(december 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Het twee jaarlijks overleg met B&W is weer achter de rug. Wij hebben als Dorpsbelang na het overleg kort geëvalueerd en concluderen dat het overleg ten opzichte van de vorige overleggen als zeer positief werd ervaren. De tijd zal leren of de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.

Easterein / Westerein
De Easterein en de Westerein zijn aangepakt en afgewaardeerd naar een 60km zone. De bromfietsen zullen deze wegen ook moeten gaan gebruiken (Al is de bebording hier nog niet op aangepast), dus aan de gebruiker die deze Rabbelskûte leest de melding houd hier rekening mee. Tevens is de snelheid bij
veel gebruikers te hoog.
Dit laatste is in het overleg met B&W ter tafel gekomen en de inrichting van de weg is voldoende, dus is handhaven op de te hoge snelheden de volgende stap.

Dorpsvisie
Wij hebben aangegeven de Dorpsvisie eind 2018 voor een groot deel voorbereid te hebben om deze daarna met de input van de dorpsbewoner te kunnen oppakken.

Kuierpaden
Omtrent de kuierpaden is nog nieuws dat er nog enkele trace's in de molen zitten voor 2019. Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane naar de "Griene Greide" is in voorbereiding voor uitvoering in 2019.

Kerstdagen en eindejaar
Wij willen alle dorpsbewoners alvast fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toewensen.

 

Het bestuur


 

(september 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Burendag 22 september 2018
De burendag van 22 september jl. stond in het teken van duurzaamheid. Een zestal adressen hebben hun woningen opengesteld voor onze dorpsgenoten. Zij deelden hun ervaringen met belangstellenden over isolatie-maatregelen, aardgasloos en elektrische verwarming en veel meer zaken. We kunnen terugzien op
een geslaagde dag en een ieder heeft heel wat ideeën opgedaan.

it Enerzjyhûs”
Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft besloten, gezien alle activiteiten, een eigen kantoor in te richten. Het pand aan de Greate Buorren 13 b (voormalig Rabobankkantoor) wordt het nieuwe middelpunt van de duurzaamheidsactiviteiten in ons dorp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft toegezegd met ingang van 2019 het gemeentelijke energieloket hier te vestigen. Een ‘opstekker’ voor ons dorp en weer een gebouw dat in gebruik wordt genomen. Wij hopen u, met onze   toekomstige activiteiten, hier te begroeten en te ontmoeten.
Wij hebben bij de ondernemers in Garyp een oproep geplaatst voor meubilair/inventaris voor ons kantoor. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft geheel belangeloos een bestuurstafel met stoelen beschikbaar gesteld. Ziet er nog keurig uit en op deze wijze kunnen we ook de kringloop sluiten en circulair/duurzaam bezig zijn. De SPAR heeft een groot aantal DE kopjes
gegeven. Hartelijk dank allen daarvoor! Op dit moment zijn we nog op zoek naar stapelbare stoelen en een aantal tafels; heeft u wat staan of tips: graag!

Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp
In 2018 zijn drie duurzame projecten beloond met een bijdrage uit dit fonds met een totaalbedrag van 4.000 Euro. Ook voor dit jaar konden voor eind augustus weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Tot op heden zijn er geen aanvragen voor plannen ingediend. De commissie heeft daarom besloten de indientermijn voor 2018 te verlengen tot eind december van dit jaar. Laat deze kans niet voorbijgaan. Het geld ligt “op de plank” dus maak er gebruik van! Voorwaarden en aanvraagformulier staan vermeld op onze website: www.ekgaryp.nl

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Er staat weer een tal van onderwerpen op de agenda. Onder andere:
- bestuursverkiezing, voordracht Richt Sterk;
- financiële verantwoording jaarcijfers 2017 EKGaryp;
- financieel inzicht reilen en zeilen zonnepark over 2015-2017;
- voortgang plannen zoals wind-energieopslag/buurkracht/ pilot aardgasvrije wijken/ klant- en ledenwerving;
- eigen kantoor “it Enerzjyhûs”.
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.

Sinnepark “de Griene Greide”
Dankzij het zonnige weer van de afgelopen tijd heeft het Zonnepark bij het uitkomen van deze editie bijna evenveel stroom geproduceerd als geheel 2017. Dus we mogen heel tevreden zijn hoe het zich allemaal ontwikkelt.

Buurkracht
Het buurtteam van Buurkracht is druk bezig een programma voor de komende tijd op te stellen. De eerste actie was de burendag op 22 september jl. Ook krijgt EKGaryp/Buurkracht in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel de beschikking over 10 zogenaamde EPA’s (Energie Prestatie Advies). We hebben 10 adressen uitgekozen waar deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd en worden voorzien van advies. Met het vragen en aanwijzen van deze adressen hebben we gepoogd een dwarsdoorsnede van woningtypen, geografische spreiding, ouderdom etc. te maken. Het betreft een onderzoek en advies over energiebesparende maatregelen tot aan een energie neutrale woning. De uitkomsten van deze 10 onderzoeken en adviezen zullen worden gebruikt als input voor een dorpsbrede vergadering van Buurkracht/EKG op maandag 12 november a.s. om 19:30 uur in It Geahûs. Naast dit onderwerp zullen veel zaken op het gebied van duurzaamheid aan de orde komen. Noteert u deze datum alvast. Het wordt zeer interessant voor u.

Het bestuur


 

(juli 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie Doarpsbelang
Vakantie.. Iedereen is er volgens ons welverdiend aan toe.
U heeft vakantie gehad of krijgt dit nog. Wij willen een ieder een fijne vakantie toe wensen.

Energieneutraal
Zoals u wellicht heeft gelezen is Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en de Gemeente Tytsjerksteradiel energieneutraal, hierover zijn diverse gesprekken gaande om te kijken en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
De onderzoeken naar een energieneutraal en mogelijk gasvrij Garyp is in gang gezet.

Kabelnoord en Gemeente Tytsjerksteradiel (glasvezel)
De gemeente weet hoe moeilijk het is om glasvezel te realiseren. Maar zo dicht bij de realisatie hiervan als nu, zijn we nog nooit geweest!
De deadline voor aanmelden is 16 augustus. Dan moet er 60% zich aangemeld hebben.
De stand van zaken in Garyp en enkele andere dorpen op 18 juli 2018:
== Plaats-Adressen-Aanmeldingen % ==
Garyp 124 26 21%
Noardburgum 50 14 28%
Suwâld 39 17 44%
Wyns 58 39 67%
Aldtsjerk 44 6 14%
Earnewâld 48 10 21%
Sumar 181 40 22%MELD U AAN DE GEWENSTE 60% is nog niet behaald!!

Fietsen door het dorp
De laatste vergadering zijn wij begonnen met een trapje op de tweewieler. Wij hebben meerdere plekken in het dorp bezichtigd en komen tot de conclusie dat wij als Garyp trots mogen zijn. De Westerein en de Easterein is voor een groot deel aangepast en de bermen worden keurig door de aanwonenden gesproeid.
Complimenten aan een ieder.

Zwerfvuil
De door school, korfbal en het zwembad aan ons dorp toegezegde hulp voor het schoonhouden van de aan hen toegewezen deel van Garyp is het afgelopen jaar goed opgepakt. Ook de inwoners van Garyp die het dorp schoonhouden worden langs deze weg vriendelijk bedankt.

Overleg B&W
Begin oktober zullen wij de vergaderingen na de vakantieperiode weer
oppakken en zullen dan starten met een overleg met B&W, de Burgemeester
zal hier ook bij aanwezig zijn. Wij vertrouwen erop dat dit een goed en gesprek
zal zijn.

Fokke Lemstra


 

(juni 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg Dorpsbelangen
1 april hebben wij met alle Dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel in It Geahûs vergaderd. Deze vergadering is een vooroverleg voor de plenaire vergadering met B&W.
De Dorpsbelangen overleggen elk jaar met elkaar om zo gezamenlijk de punten te bespreken welke ingebracht worden bij het plenair overleg.

AED
Wij hebben in het overleg met alle Dorpsbelangen gesproken over de AED. Alle dorpen hebben een AED, en het voorstel voor een gezamenlijk onderhoud is besproken. Wij als Dorpsbelang Garyp zullen hier navraag naar doen.

Gaswinning
In de Actief stond deze week al een artikel over de gaswinning en de bodemdaling. Wij hebben hier vanuit het dorp ook vragen over gekregen, en zullen hier verder navraag naar doen.

Maaien
Maaien is in Garyp op vele plaatsen na een aantal jaren hooggras weer op niveau. Het maaibeleid is op vele plekken in Garyp weer hersteld naar het oorspronkelijke plan. Voor Garyp is dat op vele plekken een verbetering.

Energieneutraal
Rond 2030 wil de Gemeente Tytsjerksteradiel energie neutraal zijn, hierover zijn in het Plenair overleg vragen gesteld en wij zullen u hier in een volgend nieuws van Dorpsbelang hopelijk meer over kunnen vertellen.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Voor klachten en of meldingen zoals bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel of een los hangende tak, kunt u de gemeente ook benaderen via de Whatssapp op nummer 06-21154897. U kunt de klachten uiteraard ook naar Dorpsbelang Garyp mailen, maar een directe aanpak richting de Gemeente zal zeker helpen in de oplossing van uw melding.

 

Fokke Lemstra

(juni 2018)


(april 2018)

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

WapenGaryp 50

Verslag Ledenvergadering 26 maart 2018

Aanwezig:
Leden:
Ans Tamminga; Hendrik Raap; Willemke Pebesma; Jan Pebesma; Baukje Idema; Margreet Wymenga; Johan Timmermans; Jellie Bijlsma, OVG; Frans Roelofs; Gjalt Faber; Gerard van der Meer; Geert Stelwagen; Jaap Bosma; Sjoerd Hoekstra; Gerrit Jan de Haan; Richt Sterk, Doarpswurk; Lieuwe Kingma; Jannie de Haan; Sytse Kloosterman; Adry van der Zee; Bareld Kootstra; Trudy Dorreboom-Rosenboom; Geert Benedictus; Willem de Boer; Joop Hellings; Magdalena Benedictus; Lieuwe Elzinga; Hendrik Visser; Hayke Haanstra; Harry F. Otter van Bakker, Bobaud.

Gasten: Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel; Hiltje Boonstra, Seniorenteam; Sofie Kleinhuis, PvdA. Vertegenwoordigers van de andere politieke partijen waren ook uitgenodigd. Dorpsbelang heeft geen afmeldingen ontvangen.

Bestuur Dorpsbelang: Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter), Jacob Miedema (financiën), Sija van der Maten, Sjoerdsje de Boer, Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (verslag).

Agenda

1 Opening en welkom gasten
Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter, opent op 20.00 uur de vergadering en geeft een speciaal welkom voor de genodigden.

2 Mededelingen
i. Er is vanavond een aanpassing van het financieel verslag. Deze ligt op de tafels.
ii. De presentatie van Willem Bil beperkt zich tot de Tiny Houses, omdat de gemeentelijke woonvisie nog niet is vastgesteld.
iii. Uit de zaal volgt een vraag over de samenstelling van het bestuur. Fokke is waarnemend voorzitter; de functie van voorzitter is vacant.

3 Vaststellen verslag ledenvergadering 27 maart 2017
i. Het verslag wordt vastgesteld.

4 Vaststellen Jaarverslag 2017
i. Naar aanleiding van pag. 11 van genoemd verslag is er een vraag over de slecht begaanbare stoepen Greatte Buorren. Deze zijn nog steeds niet hersteld. Het verzoek ligt bij de gemeente, maar de uitvoering gaat heel langzaam.
ii. Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld

5 Financiën
i. Jacob Miedema (financiën) licht het financieel verslag 2017 toe. Hij heeft t.o.v. de gepubliceerde versie een nieuw overzicht gemaakt, waarin ook de reservering voor het zwerfvuil 2018 is opgenomen is. Dit overzicht ligt ter tafel.
ii. Zwerfvuil; dit is een belangrijke post. Op dit moment is er één vereniging – het zwembad - die de taak als zwerfvuilruimer heeft opgepakt en is uitbetaald. Het bestuur voert nog gesprekken met andere verenigingen.
iii. De Vereniging Dorpsbelang Garyp heeft in 2017 602 betalende leden. Er is een aantal leden dat in genoemd jaar nog niet betaald heeft. De niet-geinde incasso’s worden verdeeld over de bestuursleden; zij gaan er nog achteraan. Het bestuur gaat hier nog achteraan. In de afgelopen maanden heeft de heer Geert Stelwagen 25 nieuwe leden aangedragen voor 2018.
iv. Er is reservering nodig van geld voor onderhoud of vernieuwing AED en bijvoorbeeld voor de wegwijzerborden bij de invalswegen. Verder willen we ook wat ruimte hebben om een onverwachte actie eventueel te kunnen steunen.
v. De kascommissie - bij monde van Jaap Bosma - keurt ten overstaan van de leden het financieel verslag 2017 goed.
vi. De leden van de vereniging verwelkomen een nieuw lid van de kascommissie 2018: Richt Sterk.

6 Bestuursverkiezing
i. Aftredend en bedankt met een bloemetje: Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (secretariaat) en Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter). Fokke Lemstra is bereid de vacature van voorzitter voorlopig waar te nemen.
ii. Djohy Groenveld is in 2017 eerder gestopt als bestuurslid wegens verhuizing. Deze positie als bestuurslid is nog vacant
iii. Aantredend en met applaus gewaardeerd zijn Klaas Bosma en Adry van der Zee.
iv. Er zijn nu nog twee vacatures, waarvan één voorzitter en één lid. De rol van de nieuwe secretaris zal door de bestuursleden onderling afgesproken worden.
v. Aanmeldingen voor deelname in het bestuur zijn van harte welkom!

7 Ingelaste informatie van Harry Otter van Bakker
i. Voor de realisatie van een toeristisch aantrekkelijk park bij de Fonejacht-brug, met wandelpaden, kunst en een gerenoveerd botenhuis is in 2017 de Stichting Bobaud opgericht. De bestuursleden van de Culturele hoofdstad hebben aanvankelijk veel geld toegezegd, maar uiteindelijk is er slechts 15.500 euro uitgekeerd. Dit is ingezet voor een projectleider die een projectplan heeft gemaakt. Op dit moment is Sichting Bobaud in gesprek met de gemeentelijke wethouder over dat projectplan. Voorlopig is een openbare publiek-openstelling niet mogelijk, want het park is nog niet veilig genoeg. Harry Otter van Bakker wil het park tegen een kleine vergoeding al wel openstellen voor groepen, bijvoorbeeld voor verenigingen of schoolklassen.

8 Rondvraag
i. Hoe zit het met de verwachting van groei of krimp in de gemeente, gezien het plan van De Warren met 300 woningen (afgesproken uit de centrale As gelden). Wat betekent dit voor de dorpen? Antwoord: De woonvisie van de gemeente moet nog vastgesteld worden nadat de gemeenteraad gevormd is.
ii. Voor ouderen is er een onveilige situatie op veel plaatsten in het dorp De hele Greatte Buorren en de stoep bij de glasbakken zijn daar voorbeelden van. Antwoord: Er ligt al een verzoek bij de gemeente.
iii. Kan het bankje tegenover de Unicum flat opgeknapt worden, bij het monument? Antwoord: Dorpsbelang zal de situatie bekijken.
iv. Kuierpaden/Panhûspoel. Er zijn al jarenlang plannen, maar niet alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Hendrik Raap licht dit punt toe. Er is inmiddels een eindplan gekomen voor Panhûspoel.
v. Wat zijn de plannen voor Easterein en Westerein, inclusief de oude bomen? Antwoord: Hoe het precies wordt bij de carpoolplek bij de Westerein is nog niet helder. Wel is bekend dat beide wegen optisch versmald worden tot 60 km en de middenstreep er uit gaat. Ook worden verkeersremmende verhogingen aangebracht. Als het gaat om bijvoorbeeld een oplossing voor de huidige stoplichten en de oude bomen is er nog geen nadere informatie. Rijkswaterstaat en de gemeente zijn er bij betrokken. Uit de zaal wordt gemeld dat het fietspad aan de Easterein moet worden meegenomen in de plannen. Zodra het bestuur informatie krijgt, kunnen we vertegenwoordigers van de aanwonenden er bij betrekken (Jan Pebesma en Bareld Kootstra).
vi. De stoep bij de Gravinneloane is beschadigd; kan die hersteld worden? Antwoord: Het bestuur zal de situatie bekijken.
vii. Wat kunnen we doen tegen de hondenpoep? Zie bijvoorbeeld de situatie aan de Ds. Minnemawei en het Skoallepaadsje. Antwoord: Het bestuur meldt voortdurend de noodzaak voor het opruimen van poep in de Rabbelskûte. De mensen aanspreken op verantwoordelijk gedrag is voorlopig het allerbeste. Dorpsbelang heeft het probleem ook bij de gemeente genoemd. Die attendeert op de volgende manier: Werk mee aan handhaving door melding te maken bij de politie.
viii. Het fietspad bij de Fonejacht-brug verdient een opknapbeurt. Antwoord: Hier zijn al besprekingen over met de provincie.

9 Evaluatie Dorpsvisie 2006 (en aanvulling 2009)
Fokke Lemstra neemt de leden mee in de evaluatie van de oude Dorpsvisie. Het is de bedoeling een nieuwe dorpsvisie op de stellen in het najaar 2018. Besproken zijn de volgende punten:
• De plannen voor de clustering zijn veranderd; er zijn wel nieuwe initiatieven gekomen en uitgevoerd. Zo is de Fabriek gerenoveerd en is de energiecoöperatie opgericht die een zonnepark heeft gerealiseerd.
• Huisvesting: Dit punt is nog actueler geworden. Hoe kunnen we op de langere termijn het wonen in Garyp mogelijk maken?
•Jeugd. Er zijn diverse initiatieven geweest om voldoende vrijwilligers te krijgen, maar zonder resultaat. Hiermee is het plan om een soos te starten niet gerealiseerd.
• Aandacht voor OVG; een voorbeeld daarvan zijn de ondergrondse afvalbakken die gekomen zijn.
• Recreatie: Er zijn nog diverse plannen voor de kuierpaden in uitvoering. Hendrik Raap heeft hierover contact met de gemeente. Het zijn lange processen om de mogelijkheden te verkennen en eventuele alternatieve ideeën te vormen.
• Verkeerszaken. Het fietspad aan de Westerein is vernieuwd.

Reacties uit de zaal:
• Straks hebben we dan wel een Dorpsvisie, maar daarin is ook een groenvisie belangrijk. Er is immers noodzaak voor meer groen voor insecten en bijen, voor weidevogels en het kunnen blijven verbouwen van gewassen.
• Het is mooi om een dorpsvisie samen met werkgroepen en de gemeente op te stellen. Doarpswurk kan hierbij ondersteunen (Richt Sterk). Het bestuur zal met haar een afspraak maken.

10 Presentatie Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel

Woonvisie gemeente, vast te stellen in 2018
Een woonvisie wordt tegenwoordig gemaakt op basis van onderzoek naar de behoefte aan woningen. Op dit moment zien we al langer de trend dat er minder kinderen geboren worden. Aan de andere kant neemt het aantal mensen dat individueel woonruimte zoekt toe. Mensen trouwen later en scheiden gemakkelijker. Bovendien komen er op dit moment nog steeds ouderen bij, zonder dat dat leidt tot meer overlijdens. Echter, dat zal over enige jaren wel gebeuren. Dat betekent dat we op termijn met een overschot van woningen kunnen komen te zitten en dat wil niemand.

Hoe noordelijker we in Friesland komen, hoe complexer deze problematiek is. Oudere woningen raken gedateerd en zijn minder in trek, zoals straten met rijtjeswoningen. Opvallend is ook dat mensen graag zuidelijker willen gaan wonen. De politiek in Tytsjerksteradiel moet binnenkort keuzes maken. Zo ligt er sinds 2008 het plan van De Warren van 300 nieuwe woningen in Burgum. Dat is afgesproken met de provincie tijdens de onderhandelingen over de Centrale As. De nieuwe coalitie zal een besluit moeten nemen over de uiteindelijke omvang van het aantal te bouwen woningen. Zo is er sprake van een mogelijk geschikter aantal van maximaal 150 woningen, mede gerelateerd aan de plannen van bijvoorbeeld Leeuwarden. Het is verder belangrijk om in de toekomst de leefbaarheid in de regio inderdaad breder te zien, ook in termen van noodzakelijke biodiversiteit.

Tiny Houses
Het eerste straatje met vijf Tiny Houses van de gemeente is gerealiseerd in Hurdegaryp. Bij de opening waren maar liefst 40 gemeenten uit het Noorden des lands aanwezig. Willem schetst de geschatte woonbehoefte in de gemeente en noemt het soort initiatieven zoals die van Timmerman Tsjoender die daaraan tegemoet komen. De gemeente waardeert dat zeer.
Zo is dat ook gegaan met het initiatief van de Tiny Houses. Bij het Energieloket zijn min of meer alle bouwloketten uit de gemeente bij elkaar gekomen om de burger te kunnen informeren en te ondersteunen bij nieuwe initiatieven. Aanvankelijk leek het dat er geen kleine woningen gebouwd konden worden, gezien het bouwbesluit, de regels voor nutsvoorzieningen en de financiering. Maar waar een wil is, is ook een weg: via omwegen en handelen naar de geest van de wet lukte het toch! De gemeente had vooral een coördinerende rol: de initiatiefnemers, de bank en de notaris en uiteindelijk ook de kopers/bewoners werden effectief aan elkaar gekoppeld.

Vraag één was: Is er wel belangstelling voor Tiny Houses? Wie wil er wonen, waar komen de huisjes en wat vindt de buurt van zo’n plan? Wie wordt eigenaar van die huizen? Er is vervolgens een projectleider gekomen en een verenging van eigenaren. Het past in de krimp-gedachte van de gemeente dat de huizen voor een jonge, nieuwe doelgroep is, die zich niet zo maar wil vastleggen, wil leven met een lage, ecologische footprint en weinig lasten wil hebben.

De gemeente heeft de eis gesteld dat de huisjes in het dorp moeten staan, om recreatiegebruik te voorkomen. De verenging van eigenaren beslist wie er wel en niet kan komen wonen. De huisjes bevatten zonnepanelen en hebben geen gas. Verder zijn de huisjes gemakkelijk af te breken en te verplaatsen, wat ook past in een krimpregio.

Opvallend is dat er uiteindelijke bewoners uit het hele land zijn gekomen op één na. Het project van Aake de Vor en Gerard Dijkstra is samen met de coördinerende rol van de gemeente een voorbeeld voor de rest van Nederland. Kosten nu: 100.000 euro v.o.n.

11 Sluiting
Fokke Lemstra bedankt Willem Bil en de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp en sluit de vergadering om 22.15 uur.


Financiën

     
Balans  € 42.735,00  € 43.100,00  
       
Spaar vrij rekening  € 13.942,88  € 16.205,34  
Lopende rekening  € 152,13  € 59,43  
Kas  € 403,00  € 603,00  
       
totaal  € 14.498,01  € 16.867,77  
        +/- 
Âlde âldjierscommissie  € 1.658,94  € 1.258,94  € (400,00)
Reservering AED   € 2.000,00  € 2.250,00  € 250,00
Reservering zwerfvuil  € 2.544,00  € 4.846,52  € 2.302,52
Dorpsbelang  € 8.295,07  € 8.512,31  € 217,24
   € 14.498,01  € 16.867,77  
   Begroting   Werkelijk   Begroting 
   € 2.017,00  € 2.017,00  € 2.018,00
Inkomsten      
Contributie   € 2.900,00  € 2.784,50  € 2.800,00
Inspraakverordening  € 900,00  € 970,75  € 900,00
Rente  € 30,00  € 20,46  € 10,00
Bijdrage  AED cursus  € 80,00  € 120,00  € 80,00
Bijdrage gemeente zwerfafval  € 1.400,00  € 2.842,00  € -  
Inkomsten totaal  € 5.310,00  € 6.737,71  € 3.790,00
       
Uitgaven      
Dorpskrant Rabbelskûte  € 760,00  € 760,00  € 760,00
Sint Nicolaasintocht  € 400,00  € 356,00  € 425,00
Ald Garyp site  € 100,00  € 50,00  € 50,00
Bijdrage verl. ``it Sintrum ``  € 75,00  € 321,84  € 50,00
AED, onderhoud, cursus  € 450,00  € 348,60  € 400,00
AED, reservering  € 250,00  € 250,00  € 250,00
Zwerfvuil  € 1.400,00  € 539,48  € 1.400,00
Zwerfvuil, reservering  € -    € 2.302,52  € -  
Dorpswapen / tuintje  € 30,00  € 15,05  € 30,00
Kamer van Koophandel  € 15,00  € 15,00  € 15,00
Postzegels en enveloppen  € 20,00  € -    € 20,00
Doarpswurkbijdrage   € 50,00  € 50,00  € 50,00
Drukwerk, folders en kwitanties  € 180,00  € 98,01  € 180,00
Diverse jubilea enz.  € 170,00  € 185,57  € 180,00
Bankkosten  € 210,00  € 225,26  € 230,00
Website Dorpsbelang  € 150,00  € 150,00  € 150,00
Bestuursuitje  € 150,00  € -    € 100,00
Bestuurskosten  € 800,00  € 853,14  € 800,00
Onvoorzien   € 100,00  € -    € 100,00
Gift Duofiets  € -    € 400,00  € -  
Uitgaven totaal  € 5.310,00  € 6.920,47  € 5.190,00
       
Resultaat  € -    € (182,76)  € (1.400,00)
Resultaat minus gift Duofiets    € 217,24  

 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk