Adressen Algemeen

- icon-phoneAlarmnummer. Bel 112 als elke seconde telt 0900-8844 Geen spoed, wél politie www.politie.nl
- Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen, apotheekhoudend huisarts
Eendrachtsweg 9, 9263 PH Garyp
www.huisartsgarijp.nl


Telefoon 0511-521264
Spoedlijn: 0511-521200
Faxnummer: 0511-521930

Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
- Arts Eastermar Huisartspraktijk P.S.Wiersema, E.M.Beimastrjitte 46, 9261 VJ Eastermar 0512 - 471221 spoednummer:
0512 - 471945
- Huisartsenlaboratorium op vrijdag bij huisarts 09:30 - 10:15 uur 088-2370120
- Dokterswacht   0900-1127112
- Begrafenisvereniging "De Eendracht"
Secr.: mw. W.Pebesma-Postma
www.begrafenisvereniging-garyp.nl
Westerein 8, 9263 PC Garyp
j.pebesma1@chello.nl

Bodes dhr. J. Plantinga en mevr. B. Bruinsma-Siderius, telefoon 06-12216928
tel. 0511-521308
- Bussen en Vervoer:
Arriva regelt het vervoer in de regio
Garyp heeft alleen een busverbinding via de Opstapper


Verder zijn er bushaltes:
1. bij de Wâldwei (N31), aan de Mounehoek (tunnel), halte Rijksweg
2. bij de Centrale As (N356) richting Sumar,  halte Achterwei

Wanneer u de Opstapper vooraf reserveert, brengt deze u van het dichtstbijzijnde opstappunt naar een knooppunt waar u een aansluitende lijnbus kunt pakken.
Meer informatie is te vinden via deze link
Arriva

Arriva plan je reis
- CBS De Wrâldpoarte
www.dewraldpoarte.nl
info@dewraldpoarte.nl
Master Lubwei 2, 9263 PG
dir. L.Verhaag-Dijkstra
0511-521120
- Peuterspeelzaal 'Lyts Grut' Greate Buorren 13a, 9263 PK 06-1886 4280
- Gymnastieklokaal (achter het dorpshuis) Greate Buorren 13a, 9263 PK 0511-521249
- Ondernemersvereniging Garyp (OVG)
www.ondernemendgaryp.nl
Inialoane 75 , 9263 RC
secretaris@ondernemendgaryp.nl
0511-521311
  Vereniging voor dorpsbelangen
dorpsbelanggaryp@gmail.com
voorz. ....

secr. Marie-Christine Sprengers
Westerein 4, 9263 PD Garyp
0....

06-2248 6271
- Postkantoor Garyp (Spar winkel)
geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 uur, vrij ook van 19.00-21.00 uur en za 8.30-16.00 uur
Gr.Buorren 40, 9263 PN 0511-521364
- Tennisbanen Feanhústerpaad 5 0511-521562
- IJsbaan Garyp Westerein, 9263 PC Garyp  
- Zwembad Openluchtbad (achter het dorpshuis) Gr.Buorren 13b, 9263 PK Garyp  
- Uitvaartzorg Bijlsma Easterein 3, 9263 PA Garyp 0511-521336
top.gif

Gezondheidszorg, Welzijn en Maatschappij

  Arts/Apotheek Spreekuur op werkdagen ’s morgens op afspraak.
Afspraak maken: 08:00 – 09:00 uur (voor spoedeisende hulp dezelfde dag) 09:00 – 10:30 uur (voor andere dagen)
Telefonisch spreekuur maandag, dinsdag, donderdag.: 13:00 – 14:00 uur (uitslagen e.d.
H.C.A. Veldhuizen,
Feanhusterpaad 5a, 9263 RN Garyp
www.huisartsgarijp.nl


0511-521264
spoednummer: 0511-521200
Buiten kantooruren: Dokterswacht Friesland:
0900 - 1127112
  Fysiotherapie Smith
(fysio-manuele therapie, McKenzie therapie)
De Tuije 3a, 9263 PW
www.fysiotherapiesmith.nl
info@fysiotherapiesmith.nl
0511-521802
  Stg.Hulpgoederen Roemenië Garyp
www.roemeniestichting.nl
secr. S.Wobbes
De Tuije 56, 9263 RA Garyp
info@roemeniestichting.nl

0511-521869
  De Wolkom
www.dewolkom.nl
Sânhichte 10, 9263 RP Garyp
dewolkom@gmail.com
06-3393 5664
totop

Kerkelijk Leven

- Protestantse Gemeente Garyp
www.pkngaryp.nl
Kerkgebouw Andreastsjerke Garyp Gr.Buorren 21, 9263 PK Garyp tel. 0511-521697
  predikant: ds. J.F.Kroon .. tel. 0511-402395
  kerk.werker: mw F.Wesseling-Schilstra Master de Jongwei 20A, 9219 VN De Tike tel. 0512-461518
mob. 06-51648367
  scriba: mw. C. Bakker-Schuurmans Mr.Lubwei 35a , 9263 PE Garyp tel. 0511-521517
    Kerkgebouw Petrustsjerke Garyp Tsjerkepaed 18, 9263 PS Garyp tel. 0511-521995
    Kerkelijk gebouw 'De Jefte' Lytse Buorren 35, 9263 PP Garyp` tel. 0511-521995
- Herv.Evangelisatie (in h.v.) Garyp J. van der Wal
walkaas@kliksafe.nl
Eendrachtsweg 5, 9263 PH Garyp 0511-521880
totop

Muziek - Dans - Toneel

  Chr. Muziekver. Looft den Heer
Facebook
secr. Anne Albada ldhg01@gmail.com Feanhústerpaad 12, 9263 RN Garyp tel. 0511-521098
  Chr. Zangver. Zingt Gode Lof secr.S.Raap-Nijhuis
sj.nijhuis@gmail.com
De Tuije 60, 9263 RA Garyp tel. 0511-521242
  Shantykoor De Skipfeartsjongers
www.deskipfeartsjongers.nl
inl. K. Pander
skipfeartsjongers@live.nl
Gr.Buorren 13, 9263 PK Garyp tel. 0511-521941
  Toanielselskip Lytse Krêft Garyp inl. Tade Smedes tadesmedes@hotmail.com Inialona 37, Garyp tel. 0511-521792
  Folksdounsgroep Foar fertier fan 'e flier inl. mw.T.Jacobi Sigerswâld 6, 9263 TX Garyp tel. 0511-521387
totop

Sport en Recreatie

  Chr.Voetbalver. V. en V. '68
(sportvelden: Greate Buorren 15)
www.venv68.nl
info@venv68.nl
secr.: Sieds Wobbes
venv68@live.nl

De Tuije 56, 9263 RA Garyp tel. 06-20202556
  Chr. Korfbalvereniging V. en V.
www.venv.nl
secr.: Bea de Boer
secretariaat@venv.nl
Sigerswâld 4, 9263 TX Garyp tel. 0511-521923
  Tennisver. It Akkerlân
(tennisbaan: Feanhústerpaad 5, 9263 RN tel.0511-521562)
www.itakkerlan.nl
secr.: Jellie de Boer
jelliedeboer@hotmail.com
Feanhústerpaad 5, 9263 RN tel. 06-52022735
  Chr. Gymnastiekver. V. en V.
www.venvgaryp.nl
secr.: Margriet Mulder
margietmulder@kpnmail.nl
De Tuije 35, 9263 PX Garyp tel. 0511-402362
  IJsbaanver. Iis Nocht
(adres ijsbaan: Westerein)
inl. Lia Groen
c.groen8@upcmail.nl
Inialoane 27, 9263 RB Garyp tel. 0511-521674
  Damclub Garijp inl. R. Hoekstra Mounehoek 22, 9263 TK Garyp tel. 0511-521936
  Schaakclub De Lytse Pion inl. K.W.Breitsma
kwbreitsma@kpnplanet.nl
Stinswei 2, 9263 TG Garyp tel. 0511-521858
  Visclub De Poask secr. J.Timmerman Master Lubwei 10, 9263 PG tel. 0511-521211
  Volleybalvereniging Garyp
www.volleybal-garyp.nl
inl.: volleybalgaryp@hotmail.com    
  Biljartver. Us Nocht inl. K.Pander Lytse Buorren 4, 9263 PR Garyp tel. 0511-521397
  Biljartver. De Wâldstompers / De Beuk inl. T. de Boer Greate Buorren 64, 9263 PN Garyp tel. 0511-521475
  St. Recreatieve Voorzieningen Garyp inl. W.van der Meer Ljippenstâl 16, 9263 RG Garyp tel. 0511-521795
totop

Vrouwenorganisaties

  Geref. Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" secr.: mw G.Elzinga-Wester Ljippenstâl 56 , 9263 RK Garyp tel. 0511-521223
  Chr. Plattelandsvrouwen Bond Garyp inl. mw G.Hadderingh-Huizing
gezina.hadderingh@gmail.com
Easterein 37, 9263 PA Garyp tel. 0511-521990
totop

Jeugd- en Jongerenwerk

  Zondagsschoolcommissie Garyp
e-mail: dvdlaan@upcmail.nl
De Nova Cura 109, 9207 BR Drachten tel. 0512-532183
  Chr.Jeugdraad Garyp inl. mw.A.v.d.Zee-Deinum, Singel 21, 9263 PT Garyp tel. 0511-521849
totop

Sociaal-Cultureel / Educatief / Diversen

  Dorpskrante De Rabbelskûte A. Albada
derabbelskute@gmail.com
Feanhústerpaad 12, 9263 RN Garyp tel. 0511-521098
  Mienskipssintrum It Geahûs dorpshuis (beheerder: mevr.T.Lijklema) Gr. Buorren 15, 9263 PK Garyp tel. 0511-521249
  Vrienden van de Hartstichting inl. F.de Haan-v.d.Velde Brandsmaloane 13a, 9263 TV Garyp tel. 0511-521788
  Stg. Zonnepont Schalkediep (Suwâld - Garyp) op deze site: fietspont
www.zonnepont.nl
  0511-431522 / 431990
  Culturele Commissie inl. L.Elzinga Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp tel. 0511-521419
  Oogstfeest Garyp inl. S.Smedes Sigerswâld 2, 9263 TW Garyp tel. 06-18083391
  Ouderensociëteit ?? ?? ??
  Oranjevereniging Garyp Janneke van der Meer
jannekevandermeer@chello.nl
Easterein 35, 9263 PA Garyp tel. 0511-521593
  Activiteitencommissie Dorpshuis It Geahûs voorz. L.Elzinga Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp tel. 0511-521419
  Fûgelwacht Garyp e.o. inl. J.de Graaf - johdegraaf@hetnet.nl Gr.Buorren 4, 9263 PM Garyp tel. 0511-521505
  Aldjierskommisje Garyp secr. S.Smedes Sigerswâld 2 tel. 06-18083391
totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.