinl. T. de BoerGreate Buorren 64, 9263 PN Garyptel. 0511-521475
 St. Recreatieve Voorzieningen Garypinl. W.van der MeerLjippenstâl 16, 9263 RG Garyptel. 0511-521795
totop

Vrouwenorganisaties

 Geref. Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt"secr.: mw G.Elzinga-WesterLjippenstâl 56 , 9263 RK Garyptel. 0511-521223
 Chr. Plattelandsvrouwen Bond Garypinl. mw G.Hadderingh-Huizing
gezina.hadderingh@gmail.com
Easterein 37, 9263 PA Garyptel. 0511-521990
totop

Jeugd- en Jongerenwerk

 Zondagsschoolcommissie Garyp
e-mail: dvdlaan@upcmail.nl
De Nova Cura 109, 9207 BR Drachtentel. 0512-532183
 Chr.Jeugdraad Garypinl. mw.A.v.d.Zee-Deinum, Singel 21, 9263 PT Garyptel. 0511-521849
totop

Sociaal-Cultureel / Educatief / Diversen

 Dorpskrante De RabbelskûteA. Albada
derabbelskute@gmail.com
Feanhústerpaad 12, 9263 RN Garyptel. 0511-521098
 Mienskipssintrum It Geahûsdorpshuis (beheerder: mevr.T.Lijklema)Gr. Buorren 15, 9263 PK Garyptel. 0511-521249
 Vrienden van de Hartstichtinginl. F.de Haan-v.d.VeldeBrandsmaloane 13a, 9263 TV Garyptel. 0511-521788
 Stg. Zonnepont Schalkediep (Suwâld - Garyp)op deze site: fietspont
www.zonnepont.nl
 0511-431522 / 431990
 Culturele Commissieinl. L.ElzingaGreate Buorren 32, 9263 PM Garyptel. 0511-521419
 Oogstfeest Garypinl. S.SmedesSigerswâld 2, 9263 TW Garyptel. 06-18083391
 Ouderensociëteitinl. mw J.VenemaInialoane 87, 9263 DN Garyptel. 0511-521215
 Oranjevereniging GarypAnnie van der Meer
ameer1970@kpnmail.nl
Ljippenstal 64, 9263 RK Garyptel. 0511-521953
 Activiteitencommissie Dorpshuis It Geahûsvoorz. L.ElzingaGreate Buorren 32, 9263 PM Garyptel. 0511-521419
 Fûgelwacht Garyp e.o.inl. J.de Graaf - johdegraaf@hetnet.nlGr.Buorren 4, 9263 PM Garyptel. 0511-521505
 Aldjierskommisje Garypsecr. S.SmedesSigerswâld 2tel. 06-18083391
totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.1 van 15 september 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 17 november 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 november 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

10-09 t/m 16-09 Prinses Beatrix Spierfonds
17-09 t/m 23-09 Nierstichting Nederland
24-09 t/m 30-09 Fonds verstandelijk gehandicapten
01-10 t/m 07-10 Dierenbescherming
08-10 t/m 14-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
15-10 t/m 28-10 vrije periode
29-10 t/m 04-11 Diabetes Fonds Nederland
05-11 t/m 11-11 Alzheimer Nederland
12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils