Skip to main content

(april 2017)

WapenGaryp 50

Verslag Ledenvergadering Dorpsbelang Garyp, 27 maart 2017

Aanwezig:
Leden vereniging van Dorpsbelangen Garyp: Jan Bijlsma, Sjoerdtje de Boer, Djohy Groenveld, Janieka van de Lei, Sietse Kloosterman, Sya van der Maten, Bareld Kootstra, Klaas Bosma, Tade Smedes, Geert Benedictus, Jaap Bosma, Sietse Algra, J. Nieuwenhuis, Geert Stelwagen, Hindrik Visser, Hans de Haan, Jan Koopmans, Piet Sibma, Willem de Boer, Sytse de Boer, Gerrit Elzinga, Gerard van de Meer, Klaas Veltman, Mienke Hennis, Kees Dorreboom, Trudi Dorreboom, Willemke Pebesma, Jan Pebesma, Richt Haisma, Sietse Buinsma, Baukje Siderius, Akke Berends, Foppe Dupon, Lourens Hengst, Gjalt Faber, Hayke Haanstra, Henk Tuinstra.
Genodigden: CDA Eelke Hoekstra; VVD Arjan Erkens en Sjaak Hoekstra; CU Douwe Hooijenga; FNP Rommert Dijk; Dorpenteam/Kearn Henk Torensma; Harry Otter van Bakker (Boulevard); Henk Veenstra (NHL shared space).
Bestuur Dorpsbelang:
Hendrik Raap (voorzitter), Jacob Miedema (penningmeester), Jellie Bijlsma, Fokke Lemstra, Rients Turkstra en Marie-Christine Sprengers (notulen).
Afwezig met kennisgeving: Siemon van der Meulen (Gemeente Tytsjerksteradiel), Siety Siegers (WMO).

1. Opening
Hendrik Raap opent om 20.00 uur de ledenvergadering en geeft een speciaal welkom voor de genodigden.

2. Mededelingen
Hendrik Raap neemt 2016 in herinnering en noemt enkele activiteiten waar Garyp trots op mag zijn, zoals de verbouwing van het zwembad, de activiteiten van Timmerman Tsjoender en de opening van het zonnepark van de EKG.  In 2017 staat het dorp in elk geval een activiteit in het kader van de Culturele Hoofdstad te wachten, namelijk ‘’De Dream’’, een onderwerp van de agenda van vandaag.

3. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen. Het verslag van de ledenvergadering van 2016 wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen; ook het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.

5. Financieel, jaarrekening 2016
Jacob Miedema (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel overzicht. Belangrijkste punten ten opzichte van 2015:
    •    Er was meer geld nodig voor de cursussen AED dan begroot.
    •    Er is in 2016 geld van de gemeente gekomen voor opruimen van zwerfvuil, op basis van 1869 inwoners. Er zijn door Dorpsbelang afspraken gemaakt enkele verenigingen en particulieren die een vergoeding krijgen voor het structureel ruimen van zwerfvuil.
    •    Het geld van de leden is iets afgenomen (in 2015 waren er 1940 inwoners; in 2016 waren er 1872 inwoners). Er zijn nu ongeveer 600 mensen/huishoudens lid van de Vereniging.
Tade Smedes heeft eerder deze week de verantwoording van de financiën van de Vereniging namens de kascommissie gecontroleerd. Hij verklaart tijdens de vergadering dat het financieel beheer is akkoord is bevonden. Voor volgend jaar heeft Hendrik Visser zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie. De leden geven met applaus aan dat zij akkoord zijn.

6. Aftreden bestuur en nieuwe leden
Fokke Lemstra bedankt de aftredende leden:
    •    Hendrik Raap, voorzitter. Fokke bedankt Hendrik met bloemen voor de goede, gestructureerde vergaderingen en zijn belangrijke bijdrage aan de tweede helft van de vergadering: het informeel overleg!
    •    Jellie Bijlsma. Fokke bedankt ook Jellie met bloemen. Jellie heeft altijd een belangrijke bijdrage geleverd in het melden van geluiden uit het dorp. Jellie is voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar en daar heeft het bestuur veel aan gehad. Jellie neemt zelf ook even het woord en vertelt dat ze het lidmaatschap van het bestuur heel leuk en leerzaam heeft gevonden. Ze beveelt deelname aan het bestuur van harte aan.
    •    Margreet Wymenga. Fokke bedankt Margreet voor het vrijwillig waarnemen van de vacature die ze vorig jaar achterliet. Ze krijgt daarom van Fokke een duurzame, houten tulp voor haar duurzame inzetbaarheid.
Jacob Miedema introduceert twee nieuwe leden:
    •    Jacob informeert eerst bij Marie-Christine Sprengers (secretariaat) of er nog andere kandidaten zijn gemeld. Dat is niet het geval.
    •    Jacob verwelkomt vervolgens Djohy Groenveld en en Sjoerdtje de Boer met een bloemetje. Beide kandidaten hebben aangegeven dat zij het lidmaatschap van het bestuur voor vier jaar willen aanvaarden. Hun initiatief wordt door de leden instemmend, met applaus gewaardeerd.
    •    Jacob meldt tot slot dat het bestuur nog een voorzitter zoekt. Zodra over deze vacature nadere informatie beschikbaar is, volgt die zo snel mogelijk.

7. Rondvraag
    •    Er komen enkele reacties op de situatie van de Westerein en Easterein. Dit zijn nog steeds 80 km wegen. De plotselinge overgang naar 30 km levert problemen op. Er wordt aan beide kanten te hard het dorp in gereden. Een vergelijkbare reactie komt vanuit de Mounehoek. Ook daar wordt te hard gereden. De plannen van de gemeente zijn om alle toegangswegen tot Garyp 60 km te maken. De komende week zal de buurtvereniging van de Westerein met de verkeersdeskundige van de Gemeente over deze problematiek spreken.
    •    Door de aanleg van kabels verzakt de stoep bij Elzinga (Eendrachtsweg). Dorpsbelang meldt dat bij de gemeente.
    •    Er zijn verschillende reacties op de drempels. Het is bekend dat de ervaringen met de drempels uiteenlopen. Echter, wanneer mensen zich houden aan 30 km per uur is er geen probleem.
    •    Gasboringen in Garyp. De vraag is of er vergunningen zijn afgegeven voor het winnen van gas. Dorpsbelang heeft met de gemeente, de wethouder, hierover gesproken. De wethouder gaf aan dat het over gas uit stenen gaat en niet uit gas van een gasbel. Daardoor zal de bodem wel iets kunnen dalen, maar niet zoals dat in de situatie van Goningen het geval is. De afspraak is gemaakt dat de gemeente ons zal blijven informeren. Op dit moment is er alleen een omgevingsvergunning aangevraagd. (Dat regelt de gemeente; die moet voor de eventuele schade instaan.) De winningsvergunning doet den Haag.

8. Presentaties

Dielde romte
‘’Dielde romte’’ wordt toegelicht door Henk Veenstra. Hij werkt bij NHL Hogeschool en is vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland. Shared Space bestaat al ongeveer 20 jaar. Het is begonnen in Oost Stellingerwerf en Smallingerland. Vroeger probeerde men met behulp van drempels, ongelijkvloers wegdek en verlichting de snelheid er uit te halen, maar dat leidde nogal eens tot problemen met aanrijdingen en hinder voor bijvoorbeeld fietsers of hulpdiensten.
Toen is er voor een andere aanpak gekozen. De grote vraag werd steeds: Hoe krijg je voor elkaar dat mensen zien dat er een bijzondere situatie is, dus dat er voorzichtig gereden moet worden? Hoe bereik je dus een visuele oplossing? De beste oplossing blijkt om een ruimte geschikt te maken voor alle gebruikers door vooral verticale elementen toe te voegen. Automobilisten hebben een hekel aan paaltjes en hekjes, waardoor de snelheid er vanzelf uit gaat. De afspraak wordt soms gemaakt dat in het dorp zelf voor herstel van omgereden paaltjes of hekjes wordt gezorgd (met de rekening naar degene die iets vernield heeft) en niet langer gewacht wordt op actie van de gemeente.
Shared Space is vooral geschikt voor oversteeksituaties of een plein. Je moet het gevoel krijgen dat er gevaar kan zijn. Het concept kent verder precies dezelfde verkeersregels als overal: Verkeer van rechts heeft voorrang, ook fietsers dus. In Garyp zou bij de Westerein en Easterein de snelheid er al helemaal uit moeten zijn. Pas dan heeft de shared space het gewenste effect. Echter, de praktijk is nog anders. Zeker bij de Easterein, waar de fietsers de weg op komen, wordt er vaak nog veel te hard gereden. Hier moet de gemeente nog eens goed naar kijken.
Verdere vragen en tips kunnen gemeld worden bij de verkeerscommissie:  Sietse Kloosterman en Willem van Rangelrooij en Fokke Lemstra, of bij Dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Duo-fiets, Laurens Hengst
Met Kearn en Danz is bekeken hoe in Garyp een duo-fiets gerealiseerd kan worden. Laurens had al een goede, maar kostbare fiets. Hij wil die met plezier beschikbaar stellen, maar hij ziet dan ook graag enige vergoeding. Danz, Rabo-bank en de Stichting Wiersma hebben al een donatie gedaan. Verder zijn er enkele bedrijven in het dorp die steun hebben gegeven. Het bedrag is echter nog niet rond. Daarom zijn er verschillende bussen voor donatie in het dorp gezet. Geeft dus gul!
Laurens heeft voor het gebruik van de fiets het volgende systeem bedacht. Bij mooi weer staat de fiets in de theetuin van Lieuwe Elzinga. Iedereen kan de fiets dan bij Lieuwe bespreken. Jellie en Siep willen ook meehelpen om de organisatie te regelen. Wie de fiets leent, moet 2 euro doneren voor onderhoud. Het doel van de fiets is om iedereen meer in beweging te krijgen. De fiets is elektrisch ondersteund. Verder zijn er vrijwilligers nodig die willen fietsen en meewerken aan het verrichten van onderhoud.

Park de Dream, van Harry van Otter
Het plan voor een park is bedoeld voor de activiteiten van de Culturele Hoofdstad 2018. Harry heeft een plan ingediend, waarop door de gemeente enthousiast is gereageerd, maar waarvoor tot nu toe geen geld is gekomen. Toch wil Harry het idee graag gaan uitvoeren. Het is de bedoeling om het park om te toveren tot een ‘’Boulevard of broken and unbroken dreams’’. Iedereen is ooit met een idee of een plan begonnen aan zijn baan, relatie of woning. Niet alles wat je droomt komt uit, maar soms ook wel. Vandaar de titel voor het park.Het is de bedoeling om uit alle hoeken van Friesland dromen uit te beelden en deze rond 2,5 km wandelpad tentoon te stellen, zodat je een wandeling van herkenning kunt beleven: je kunt je herkennen in de dromen. Er zijn kunstenaars gevraagd om dromen te verbeelden, maar zij kunnen ook dromen van anderen uitbeelden. Het is het idee dat een rondvaartboot vanuit Leeuwarden ook stopt bij het park van Harry, op weg naar Earnewald en de Feanen. Daar is dan een aanlegsteiger voor nodig, met een ontvangstgebouwtje aan de weg naar de gaswinning. Er zijn partijen die wel willen investeren, maar er is nog meer nodig. Ook zijn er nog handen nodig.Harry vraagt om vrijwilligers die de komende tijd een bijdrage willen leveren om de kosten laag te houden. Binnenkort organiseert Harry een open dag en kan iedereen komen kijken komen kijken. De datum wordt nog bekend gemaakt. De vraag zal vervolgens zijn:
    •    Wie wil helpen fondsen werven?
    •    Wie wil helpen de paden te voorzien van houtsnippers
    •    Wie wil in 2018 gastheer of gastvrouw zijn en voor de bezoekers een kopje koffie inschenken?

9. Tafelgesprekken
Rients Turkstra attendeert de aanwezigen op drie stellingen voor de tafelgesprekken. Het is de bedoeling dat per tafel de aanwezigen hierover discussiëren. We vragen bij iedere tafel of iemand de reacties op wil schrijven en na de tijd kort wil vertellen hoe er over deze zaken wordt gedacht.

Stelling 1: Er zijn in Garyp huurwoningen nodig: evenveel huurwoningen voor alle leeftijdscategorieën.
Waarom deze stelling?
Als de Woningbouwvereniging z’n gang kan gaan is over een aantal jaren de helft van alle (sociale) huurwoningen verkocht. Accepteren wij als dorpsgemeenschap dat of willen we dat er voor iedere inwoner van Garyp woonruimte is? Moeten we als dorp desnoods zelf aan de slag?
Mondelinge reacties op stelling 1:
Huren is met name voor gezinnen moeilijk. Ook voor jongeren is er niet veel. Ze trekken weg uit Garyp of gaan in een bejaardenwoning. Het is van belang huurwoningen niet te verkopen, maar op te knappen en te verhuren. Voor Garyp is het belangrijk de jongeren te behouden. Kopen is voor hen te duur.

Stelling 2: Het dorpenteam doet goed werk binnen Garyp. En het is goed bereikbaar.
Waarom deze stelling?
Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg. Mensen die vanwege een beperking, of door ouderdom ondersteuning of begeleiding nodig hebben, vallen onder de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Iedere inwoner van onze gemeente kan voor deze ondersteuning bij het dorpenteam terecht. Wij zijn benieuwd of twee jaar na invoering van dit nieuwe systeem de inwoners op de hoogte zijn van al het werk wat het dorpenteam doet. En of het team gemakkelijk te vinden is/bereikbaar is.
Mondelinge reacties op stelling 2:
Er is hier geen ervaring met het dorpenteam. Het dorpenteam moet meer publiceren, bijvoorbeeld in de Rabbelskute.
Reactie: Henk Torensma, van het Dorpenteam
Het dorpenteam is elke dinsdag 8.30 bereikbaar in het Geahus. Thema’s waarvoor iedereen het team kan raadplegen zijn onder andere geldzaken, belastingen, wonen en gezondheid.

Stelling 3: Wat kunnen wij concreet samendoen om het dorpshuis draaiende te houden? En hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Waarom vragen we dit?
Iedereen heeft in de Rabbelskûte kunnen lezen dat het dorpshuis steeds minder wordt bezocht en het daardoor ook steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. Voor de leefbaarheid in een dorp is een dorpshuis van essentieel belang.
Mondelinge reacties op stelling 3:
Het dorpshuis verpachten aan een ondernemerspaar? Ondernemers zijn vrijer om dingen te organiseren dan de beheerders van nu. De laatste mag bijvoorbeeld geen reclame maken.
Oplossingen kunnen ook zijn: meer samenwerken, bijvoorbeeld met kerk en meer vrijwilligers toelaten; de voetbalkantine zou ook in het Geahus moeten zitten. Het promoten van het Geahus is nu eenmaal niet gemakkelijk, want betrokkenheid dorp neemt af. Mensen willen niet gauw meer ergens aan vast zitten. Bovendien mag het Geahus geen reclame maken.

10. Sluiting van de vergadering
Hendrik Raap sluit de vergadering om 22.15 uur met een dankwoord voor iedereen, speciaal ook de mensen die een presentatie hebben gegeven en op die manier een bijdrage hebben geleverd aan de agenda.

Bijlage: Aanvullende, schriftelijke reacties, genoteerd op de tafelbladen:

Stelling 1, huurwoningen
    •    Zorg voor betaalbare huurwoningen voor startende jongeren. Huurwoningen niet verkopen, maar renoveren en opnieuw verhuren.
    •    Een beter een betaalbaar aanbod! Niet verkopen, maar renoveren.
    •    Pijnpunt voor ouderen: er zitten vaak al jongeren in de bejaardenwoningen. Gezinnen: veel woningen zijn verkocht; er is een tekort aan betaalbare huurwoningen. Jongeren: veel te kort, ze wijken uit naar a`ndere dorpen of bejaardenwoningen.
    •    Er zijn geen woningen voor bejaarden; woningen zijn afgeschreven; daarom bertaalbare woningen; wel verkoop, geen vernieuwing. De leefbaarheid moet blijven!
    •    Tiny houses-goedkope huurwoningen nodig; We denken dat er te weinig belangstelling is voor duurdere huurwoningen. Stop met verkoop van huurwoningen.

Stelling 2, Dorpenteam
    •    Waar zit het Dorpenteam? Meer bekendheid nodig, via ouderavonden, Rabbelskute. Met regelmaat bekendheid maken.
    •    Onvoldoende zichtbaar. Komen niet bij mensen. Wel zitting in Geahus. Beter profileren.
    •    Nee, nog niet mee in aanraking geweest.
    •    Aan deze tafel geen aanraking met Dorpenteam geweest.

Stelling 3, Geahus
    •    Beheerders echtpaar moet ondernemer kunnen zijn; kunnen verpachten. Samenwerken met kerk.
    •    De tijd is slechter; ze mogen geen reclame maken; de voetbal heeft een eigen kantine. Oplossing: samenwerking met kerk; meer aantrekken van groepen.
    •    Samenwerken met kerk, sport en vrijwilligers. Alle categorieën. Voetbalkantine dicht/is zeer spijtig. Meer betrokkenheid. Geen vastigheid meer onder de jeugd.
    •    Leuke activiteiten (momenteel heel goed); meer evenementen organiseren; vaker komen, vaker je feestje hier vieren; blijven hangen na een bijeenkomst.

Vragen aan Dorpsbelang.
De antwoorden zijn er later aan toegevoegd (uit vergadering DB 11 april 2017)
    •    Stoep Grutte Buorren slecht begaanbaar na dorpsvernieuwing door kabels en leidingen. G. Vd Meer.
    •    Rients Turkstra bespreekt dit met G. van der Meer.
    •    Kunnen wij als buurtverenigingen met verslag en de notulen van de ledenvergadering in februari krijgen via de mail, dan kunnen we bepaalde punten nog eens meenemen in de ledenvergadering van de buurtvereniging. Buurtvereniging Greate Buorren East. E-mail: greatebuorreneast@hotmail.com
    •    De notulen komen digitaal op de website. Facebook geeft een link naar de website.
    •    Is het ook mogelijk om alle email adressen van de dorpsbewoners te noteren voor dorpsbelang? Dat spaart papier en de bewoners kunnen sneller geïnformeerd worden en dan kan er ook sneller om informatie gevraagd worden. Sya van der Maten.
    •    Niet iedereen heeft een e-mail adres. We communiceren digitaal via de website en de Rabbelskute. Dit is zo afgesproken met de redactie van de Rabbelskute.
    •    Wij vragen ons af waarom er nog zo veel vrachtwagens gebruik maken van de Gravinneloane. Dit misschien omdat de Tom Tom nog niet werkt in dit gebied? Fam. Hennis.
    •    We denken dat dit inderdaad het geval is en verwachten dat de navigatiesystemen op termijn aangepast zullen zijn.
    •    Weet Dorpsbelang dat de trappen naar de bushaltes bij de Centrale As heel steil zijn; geen verlichting hebben; geen leuning hebben; en dat de traptreden hoger dan gewoonlijk zijn? Zou Dorpsbelang dit willen aankaarten bij Centrale As? Trudi Dorreboom.
    •    We vragen bij de Centrale As om informatie over de regelgeving hierover.

Dorpsbelang zal ook via de Rabbelskute reageren op de gestelde vragen.

Hendrik Raap

(april 2017)