(mei 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Centrale As
Op dit moment komt er al heel veel verkeer over de nieuwe rondweg. En dat zal nog meer worden, doordat het gedeelte van de N356 tussen Sumar en Nijega in de komende maand eerst in één richting en later nog een week lang in beide richtingen zal worden afgesloten. Helaas valt dit voor een groot deel samen met de stremming van de Westerein. We zullen dan dus ook voor de richting Drachten via binnenwegen naar De Wâldwei moeten rijden. Burgum en Sumar blijven bereikbaar via de bestaande route. Het fietsverkeer heeft geen last van de stremmingen. Het gaat om de volgende perioden:
30 mei t/m 24 juni geen verkeer mogelijk van Sumar naar Nijega;
24 juni t/m 1 juli helemaal geen verkeer mogelijk tussen Sumar en Nijega.

De opening van deze weg zal in september/oktober plaats vinden. Rond deze opening vinden uiteenlopende festiviteiten plaats. Van een culturele reis, een iepenloftspul en een handelsroute tot aan een sportevenement. Allemaal bedacht vanuit de mienskip. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl). De culturele reis, onder de naam van de Passant, heeft ook een stopplaats in Garyp. Samen met een plaatselijke cineast zijn we bezig een film te maken van Garyp toen en nu (www.depassant.frl).

Voetpad Brandsmaloane
Dit pad eindigt nu bij het tennispaadsje. Of dat zo blijft is nog niet bekend. In ieder geval zal, als het uitbreidingsplan bouwrijp wordt gemaakt, de Brandsmaloane ter plaatse worden aangepast. Daarbij zal daar in enigerlei vorm ook een voetpad worden gemaakt.

Woningbouw
We kunnen Johan Timmermans feliciteren met al weer een geslaagd project, de ombouw van de Douma’s pleats tot appartementencomplex. Samen met Geert Benedictus heeft hij gezorgd voor een flinke uitbreiding van ons woningbestand. We zullen het voorlopig ook van de ondernemers moeten hebben, want in het uitbreidingsplan zijn nog geen activiteiten te bespeuren. En ook WoonFriesland gaat hier voorlopig nog niet bouwen. De nieuwe Woningwet vereist allereerst een uitgebreid onderzoek naar de woningbehoefte, waarbij maar liefst 20 jaar vooruit moet worden gekeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de 2e helft van dit jaar.

Bezoek Burgemeester en Wethouders
Afgelopen dinsdag 24 mei is het college hier op bezoek geweest. Op het moment dat ik dit schrijf moet het bezoek nog plaats vinden. We zullen het college ontvangen in het nieuwe kantoor van het Bureau Benedictus. Geert zal dan iets vertellen over het bedrijf en een rondleiding verzorgen. Vervolgens gaat het bestuur met het college om de tafel. Een belangrijk gespreksonderwerp is dan ook weer de woningbouw. Maar ook willen we van het college  weten wat It Geahûs nu allemaal wel of niet mag doen om het hoofd boven water te houden.

Baaiesreed
Deze is nagenoeg klaar, alleen is men de aansluiting op de Ielke Boonstraloane vergeten te maken. Er moet nog gras worden gezaaid, zodat het pad nog even niet gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid, het blijft een onverhard, dus landelijk pad.

Terrein bij It Geahûs
De peuterspeelzaal is hier vertrokken en het terrein kan dus voor wat anders worden gebruikt. Wie heeft er een goed idee? Reageer op Facebook of op dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Hendrik Raap

(mei 2016)

(augustus 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Inmiddels is de opening geweest. Achteraf bezien had er wel wat meer ruchtbaarheid aan gegeven kunnen worden, en ook het weer had wel wat beter gekund, maar de schoolkinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Met nog een ijsje van aannemer Haarsma toe. Deze kreeg van de schoolkinderen een paar prachtige tekeningen overhandigd, die nu in het kantoor in Tjerkwerd hangen.
Haarsma heeft daar foto’s van gestuurd.
Nu de nieuwe rondweg op de meeste navigatieapparaten staat, merken we pas goed hoe weinig verkeer er nog langs de Easterein en de Westerein komt. Laten we hopen dat de wat lagere omzet, waar Siep Bijlsma het voor de microfoon van Omrop Fryslân over had, van tijdelijke aard is en dat zijn klanten allemaal weer terug komen naar ons prachtige dorp.

Centrale As
Deze gaat op vrijdag 7 oktober officieel open voor het verkeer. Dus dan liggen de problemen die hiermee annex waren ook weer achter ons en is de rust weer helemaal teruggekeerd. We zullen er wel aan moeten wennen, dat het nu een autoweg is geworden met maar weinig toe- en afritten. En dat we niet meer met de auto binnendoor richting Drachten kunnen (Sumarreheide of Polderdyk). Alleen nog via de nieuwe parallelweg naar Nijega.
De aanleg van de weg was omstreden, maar ik denk dat nu toch wel zichtbaar is geworden hoeveel aandacht er aan de natuur is gegeven en dat er zelfs meer ruimte voor de natuur is gekomen. Voorafgaand aan de opening vinden er nog enkele activiteiten plaats. Allereerst wil men op 1 oktober de langste kraampjesmarkt van Nederland organiseren. Er zal dan 9 kilometer aan kraampjes worden neergezet tussen Feanwâlden en Sumar. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl).

Kuierpaden
Bij de aanleg van de Centrale As is er niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor de mensen in het gebied. Zo worden er op diverse plaatsen kuierpaden aangelegd, ook rond Garyp. In veel gevallen is dit afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een kavelruil. Op dit moment weet ik niet precies wat de stand van zaken is.

Verkeersproblemen
Van verschillende kanten wordt onze aandacht gevraagd voor verkeersproblemen in en rond ons dorp. In de komende maanden zal dit voor ons bestuur daarom een belangrijk aandachtspunt zijn. In ieder geval was het
goed om te horen van wethouder Rijpstra (bij de opening van de Gravinneloane), dat ook Burgemeester en Wethouders vinden dat er iets gedaan moet worden aan de Easterein en de Westerein. Zij gaan dit bij de
provincie aanhangig maken.

Woningbouw
Van de gemeente heb ik begrepen dat er inmiddels 1 bouwkavel is verkocht en dat er optie is op een 2e kavel. Men verwacht rond 1 oktober te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan. Over de
starterswoningen van Bouwbedrijf De Haan heb ik nog geen informatie (bouwvak).

Huurwoningen
Ook dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor de komende tijd. Met name met het verkoopbeleid van WoonFriesland zijn wij het niet eens en ook de gemeente niet. Maar WoonFriesland gaat zijn eigen gang en reageert niet op onze vragen. Verkoop betekent dat er minder huurwoningen beschikbaar komen en met name in de betaalbare klasse.

Terrein bij It Geahûs
In de vorige Rabbelskûte en via Facebook hebben we ideeën gevraagd voor een andere bestemming van het terrein van de peuterspeelzaal. Hierop zijn best aardige ideeën binnen gekomen, maar omdat de gemeente er geen geld bij kan leggen, zijn de mogelijkheden beperkt. Er is daarom gekozen voor uitbreiding van het parkeerterrein, iets dat de gemeente in eigen beheer kan doen.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie Facebook.

Hendrik Raap

(augustus 2016)


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

04-03 t/m 10-03 Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 Amnesty International 18-03 t/m 24-03 Reuma Nederland
25-03 t/m 31-03 ZOA
01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport 08-04 t/m 14-04 Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp