(maart 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp
Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken.

Ledenvergadering
Ten tijde van het lezen van dit stuk is de ledenvergadering achter de rug. Wij hopen dat de vergadering voor een ieder naar tevredenheid is verlopen en danken jullie nogmaals voor jullie komst en inbreng.

Panhuyspoel
Er heeft een overleg plaats gevonden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld omtrent de mogelijkheden rond de Panhuyspoel. Voor de ontwikkeling is er een eindplan tot stand gekomen waarin de partijen zich kunnen vinden. Nadere uitwerking van de plannen en tijdsplanning volgt.

Overlast
Wij ontvangen met regelmaat de klacht dat er op de trottoirs niet te lopen is zonder dat men naar de grond moet kijken.
De hondenpoep is voor vele dorpsbewoners een overlast. Meldingen bij de gemeente resulteren in pogingen tot handhaving, om hiermee de overlast te beperken.

Woonvisie
De gemeente Tytsjerksteradiel is druk doende met een nieuwe woonvisie. Deze laat helaas in verband met de verkiezingen nog op zich wachten. Door het uitblijven van deze Woonvisie worden er nog steeds huurwoningen binnen Garyp verkocht, waarmee de hoeveelheid aan sociale- en huurwoningen blijft dalen. Dorpsbelang blijft hier aandacht aan schenken om voldoende sociale- en huurwoningen te behouden.

Dorpsvisie
De verouderde dorpsvisie van 2006 en aanvulling van 2009 wordt door Dorpsbelang nagelopen. Speerpunten welke hieruit overblijven (wel of niet gerealiseerd) worden samen met nieuwe onderwerpen en ideeën samengebracht in een nieuwe Dorpsvisie. Het concept zal voor een ieder ter inzage worden gelegd waarna deze mogelijk wordt aangevuld of aangepast. Hierna zal de Dorpsvisie worden vastgesteld.

Fokke Lemstra

(maart 2018)


(januari 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp

Nieuwjaar
Beste wensen aan u allen.
De jaarwisseling mag als geslaagd genoemd worden. De stap naar het jaar 2018 is zonder veel problemen gemaakt.

Het jaar 2017
Er is weer een jaar voorbij waarin wij als Dorpsbelang de belangen van ons dorp hebben behartigd. In het afgelopen is jaar is er veel gebeurd en voor het komende jaar is er ook weer veel te doen. Zo zullen wij gaan nadenken over een aanpassing en vernieuwing van onze Dorpsvisie. Wij willen het afgelopen jaar en het komende jaar dan ook graag met u bespreken op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang op 26 maart aanstaande.

Maaien
De gemeente heeft aangegeven dat er voor het komende jaar een deel van de bezuinigen zal worden terug gedraaid. Een daarvan is het maaien.
Voor de grasstroken rond de vijver bij de tennisbaan en aan de Gravinneloane/Ds. Minnemawei heeft dit een positief gevolg. De gemeente heeft aangegeven deze stroken weer als gazon te maaien. De tijden dat het gras dus tot de oksel groeit en met groot materieel gemaaid moet worden is dus verleden tijd. Het zal dus het komende jaar een stuk netter aangezicht geven.

Parkeren
Het is de bedoeling dat er een herinrichting zal plaatsvinden bij de toegang tot het sportveld. Het terrein van de voormalige peuterspeelzaal zal bij het parkeerterrein worden getrokken. De toegang tot de sportvelden zal op deze wijze een mooie upgrade krijgen. De aanpassingen zijn door de korfbal en de voetbal in overleg met de gemeente
besproken en komen, als alles is afgestemd, hopelijk dit jaar in uitvoering.

Ledenvergadering
26 maart is de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp, noteert u
deze datum alvast in uw agenda! Wij begroeten u graag op deze avond.

 

Fokke Lemstra

(januari 2018)


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

04-03 t/m 10-03 Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 Amnesty International 18-03 t/m 24-03 Reuma Nederland
25-03 t/m 31-03 ZOA
01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport 08-04 t/m 14-04 Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp