(september 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Burendag 22 september 2018
De burendag van 22 september jl. stond in het teken van duurzaamheid. Een zestal adressen hebben hun woningen opengesteld voor onze dorpsgenoten. Zij deelden hun ervaringen met belangstellenden over isolatie-maatregelen, aardgasloos en elektrische verwarming en veel meer zaken. We kunnen terugzien op
een geslaagde dag en een ieder heeft heel wat ideeën opgedaan.

it Enerzjyhûs”
Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft besloten, gezien alle activiteiten, een eigen kantoor in te richten. Het pand aan de Greate Buorren 13 b (voormalig Rabobankkantoor) wordt het nieuwe middelpunt van de duurzaamheidsactiviteiten in ons dorp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft toegezegd met ingang van 2019 het gemeentelijke energieloket hier te vestigen. Een ‘opstekker’ voor ons dorp en weer een gebouw dat in gebruik wordt genomen. Wij hopen u, met onze   toekomstige activiteiten, hier te begroeten en te ontmoeten.
Wij hebben bij de ondernemers in Garyp een oproep geplaatst voor meubilair/inventaris voor ons kantoor. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft geheel belangeloos een bestuurstafel met stoelen beschikbaar gesteld. Ziet er nog keurig uit en op deze wijze kunnen we ook de kringloop sluiten en circulair/duurzaam bezig zijn. De SPAR heeft een groot aantal DE kopjes
gegeven. Hartelijk dank allen daarvoor! Op dit moment zijn we nog op zoek naar stapelbare stoelen en een aantal tafels; heeft u wat staan of tips: graag!

Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp
In 2018 zijn drie duurzame projecten beloond met een bijdrage uit dit fonds met een totaalbedrag van 4.000 Euro. Ook voor dit jaar konden voor eind augustus weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Tot op heden zijn er geen aanvragen voor plannen ingediend. De commissie heeft daarom besloten de indientermijn voor 2018 te verlengen tot eind december van dit jaar. Laat deze kans niet voorbijgaan. Het geld ligt “op de plank” dus maak er gebruik van! Voorwaarden en aanvraagformulier staan vermeld op onze website: www.ekgaryp.nl

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Er staat weer een tal van onderwerpen op de agenda. Onder andere:
- bestuursverkiezing, voordracht Richt Sterk;
- financiële verantwoording jaarcijfers 2017 EKGaryp;
- financieel inzicht reilen en zeilen zonnepark over 2015-2017;
- voortgang plannen zoals wind-energieopslag/buurkracht/ pilot aardgasvrije wijken/ klant- en ledenwerving;
- eigen kantoor “it Enerzjyhûs”.
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.

Sinnepark “de Griene Greide”
Dankzij het zonnige weer van de afgelopen tijd heeft het Zonnepark bij het uitkomen van deze editie bijna evenveel stroom geproduceerd als geheel 2017. Dus we mogen heel tevreden zijn hoe het zich allemaal ontwikkelt.

Buurkracht
Het buurtteam van Buurkracht is druk bezig een programma voor de komende tijd op te stellen. De eerste actie was de burendag op 22 september jl. Ook krijgt EKGaryp/Buurkracht in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel de beschikking over 10 zogenaamde EPA’s (Energie Prestatie Advies). We hebben 10 adressen uitgekozen waar deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd en worden voorzien van advies. Met het vragen en aanwijzen van deze adressen hebben we gepoogd een dwarsdoorsnede van woningtypen, geografische spreiding, ouderdom etc. te maken. Het betreft een onderzoek en advies over energiebesparende maatregelen tot aan een energie neutrale woning. De uitkomsten van deze 10 onderzoeken en adviezen zullen worden gebruikt als input voor een dorpsbrede vergadering van Buurkracht/EKG op maandag 12 november a.s. om 19:30 uur in It Geahûs. Naast dit onderwerp zullen veel zaken op het gebied van duurzaamheid aan de orde komen. Noteert u deze datum alvast. Het wordt zeer interessant voor u.

Het bestuur


 

(juli 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie Doarpsbelang
Vakantie.. Iedereen is er volgens ons welverdiend aan toe.
U heeft vakantie gehad of krijgt dit nog. Wij willen een ieder een fijne vakantie toe wensen.

Energieneutraal
Zoals u wellicht heeft gelezen is Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en de Gemeente Tytsjerksteradiel energieneutraal, hierover zijn diverse gesprekken gaande om te kijken en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
De onderzoeken naar een energieneutraal en mogelijk gasvrij Garyp is in gang gezet.

Kabelnoord en Gemeente Tytsjerksteradiel (glasvezel)
De gemeente weet hoe moeilijk het is om glasvezel te realiseren. Maar zo dicht bij de realisatie hiervan als nu, zijn we nog nooit geweest!
De deadline voor aanmelden is 16 augustus. Dan moet er 60% zich aangemeld hebben.
De stand van zaken in Garyp en enkele andere dorpen op 18 juli 2018:
== Plaats-Adressen-Aanmeldingen % ==
Garyp 124 26 21%
Noardburgum 50 14 28%
Suwâld 39 17 44%
Wyns 58 39 67%
Aldtsjerk 44 6 14%
Earnewâld 48 10 21%
Sumar 181 40 22%MELD U AAN DE GEWENSTE 60% is nog niet behaald!!

Fietsen door het dorp
De laatste vergadering zijn wij begonnen met een trapje op de tweewieler. Wij hebben meerdere plekken in het dorp bezichtigd en komen tot de conclusie dat wij als Garyp trots mogen zijn. De Westerein en de Easterein is voor een groot deel aangepast en de bermen worden keurig door de aanwonenden gesproeid.
Complimenten aan een ieder.

Zwerfvuil
De door school, korfbal en het zwembad aan ons dorp toegezegde hulp voor het schoonhouden van de aan hen toegewezen deel van Garyp is het afgelopen jaar goed opgepakt. Ook de inwoners van Garyp die het dorp schoonhouden worden langs deze weg vriendelijk bedankt.

Overleg B&W
Begin oktober zullen wij de vergaderingen na de vakantieperiode weer
oppakken en zullen dan starten met een overleg met B&W, de Burgemeester
zal hier ook bij aanwezig zijn. Wij vertrouwen erop dat dit een goed en gesprek
zal zijn.

Fokke Lemstra


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

04-03 t/m 10-03 Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 Amnesty International 18-03 t/m 24-03 Reuma Nederland
25-03 t/m 31-03 ZOA
01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport 08-04 t/m 14-04 Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp