(juli 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken. 

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden 

Het kuierpad achter Koutenburg is nu enkele maanden in gebruik en er komen afwisselde meldingen van diverse dorpsbewoners bij ons binnen. De meldingen variëren van honden-en paardenpoep tot het slecht beloopbaar zijn van het pad door veel hoog gras en overhangende bramen. Wij hebben de gemeente gevraagd om andere gebruikers dan voetgangers het gebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld paaltjes. Tevens hebben wij gevraagd om het pad in het groenonderhoud op te nemen. Over de paden die eventueel nog gerealiseerd kunnen worden, hebben wij nog geen aanvullende informatie. 

Panhuyspoel 

Er zal eind juli of na het zomerreces een overleg plaats vinden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld om de standpunten en de wensen van elkaar te kunnen bespreken en toelichten. 

Busverbinding Wâldwei 

Rondom de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden en visa versa is nog veel te doen. De bussen stoppen nog niet vaak genoeg voor de passagiers bij Garyp. De reistijd van de bussen is namelijk van groot belang. Volgens de aanbestedingsstukken van de provincie mag de reistijd tussen genoemde twee plaatsen niet te lang zijn. Stoppen bij Garyp vertraagt te veel, maar het aantal stopplaatsen in Leeuwarden is inmiddels verminderd. Nu is het de vraag of de halte bij Garyp hiervoor ingewisseld kan worden. Overleg met Arriva en de provincie volgt. 

Zomerreces 

Het bestuur zal in de maand juli en augustus niet vergaderen. In september pakken wij het vergaderschema weer op en zullen starten met een fietstochtje door Garyp. Mochten jullie als bewoners punten hebben die wij zouden moeten bekijken dan horen wij dit graag: dorpsbelanggaryp@gmail.com. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garyp wens ik u een fijne vakantie!

Fokke Lemstra

(juli 2017)


(mei 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Ledenvergadering 27 maart
Op 27 maart jongstleden hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp weer gehouden.
De belangstellenden waren ten opzicht van vorig jaar in iets minder getale gekomen, maar desondanks hebben wij veel info kunnen afgeven en mogen ontvangen. Zo is er gesproken over de “dielde romtes” in Garyp waarbij aan de hand van getoonde voorbeelden uitleg werd gegeven over het gebruik van deze verkeerspleinen. Uit de ronde tafel gesprekken hebben wij door de reacties op de stellingen weer stof ter behandeling. Bedankt voor jullie komst en inbreng. Het concept verslag van de vergadering is te vinden op de internetsite van Garyp.

Kansen in kernen
Voor Garyp is de realisatie van de nieuwe Gravinneloane en de twee toegangspleinen na vele wijzigingen toch een mooi eindresultaat geworden. Voor de twee toegangswegen naar Garyp zijn wij nog volop in gesprek met de gemeente om de overgang van “racebaan” naar stapvoetsrijden aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden
Onlangs stond er een bericht in de krant dat de provincie enkele kuierpaden in het gebied van de Centrale As had geschrapt. O.a. paden bij de Iestwei in Garyp. Een weg met die naam kennen we niet in Garyp, maar we hebben het toch maar even nagevraagd. En het blijkt inderdaad niet in Garyp te zijn. Al de kuierpaadplannen waar we nog mee bezig waren, staan nog helemaal overeind. Wel moet worden gezegd dat het maken van een verbindingspad tussen de Mounehoek en de Westerein steeds meer op losse schroeven komt te staan.

Panhuyspoel
Dit is de zandwinput van Oosterhof Holman, tussen Sigerswâld en Earnewarre. In onze dorpsvisie staat daar over: ‘’Raamplan Landinrichting Alde Feanen als uitgangspunt nemen voor recreatieve ontwikkeling aan de westzijde van Garyp, waarbij water, natuur, landschap en recreatie zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een Nationaal Park, zoals hierboven beschreven.
In dit kader tevens aanleg fietsroute vanaf Sigerswâld langs oostzijde Panhuyspoel naar Feantersdyk en Nonnepaed. Aanleg wandelroute rondom Panhuyspoel in combinatie met trimbaan en trimtoestellen. Dorpsbelang moet optimaal worden betrokken bij de invulling van de recreatieve ontwikkeling Panhuyspoel en bij het ontwikkelen van de verschillende modules van het Raamplan, die in de invloedsfeer van het dorp Garyp liggen.’’
Inmiddels is er al een ‘’eindplan’’ gemaakt, zonder dat Dorpsbelang daarbij op enigerlei wijze bij is betrokken. Wij hebben daarover inmiddels een pittig gesprek gevoerd met de gemeente, maar de beslissing hier over ligt bij de Gebiedscommissie Herinrichting Alde Feanen. Ook daar gaan we nog mee in gesprek. Volledigheidshalve moeten we nog wel even melden, dat men in Sigerswâld niet een fietspad wil, maar een voetpad. In het plan is ook een zwemgelegenheid opgenomen (aan de kant van de Feantersdyk), maar daaraan lijkt ons voor Garyp geen behoefte te bestaan. In de dorpsvisie wordt daar ook niet over gesproken.

Busverbinding Wâldwei
Twee jaar geleden is er in de Rabbelskûte nieuws dat er weer een opstapperhalte voor Garyp is. Hoe vaak deze verbinding gebruikt is in de afgelopen twee jaar is ons niet bekend, maar dat de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden (via de Wâldwei) wel door veel Garipers, Earnewâldsters en andere omliggende dorpen wordt gebruikt is na een oproep van een jonge dorpsbewoner wel duidelijk. Door de wijzigingen in de dienstregeling wordt er sinds eind vorig jaar niet meer voldoende gestopt bij de bushaltes bij de tunnel, met als gevolg veel te volle bussen die op de aangegeven tijden daardoor ook niet stoppen. Na vele gesprekken met de vervoerder en de provincie is er mede door de vele reacties (lees klachten) bij Dorpsbelang voor de spitsuren een oplossing gevonden.

Hendrik Raap / Fokke Lemstra

(mei 2017)


Meer artikelen...

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.1 van 15 september 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 17 november 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 november 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

10-09 t/m 16-09 Prinses Beatrix Spierfonds
17-09 t/m 23-09 Nierstichting Nederland
24-09 t/m 30-09 Fonds verstandelijk gehandicapten
01-10 t/m 07-10 Dierenbescherming
08-10 t/m 14-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
15-10 t/m 28-10 vrije periode
29-10 t/m 04-11 Diabetes Fonds Nederland
05-11 t/m 11-11 Alzheimer Nederland
12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils