Skip to main content

(maart 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp
Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken.

Ledenvergadering
Ten tijde van het lezen van dit stuk is de ledenvergadering achter de rug. Wij hopen dat de vergadering voor een ieder naar tevredenheid is verlopen en danken jullie nogmaals voor jullie komst en inbreng.

Panhuyspoel
Er heeft een overleg plaats gevonden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld omtrent de mogelijkheden rond de Panhuyspoel. Voor de ontwikkeling is er een eindplan tot stand gekomen waarin de partijen zich kunnen vinden. Nadere uitwerking van de plannen en tijdsplanning volgt.

Overlast
Wij ontvangen met regelmaat de klacht dat er op de trottoirs niet te lopen is zonder dat men naar de grond moet kijken.
De hondenpoep is voor vele dorpsbewoners een overlast. Meldingen bij de gemeente resulteren in pogingen tot handhaving, om hiermee de overlast te beperken.

Woonvisie
De gemeente Tytsjerksteradiel is druk doende met een nieuwe woonvisie. Deze laat helaas in verband met de verkiezingen nog op zich wachten. Door het uitblijven van deze Woonvisie worden er nog steeds huurwoningen binnen Garyp verkocht, waarmee de hoeveelheid aan sociale- en huurwoningen blijft dalen. Dorpsbelang blijft hier aandacht aan schenken om voldoende sociale- en huurwoningen te behouden.

Dorpsvisie
De verouderde dorpsvisie van 2006 en aanvulling van 2009 wordt door Dorpsbelang nagelopen. Speerpunten welke hieruit overblijven (wel of niet gerealiseerd) worden samen met nieuwe onderwerpen en ideeën samengebracht in een nieuwe Dorpsvisie. Het concept zal voor een ieder ter inzage worden gelegd waarna deze mogelijk wordt aangevuld of aangepast. Hierna zal de Dorpsvisie worden vastgesteld.

Fokke Lemstra

(maart 2018)