Skip to main content

WapenGaryp 50(maart 2016)

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering
Die staat/stond gepland voor maandag 21 maart 2016. Dat is nadat de kopij voor de nieuwe Rabbelskûte moet worden ingeleverd en voor het verschijnen van die Rabbelskûte. Ik hoef u dus niet meer op te roepen om die vergadering bij te wonen en als u er bent geweest dan weet u alles al en hoef ik verder niks meer te schrijven. Voor de enkeling die er niet bij kon zijn, zal ik de pen toch nog maar niet neer leggen.
Inmiddels hebben we de vraag gekregen waarom de vergadering wordt gehouden in de stille week, ook wel lijdensweek genoemd. Dus de week voor Pasen. Dat is niet bewust gepland. Oorspronkelijk stond de vergadering gepland op de 14e maart, maar door een miscommunicatie was er geen zaal voor ons beschikbaar. Op 21 maart was de zaal wel beschikbaar, en zo is het geschied. De eerstvolgende keer dat Pasen weer in de maand maart valt is in 2024. Het dan zittende bestuur moet dan maar beslissen hoe men daar mee om gaat.

Himmeldei
Sinds vorig jaar krijgt Dorpsbelang geld van de gemeente om het opruimen van zwerfafval te organiseren. Enkele particulieren zetten zich daar al voor in. Vanaf dit jaar zal ook de school meedoen en enkele sportverenigingen. Daarmee is de himmeldei (zou dit jaar 19 maart zijn) als opruimdag van de baan. Aan de andere kant is het wel jammer dat zo’n speciale dag, met aandacht voor het milieu, voortaan in alle stilte voorbij zal gaan. We beraden ons nog op een nieuwe invulling.

Garyp in de belangstelling
Sinds Johan Timmermans de oude melkfabriek heeft “omgetsjoend” in een appartementencomplex, huisartsenpraktijk, kinderdagverblijf, enz. hebben we over belangstelling niet te klagen. We hebben hier al een minister gehad, diverse hoge ambtenaren, en wat al niet meer. Kort geleden was hier nog een aantal bestuurders (wethouders en gedeputeerden) uit Groningen en op 18 maart was er een werkbezoek van PvdA-volksvertegenwoordigers (kamer-, staten- en gemeenteraadsleden). Zij kwamen niet alleen voor de fabriek, maar ook voor de grootse plannen van onze Enerzjy Koöperaasje. Namens ons bestuur mocht ik ingaan op de ontwikkelingen enz. in ons dorp.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op 24 februari hebben we met wethouder Rijpstra en enkele ambtenaren gesproken over de voortgang van dit project. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde geweest:
Bestrating. De bestrating van de Gravinneloane is in eerste instantie afgekeurd vanwege onvoldoende vlakheid in de lengterichting. De aannemer heeft een deel opnieuw gedaan en een groot aantal plaatselijke reparaties uitgevoerd. Dit gedeelte is opnieuw beoordeeld en er is geconstateerd dat de vlakheid nu aan de eisen voldoet. Voor het nog uit te voeren deel zal een andere werkwijze worden toegepast.
Nieuwe planning. Aannemer Haarsma heeft een nieuwe planning gemaakt. De nieuwe einddatum is 30 juni 2016. Er wordt hierbij gewerkt in vakken, zodat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk blijft. De planning wordt in detail nog iets aangepast, zodat mogelijk de einddatum iets naar voren komt. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de afsluiting van de Westerein samenvalt met demeivakantie. Hier wordt nog aan gewerkt.
Veiligheid. De meeste lichtmasten zijn inmiddels op het “Eendrachtsplein” aangebracht en toch zou het als donker ervaren worden. Er komen nog twee lichtmasten bij en er is misschien sprake van een sierverlichting van ledlampjes op het muurtje. Als alles klaar is bekijken we het opnieuw.
Verder is er onduidelijkheid over de voorrangssituatie van de fietsers op de Easterein. De verkeersdeskundige van de gemeente zal bekijken of dit past in de shared-space gedachte (dielde romte) of dat er maatregelen moeten worden getroffen.
Wel moet er nog het één en ander aan het asfalt gebeuren bij de drempel op de Easterein. We zullen proberen de drempel daarbij iets “wreder” te maken.
Bebording. Er staat momenteel een overvloed aan tijdelijke bebording. De aannemer zal alle niet meer noodzakelijke bebording verwijderen. Verder zal een verkeersplan opgesteld worden voor de fase dat de westkant van Garyp (Westerein) wordt afgesloten. Dit plan wordt op voorhand ter info naar Dorpsbelang en de klankbordgroepleden gezonden.
Het grasveld aan de Ds. Minnemawei. Dit is door de gemeente vorig jaar helemaal gespit en opnieuw ingezaaid. Op sommige delen ligt het maaiveld nu te laag en blijft er water staan. Dit probleem is bij de gemeente bekend en zal deze zomer verholpen worden.
Puin in grondaanvulling Easterein. Is ook bij de gemeente bekend en zal eveneens worden geregeld.
Toegang weilanden. Het is iemand, misschien wel meerderen, opgevallen dat er in één geval een keurige toegang is gemaakt en in een ander geval helemaal niks. Dit is een zaak tussen de gemeente en de betreffende grondeigenaren. Dorpsbelang staat daar buiten.

Hondenpoep
Dit probleem brengen we nog maar eens onder de aandacht. We kregen klachten over de vele hondenpoep voor het transformatorhuisje aan de Eendrachtsweg. Verder was het iemand opgevallen dat er mensen zijn die depoep wel netjes opruimen, maar vervolgens het zakje in een tuin dumpen of onder/in heg of sloot. Hoe bedenk je het???

Parkeren
Naar aanleiding van binnengekomen klachten willen we ook uw aandacht vragen voor de wijze van parkeren hier en daar in het dorp, en speciaal ook voor de SPAR-supermarkt. In sommige gevallen wordt er op de stoep geparkeerd, zodanig dat er geen rollator e.d. meer langs kan. Houdt a.u.b. rekening met uw (soms minder valide) dorpsgenoten.

Trottoir Greate Buorren East
De klachten hier over hebben we doorgespeeld naar de gemeente. De betreffende ambtenaren vinden dat er (nog) geen sprake is van gevaarlijke situaties. Zodra dit wel het geval is kan dit worden gemeld via het Klanten Contact Centrum (KCC) en zal het worden hersteld.

Pinautomaat
Nog een oproep. Iedereen wil natuurlijk graag de pinautomaat in ons dorp behouden. Daar kunnen we allemaal wat aan doen. Hoe vaker er hier gepind wordt, des te groter de kans dat de automaat blijft. Doe jullie best.

Hendrik Raap