Nieuws van Dorpsbelang - april 2015

Bushalte Sigerswâld
Van de Rijkswaterstaat hebben we bericht ontvangen dat deze halte in een beleidsplan van de provincie als een knooppunt is aangemerkt. Gedeputeerde Staten moeten dus beslissen of er al dan niet geld beschikbaar komt voor een herinrichting van de voorzieningen hier. Zodra deze beslissing is gevallen zullen Rijk, provincie en gemeente gezamenlijk bekijken wat er ge-daan kan worden.

Huurwoningen
In het komend overleg van B&W (20 mei) met alle dorpsbelangen zal er gevraagd worden om voorrang voor de eigen inwoners bij de toewijzing van huurwoningen. Tijdens de leden-vergadering werd ook al geklaagd over een verpaupering van met name de bejaardenwoningen.
Het aantal woningzoekenden uit ons dorp is volgens informatie van WoonFriesland opgelopen tot 95. In het gesprek hierover hebben we echter geen duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz.

Laatste oproep aan woningzoekenden
Bij WoonFriesland krijgen we dus niet de informatie, die we nodig hebben. Op eerdere oproepen aan woningzoekenden om zich te melden bij Dorpsbelang heb-ben maar 2 dorpsgenoten gehoor gegeven. Dat betekent dat we als Dorpsbelang niks aan dit onder-werp kunnen doen, tenzij de woningzoekenden zich alsnog massaal melden. Daarom nog één keer de oproep: bent u woningzoekend en woont u in Garyp, meld u dan aan op dorpsbelangga-ryp@gmail.com of mondeling bij één van de bestuursleden. Ook graag aanmelden als u niet in Garyp een woning zoekt. Wij weten dan dat we u kunnen afstrepen van het totaal van 95.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit werk is inmiddels gegund aan aannemer Haars-ma uit Tjerkwerd, die ook de nieuwe rondweg heeft aangelegd. Op 15 april zal de klankbordgroep (bestaande uit aanwonenden en de bedrijven aan de Eendrachtsweg) met de gemeente en de aan-nemer rond de tafel. De aannemer zal dan zijn planning/aanpak toelichten en aangeven hoe de communicatie met de bewoners tijdens het werk zal plaats vinden. Daarna zal er nog een gesprek plaats vinden met de ondernemers op het bedrijventerrein gezamenlijk.
Zoals u heeft kunnen zien zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen door het kappen van een aantal bomen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Op dit front zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op 22 april a.s. praten we weer met de mensen van de Centrale As en van de Gebiedsontwikkelingscom-missie. Daar komen geen specifieke onderwerpen aan de orde. Het is een kwestie van bijpraten.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals bekend wordt dit pas bouwrijp gemaakt als de eerste percelen ver-kocht zijn. Voor zover bekend zijn er nog geen vrije kavels verkocht. Bouwbedrijf De Haan heeft in-middels al wel enkele serieuze kandidaten voor hun (starters-)woningen. De verkoop van deze wo-ningen is in handen van Wijmenga Makelaars in Burgum. Op 11 april stonden zij met onder andere dit project op het Woonoffensief in het gemeentehuis te Burgum.

Handhaving maximumsnelheid
Het meettoestel van de gemeente heeft al enkele weken op de Lytse Buorren gestaan. Of het effect heeft gehad is natuurlijk moeilijk te meten. In ieder geval heb-ben de automobilisten weer even kunnen ervaren hoe makkelijk je daar te snel rijdt. Zoals altijd heeft dit voordeel ook weer een nadeel. Een enkeling maakte er een spelletje van door juist zo snel moge-lijk voorbij te rijden. Het meettoestel staat nu op de Inialoane, maar - naar ik heb begrepen - niet helemaal, op de plek die de aanwonenden voor ogen stond. Hier zag ik een ander spelletje, een jon-gen die op zijn fiets ruim boven de maximumsnelheid van 30 kmh zat.

Maaibeleid
Hier is over gesproken met de wethouder, met als resultaat dat er wat verschuivingen zijn toegepast. Tijdens de ledenvergadering is dit aan de hand van een kaart uitgelegd aan de aanwe-zige bewoners van Minnema- en Lubwei. Overigens wordt dit punt nog weer op de agenda gezet voor het komende overleg met B&W.

Ledenvergadering
Op 23 maart j.l. hebben we, in ieder geval naar ons eigen idee, een hele goede en ook druk bezochte ledenvergadering gehad. Geen spreker na de pauze, maar het woord was toen aan de leden. Dat heeft een heleboel bruikbare tips en ideeën opgeleverd, waar we verder mee aan de slag kunnen. Een overzicht hier van, van de hand van Trudi Dorreboom, vindt u elders in dit blad .
Voor de communicatie met de leden c.q. het dorp zitten we inmiddels op Facebook.
Veel belangstelling was er ook voor de Timmermantsjoender, die nu de boerderij aan het eind van de Brandsmaloane wil omtoveren tot een 7 tal koopwoningen.

Kroningslinde
Deze boom is vooruitlopend op de veranderingen nabij de Eendrachtsweg door de gemeente verplaatst. Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd waarom de boom toen niet naar de plek bij het dorpswapen aan de Greate Buorren is gebracht. Het antwoord op deze vraag hadden we toen niet meteen paraat (is later nog wel aan de vraagster meegedeeld), maar het antwoord is dat meteen al bij de eerste plaatsing van deze plek is afgezien omdat de boom te groot gaat worden.

Culturele Hoofdstad 2018
Eind april is er een avond van de gemeente hier over. Op verschillende plaatsen is men al bezig met het opzetten van een project, o.a. in Earnewâld. Maar ook dichter bij huis wordt hier al over nagedacht. De heer Otter van Bakker, wonend bij de Fonejacht, heeft plannen om op zijn terrein een themapark te maken. Hij heeft daartoe contact gezocht met Dorpsbelang. In de komende tijd hopen we u hier over verder te kunnen informeren.

Hendrik Raap

Nieuws van Dorpsbelang - januari 2015

Fietsendiefstallen
Omdat we nog niet wat precies weten hoe de nieuwe situatie wordt van de bushalte en de fietsenstalling bij de "oude" Gariperhoeke, laten we het hier voorlopig bij de oproep gedaan in de vorige Rabbelskûte om toch vooral aangifte te doen van fietsendiefstallen. En ook om te zorgen dat je fiets goed herkenbaar is.
Voor de fietsenstalling in Sigerswâld hebben we in overleg met Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd aan de wegbeheerder = Rijkswaterstaat, met het verzoek hier maatregelen te treffen. Wij zetten hier in op nieuwe staanders, waar de fiets met een kabel- of kettingslot aan kan worden vastgemaakt, en op een betere zichtbaarheid van de stalling. Vanuit de gemeente wordt hier bij hun contacten met Rijkswaterstaat ook op aangedrongen. Ook onze wijkagent Teake Hogendorp wordt hier bij betrokken.

Huurwoningen
Op dit moment hebben we nog niet helder wat precies de behoefte is aan huurwoningen in ons dorp. Op onze oproep om je als woningzoekende te melden bij Dorpsbelang, heeft tot nu toe maar 1 stel gereageerd. Maar we weten van WoonFriesland dat er toch maar liefst 88 woningzoekenden uit Garyp daar staan geregistreerd. Maar of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz. dat weten we niet. In een gesprek met WoonFriesland zullen we proberen meer duidelijkheid te krijgen.

Wegenonderhoud
Bij de openstelling van de nieuwe rondweg zijn de Easterein, Gravinneloane en Westerein gemeentelijke wegen geworden. Ook de naastliggende fietspaden worden vanaf dat moment door de gemeente onderhouden. Het verbeteren van het fietspad langs de Westerein stond niet in het onderhoudsprogramma 2015 van de gemeente, maar zal wel dit jaar worden aangepakt.

Rondweg Garyp
Na de opening van de nieuwe rondweg is het aanmerkelijk rustiger geworden op de bestaande rondweg (Gravinneloane) en de aansluitende wegen Easterein en Westerein. Toch viel de hoeveelheid verkeer mij persoonlijk nog tegen. Waarschijnlijk komt dat doordat het verkeer van en naar Sumar en Eastermar nog via de oude Gariperhoeke moet en daarom de oude route nog neemt. Als er straks begonnen wordt met de herinrichting van de Gravinneloane zal voor hen de nieuwe rondweg wel aantrekkelijker worden.

Centrale As
Doordat de rondweg nu klaar is liggen de werkzaamheden van de Centrale As voor de meesten van ons nu wat verder van ons bed. Maar dat betekent niet dat dit werk voor ons dorp niet van belang is. Als Dorpsbelang blijven wij dat volgen en als u dat ook wilt doen, kunt u terecht bij het informatiecentrum aan de Stinswei (de trailer komt niet meer) en op www.decentraleas.nl.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op 17 december j.l. zijn de plannen in aanwezigheid van wethouder Houkje Rijpstra in It Geahûs gepresenteerd met prachtige plaatjes en zelfs een filmimpressie van een ritje over deze vernieuwde weg. De vragen van de aanwezigen betroffen o.a. de plaats van het bebouwde kombord aan de kant van de Westerein, de mogelijke stankoverlast van de riooloverstort bij de Eendrachtsweg en de bereikbaarheid van de ondernemers op het bedrijventerrein tijdens de uitvoering. Aanwezig waren vooral aanwonenden en ondernemers. Men was eensgezind in de lof voor de plannen van de gemeente. "In opstekker foar Garyp", aldus één van hen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Van de Gebiedsontwik¬kelings¬¬commissie hoorden we dat de grondverwerving voor het kuierpad over de oude Gravinneloane rond is. Het is dus vrijwel zeker dat dit historische pad er weer komt. Dat wordt dus het tweede pad; eerder hoorden we al van de Baaiesreed tussen Koutenburg en de Ielke Boonstraloane. De commissie is nu nog bezig met de paden Mounehoek - Inialoane en Miensker - Westerein. Hier worden enkele alternatieven onderzocht, maar "it keallet der nochal swier". Op de eerste tekeningen stonden ook nog wandelpaden in het gebied tussen de Ielke Boonstraloane en de Westerein, maar die gaan definitief niet door.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals u mogelijk in Actief hebt gelezen, heeft Bouwbedrijf De Haan bouwvergunning aangevraagd en gekregen voor de nieuwbouw van 7 woningen. Deze zullen worden gebouwd in het nieuwe uitbreidingsplan. Volgens informatie van Johan de Haan gaat het om 4 2/1 kapwoningen en 3 starterswoningen. Het project zal in februari officieel in de verkoop worden gebracht. Het betreft ruime eengezinswoningen en een iets kleinere versie voor starters. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd, waarbij ook een grijswatersysteem (opvang van hemelwater) behoort. Men hoopt dit jaar de eerste woningen te kunnen opleveren.
Maar voordat men gaat bouwen moeten er wel woningen zijn verkocht. Als dat het geval is en De Haan geeft bij de gemeente aan te willen bouwen, dan wordt het terrein (1e fase) door de gemeente bouwrijp gemaakt. En misschien al eerder als er eerder vrije kavels door de gemeente zijn verkocht.

Handhaving maximumsnelheid
Bij de gemeente beschikt men over een toestel dat de snelheid meet van de passerende voertuigen en die de gemeten snelheid meteen toont op een bord langs de weg. Misschien heeft u al eens zoiets gezien, bijv. in Oudega. Als de snelheid goed is dan staat er een breed lachend koppie bij (smiley), maar als u te snel rijdt wordt u streng aangekeken. Op veel plaatsen in de gemeente wil men dat toestel graag inzetten, om de automobilisten er van bewust te maken hoe hard ze soms wel rijden. In Garyp staan wij op de lijst van aanvragers voor de Brandsmaloane en de Inialoane, hoek Ielke Boonstraloane.

Maaibeleid
Kortgeleden hebben we hierover gesproken met wethouder Houkje Rijpstra, maar daar zijn nog geen mededelingen over te doen. We moeten dit eerst nog binnen het bestuur afstemmen.

Banken
Het bankje op de hoek Inialoane/Skepersloane is omver gereden door een tot nu toe onbekend gebleven persoon. Hij/zij heeft zich in ieder geval niet bij de gemeente gemeld. Komend voorjaar zal de gemeente hier een nieuw bankje plaatsen. Het bankje aan het einde van de Eendrachtsweg is inmiddels weer door de gemeente gerepareerd.

Incasso contributie
Helaas is bij de inning van de contributie via de bank in de omschrijving opgenomen dat het gaat om de contributie over 2013. Onze excuses daar voor; dat moest natuurlijk zijn 2014.

Ledenvergadering
Noteert u al vast dat onze ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 23 maart a.s. in It Geahûs.


Hendrik Raap

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.6 van 21 augustus 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 23 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 20-09 t/m 26-09 HandicapNL
  • 27-09 t/m 03-10 Dierenbescherming
  • 04-10 t/m 10-10 Nederlandse Brandwonden Stichting