Skip to main content

Logo-Dorpsbelang

BestuurssamenstellingDB bestuur 2023

 • Kees Wartena voorzitter
 • Adry van der Zee secretaresse
 • Jenno Plantinga penningmeester
 • Anneke Kooi algemien lid
 • Ans Wallinga algemien lid

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

 


 

Privacy verklaring Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp, hierna te noemen Dorpsbelang Garyp, gevestigd in de Gemeente Tytsjerksteradiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dorpsbelang Garyp

De leden van het bestuur van Dorpsbelang Garyp is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel en bekend bij de Gemeente Tytsjerksteradiel.  Het bestuur is bereikbaar via het e-mailadres dorpsbelanggaryp@gmail.com of het privé telefoonnummer van de actuele voorzitter of secretaris. Deze zijn te vinden op de website van de Vereniging www.garyp.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dorpsbelang Garyp  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Dorpsbelang Garyp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van de activiteiten samenhangend met het lidmaatschap van de vereniging;
 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dorpsbelang Garyp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor eerder genoemde persoonsgegevens: zo lang het lidmaatschap duurt. Bij beëindiging van het lidmaatschap bewaren we de gegevens tot de laatste verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap voldaan zijn (betaling, overdracht rechtsopvolger, e.d.). Daarna worden de persoonsgegevens zowel van de harde schijf als van de externe gegevensdrager verwijderd / gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dorpsbelang Garyp verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verstrekken we de noodzakelijke gegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, bedrijfsadres, emailadres en telefoonnummer) aan de dienstverleners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelang Garyp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emailadres  dorpsbelanggaryp@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsbelang Garyp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij houden een bestand met ledengegevens bij in Microsoft Excel en het ledenadministratieprogramma PC leden.  Dit bestand is alleen toegankelijk door het bestuur.  Het Excelbestand en PC leden wordt bewaard op zowel een PC als een externe gegevensdrager welke zijn afgeschermd middels een wachtwoord en afzonderlijk worden bewaard door de penningmeester.

 

Dorpsbelang Garyp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur in verband met gegevensbescherming:  dorpsbelanggaryp@mail.com .