Skip to main content

(oktober 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit project is inmiddels afgelopen, al moeten er hier en daar nog wat bomen bij worden geplant. De leden van de klankbordgroep zijn, voor zover ze aanwezig konden zijn, bedankt door de gemeente met een hapje en een drankje op het terras van It Geahûs. Ook kreeg iedereen een mooie foto op plexiglas van de nieuwe situatie bij de Petrustsjerke.
Bij de opening van de weg hebben we alle betrokken mensen van de gemeente bedankt voor de wijze waarop ze dit project hebben opgepakt en uitgevoerd, in samenspraak met het dorp. Ze hebben, met name als het ging om stremmingen en omleidingen, nog wel eens harde woorden moeten aanhoren, maar ook daar wisten ze goed mee om te gaan. Bij deze nogmaals, allemaal en ook wethouder Rijpstra, bedankt. Hier en daar moet men blijkbaar nog wel wennen aan het systeem van “dielde romte”, waarbij alle verkeersdeelnemers rekening met elkaar moeten houden. Op het plein bij de Skipfeart passeren nog wel eens auto’s die doodleuk voorrang nemen(!) op fietsers.

Centrale As
Ook hier moet nog het een en ander worden afgewerkt, maar de weg(en) zijnhelemaal klaar, behalve nog de rondweg Hurdegaryp (dat wordt einddecember). Er is waarschijnlijk geen weg in Nederland of misschien ook daarbuiten, die met zoveel festiviteiten is geopend of verwelkomd. Toneel in hetaquaduct, een groot sportgebeuren en een grote kraampjesmarkt, waar zoveelpubliek op af kwam, dat er te weinig vervoer beschikbaar was. Maar ook bij defietstocht waren er te weinig stempelkaarten voor de vele deelnemers.Bij het evenement Sport op de As op zaterdag 24 september was onze nieuwerondweg ’s ochtends afgesloten en moest het verkeer weer even over deGravinneloane en door de Greate Buorren. Op beide wegen waseenrichtingverkeer ingesteld, maar dat kregen alleen de passanten van buitenGaryp mee. Die werden keurig door borden en door verkeersregelaars degoede weg op gestuurd. Maar onderweg kregen ze tegenliggers vanuit hetdorp, die geen weet hadden van eenrichtingsverkeer, doordat er geen bordenzichtbaar waren, die dat moesten aangeven (verplichte rijrichting). Die borden waren er wel, maar ze waren of afgedraaid of niet overeind gezet. Maar, voorzover mij bekend, heeft dat geen grote problemen veroorzaakt.

Kuierpaden
Het enige pad dat tot nu toe is gerealiseerd, het pad van Koutenburg naar de Ielke Boanstraloane/Brandsmaloane, schijnt nog wel eens oneigenlijk te worden gebruikt. Namelijk door brommers en ruiters te paard. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De ondergrond wordt rul en het pad is daardoor minder goed bruikbaar voor de eigenlijke doelgroep, de wandelaars.
Bij de andere paden is het nog steeds wachten op het wel of niet doorgaan van een kavelruil. Maar, zo liet de Gebiedsontwikkelingscommissie ons weten, “dat avensearret as de man yn de moanne”. Daar zit dus weinig schot in, helaas.

Verkeersproblematiek
Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat we een verkeerscommissie willen instellen, die samen met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente, een oplossing moet zien te vinden voor diverse verkeersproblemen, die zich in ons dorp voor doen. Onlangs nog werd onze aandacht gevraagd voor de hoek Greate en Lytse Buorren, waar de fietsers (en dus ook de schoolkinderen), die vanaf de Greate Buorren richting Mounehoek willen geen zicht hebben op het verkeer dat het nadert vanaf de Lytse Buorren. Dat is een al langer bestaande situatie, maar wellicht zijn hier verbeteringen mogelijk. In de volgende Rabbelskûte hoop ik deze commissie te kunnen presenteren.
Het verbodsbord voor de Singel (verboden in te rijden voor vrachtauto’s), het heeft even geduurd, maar kort geleden heeft de gemeente laten weten dat het bord is besteld en binnenkort zal worden geplaatst (red. het bord staat erinmiddels).

Inbreidingsplan
Inmiddels is men druk bezig om dit terrein aan de Ielke Boanstralone /Brandsmaloane bouwrijp te maken. Al duidelijk is zichtbaar hoe de wegenstructuur er uit gaat zien. Ook zijn er al grote watergangen gegraven, waarbij velen zich zullen afvragen of dit nu werkelijk zo groot moest worden. Maar dat heeft te maken met de afvoer van het regenwater, dat niet meer de riolering in gaat, maar direct naar het oppervlaktewater. En dan moet er voldoende capaciteit zijn om de grote, steeds vaker voorkomende, stortbuiten op te vangen. Voor alle duidelijkheid: over de wijze waarop dit nu is uitgevoerd is geen overleg geweest met ons bestuur. Onze eerste indruk is dat de berm tussen de Brandsmaloane en de daar gegraven dobbe wel wat aan de smallekant is.

Huurwoningen
Helaas gaat WoonFriesland nog steeds door met het te koop aanbieden van vrijkomende woningen. Dat is een welkome kans voor starters, maar wat blijft er straks nog over aan huurwoningen? Hopelijk hebben veel mensen meegedaan aan het onderzoek van de gemeente, zodat we over enige tijd een goed beeld hebben van de woningsituatie in Garyp en aan de behoefte aan huurwoningen. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Visvijver Feanhústerpaad
Deze is omstreeks 2007 door de gemeente uitgebaggerd en opgeschoond. Inmiddels begint het al weer aardig vol te groeien. Het voorstel van een betrokken inwoner om dit op te lossen door er graskarpers uit te zetten, hebben we voorgelegd aan het buurtbestuur.

Fietsenstalling Sigerswâld
Het is nog niet duidelijk of er van de provincie geld beschikbaar komt om dit gebied anders/beter in te richten. In afwachting daarvan hebben we de gemeente gevraagd om een strook bomen weg te halen, zodat de stalling van alle kanten meer in het zicht komt.

Duofiets
Het plan om een duofiets (geen tandem) aan te schaffen, wordt op dit moment bekeken door vertegenwoordigers van diverse “clubs” binnen ons dorp, waaronder Dorpsbelang. Met een duofiets kun je met mensen, die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, toch nog even een blokje om, om van de natuur enz.te genieten. Er zijn dan wel vrijwilligers nodig, die het stuur in handen nemen en mee de trapkracht leveren.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie www.garyp.nl en Facebook.

Hendrik Raap

(oktober 2016)