(januari 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp

Nieuwjaar
Beste wensen aan u allen.
De jaarwisseling mag als geslaagd genoemd worden. De stap naar het jaar 2018 is zonder veel problemen gemaakt.

Het jaar 2017
Er is weer een jaar voorbij waarin wij als Dorpsbelang de belangen van ons dorp hebben behartigd. In het afgelopen is jaar is er veel gebeurd en voor het komende jaar is er ook weer veel te doen. Zo zullen wij gaan nadenken over een aanpassing en vernieuwing van onze Dorpsvisie. Wij willen het afgelopen jaar en het komende jaar dan ook graag met u bespreken op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang op 26 maart aanstaande.

Maaien
De gemeente heeft aangegeven dat er voor het komende jaar een deel van de bezuinigen zal worden terug gedraaid. Een daarvan is het maaien.
Voor de grasstroken rond de vijver bij de tennisbaan en aan de Gravinneloane/Ds. Minnemawei heeft dit een positief gevolg. De gemeente heeft aangegeven deze stroken weer als gazon te maaien. De tijden dat het gras dus tot de oksel groeit en met groot materieel gemaaid moet worden is dus verleden tijd. Het zal dus het komende jaar een stuk netter aangezicht geven.

Parkeren
Het is de bedoeling dat er een herinrichting zal plaatsvinden bij de toegang tot het sportveld. Het terrein van de voormalige peuterspeelzaal zal bij het parkeerterrein worden getrokken. De toegang tot de sportvelden zal op deze wijze een mooie upgrade krijgen. De aanpassingen zijn door de korfbal en de voetbal in overleg met de gemeente
besproken en komen, als alles is afgestemd, hopelijk dit jaar in uitvoering.

Ledenvergadering
26 maart is de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp, noteert u
deze datum alvast in uw agenda! Wij begroeten u graag op deze avond.

 

Fokke Lemstra

(januari 2018)


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.