Skip to main content

Logo Dorpsbelang

januari 2022

Beste Wensen
Wat zal het jaar 2022 brengen. De afgelopen twee jaar zijn van grote invloed geweest op de samenleving. Sporten, samenzijn en nog vele andere zaken werden lastig, beperkt of afgelast. Zo ook de jaarwisseling. Toch hebben wij in Garyp ons keurig gedragen.
Namens het bestuur wens ik eenieder een goed en gezond 2022.

Glascontainer
Aan de Brandsmaloane is een extra glascontainer geplaatst. Wij, Dorpsbelang en de buurtvereniging, hebben hier bezwaar tegen gemaakt en hebben hierbij de laatste publicatie gemist. De Gemeente heeft de adviezen welke door de bezwarencommissie zijn afgewezen gevolgd en besloten de container te plaatsen.
Het komende jaar zullen wij enkele politieke partijen en B&W zeer zeker spreken en hierbij willen wij graag de belangen en de samenwerking van en met een Dorpsbelang met haar bespreken.

Jaar 2022
Het jaar 2022 zal hopelijk voor het bestuur een beter jaar worden. Zo gaan wij ervan uit dat er zich binnen Garyp meerdere dorpsbewoners zijn die een bestuursfunctie op zich wil nemen binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. U doet het voor het dorp.
Verder zijn er mogelijk enkele bespreekpunten die veranderingen kunnen brengen binnen het dorp. Het zijn geen zaken die binnen een jaar zijn afgehandeld.

Tot slot
Voor nu is er verder voor deze rubriek zo aan het begin van het nieuwe jaar niet veel te melden door ons. Toch willen wij eenieder nogmaals bedanken en vragen om de komen de periode goed op elkaar te passen. Dit is voor de inwoners zoals reeds twee jaar bewezen zeer zeker goed te doen.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

november 2021

Corona
Wederom is er een lockdown afgegeven door de regering. Zoals veel vaker al gemeld in de rubriek nieuws van Dorpsbelang: denk om elkaar.

Herstraten
Op diverse plekken in Garyp is de Gemeente aan het herstraten. De trottoirs waren op enkele plekken zeker aan een opknapbeurt toe. Ziet u een onveilige situatie dan kunt u deze melden bij Dorpsbelang dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de site van de Gemeente fixi.nl

Snelheid
Begin deze maand hebben wij met de gemeente en de omwonenden van de Lytse Buorren gesproken over de veiligheid op de straat. De aanwonenden klagen over de snelheid van de personenauto's. Uit de meting van de gemeente blijkt dat de snelheid toch meerdere malen wordt overschreden. Beste bestuurders de maximumsnelheid is 30 km/uur.
Snelheids remmende maatregelen liggen op de plank. Mogelijk wordt een laser ingezet!

Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is weer achter de rug. Wij hopen dat de kinderen en de ouders ondanks de huidige maatregelen hebben kunnen genieten.

Schoonmaakactie
De straten in Garyp worden door enkele verenigingen twee/drie keer per jaar schoongemaakt tegen een vergoeding. Ook dit jaar is dit weer geslaagd. Allen, namens de inwoners van Garyp bedankt hiervoor.

Gaswinning ontwerpbesluit Tietjerk
Voor eerst weigert de minister instemming met de uitbreiding van de gaswinning na 2030 in Tytsjerksteradiel. Hoe verder zal de tijd leren.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij begin volgend jaar een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Fokke Lemstra


 

Logo Dorpsbelang

september 2021

Bushalte Wâldwei
Het fietsenhok bij de bushalte aan de Wâldwei (N31) is door vandalisme flink beschadigd. Er is melding gedaan bij de Gemeente. Herstel zal hopelijk snel plaatsvinden. Tevens hebben wij gevraagd om er te maaien (zie maaibeleid).

Maaibeleid
Op diverse plaatsen in Garyp is er zoals in de vorige Rabbelskûte gemeld verzuimd te maaien door Gemeente. Enkele weken later herhaalde de situatie zich wederom. Wij zullen de Gemeente nogmaals vragen om beter toe te zien op het maaibeleid. Er zijn al diverse stroken waar niet gemaaid wordt, maar de overige grasstroken kunnen naar onze mening beter onderhouden worden.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Leden bestuur!!
Niet alleen Dorpsbelang zoekt bestuursleden!
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com. Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

AED
In de AED welke geplaatst is aan de Inialoane zijn de te vervangen onderdelen omgewisseld. De AED is weer zover als wij kunnen nagaan operationeel.

Uitkomsten Dorpentoer
Garyp heeft aangegeven prettig in zijn of haar dorp te wonen. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp geven de Garipers een 7,9. Op de vraag of men zich thuis voelt in het dorp is het cijfer een 9,4. Voor de overige cijfers op de vragen kunt u zich wenden tot de website uitkomsten-digitale-vragenlijst-doarpetoer.pdf

Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

juli 2021

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Garyp-Noard is voor zover e.e.a. bekend is voorlopig/definitief van de baan. Het beoogde bedrijventerrein heeft al voor menig gesprek gezorgd. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Garyp-Noard tot stikstofemissie op de Alde Feanen leidt. De PAS-jurisprudentie heeft gezorgd voor een stop op de vergunningverlening Wet natuurbescherming.

Wel/geen gaswinning
Garyp gasloos, maar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook? Het wel of niet winnen van gas in de gemeentes blijft spannend. Er is nog geen besluit genomen. Voor de gemeenten, Garyp en de andere dorpen is dit afwachten.

Doarpetoer
De Doarpetoer is in Garyp geweest en op www.8ktd.nl/_flysystem/media/garyp.pdf kunt u de hoofdzaken van Garyp vinden.
Er zijn al mooie grote lijnen in te ontdekken: maatwerk per dorp, aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplek in het dorp, bewegen in openbare ruimte, wonen naar behoefte etc. Ondertussen werden de digitale vragenlijsten ook ingevuld.

Maaien
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is er een aantal weken niet gemaaid in Garyp. In enkele speeltuinen stond het gras tot de knieholten. Na telefonisch overleg met de gemeente bleek dit een zaak van foutieve communicatie met de “maaier”. Gelukkig is e.e.a. direct goed opgepakt.

Wandelpaden
Het wandelpad van de Ielke Boonstraloane tot de zonneweide is gereed. Menig voetganger heeft er al gebruikt van gemaakt. Nagenoeg alle te realiseren paden zijn hiermee gereed. Voor de Garipers en de overige wandelaars een mooie gelegenheid tot een wandeling.

Leden bestuur
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden!
Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@mgail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

 


 

Logo Dorpsbelang

 

maart 2021

Nieuws van Dorpsbelang

Corona
Corona, blijft ons bezig houden. De versoepelingen moeten
laten blijken dat er mogelijkheden zijn zonder dat de besmettingen oplopen. De avondklok in Garyp is voor zover wij het kunnen beoordelen zonder enige problemen opgevolgd. Tot halverwege maart zoals het nu staat blijft deze van kracht. Wij slaan ons er doorheen.

Bankje aquaduct
Het is dan eindelijk zover!! Bij het aquaduct staat ook aan de zijde van Garyp een bankje. Wij denken dat al menigeen er gebruik van heeft gemaakt.

Woningen
In Garyp is de vraag naar woningen voor jongeren nog steeds hoog. Wij als Dorpsbelang hebben nog geen voet aan de grond bij zowel de Gemeente als de woningbouwvereniging voor wat betreft deze belangrijke inwoners van het dorp Garyp. Garyp moet ook voor jongeren interessant blijven en wij hebben de Gemeente hier ook weer op gewezen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. De buurtverenigingen 't Klaverblêd en Feanhúzen hebben bezwaar gemaakt en mogelijk is dit voldoende geweest.

Nieuw meldingssysteem
Gemeente Fixi Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi.
Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding. Gebruik het!

Wandelpaden
Het wandelpad bij De Broek is volop in gebruik. De aanleg van het wandelpad bij het zonnepark zal binnenkort mogelijk ook opgestart worden. Ook hier is dan een leuke kuier te maken.

Het bestuur