Skip to main content

WapenGaryp 50(20 november 2015)

Nieuws van Dorpsbelang

Kuierpaden
Op dit moment is men bij de gemeente bezig om de aanleg voor te bereiden van de (verlengde) Baaiesreed, van Koutenburg naar de Ielke Boanstraloane. De uitvoering zal nog dit najaar plaatsvinden. Het pad over de oude Gravinneloane is wat de benodigde gronden betreft rond tot aan het vroegere Spoorsreedsje. Men probeert nog verder richting (nieuwe) Gravinneloane te komen, maar voorlopig zal er een aansluiting worden gemaakt op “de hoeke bij Hennis”.
Bij de andere paden (Inialoane-Mounehoek en Miensker-Westerein) probeert men via alternatieven toch nog tot een goed plan te komen. Maar dan zullen wel enkele grondeigenaren er onderling uit moeten komen met een kavelruil. Het laatste plan (Ielke Boanstraloane-Easterein/stort) lijkt een goede kans van slagen te hebben.

Volkshuisvesting
De gemeente heeft gevraagd naar onze ervaringen, verwachtingen en wensen op dit gebied. We hebben daar uitvoerig op gereageerd, en ik zal een paar dingen daaruit noemen:

  • een groot deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan mensen, die geen enkele binding hebben met Garyp
  • onze jeugd komt heel moeilijk aan bod als zij in Garyp een betaalbare huurwoning zoeken
  • die jeugd ziet blijkbaar de koop van een starterswoning als een te grote stap
  • wij missen in ons dorp het segment van kwalitatief betere huurwoningen, waardoor er geen doorstroming kan plaatsvinden van mensen die bewust kiezen voor huur en bereid zijn een steviger huur te betalen
  • ook in Garyp moeten huurwoningen worden bijgebouwd voor alle doelgroepen, zowel voor de mensen uit het eigen dorp als ook voor instromers van elders; dit is nodig om als dorp niet in een neergaande spiraal terecht te laten komen
  • op dit moment is hiervoor in Garyp geen locatie beschikbaar en daarom moet hier op de kortst mogelijke tijd in worden voorzien
  • er is met name behoefte aan betaalbare huurwoningen, dat kunnen woningen zijn met alleen bepaalde basisvoorzieningen
  • er zal een upgrading moeten plaatsvinden van de bestaande bejaardenwoningen
  • het is wenselijk dat wij als dorp zelf huurwoningen gaan beheren.Binnenkort volgt er nog een gesprek met een ambtenaar van de gemeente hierover.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Bij de Eendrachtsweg is het meeste grondwerk achter de rug en beginnen zich al de contouren van de nieuwe situatie af te tekenen. Eind november zal het hier klaar moeten zijn en kan de aannemer zich met het volgende traject bezighouden. Maar dan zitten we al in de echte wintermaanden en wordt het risico groter dat vorst of regen het werk gaan vertragen. Met name moet voorkomen worden dat de kruising Gravinneloane-Westerein-Lytse Buorren er langere tijd uit zal liggen. Ons bestuur heeft daarom ingestemd met de optie om dit gedeelte pas volgend voorjaar uit te voeren. De breedte van dit weggedeelte wordt gelijkaan het gedeelte dat al klaar is, ook met enkele passeervakken.
Op de nieuwe (nog niet eens formeel voor het verkeer vrijgegeven) aansluiting Gravinneloane-Easterein wordt soms erg hard gereden. Mogelijk komt dit meedoor de plotselinge overgang van 80 km. naar 30 km. Daarom dringen wij er bij de gemeente op aan om op de Easterein en ook op de Westerein een maximumsnelheid in te stellen van 60 km.


Centrale As
Zoals we dagelijks ervaren loopt er nog steeds veel verkeer, dat naar Burgum/Dokkum moet, vast in Garyp en dwaalt dan over de Master Lubwei en de ds. Minnemawei. Naar ons idee zijn de borden op de Wâldwei de grote boosdoener. Die geven aan dat je voor Burgum/Dokkum via Garyp moet en via de N913. Daarmee wordt de nieuwe rondweg bedoeld, maar het wegnummer staat nog nergens op de borden, en de navigatieapparatuur stuurt je dan ook naar Garyp. Inmiddels heeft de projectleider ons laten weten, dat de aannemeropdracht heeft gekregen om deze borden op de Wâldwei daar waar nodig z.s.m. te verbeteren/optimaliseren.
Ook denkt men er aan om via borden aan te geven dat de navigatie hier uitgezet moet worden.
Op woensdag 18 november komen de CDA-statenleden en -gemeenteraadsleden in de Kamp in Sumar om onze ervaringen te horen en te horen wat er leeft bij de inwoners.

Vaarweg naar Drachten
Uit de pers zult u al wel hebben gehoord, dat er studie zal worden gemaakt van een nieuwe vaarweg naar Drachten. Eén van die opties is een heel nieuw kanaal vanaf de Fonejacht in grote lijnen parallel aan de Wâldwei, achter Nijega langs en dan bij Opeinde afbuigend naar de bestaande vaarweg. Volgens Actief hebben B&W hier nog geen mening over en wij als bestuur uiteraard ook nog niet. Wel heeft dit nieuws ons er toe gebracht om voorlopig geen werk te maken van een kanoroute via de ringvaart naar Earnewâld, en daar aansluitend op de nieuw aangelegde kanoroutes. In afwachting van de studie naar die nieuwe vaarweg zou dit plan toch geen kans van slagen hebben.

Fietsenstalling Sigerswâld
Om de situatie toch iets te verbeteren heeft de gemeente hier enkele fietsklemmen geplaatst, die elders vrij kwamen.

Onderhoud wegen
De laatste weken heeft de gemeente op diverse plaatsen herstraatwerk uitgevoerd. Naar ons idee zijn daarmee alle klachten, die bij ons zijn binnengekomen, opgelost.

Singel
De politie heeft hier geadviseerd om niet een inrijverbod voor vrachtauto’s in te stellen, maar om ter hoogte van de Singel 19 een wegversmalling te maken. Wij denken dat dit niet zal werken, omdat de weg (i.v.m. brandweer e.d.) niet zo smal kan worden gemaakt, dat er geen vrachtauto meer door kan. En, ook hier is weer de TomTom de schuldige, als die deze route aangeeft en men aan het begin nog niet kan zien dat de weg verderop smaller wordt, dan gaat men er toch inrijden.

Zwerfafval
Tot nu toe deden we in ons dorp mee aan de jaarlijkse himmeldei. Dat werd georganiseerd door Dorpsbelang. Wij krijgen er nu geld voor van de gemeenteen daarom willen we graag verenigingen in ons dorp er voor interesseren om dit tegen betaling op zich te nemen. De buurt- en sportverenigingen zijn of worden hier binnenkort over aangeschreven. De school doet ook mee.

Hondenpoep
Het is weer zover. We krijgen weer veel klachten over hondenpoep op straten en trottoirs. Meerdere hondenbezitters blijken zich niet te realiseren dat zij hiermee voor anderen overlast veroorzaken. Sommigen laten ‘s avonds als het donker is hun honden vrij lopen en merken dan niet waar de hond gaat poepen (soms zelfs op opritten of in tuinen). Dus bij donker altijd de hond aan de lijn houden. En natuurlijk, opruimen die rommel.

Hendrik Raap