Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.
Aan het eind van de avond is besloten dat er in eerste instantie een kleine commissie komt die bestaat uit de grootste betrokken partijen. Dit zijn de school, kerk en It Geahûs. Tevens schuift voorlopig Sija van der Maten aan namens dorpsbelangen. Zij gaan, onder leiding van de heer Mossel, de plannen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken, oftewel het starten van de zoektocht naar alle benodigde puzzelstukjes.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Minimagids
De actuele minimagids van de gemeente is er onder het motto: Een extraatje in de portemonnee, helpt rondkomen bij minder inkomen. Hier staat alle informatie in, of u in aanmerking komt voor en het verkrijgen van gemeentelijke toeslagen en landelijke regelingen. Deze minimagids is digitaal te vinden in de “zoeken” functie van gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens komt er een papieren gids. Hiervan komen exemplaren te liggen bij Spar Bijlsma, It Geahûs en zijn via de commissie DANZ verkrijgbaar.

Vacatures
Helaas hebben Eelko Herder en Margriet Kinderman, om persoonlijke redenen, hun bestuurlijke functie neergelegd.
Dit houdt in dat het bestuur momenteel bestaat uit vier leden.
Adrie van der Zee, secretaris; Jenno Plantinga, penningmeester overgenomen van Margriet; Sija van der Maten, algemeen bestuurslid; Sjoerdsje de Boer, algemeen bestuurslid.
In het komende voorjaar zit de termijn van Sija en Sjoerdsje erop. Dan blijven er dus twee over!
U begrijpt: wij staan te springen om nieuwe bestuursleden.

Een voorzitter die het overleg een beetje in goede banen leidt,
Minimaal 2 bestuursleden, waarvan één zitting wil nemen in de MFCommissie.

Het zijn geen fulltime functies; we verdelen de taken zoveel als mogelijk onder elkaar, zodat het behapbaar en leuk blijft voor ons allen. De sfeer is in ieder geval goed, dus: schroom niet en kom erbij. Je doet het voor jezelf, je ouders, je kinderen, je omgeving…. Kortom voor de Gariper mienskip. We hebben je nodig!

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

juni 2022

Ledenvergadering
17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp plaats gevonden. Door de mooie weersomstandigheden was de vergadering niet drukbezocht. Ten tijde van de vergadering zijn de bestuurswisselingen vastgesteld en hebben wij als bestuur de vragen beantwoord. Al met al een “zakelijke” vergadering.

Plenair overleg
18 Mei hebben wij het plenair overleg met B&W en de dorpsbelangen bijgewoond in de raadszaal van het gemeentehuis. De punten die besproken zijn waren onder andere groenvoorzieningen, recreatie en woningbouw.

Groenvoorzieningen: De Gemeente heeft moeten bezuinigen en kan niet overal maaien. Mochten er “probleem” gevallen zijn waar het gras tot de oksels groeit of er kan niet meer gespeeld worden door kinderen dan kan men dit via de FIXI app kenbaar maken.

Woningbouw: Het bevreemdde de Gemeente dat Dorpsbelang niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de leegstaande huurwoningen. Zij zullen dit kenbaar maken bij de woningbouwvereniging. Het plaatsingsbeleid is ook ter sprake geweest. De inwoners van andere dorpen geven hetzelfde geluid. Hoe kunnen wij de inwoners in het dorp houden. Nu gaan de Garipers naar de buurtdorpen voor huurwoningen. De buurtdorpen zeggen daarop dat hun inwoners ook niet in de dorpen kunnen blijven daar deze toegewezen woningen krijgen in andere dorpen. Al met al een vreemd beleid waar de dorpen niet blij mee zijn.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een "steile" afdaling hun pad vervolgen.

Beweegpark
Wij hebben geen ideeën binnen gekregen vanuit het dorp. Wij zullen proberen de mogelijkheden voor een beweegpark op de ooit bedachte locatie weer op te pakken. Wij houden u op hoogte.

Opvang vluchtelingen
Wij hebben samen met It Geahûs op uitnodiging van de diaconie een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Voor alsnog hebben wij geen geschikte locatie die aan de uitgangspunten voldoet kunnen vinden binnen het dorp. Wij hebben deze info met de Gemeente gedeeld.

Laatste nieuws van Dorpsbelang
Voor mij als voorzitter was dit voor nu het laatste nieuws van Dorpsbelang. Bedankt en veel leesplezier met de volgende Nieuws van Dorpsbelang in de eerstvolgende Rabbelskûte.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 

 


 

Logo Dorpsbelang

maart 2022

Ledenvergadering!!!!
Noteert u alvast de ledenvergadering in de agenda. Wij zullen deze houden op 19 april 2022.

Lid worden van Dorpsbelang
De afgelopen periode is ons ter ore gekomen dat er onduidelijkheid is hoe lid te worden van Dorpsbelang. De nieuwe dorpsbewoners krijgen een aanmeldingsformulier dat in de “welkomtas” te vinden is. De dorpsbewoners die deze tas niet hebben gekregen kunnen zich aanmelden via dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een “steile” afdaling hun pad vervolgen.

AED
Even een reminder. In Garyp zijn twee locaties buiten de dokterspraktijk waar een AED is opgehangen.
Het betreft de AED bij It Geahûs en een op de Inialoane 61.

FIXI app
Binnen de Gemeente Tytsjerksteradiel is de FIXI App te gebruiken. Via deze app kunt u diverse meldingen doen in en rondom Garyp. Denk hierbij aan zwerfafval, stoeptegels of defecte straatverlichting.
Ook kunt u natuurlijk Dorpsbelang informeren via dorpsbelanggaryp@gmail.com over deze gebreken of schades.

Beweegpark
Bij een beweegpark staat bewegen, ontmoeten en gezondheid middels toegankelijke beweegtoestellen centraal. Weet u een plek waar dit samengebracht kan worden? Dan kunnen wij bij de Gemeente informeren naar de mogelijkheden. Op de website www.sports2play.nl vindt u meer informatie.

 

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

januari 2022

Beste Wensen
Wat zal het jaar 2022 brengen. De afgelopen twee jaar zijn van grote invloed geweest op de samenleving. Sporten, samenzijn en nog vele andere zaken werden lastig, beperkt of afgelast. Zo ook de jaarwisseling. Toch hebben wij in Garyp ons keurig gedragen.
Namens het bestuur wens ik eenieder een goed en gezond 2022.

Glascontainer
Aan de Brandsmaloane is een extra glascontainer geplaatst. Wij, Dorpsbelang en de buurtvereniging, hebben hier bezwaar tegen gemaakt en hebben hierbij de laatste publicatie gemist. De Gemeente heeft de adviezen welke door de bezwarencommissie zijn afgewezen gevolgd en besloten de container te plaatsen.
Het komende jaar zullen wij enkele politieke partijen en B&W zeer zeker spreken en hierbij willen wij graag de belangen en de samenwerking van en met een Dorpsbelang met haar bespreken.

Jaar 2022
Het jaar 2022 zal hopelijk voor het bestuur een beter jaar worden. Zo gaan wij ervan uit dat er zich binnen Garyp meerdere dorpsbewoners zijn die een bestuursfunctie op zich wil nemen binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. U doet het voor het dorp.
Verder zijn er mogelijk enkele bespreekpunten die veranderingen kunnen brengen binnen het dorp. Het zijn geen zaken die binnen een jaar zijn afgehandeld.

Tot slot
Voor nu is er verder voor deze rubriek zo aan het begin van het nieuwe jaar niet veel te melden door ons. Toch willen wij eenieder nogmaals bedanken en vragen om de komen de periode goed op elkaar te passen. Dit is voor de inwoners zoals reeds twee jaar bewezen zeer zeker goed te doen.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk