Skip to main content

Logo-Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang - november 2014

Bezoek minister Blok
Tussen minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst en SPAR Holding B.V. zijn afspraken gemaakt over het overeind houden van voorzieningen in kleine kernen en de rol die de plaatselijke SPAR-supermarkten daarin kunnen spelen. In Garyp spelen we daarop in en doen we mee aan een onderzoek hoe de leefbaarheid in een dorp kan worden verbeterd. In dat kader was op maandagochtend 24 november minister Blok op werkbezoek in Garyp. Bij de SPAR natuurlijk, waar een overeenkomst wordt getekend met de Regiobank, die zich ook wil inzetten voor de kleine kernen. Daarna maakte de minister een wandeling door het dorp. Daarbij zijn in hoog tempo het Eendrachtcomplex, de basisschool De Wrâldpoarte, Bureau Benedictus en het zwembad bezocht. Vertegenwoordigers van de Energiecoöperatie en van de OVG waren bij dit bezoek aanwezig. Na de lunch in It Geahûs vertrok de minister richting Leeuwarden, waar hij o.a. de Blokhuispoort heeft bezocht.

En wat kunt u doen?
Als de SPAR in ons dorp bepaalde voorzieningen in stand gaat houden, dan is natuurlijk de keerzijde van het verhaal dat we dan wel met zijn allen die SPAR in ons dorp overeind moeten houden. Want als de SPAR het loodje legt, zijn we ook die voorzieningen kwijt. Dus ....., maar denk uiteraard ook aan de andere winkels enz. in ons dorp. Het enige wat u eigenlijk niet moet doen bij de SPAR is daar contant geld opnemen. Want de bank houdt bij hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de pinautomaat, en als dat te weinig wordt zijn we die pinautomaat zonder meer kwijt.

Fietsendiefstallen
We krijgen weer veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij de beide bushaltes aan weerszijden van het dorp. Het is prima dat die meldingen worden gedaan, dan kunnen wij daar wat mee doen, maar minstens zo belangrijk is dat er ook aangifte wordt gedaan bij de politie. Als die ergens een partij fietsen aantreft, moet zij wel kunnen nagaan of die fietsen wel of niet zijn gestolen. Doe dus asjeblieft aangifte en zorg ook dat je fiets goed herkenbaar is. Wij hebben over deze zaak contact met onze dorpsagent (hij komt ook op de eerstvolgende ledenvergadering) en wij bespreken het ook met Burgemeester en Wethouders tijdens ons overleg op 2 december a.s.

Busverbinding vanuit het dorp
Opstapper-busWij horen ook klachten over het ontbreken van openbaar vervoer in ons dorp. Maar, zoals al in de vorige Rabbelskûte stond, hebben wij weliswaar geen geregelde busverbinding, maar wel een "Opstapperhalte". Die Opstapper brengt u voor € 2,50 (enkele reis) vanaf de halte bij It Geahûs naar de bushalte Kwekersstrjitte in Burgum. Vandaar kunt u in meerdere richtingen verder reizen. De Opstapper moet 1½ uur voor de gewenste vertrektijd worden gereserveerd via telefoonnummer 0800 - 2802802. U kunt ook mailen naar opstapper@qbuzz.nl. Meer informatie is te vinden op de volgende link: www.qbuzz.nl/friesland/onderweg/waarmee-reis-ik/de-opstapper. Een verwijzing naar de Opstapper staat ook op de website van Garyp, en als vaste info achterin alle uitgaven van De Rabbelskûte.

Huurwoningen
Naar het schijnt zijn er behoorlijk veel mensen, die een huurwoning zoeken in ons dorp. Wij hebben daar geen concreet beeld van, dus als u woningzoekende bent meldt u dan op dorpsbelanggaryp@gmail.com. Wij zijn van plan om ons uitgebreid in deze materie te verdiepen. Dit naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst van de provincie, waar uit de doeken werd gedaan hoe we als dorp (met een lening van de provincie) zelf huurwoningen kunnen gaan bouwen en/of huurwoningen kunnen overnemen van de woningbouwvereniging. In een volgende Rabbelskûte hoop ik hier meer van te kunnen vertellen.

Wegenonderhoud
De gemeente heeft onze reactie gevraagd op het onderhoudsprogramma 2015. Wat Garyp betreft zijn daarin opgenomen de vernieuwing van de asfaltverharding van de Eendrachtsweg (buiten het dorp) en de gehele Stinswei, en ook van een gedeelte fietspad langs de Feantersdyk (vanaf de aansluiting van de weg naar Sigerswâld bijna tot aan de visvijver). Naar ons idee zijn er in ons dorp geen onderhoudswerkzaamheden op gemeentelijke wegen en fietspaden aan te geven met een hogere urgentie. Mocht u daar anders over denken, dan horen wij dat graag op heel korte termijn. Nog even voor alle duidelijkheid, de fietspaden langs de Easterein en de Westerein zijn niet van de gemeente maar van de provincie.

Naamgeving aquaduct in Centrale As
B&W willen dit aquaduct in het Prinses Margrietkanaal het "Hendrik Bulthuisaquaduct" gaan noemen, naar de ontwerper van de bekende zeilboot, de BM-er. Als bestuur hebben wij daar mee ingestemd.

Rondweg Garyp
Van de provincie hebben wij zeer recent te horen gekregen dat de rondweg op 16 januari a.s. zal worden geopend en dat vanaf dat moment het verkeer er over heen kan. Mogelijk staat er elders in deze Rabbelskûte nog een bericht van de provincie Fryslân hierover. In ieder geval kunt u binnenkort op de website www.decentraleas.nl meer informatie vinden. De opening van deze weg houdt tevens in dat de maandelijkse informatie hierover via de trailer op het Unicumplein zal stoppen. Op vrijdag 28 november, de dag dat deze Rabbelskûte uitkomt, staat de trailer er voor de laatste keer. De vaste bemanning van de trailer, projectleider Jan Gerritsma en Ineke Haarsma van aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tsjerkwert, willen we hierbij heel hartelijk bedanken voor de uitstekende wijze waarop ze ons in Garyp hebben geïnformeerd over het verloop enz. van de werkzaamheden.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Zoals u elders in deze Rabbelskûte kunt lezen, zal de eindvisie, zoals die kortgeleden met de klankbordgroep is besproken, op 17 december a.s. aan het dorp worden gepresenteerd. Ik zeg daar nu verder niks over. Alleen nog dit, de klankbordgroep was unaniem in zijn lof voor de plannen. Wij hopen dat u het daarmee eens zult zijn.

Gebiedsontwikkeling – kuierpaden
Van de Gebiedsontwikkelingscommissie hebben we te horen gekregen, dat ze er nog niet uit zijn wat betreft de diverse opties en alternatieven. Hopelijk volgende keer meer.

Uitbreidingsplan Garyp
kavelsDe eerste fase van dit plan (tussen de Brandsmaloane en het Skeanpaad) komt binnenkort in uitvoering. De gemeente heeft een aantal kavels beschikbaar voor particuliere woningbouw. Daarnaast zal bouwbedrijf De Haan hier (op de tekening aangegeven als "projectmatige uitgifte") een aantal energiezuinige starterswoningen bouwen (twee of drie onder één kap). Het gebied waar de 2e fase is gepland heeft op dit moment nog geen woonbestemming.

Ledenraadpleging
Eén keer per jaar hebben we een ledenvergadering, waar door bestuur en leden van gedachten wordt gewisseld. Eigenlijk vinden we dat een beetje te weinig en willen we graag meer contact tussen leden en bestuur. Wij hebben daar als bestuur wat ideeën over geformuleerd, en als eerste hebben we de enquêtevraaggelanceerd op welke wijze dit contact dan moet plaatsvinden. In de winkels en in It Geahûs liggen formulieren waarop u uw mening kenbaar kunt maken. Op basis hier van zullen we onze plannen verder uitwerken.

Hendrik Raap