Skip to main content

(februari 2017)

WapenGaryp 50

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart in It Geahûs. U krijgt allemaal de uitnodiging plus de vergaderstukken in uw brievenbus. We hopen er weer een boeiende avond van te maken, met o.a. rondetafelgesprekken over actuele onderwerpen, aandacht voor diverse verkeersproblemen en ook voor het nabij de Fonejacht te realiseren park, met uitbeelding van dromen. Misschien ook van uw droom. Er is nog een flink aantal vrijwilligers nodig om dit rond te krijgen.

Dienstregeling Arriva
Nog steeds komen er klachten binnen. Klachten over bussen, die te laat komen, die soms helemaal niet komen, of die al vol zitten als ze hier al stoppen. En de snelbussen rijden half leeg voorbij. Ook de aansluiting op bussen in Drachten schijnt een probleem te zijn. Dat horen we van mensen hier uit het dorp, maar ook uit Warten, waar vandaan ook mensen van deze halte gebruik maken. Blijf doorgaan met het melden zaken, die hier mis gaan. Op 2 maart a.s. zal het evaluatie-overleg met de provincie en met Arriva plaats vinden. Dan kunnen wij al deze klachten meenemen, samen met de Dorpsbelangbesturen van Earnewâld en Oudega.

Baaiesreed
Dit kuierpaad is al een tijdje klaar, en er wordt al wel gebruik van gemaakt. Dit kan echter nog veel beter, maar sommige mensen gaan er liever niet langs. Enerzijds omdat ook hier de hondenpoep niet wordt opgeruimd, en anderzijds omdat het zand niet stevig is. Dat komt door het oneigenlijk gebruik van het pad, met crossmotoren of met een pony. Laat dit asjeblieft achterwege, zodat het pad gebruikt kan worden zoals het bedoeld is.

Kuierpaden
Hier zijn nog steeds niet alle tûkelteammen opgelost. Voor een deel lijkt een oplossing in zicht, maar nog niet voor alles. Mogelijk zal niet alles haalbaar blijken te zijn.

Hondenpoep
Nogmaals de oproep om dit op te ruimen. U wilt toch niet door uw buren voor aso worden aangekeken. De verplichting om hondenpoep ofwel “de uitwerpselen van een hond” op te ruimen is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Daar staat 7 ook in dat binnen de bebouwde kom honden moeten zijn aangelijnd. Daar houdt ook niet iedereen zich aan, maar daar kan dus wel op bekeurd worden.

Grafkruisen
Blijkbaar een interessant onderwerp, want het heeft ook de provinciale pers gehaald. Via een oproep in de Rabbelskûte hebben we geprobeerd te achterhalen wie op dit moment de eigenaar is van deze kruisen; dus wie er de zeggenschap over heeft. Maar dat is helaas niet duidelijk geworden. Wat we wel weten, en wat ook al min of meer bekend was, is dat ze uit de familie komen van de Sigerwâldster Kooistra’s. We weten ook dat, omdat indertijd niemand er belang bij had, ze via vertegenwoordigers van deze familie zijn beland bij het Friesch museum. Maar daar schijnt niets van op papier te staan; het is allemaal mondeling geregeld. Maar ook al is het eigendom dan niet duidelijk, het Friesch museum (dat stond ook al in de krant) wil best meewerken aan het weer in Garyp ten toon stellen van deze kruisen via een bruikleenconstructie. Daar wordt nu verder aan gewerkt. Bijzonder is nog dat wijlen onze dorpsgenoot Jan Hoogstins een schilderij heeft gemaakt, waar deze kruisen heel minutieus op zijn weergegeven.

Volkstuin
Zo nu en dan krijgen we de vraag of er niet ergens ruimte is voor een volkstuin. En die gelegenheid doet zich nu voor. Achter de boerderij van Sjoerd en Tineke Hamburg ligt een stuk grond, waar een volkstuin kan worden gerealiseerd (toegang vanaf de Gravinneloane). Dus wie belangstelling heeft voor een volkstuin kan zich nu melden. Graag via de mail op dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de telefoon (521242 van Hendrik Raap). Over kosten e.d. kunnen we nu nog niets zeggen. Bij voldoende belangstelling (op dit moment hebben zich nog maar 2 gegadigden gemeld) moeten we, of liever de groep gegadigden gezamenlijk, verder met Sjoerd en Tineke overleggen.

Graffiti in tunnel Sigerswâld
Deze tunnel heeft niets vrolijks in zich en daardoor is bij sommigen de vraag opgekomen of dat niet wat kan worden opgefleurd met graffitivoorstellingen. Op andere plaatsen zie je dat ook wel. We hebben er naar geïnformeerd en de beheerder = Rijkswaterstaat wil hier in principe best aan meewerken, maar wel onder een (flink) aantal voorwaarden. We hebben nog geen idee wat het zou moeten kosten, maar duidelijk is wel dat het nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Het bestuur heeft daarom besloten dat dit project voor ons voorlopig geen prioriteit heeft.

Fietsenstalling Sigerswâld
Een tijdje geleden hebben we hier weer eens naar gekeken, samen met mensen van de gemeente. Daarbij bleek dat de geplaatste fietsklemmen nauwelijks worden gebruikt en soms ook nog verkeerd. Sommige fietsen staan helemaal niet op slot, anderen wel maar alleen op het standaardslot. Kabel- of kettingsloten worden maar beperkt gebruikt. Natuurlijk zijn ook dit soort sloten te kraken, maar het kost wel meer moeite als de fietsen goed zijn verankerd aan de stallingen. Langs het pad van de stalling naar de tunnel zijn nogal wat bomen opgeschoten, die het zicht op de stalling vanaf de Wâldwei ontnemen. Van de gemeente mogen de bomen weg, en wij willen dat graag, maar wie is hier eigenlijk de baas? Het blijkt dat daar 3 instanties het voor het zeggen hebben: de gemeente, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. En de laatste is de baas over de strook waar de bomen staan. Via de gemeente is de vraag om de bomen weg te halen dus nu bij Rijkswaterstaat c.q. Wâldwei.com gedropt.

Nog meer Sigerswâld: de Panhuyspoel
Van de gemeente kregen we het zogenaamde eindplan toegestuurd. Het plan voorziet in een wandelpad rond deze zandwinput, een vissteiger en ook een zwemzone. We zullen hier nog eens met de gemeente of met de gebiedscommissie over moeten praten, want het in onze dorpsvisie opgenomen fietspad tussen Sigerswâld en de Feantersdyk komt niet in de plannen voor.

Samenwerking met de OVG
Begin deze maand hadden we ons jaarlijkse gesprek met het bestuur van “Ondernemend Garyp”, de OVG. In voorgaande jaren werd in dit gesprek vooral informatie uitgewisseld. Deze keer is op initiatief van de OVG gesproken over een meer intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Dorpsplattegronden
Deze zijn in het kader van het project Kansen in Kernen verplaatst naar de bebouwde komgrenzen. Aan beide kanten eerst zonder verlichting. Aan de kant van de Easterein ontbrak nog de aansluiting op de elektriciteit en aan de kant van de Westerein was/is de lamp kapot. Door de veranderingen aan het wegennet zijn de plattegronden niet meer up to date. Dat willen we graag aanpassen en tegelijk bekijken of er niet meer modernere middelen kunnen worden ingezet.

Afscheid
Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter van Dorpsbelang aan onze dorpskrant. Eind maart op de ledenvergadering ben ik aftredend en ik heb besloten om mij niet herkiesbaar te stellen. Ik heb deze functie met heel veel plezier vervuld, maar gezien mijn leeftijd vind ik het nu wel mooi geweest. En ik heb nog genoeg andere dingen te doen.

Hendrik Raap

(februari 2017)