Skip to main content

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(juni 2024)

Plakette bankje Unicumplein
Ofrûne jier is Stichting 113 in kampanje begûn om selsdeading mear besprekber te meitsjen. In ûnderdiel fan de kampanje is it pleatsen fan in lytse metalen plakette op bankjes yn de iepenbiere romte.
Op it plaatsje stiet de tekst Een goed gesprek begint met iemand zien. Tagelyk stiet der ek in QR-koade op dy’t útkomt op de webside www.113.nl/ikzieje. De tekst op it plaatsje is twatalich, yn it Nederlânsk en yn it Frysk.
De gemeente Tytsjerksteradiel hat tastimming foar it pleatsen fan de plakette jûn.

Mailadres trochjaan
Fersyk oan ferieningen en stichtingen fan Garyp om it mailadres oan Doarpsbelang troch te jaan. Der binne wol ris mails dy’t by Doarpsbelang binnenkomme en dy’t foar meardere partijen yn Garyp oantreklik binne. Sa kinne wy dy mails trochstjoere. dorpsbelanggaryp@gmail.com

Hûnestront en swalkôffal
I
n punt dat regelmjittich argewaasje jout, is hûnestront op ‘e trottoirs. Dêrom noch ris wer de oprop om de brot op te romjen.
En as wy dan dochs dwaande binne: lege pakjes drinken, plestik pûdsjes, ferpakkingen fan snobbersguod, sigrettepakjes en blikjes hearre ek yn de prullebakken.
En dan graach dat pûdsje mei stront yn de ôffalbak smite!

Wykagint
Fenneke Terwindt is de nije wykaginte fan Garyp. Foar algemiene meldingen is sy berikber fia it mailadres: fenneke.terwindt@politie.nl

Mei golle groetnis,
Ans


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(juni 2023)

1. Utnûging ekstra ledegearkomste
Yn ferbân mei wizigingen yn de statuten wurde de leden fan de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp útnûge foar in ekstra ledegearkomste om de nije statuten goed te keuren. Datum: tiisdeitejûn 20 juny 2023 Plak: It Geahûs Tiid: Fan 20:00 - 20:30 oere De oanpaste statuten kinne yn it foar op de website www.garyp.nl ynsjoen wurde. Mocht de opkomst op 20 juny leger wêze as de fereaske twatredde mearderheid fan de leden dan folget der automatysk op tiisdeitejûn 11 july 2023 in twadde ekstra ledegearkomste. Plak en tiid binne itselde as dy fan de earste gearkomste.

2. Swalkôffal (= zwerfafval) en de fixi-app
De ôfrûne jierren hawwe frijwilligers fan trije Gariper organisaasjes (c.k.v. Vlug en Vaardig, CBS De Wrâldpoarte en it swimbad It Baeijersplak) tsjin in fergoeding fan de gemeente regelmjittich swalkôffal yn en om Garyp opfandele. De fergoeding wurdt lykwols mei yngong 2023 net mear troch de gemeente beskikber steld. It opromjen sil tenei troch meiwurkers fan de gemeente dien wurde. Dat nimt net wei dat ynwenners fan Garyp sels aktyf it doarp skjinhâlde kinne. By de gemeente kinne ynwenners fergees in griper ophelje of in swalkôffalaksje oanmelde. Mear ynformaasje is te finen op www.t-diel.nl/zwerfafval-inzamelen.

Yn it ferlingde fan dit ûnderwerp it folgjende. Op de ledegearkomste fan 25 april lêstlyn waard de fraach steld oft it mooglik is dat der mear ôffalbakken yn it doarp pleatst wurde kin, benammen om’t der noch al wat pûdsjes mei hûnestront yn de berm goaid wurde. It bestjoer hat dy fraach foarlein oan de gemeente. As antwurd waard der sein dat der yn ferbân mei besunigings gjin nije ôffalbakken pleatst wurde sille. De gemeente giet der fanút dat minsken harren eigen ôffal en hûnestront oprêde. Ek hynstestront moat oprêden wurde.

It bestjoer hat ek in melding dien oer kapotte lantearnlampen oan de Mounehoek ynklusyf bushalte en de tunnel ûnder de Wâldwei. Hjirûnder it antwurd fan de gemeente:

Eind 2022 is de aansturing van de pompen bij het viaduct aangepast. Hierbij is de stroomvoorziening naar de verlichting afgekoppeld en niet opnieuw aangesloten. Het heeft even geduurd voordat ontdekt is dat de stroomaanvoer blijkbaar via deze weg liep. Aansluiting op dezelfde wijze is niet wenselijk. Daarom gaat de netwerkbeheerder een nieuwe kabel aanleggen. Liander plant de werkzaamheden in. De gemeente heeft geen invloed op wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Onze opzichter heeft regelmatig contact met Liander en probeert de werkzaamheden te bespoedigen. It kontakt mei de gemeente oer boppesteande fraach/melding is lein fia de Fixi-app. Dizze app kin elk fergees ynstallearje op syn/har mobyl. Mocht immen wat opmerke yn de iepenbiere romte dan kin der fia de app in melding stjoerd wurde nei de gemeente. It giet dan om bygelyks stikkene lantearnepeallen, loslizzende stoeptegels, ôffaldumping ensafuorthinne.

3. Digitalisearring ledebestân
It bestjoer fan Doarpsbelang wol graach syn ledebestân digitalisearje om de korrispondinsje makliker te meitsjen. Hjirby in oprop oan alle leden om in mail te stjoeren nei dorpbelanggaryp@gmail.com. Sa hoopje wy fan alle leden it mailadres te krijen, sadat wy der in groepsbestân fan meitsje kinne.

4. Parkearoerlêst
Yn Garyp binne te min parkearplakken foar alle auto’s. It gefolch is dat der sa no en dan op bygelyks stoepen of op oare net gebrûklike plakken parkeard wurdt. Dit jout lykwols oerlêst foar kuiersders, benammen foar minsken dy’t net goed rinne kinne en ôfhinklik binne fan bygelyks in rollator of in scootmobyl. Graach oandacht hjirfoar.

5. Omrop Fryslân
Op tongersdei 24 augustus komt Omrop Fryslân nei Garyp om de hiele dei radio- en telefyzje-útstjoeringen te meitsjen. Doarpsbelang sil yn it foar ynwenners oandrage om in bydrage te leverjen. De minsken fan de Omrop binne ek altyd yn foar spontane praatsjes.

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(maart 2023)

Leuke uitjes
Wist u dat u leuke uitjes kunt vinden op: www.eropuitinfriesland.nl?

FIXI
Heeft u wat te melden aan de gemeente vanwege bestrating, begroeiing, straatverlichting etc.? Bel met de gemeente 140511, gebruik de FIXI- app, of laat een ander het voor u doen.

Nieuwe bestuursleden
We hebben een aantal gemotiveerde mensen bereid gevonden om ons DB-team te versterken. Dit zijn: Kees Wartena, Ans Walinga en Anneke Kooy. Tijdens de komende ledenvergadering worden ze aan u voorgesteld.

Ledenvergadering
Heeft u vragen, zorgen of ideeën die betrekking hebben op ons dorp? Of wilt u gewoon weten wat we het afgelopen jaar hebben gedaan?
Kom dan naar de jaarlijkse ledenvergadering op 25 april. Inloop vanaf 19:30 uur en het begint om 19:45 uur.

Cursus reanimatie
Gratis
cursus leren reanimeren en het gebruiken van de AED.
Wat zou het mooi zijn als steeds meer inwoners van Garyp kunnen reanimeren en met de AED kunnen werken.
In Garyp hebben we twee openbare AED’s. Eén hangt bij het Geahûs en één hangt bij Piet en Ineke de Jong. Er is al een aantal inwoners van Garyp die weten hoe je met deze apparaten om moet gaan en die staan ook ingeschreven bij HartslagNu (het reanimatie oproepsysteem van Nederland). Hiervoor organiseert Dorpsbelangen Garyp al jarenlang een cursus voor de inwoners van Garyp in It Geahûs.
Als je de cursus van één avond hebt gevolgd krijg je een certificaat en kun je je inschrijven bij HartslagNu. Als 112 een melding ontvangt dat er een hartstilstand bij jou in buurt is, krijg je een reanimatie melding op je telefoon. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en of je meteen naar het slachtoffer moet, of eerst een AED moet ophalen. Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen en als je een periode niet beschikbaar bent wegens vakantie of andere omstandigheden, dan kun je dat aangeven.
Waarom is het belangrijk om een reanimatiecursus te volgen?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen zes minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Als jij weet wat je moet doen in een noodsituatie kan jij het verschil maken, want elke seconde telt.
Om je vaardigheden te behouden is het belangrijk dat ieder jaar een herhalingscursus gevolgd wordt. Heb je een BHV-diploma dan hoef je geen cursus te volgen. Je kunt je dan zo opgeven bij HartslagNu.

Bij voldoende aanmeldingen, proberen we voor de zomervakantie nog een cursus te geven.
Opgeven kan bij:
Sjoerdtje de Boer, 06-25110888 sjoerdtjedeboer76@gmail.com
Margreet Wijmenga, 06-10532530 wijmengamargreet@hotmail.com.

Plantenbak
Zoals u zeer waarschijnlijk hebt gezien, is er een plantenbak gerealiseerd in de bocht vanaf de Westerein naar de Lytse Buorren. Doel hiervan is om de snelheid nog meer uit de binnen rijdende voertuigen te halen, zodat de oversteek van de Ljippenstâl naar Tsjerkepaed veiliger wordt. Mogelijk/hopelijk dat hierdoor ook op de Lytse Buorren langzamer wordt gereden.
Maar dit vraagt ook een stuk verantwoordelijkheid van weggebruikers.

 

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.
Aan het eind van de avond is besloten dat er in eerste instantie een kleine commissie komt die bestaat uit de grootste betrokken partijen. Dit zijn de school, kerk en It Geahûs. Tevens schuift voorlopig Sija van der Maten aan namens dorpsbelangen. Zij gaan, onder leiding van de heer Mossel, de plannen en mogelijkheden onderzoeken en uitwerken, oftewel het starten van de zoektocht naar alle benodigde puzzelstukjes.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Minimagids
De actuele minimagids van de gemeente is er onder het motto: Een extraatje in de portemonnee, helpt rondkomen bij minder inkomen. Hier staat alle informatie in, of u in aanmerking komt voor en het verkrijgen van gemeentelijke toeslagen en landelijke regelingen. Deze minimagids is digitaal te vinden in de “zoeken” functie van gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens komt er een papieren gids. Hiervan komen exemplaren te liggen bij Spar Bijlsma, It Geahûs en zijn via de commissie DANZ verkrijgbaar.

Vacatures
Helaas hebben Eelko Herder en Margriet Kinderman, om persoonlijke redenen, hun bestuurlijke functie neergelegd.
Dit houdt in dat het bestuur momenteel bestaat uit vier leden.
Adrie van der Zee, secretaris; Jenno Plantinga, penningmeester overgenomen van Margriet; Sija van der Maten, algemeen bestuurslid; Sjoerdsje de Boer, algemeen bestuurslid.
In het komende voorjaar zit de termijn van Sija en Sjoerdsje erop. Dan blijven er dus twee over!
U begrijpt: wij staan te springen om nieuwe bestuursleden.

Een voorzitter die het overleg een beetje in goede banen leidt,
Minimaal 2 bestuursleden, waarvan één zitting wil nemen in de MFCommissie.

Het zijn geen fulltime functies; we verdelen de taken zoveel als mogelijk onder elkaar, zodat het behapbaar en leuk blijft voor ons allen. De sfeer is in ieder geval goed, dus: schroom niet en kom erbij. Je doet het voor jezelf, je ouders, je kinderen, je omgeving…. Kortom voor de Gariper mienskip. We hebben je nodig!

Het bestuur
Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp

 


 

Logo Dorpsbelang

juni 2022

Ledenvergadering
17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp plaats gevonden. Door de mooie weersomstandigheden was de vergadering niet drukbezocht. Ten tijde van de vergadering zijn de bestuurswisselingen vastgesteld en hebben wij als bestuur de vragen beantwoord. Al met al een “zakelijke” vergadering.

Plenair overleg
18 Mei hebben wij het plenair overleg met B&W en de dorpsbelangen bijgewoond in de raadszaal van het gemeentehuis. De punten die besproken zijn waren onder andere groenvoorzieningen, recreatie en woningbouw.

Groenvoorzieningen: De Gemeente heeft moeten bezuinigen en kan niet overal maaien. Mochten er “probleem” gevallen zijn waar het gras tot de oksels groeit of er kan niet meer gespeeld worden door kinderen dan kan men dit via de FIXI app kenbaar maken.

Woningbouw: Het bevreemdde de Gemeente dat Dorpsbelang niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de leegstaande huurwoningen. Zij zullen dit kenbaar maken bij de woningbouwvereniging. Het plaatsingsbeleid is ook ter sprake geweest. De inwoners van andere dorpen geven hetzelfde geluid. Hoe kunnen wij de inwoners in het dorp houden. Nu gaan de Garipers naar de buurtdorpen voor huurwoningen. De buurtdorpen zeggen daarop dat hun inwoners ook niet in de dorpen kunnen blijven daar deze toegewezen woningen krijgen in andere dorpen. Al met al een vreemd beleid waar de dorpen niet blij mee zijn.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een "steile" afdaling hun pad vervolgen.

Beweegpark
Wij hebben geen ideeën binnen gekregen vanuit het dorp. Wij zullen proberen de mogelijkheden voor een beweegpark op de ooit bedachte locatie weer op te pakken. Wij houden u op hoogte.

Opvang vluchtelingen
Wij hebben samen met It Geahûs op uitnodiging van de diaconie een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Voor alsnog hebben wij geen geschikte locatie die aan de uitgangspunten voldoet kunnen vinden binnen het dorp. Wij hebben deze info met de Gemeente gedeeld.

Laatste nieuws van Dorpsbelang
Voor mij als voorzitter was dit voor nu het laatste nieuws van Dorpsbelang. Bedankt en veel leesplezier met de volgende Nieuws van Dorpsbelang in de eerstvolgende Rabbelskûte.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 

 


 

Logo Dorpsbelang

maart 2022

Ledenvergadering!!!!
Noteert u alvast de ledenvergadering in de agenda. Wij zullen deze houden op 19 april 2022.

Lid worden van Dorpsbelang
De afgelopen periode is ons ter ore gekomen dat er onduidelijkheid is hoe lid te worden van Dorpsbelang. De nieuwe dorpsbewoners krijgen een aanmeldingsformulier dat in de “welkomtas” te vinden is. De dorpsbewoners die deze tas niet hebben gekregen kunnen zich aanmelden via dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een “steile” afdaling hun pad vervolgen.

AED
Even een reminder. In Garyp zijn twee locaties buiten de dokterspraktijk waar een AED is opgehangen.
Het betreft de AED bij It Geahûs en een op de Inialoane 61.

FIXI app
Binnen de Gemeente Tytsjerksteradiel is de FIXI App te gebruiken. Via deze app kunt u diverse meldingen doen in en rondom Garyp. Denk hierbij aan zwerfafval, stoeptegels of defecte straatverlichting.
Ook kunt u natuurlijk Dorpsbelang informeren via dorpsbelanggaryp@gmail.com over deze gebreken of schades.

Beweegpark
Bij een beweegpark staat bewegen, ontmoeten en gezondheid middels toegankelijke beweegtoestellen centraal. Weet u een plek waar dit samengebracht kan worden? Dan kunnen wij bij de Gemeente informeren naar de mogelijkheden. Op de website www.sports2play.nl vindt u meer informatie.

 

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

januari 2022

Beste Wensen
Wat zal het jaar 2022 brengen. De afgelopen twee jaar zijn van grote invloed geweest op de samenleving. Sporten, samenzijn en nog vele andere zaken werden lastig, beperkt of afgelast. Zo ook de jaarwisseling. Toch hebben wij in Garyp ons keurig gedragen.
Namens het bestuur wens ik eenieder een goed en gezond 2022.

Glascontainer
Aan de Brandsmaloane is een extra glascontainer geplaatst. Wij, Dorpsbelang en de buurtvereniging, hebben hier bezwaar tegen gemaakt en hebben hierbij de laatste publicatie gemist. De Gemeente heeft de adviezen welke door de bezwarencommissie zijn afgewezen gevolgd en besloten de container te plaatsen.
Het komende jaar zullen wij enkele politieke partijen en B&W zeer zeker spreken en hierbij willen wij graag de belangen en de samenwerking van en met een Dorpsbelang met haar bespreken.

Jaar 2022
Het jaar 2022 zal hopelijk voor het bestuur een beter jaar worden. Zo gaan wij ervan uit dat er zich binnen Garyp meerdere dorpsbewoners zijn die een bestuursfunctie op zich wil nemen binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. U doet het voor het dorp.
Verder zijn er mogelijk enkele bespreekpunten die veranderingen kunnen brengen binnen het dorp. Het zijn geen zaken die binnen een jaar zijn afgehandeld.

Tot slot
Voor nu is er verder voor deze rubriek zo aan het begin van het nieuwe jaar niet veel te melden door ons. Toch willen wij eenieder nogmaals bedanken en vragen om de komen de periode goed op elkaar te passen. Dit is voor de inwoners zoals reeds twee jaar bewezen zeer zeker goed te doen.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

november 2021

Corona
Wederom is er een lockdown afgegeven door de regering. Zoals veel vaker al gemeld in de rubriek nieuws van Dorpsbelang: denk om elkaar.

Herstraten
Op diverse plekken in Garyp is de Gemeente aan het herstraten. De trottoirs waren op enkele plekken zeker aan een opknapbeurt toe. Ziet u een onveilige situatie dan kunt u deze melden bij Dorpsbelang dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de site van de Gemeente fixi.nl

Snelheid
Begin deze maand hebben wij met de gemeente en de omwonenden van de Lytse Buorren gesproken over de veiligheid op de straat. De aanwonenden klagen over de snelheid van de personenauto's. Uit de meting van de gemeente blijkt dat de snelheid toch meerdere malen wordt overschreden. Beste bestuurders de maximumsnelheid is 30 km/uur.
Snelheids remmende maatregelen liggen op de plank. Mogelijk wordt een laser ingezet!

Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is weer achter de rug. Wij hopen dat de kinderen en de ouders ondanks de huidige maatregelen hebben kunnen genieten.

Schoonmaakactie
De straten in Garyp worden door enkele verenigingen twee/drie keer per jaar schoongemaakt tegen een vergoeding. Ook dit jaar is dit weer geslaagd. Allen, namens de inwoners van Garyp bedankt hiervoor.

Gaswinning ontwerpbesluit Tietjerk
Voor eerst weigert de minister instemming met de uitbreiding van de gaswinning na 2030 in Tytsjerksteradiel. Hoe verder zal de tijd leren.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij begin volgend jaar een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Fokke Lemstra


 

Logo Dorpsbelang

september 2021

Bushalte Wâldwei
Het fietsenhok bij de bushalte aan de Wâldwei (N31) is door vandalisme flink beschadigd. Er is melding gedaan bij de Gemeente. Herstel zal hopelijk snel plaatsvinden. Tevens hebben wij gevraagd om er te maaien (zie maaibeleid).

Maaibeleid
Op diverse plaatsen in Garyp is er zoals in de vorige Rabbelskûte gemeld verzuimd te maaien door Gemeente. Enkele weken later herhaalde de situatie zich wederom. Wij zullen de Gemeente nogmaals vragen om beter toe te zien op het maaibeleid. Er zijn al diverse stroken waar niet gemaaid wordt, maar de overige grasstroken kunnen naar onze mening beter onderhouden worden.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Leden bestuur!!
Niet alleen Dorpsbelang zoekt bestuursleden!
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com. Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

AED
In de AED welke geplaatst is aan de Inialoane zijn de te vervangen onderdelen omgewisseld. De AED is weer zover als wij kunnen nagaan operationeel.

Uitkomsten Dorpentoer
Garyp heeft aangegeven prettig in zijn of haar dorp te wonen. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp geven de Garipers een 7,9. Op de vraag of men zich thuis voelt in het dorp is het cijfer een 9,4. Voor de overige cijfers op de vragen kunt u zich wenden tot de website uitkomsten-digitale-vragenlijst-doarpetoer.pdf

Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

juli 2021

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Garyp-Noard is voor zover e.e.a. bekend is voorlopig/definitief van de baan. Het beoogde bedrijventerrein heeft al voor menig gesprek gezorgd. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Garyp-Noard tot stikstofemissie op de Alde Feanen leidt. De PAS-jurisprudentie heeft gezorgd voor een stop op de vergunningverlening Wet natuurbescherming.

Wel/geen gaswinning
Garyp gasloos, maar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook? Het wel of niet winnen van gas in de gemeentes blijft spannend. Er is nog geen besluit genomen. Voor de gemeenten, Garyp en de andere dorpen is dit afwachten.

Doarpetoer
De Doarpetoer is in Garyp geweest en op www.8ktd.nl/_flysystem/media/garyp.pdf kunt u de hoofdzaken van Garyp vinden.
Er zijn al mooie grote lijnen in te ontdekken: maatwerk per dorp, aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplek in het dorp, bewegen in openbare ruimte, wonen naar behoefte etc. Ondertussen werden de digitale vragenlijsten ook ingevuld.

Maaien
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is er een aantal weken niet gemaaid in Garyp. In enkele speeltuinen stond het gras tot de knieholten. Na telefonisch overleg met de gemeente bleek dit een zaak van foutieve communicatie met de “maaier”. Gelukkig is e.e.a. direct goed opgepakt.

Wandelpaden
Het wandelpad van de Ielke Boonstraloane tot de zonneweide is gereed. Menig voetganger heeft er al gebruikt van gemaakt. Nagenoeg alle te realiseren paden zijn hiermee gereed. Voor de Garipers en de overige wandelaars een mooie gelegenheid tot een wandeling.

Leden bestuur
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden!
Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@mgail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

 


 

Logo Dorpsbelang

 

maart 2021

Nieuws van Dorpsbelang

Corona
Corona, blijft ons bezig houden. De versoepelingen moeten
laten blijken dat er mogelijkheden zijn zonder dat de besmettingen oplopen. De avondklok in Garyp is voor zover wij het kunnen beoordelen zonder enige problemen opgevolgd. Tot halverwege maart zoals het nu staat blijft deze van kracht. Wij slaan ons er doorheen.

Bankje aquaduct
Het is dan eindelijk zover!! Bij het aquaduct staat ook aan de zijde van Garyp een bankje. Wij denken dat al menigeen er gebruik van heeft gemaakt.

Woningen
In Garyp is de vraag naar woningen voor jongeren nog steeds hoog. Wij als Dorpsbelang hebben nog geen voet aan de grond bij zowel de Gemeente als de woningbouwvereniging voor wat betreft deze belangrijke inwoners van het dorp Garyp. Garyp moet ook voor jongeren interessant blijven en wij hebben de Gemeente hier ook weer op gewezen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. De buurtverenigingen 't Klaverblêd en Feanhúzen hebben bezwaar gemaakt en mogelijk is dit voldoende geweest.

Nieuw meldingssysteem
Gemeente Fixi Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi.
Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding. Gebruik het!

Wandelpaden
Het wandelpad bij De Broek is volop in gebruik. De aanleg van het wandelpad bij het zonnepark zal binnenkort mogelijk ook opgestart worden. Ook hier is dan een leuke kuier te maken.

Het bestuur


 

(december 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Corona
Wij blijven nog steeds beperkt in ons doen en laten. De dorpen hebben het zwaar. Het dorpsleven en de sport staan
op hold. Wij moeten nog even doorzetten en blijf om elkaar denken voor nu en ook straks na de maatregelen. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is gereed. De gemeente gaat nu nog de beplanting aanbrengen. Als alles gereed is dan is dit een fraai resultaat.

Woningen
Door afspraken met de Provincie Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel mogen in Garyp naar alle waarschijnlijkheid vier vrijstaande huizen gebouwd worden in fase twee van de dorpsuitbreiding Garyp-Sânhichte.

Schoonmaak (zwerfafval)
Afgelopen weekend heeft de Korfbal onder toeziend oog van de (vice-) voorzitters van Dorpsbelang en de Korfbalvereniging de straten van Garyp weer vrij gemaakt van zwerfafval. Het zwembad en de school zijn de overige deelnemers voor het schoonhouden van de Gariper straten.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van vorig jaar en mogelijk ook die van dit jaar zijn/komen te vervallen. Wij als bestuur van Dorpsbelang willen de bestuurswisselingen toch graag vastleggen en zullen dit mogelijk met een bestuursvergadering vastleggen. Hoe en wat laten wij nog weten via de website van Garyp.

Nieuwjaar
Het is alweer december en het jaar is al weer vol. Door de corona is het dit jaar voor eenieder anders. De kerst en de jaarwisseling zullen mogelijk anders zijn dan de voorgaande jaren.
Vuurwerk zal dit jaar met de jaarwisseling in beperkte mate zijn, maar toch willen wij u vragen om de achter gebleven rommel op te ruimen om zo de straat schoon te houden.

 

Fokke Lemstra

(oktober 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Kuierpaden
Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane (evenwijdig aan de Bosweg) is zoals de planning nu is aan het einde van het jaar gereed. De wandeling loopt van het "bos" door het land via een langszijde van het zonnepark (Griene Greide) naar de Easterein. Wederom een voor de wandelaar een mooie route.

Corona
Ook Dorpsbelang Garyp praat hier net als geheel Nederland even over. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er doorheen!

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is nog amper gereed, maar al volop in gebruik. De mensen weten het parkeerterrein goed te vinden. Een prachtig eindresultaat.

30 km/uur
Vanuit het dorp is vanuit meerdere hoeken het bericht gekomen dat er binnen de dorpsgrenzen niet overal de 30 km/uur door de automobilisten wordt gehanteerd. Op meerdere wegen in het dorp hebben omwonenden aangegeven dat er door de hoge snelheid gevaarlijke situaties ontstaan.
Zou u als automobilist even weer kunnen resetten en de snelheid van 30 km/uur weer kunnen hanteren? Bedankt namens de inwoners van Garyp.

Kern met PIT
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden en meer informatie? Kijk dan op www.kernmetpit.nl Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Doe mee!
Heb jij een goed idee voor je buurt? Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober a.s.

Glascontainer
Eind 2020 zal door de Gemeente een extra glascontainer binnen Garyp geplaatst worden. Wij als Dorpsbelang hebben aangegeven dat wij verwachten dat dit geen meerwaarde is en mogelijk overlast zal geven. Wij hebben gevraagd of dit beschikbare budget elders in het dorp ingezet kan worden aan bijvoorbeeld een bankje bij het aquaduct. Helaas is dit geen optie. De gekozen positie voor de bovengrondse container is de hoek Ielke Boonstraloane/Feanhústerpaad.

Ledenvergadering
Voor de ledenvergadering hebben wij nog geen nieuwe datum. Mogelijk komt er voor de ledenvergadering van 2020 een andere opzet. Hierover zullen wij jullie nader informeren.

 

Fokke Lemstra

(augustus 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie
De vakantie nadert (is) het einde. De scholen gaan weer beginnen. De drukte op de straten in Garyp zal weer wat toenemen door schoolgaande kinderen.
Let u daarom weer even goed op. Ze gaan weer naar school.

Corona
Nederland wordt na een rustige periode wederom steeds meer geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er door heen.

Verrassing 2
Na de verrassing in het vorige nieuws van Dorpsbelang is er nu weer een verrassing. Na jaren van discussiëren plannen bedenken is het dan eindelijk zover. Het terrein van voormalige peuterspeelzaal wordt parkeerterrein. De korfbal is drukdoende met het aanpassen van de entree en na de realisatie van het parkeerterrein is de toegang tot de sportvelden zeer zeker verfraaid. Voor de gehele toegang een opknap beurt krijgt (waaronder ook de bestrating naar het zwembad) zullen wij nog even geduld moeten hebben tot er weer financiële middelen zijn binnen de gemeente.
Volhouden geeft eindelijk resultaat.

Ledenvergadering
Er is nog geen nieuwe datum voor de ledenvergadering welke gepland stond voor 21 april.

Bestuursleden
Dorpsbelang is nog steeds op zoek naar bestuursleden. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met een van de bestuursleden en of stuur een mail aan dorpsbelanggaryp@gmail.com

Fokke Lemstra

(juni 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

april 2020

Corona
Geheel Nederland wordt geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij eenieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren. Wij slaan ons er doorheen.

Verrassing
De Westerein en Easterein zijn voorzien van belijning. Wij als Dorpsbelang hebben hier op verzoek van dorpsbewoners destijds actie op ondernomen echter toen zonder resultaat.
Met de belijning is de weg bij nacht en slecht weer goed zichtbaar.

Zwerfafval
Voor 2020 is de zwerfafvalvergoeding door de gemeente toegekend. Verenigingen en vrijwilligers bedankt voor het opruimen. Voor de komende jaren hopen wij met jullie inzet de schone straten in Garyp te behouden.

Enquête
De Gemeente Tytsjerksteradiel wil onze inwoners voorbereiden op de wijziging in de inzamelfrequentie per 1 januari 2021. Ze halen vanaf 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd. Daarnaast geeft de corona- crisis aanleiding om bij inwoners te polsen wat zij vinden van afval scheiden. Nu mensen meer thuis zijn hebben zij meer afval. Hoe gaan zij daarmee om?

Bewustwording
Het doel van deze vragenlijst is om mensen bewust te maken afvalscheiding en om mensen tips mee te geven om hun sortibak de baas te blijven. Tegelijkertijd halen we informatie op wat onze inwoners vinden van afval, zodat we hierop in kunnen spelen in onze dienstverlening en communicatie.
It Enerzjyhûs
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de vragenlijst digitaal (www.t-diel.nl/afvalscheiden) in te vullen, dan kunt u telefonisch bij de gemeente een schriftelijke versie aanvragen.

Ledenvergadering
Er is nog geen nieuwe datum voor de ledenvergadering welke gepland stond voor 21 april.

 

Fokke Lemstra

 

(april 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

april 2020

Corona
Geheel Nederland wordt geteisterd door het Corona virus. Als Dorpsbelang willen wij eenieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Voor het terrein naast It Geahûs (voormalige peuterspeelzaal) is er goeie hoop. Er is inmiddels weer overleg geweest en ook de Korfbal is druk in gesprek met de gemeente. Mogelijk schijnt er straks toch zon door de bomen.

Overleg FNP
Donderdag 16 maart is er overleg geweest met de FNP. Zij hebben de vertegenwoordigers van Dorpsbelang Garyp aangehoord en de besproken punten opgenomen en zullen deze bespreken.

Ledenvergadering
De ledenvergadering stond voor 21 april gepland. Door de aangescherpte maatregelen aangaande het Corona virus mag het duidelijk zijn dat deze vergadering komt te vervallen.
Wij als bestuur komen zodra de mogelijkheden daar weer zijn met een nieuwe datum.

Bankjes
In overleg met Dorpsbelang Sumar proberen wij één of twee bankjes nabij het aquaduct te plaatsen. Dit is volgens ons en Dorpsbelang Sumar een mooi rust(kijk) punt voor de passanten.
De reactie van de gemeente is nog niet binnen gekomen bij het uitkomen van dit Nieuws van Dorpsbelang.

 

Fokke Lemstra

 

(februari 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

AED
Voor de AED bij It Geahûs is een nieuwe buitenkast besteld en ook al gemonteerd. Voor de vervanging hebben wij bij het Mienskipfonds ook een aanvraag gedaan voor een vergoeding van de of een deel van de aanschafkosten.

Parkeren It Geahûs
Voor het voormalige terrein van de peuterspeelzaal bij It Geahûs is eind vorig jaar een goed gesprek geweest met de belanghebbenden. Er lijkt nu na jaren gesteggel vooruitgang te komen. De korfbal heeft inmiddels de werkzaamheden op eigen terrein opgestart. Nadere info volgt later.

Bestuursperikelen
Met het verlaten van meerdere bestuursleden het afgelopen jaar zijn wij zoals iedereen weet nog steeds opzoek naar versterking.
Zoals de bestuursverdeling nu is kan voor de komende periode niet zo blijven. De huidige bestuursleden kunnen dan de vrijwillige werkzaamheden niet meer het hoofd bieden.
Nogmaals het dringende verzoek om mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie binnen dorpsbelang Garyp om u dan aan te melden bij een van de bestuursleden of via dorpsbelanggaryp@gmail.com

Kuierpaden
Mogelijk heeft u er al van een wandelingetje van genoten. Het kuierpaad tussen de Inialoane en de Mounehoek is gereed. In de wandelgangen is al een naam voorbij gegaan als bijvoorbeeld “Koarte Broek”.
Mogelijk komt er halverwege nog een bankje voor een rust- genietpunt. (red. het bankje is inmiddels geplaatst)

Outdoor Fitness
Voor de Outdoor Fitness zijn de mogelijkheden op een rij gezet. Mogelijke locaties worden met de gemeente overlegd waarna er een eerste opgezet gemaakt kan worden.

Fokke Lemstra

 

 (november 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

AED
Via Vermillion is er een buurt AED beschikbaar gesteld. Wij hebben deze in overleg met de betrokkenen op de meest efficiënte plaatst in het dorp opgehangen. De familie De Jong aan de Inialoane 61 heeft na overleg aangegeven dat de AED bij hen aan de woning opgehangen mag worden. Vriendelijk bedankt hiervoor.

Aardgasvrij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
12 november is er een informatieavond over de duurzaamheidsagenda in restaurant De Pleats in Burgum geweest.

Bewegwijzering
In het dorp zijn de afgelopen maand nieuwe bewegwijzeringsbordjes opgehangen door de gemeente.

Lantaarnpalen
Wij als Dorpsbelang ontvangen regelmatig mails met de melding van een kapotte en of knipperende lantaarnpaal.
Wij geven deze meldingen graag door, maar u kunt dit ook rechtstreek bij de Gemeente Tytsjerksteradiel doen via telefoonnummer 14-0511 of via de WhatssApp 06-21154897.

Overleg B&W en Dorpsbelangen
30 oktober is er een overleg geweest met alle Dorpsbelangen en B&W van de gemeente. Het was een goed overleg waar veel informatie is gedeeld. Tevens zijn de knelpunten vanuit de Dorpsbelangen besproken. Nadere info volgt.

Gaswinning
Gaswinning rondom Garyp e.o. Op 30 oktober is er een informatiemarkt geweest waar Dorpsbelang ook naar toe is getrokken omtrent de gaswinning uit de kleine gasvelden. Duidelijk is er niks, maar de problematiek zoals in Groningen wil men voorkomen. Wel is samen met de betrokken Dorpsbelangen en de Gemeente bezwaar gemaakt bij de Minister.

Fokke Lemstra

 

(september 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie
De vakantie is voor de meesten van ons weer achter de rug. De activiteiten van de meeste verenigingen starten weer op, zo ook voor Dorpsbelang Garyp.

Entree sportvelden
Zoals de vorige keer gemeld is er veel te doen omtrent het terrein van de voormalige peuterspeelzaal.
Inmiddels is er weer contact met de gemeente over de gang van zaken en nadere info volgt.

Tsjerkepaed
Na veel vragen en vele mogelijkheden te hebben besproken is het verplaatsen van een verkeersbord aan het Tsjerkepaed dan eindelijk werkelijkheid.

Gezocht: Bestuursleden voor Dorpsbelang
Zoals jullie wellicht weten hebben wij meerdere vacatures die we graag ingevuld zien worden binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelanggaryp@gmail.com als u interesse heeft om het bestuur te komen versterken.

Fokke Lemstra

(juli 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Parkeren
Het overleg met B&W is al weer een poosje geleden. Van de besproken punten zijn er enkele opgepakt, maar... het parkeren nabij It Geahûs blijft een heet hangijzer. Na meerdere voorstellen vanuit Dorpsbelang en de sportverenigingen blijkt dat wij weer bij af zijn en dat een verfraaiing een versobering wordt. Wordt vervolgd!

Bestrating
De trottoirs aan beide zijden van de Greate Buorren krijgen haar welverdiende herstel. Met name het deel aan de sportveldzijde heeft een grote verbetering opgeleverd.

De Warren
Zoals jullie wellicht allemaal hebben gelezen gaat het plan De Warren geen doorgang vinden. Voor de dorpen in Tytsjerksteradiel waaronder Garyp is dit belangrijk nieuws. De dorpen behouden op deze wijze de mogelijkheid voor nieuwbouw. Wij zijn nu in afwachting van de nieuwe woonvisie.

Schoonmaak
Afgelopen week heeft De Wrâldpoarte met enkele groepen de straten rondom de school weer schoongemaakt. Bedankt voor jullie inzet.

Dorpsbelang
Ten tijde van de laatste vergadering voor de vakantie hebben wij Marie Christine bedankt voor haar inzet voor het Dorpsbelang. Marie heeft aangegeven dat het nu tijd was om echt af te treden. Zoals jullie wellicht weten hebben wij meerdere vacatures welke ingevuld dienen te worden binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelanggaryp@gmail.com als u interesse heeft om het bestuur te komen versterken.

Vakantie
Wij willen alle dorpsbewoners alvast een fijne vakantie toewensen.

Fokke Lemstra


 

(april 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Bij It Geahûs ligt al tijden een braak stukje grond, waar de voormalige peuterspeelzaal heeft gestaan. De Gemeente heeft Dorpsbelang al geruime tijd geleden gevraagd wat hier mee te doen. Uit de meerdere aangedragen mogelijkheden is samen met de sportverenigingen en het zwembad een plan voor parkeren en een nieuwe entree voor de sportvelden aangedragen. Nu na ruim twee jaar zijn wij weer in gesprek met de
gemeente, waarop wij in het komende nieuws van Dorpsbelang jullie hopelijk een update kunnen geven van de plannen.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gereed. De aannemer heeft zijn uiterste best gedaan en heeft zelfs een week eerder dan gepland de rotonde weer overgedragen aan de Provincie. Aan de langszijde van het talud zal naast het fietspad nog een afscheiding worden gerealiseerd. Zelf ben ik een dagelijkse gebruiker en moet zeggen dat op dit moment de nieuwe situatie mij tevreden stemt. Mocht u als gebruiker toch
nog vragen of opmerkingen hebben mail deze dan aan dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Sigerswâld en Mounehoek
Ten tijde van de afsluiting van de afrit van de Wâldwei is ons ten ore gekomen dat de maximum snelheid op de Mounehoek en Sigerswâld nogal werden overschreden. Wij willen jullie vragen om ook nu de werkzaamheden gereed zijn hier rekening mee te houden. Ook de bermen van de Mounehoek zijn bij het overmatig gebruik nog al verreden. Wij hebben hiervan een melding bij de provincie en de gemeente gedaan en verwachten herstel.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is dit jaar goed bezocht en wij zijn als Dorpsbelang blij met jullie input voor het opstellen van een vernieuwde concept dorpsvisie welke Dorpsbelang zal voorleggen aan het dorp.

Overleg Dorpsbelangen Tytsjerksteradiel
Eind april zullen wij weer met alle Dorpsbelangen in gesprek gaan om te kijken waar we staan en hoe we elkaar mogelijk kunnen versterken. Aansluitend zal in mei een gesprek met alle Dorpsbelangen en het college van B&W plaats vinden.

 

Het bestuur


 

(februari 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
In nieuws van Dorpsbelang van december hebben wij aangegeven dat het overleg als positief ervaren werd. Wij zijn nu inmiddels 2 maanden verder in de tijd maar van de gemaakte afspraken lijkt nog geen snelle uitvoering in het voor uitzicht. Wij zullen de herinneringen nogmaals aanhalen en aangeven dat er nu tijd is voor actie.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gestart. De fietsers kunnen de komende 4 weken geen gebruik maken van het viaduct. Aansluitend zullen de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde aanvangen. De totale duur van de werkzaamheden zal circa 8 weken duren. Wij gaan ervan uit dat de veiligheid op de afrit na werkzaamheden verhoogd is ten opzichte van de huidige situatie.

Zwerfafval
De gemeente heeft de vergoedingen voor het afgelopen jaar en het komende toegezegd. Wij hebben aangegeven bij de gemeente dat de betreffende verenigingen en de vrijwilligers haar werkzaamheden naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Wij als dorp willen jullie dan ook bedanken voor de schoonmaak van het afgelopen jaar.

Glasvezel
De werkzaamheden aan de aanleg van de glasvezel voor het buiten gebied zijn gestart. De inwoners in de "grijze" gebieden kunnen nu straks hopelijk ook van een snelle internetverbinding gebruik maken.

Ledenvergadering
Voor de aankomende ledenvergadering op 8 april hebben wij een spreker uitgenodigd die de mogelijkheden voor outdoor fitness voor jong en oud gaat toelichten. Tevens willen wij jullie middels enkele vragen, vragen om ideeën en voorstellen voor de nieuwe dorpsvisie van Garyp.

Jaarwisseling
De jaarwisseling is goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie was met een groot aantal bezoekers een succes. Garyp maak er dit jaar wederom een mooi jaar van. Wij als Dorpsbelang zullen ook dit jaar weer de belangen voor Garyp vertegenwoordigen. Hier kunnen wij zoals u weet nog wel enkele versterkingen gebruiken binnen het bestuur. Dus mocht u interesse hebben voor een rol in het Dorpsbelang meld u dan bij een van de bestuursleden.

Het bestuur


 

(december 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Het twee jaarlijks overleg met B&W is weer achter de rug. Wij hebben als Dorpsbelang na het overleg kort geëvalueerd en concluderen dat het overleg ten opzichte van de vorige overleggen als zeer positief werd ervaren. De tijd zal leren of de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.

Easterein / Westerein
De Easterein en de Westerein zijn aangepakt en afgewaardeerd naar een 60km zone. De bromfietsen zullen deze wegen ook moeten gaan gebruiken (Al is de bebording hier nog niet op aangepast), dus aan de gebruiker die deze Rabbelskûte leest de melding houd hier rekening mee. Tevens is de snelheid bij
veel gebruikers te hoog.
Dit laatste is in het overleg met B&W ter tafel gekomen en de inrichting van de weg is voldoende, dus is handhaven op de te hoge snelheden de volgende stap.

Dorpsvisie
Wij hebben aangegeven de Dorpsvisie eind 2018 voor een groot deel voorbereid te hebben om deze daarna met de input van de dorpsbewoner te kunnen oppakken.

Kuierpaden
Omtrent de kuierpaden is nog nieuws dat er nog enkele trace's in de molen zitten voor 2019. Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane naar de "Griene Greide" is in voorbereiding voor uitvoering in 2019.

Kerstdagen en eindejaar
Wij willen alle dorpsbewoners alvast fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toewensen.

 

Het bestuur


 

(september 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Burendag 22 september 2018
De burendag van 22 september jl. stond in het teken van duurzaamheid. Een zestal adressen hebben hun woningen opengesteld voor onze dorpsgenoten. Zij deelden hun ervaringen met belangstellenden over isolatie-maatregelen, aardgasloos en elektrische verwarming en veel meer zaken. We kunnen terugzien op
een geslaagde dag en een ieder heeft heel wat ideeën opgedaan.

it Enerzjyhûs”
Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft besloten, gezien alle activiteiten, een eigen kantoor in te richten. Het pand aan de Greate Buorren 13 b (voormalig Rabobankkantoor) wordt het nieuwe middelpunt van de duurzaamheidsactiviteiten in ons dorp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft toegezegd met ingang van 2019 het gemeentelijke energieloket hier te vestigen. Een ‘opstekker’ voor ons dorp en weer een gebouw dat in gebruik wordt genomen. Wij hopen u, met onze   toekomstige activiteiten, hier te begroeten en te ontmoeten.
Wij hebben bij de ondernemers in Garyp een oproep geplaatst voor meubilair/inventaris voor ons kantoor. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft geheel belangeloos een bestuurstafel met stoelen beschikbaar gesteld. Ziet er nog keurig uit en op deze wijze kunnen we ook de kringloop sluiten en circulair/duurzaam bezig zijn. De SPAR heeft een groot aantal DE kopjes
gegeven. Hartelijk dank allen daarvoor! Op dit moment zijn we nog op zoek naar stapelbare stoelen en een aantal tafels; heeft u wat staan of tips: graag!

Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp
In 2018 zijn drie duurzame projecten beloond met een bijdrage uit dit fonds met een totaalbedrag van 4.000 Euro. Ook voor dit jaar konden voor eind augustus weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Tot op heden zijn er geen aanvragen voor plannen ingediend. De commissie heeft daarom besloten de indientermijn voor 2018 te verlengen tot eind december van dit jaar. Laat deze kans niet voorbijgaan. Het geld ligt “op de plank” dus maak er gebruik van! Voorwaarden en aanvraagformulier staan vermeld op onze website: www.ekgaryp.nl

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018
Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Er staat weer een tal van onderwerpen op de agenda. Onder andere:
- bestuursverkiezing, voordracht Richt Sterk;
- financiële verantwoording jaarcijfers 2017 EKGaryp;
- financieel inzicht reilen en zeilen zonnepark over 2015-2017;
- voortgang plannen zoals wind-energieopslag/buurkracht/ pilot aardgasvrije wijken/ klant- en ledenwerving;
- eigen kantoor “it Enerzjyhûs”.
Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.

Sinnepark “de Griene Greide”
Dankzij het zonnige weer van de afgelopen tijd heeft het Zonnepark bij het uitkomen van deze editie bijna evenveel stroom geproduceerd als geheel 2017. Dus we mogen heel tevreden zijn hoe het zich allemaal ontwikkelt.

Buurkracht
Het buurtteam van Buurkracht is druk bezig een programma voor de komende tijd op te stellen. De eerste actie was de burendag op 22 september jl. Ook krijgt EKGaryp/Buurkracht in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel de beschikking over 10 zogenaamde EPA’s (Energie Prestatie Advies). We hebben 10 adressen uitgekozen waar deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd en worden voorzien van advies. Met het vragen en aanwijzen van deze adressen hebben we gepoogd een dwarsdoorsnede van woningtypen, geografische spreiding, ouderdom etc. te maken. Het betreft een onderzoek en advies over energiebesparende maatregelen tot aan een energie neutrale woning. De uitkomsten van deze 10 onderzoeken en adviezen zullen worden gebruikt als input voor een dorpsbrede vergadering van Buurkracht/EKG op maandag 12 november a.s. om 19:30 uur in It Geahûs. Naast dit onderwerp zullen veel zaken op het gebied van duurzaamheid aan de orde komen. Noteert u deze datum alvast. Het wordt zeer interessant voor u.

Het bestuur


 

(juli 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Vakantie Doarpsbelang
Vakantie.. Iedereen is er volgens ons welverdiend aan toe.
U heeft vakantie gehad of krijgt dit nog. Wij willen een ieder een fijne vakantie toe wensen.

Energieneutraal
Zoals u wellicht heeft gelezen is Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en de Gemeente Tytsjerksteradiel energieneutraal, hierover zijn diverse gesprekken gaande om te kijken en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
De onderzoeken naar een energieneutraal en mogelijk gasvrij Garyp is in gang gezet.

Kabelnoord en Gemeente Tytsjerksteradiel (glasvezel)
De gemeente weet hoe moeilijk het is om glasvezel te realiseren. Maar zo dicht bij de realisatie hiervan als nu, zijn we nog nooit geweest!
De deadline voor aanmelden is 16 augustus. Dan moet er 60% zich aangemeld hebben.
De stand van zaken in Garyp en enkele andere dorpen op 18 juli 2018:
== Plaats-Adressen-Aanmeldingen % ==
Garyp 124 26 21%
Noardburgum 50 14 28%
Suwâld 39 17 44%
Wyns 58 39 67%
Aldtsjerk 44 6 14%
Earnewâld 48 10 21%
Sumar 181 40 22%MELD U AAN DE GEWENSTE 60% is nog niet behaald!!

Fietsen door het dorp
De laatste vergadering zijn wij begonnen met een trapje op de tweewieler. Wij hebben meerdere plekken in het dorp bezichtigd en komen tot de conclusie dat wij als Garyp trots mogen zijn. De Westerein en de Easterein is voor een groot deel aangepast en de bermen worden keurig door de aanwonenden gesproeid.
Complimenten aan een ieder.

Zwerfvuil
De door school, korfbal en het zwembad aan ons dorp toegezegde hulp voor het schoonhouden van de aan hen toegewezen deel van Garyp is het afgelopen jaar goed opgepakt. Ook de inwoners van Garyp die het dorp schoonhouden worden langs deze weg vriendelijk bedankt.

Overleg B&W
Begin oktober zullen wij de vergaderingen na de vakantieperiode weer
oppakken en zullen dan starten met een overleg met B&W, de Burgemeester
zal hier ook bij aanwezig zijn. Wij vertrouwen erop dat dit een goed en gesprek
zal zijn.

Fokke Lemstra


 

(juni 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg Dorpsbelangen
1 april hebben wij met alle Dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel in It Geahûs vergaderd. Deze vergadering is een vooroverleg voor de plenaire vergadering met B&W.
De Dorpsbelangen overleggen elk jaar met elkaar om zo gezamenlijk de punten te bespreken welke ingebracht worden bij het plenair overleg.

AED
Wij hebben in het overleg met alle Dorpsbelangen gesproken over de AED. Alle dorpen hebben een AED, en het voorstel voor een gezamenlijk onderhoud is besproken. Wij als Dorpsbelang Garyp zullen hier navraag naar doen.

Gaswinning
In de Actief stond deze week al een artikel over de gaswinning en de bodemdaling. Wij hebben hier vanuit het dorp ook vragen over gekregen, en zullen hier verder navraag naar doen.

Maaien
Maaien is in Garyp op vele plaatsen na een aantal jaren hooggras weer op niveau. Het maaibeleid is op vele plekken in Garyp weer hersteld naar het oorspronkelijke plan. Voor Garyp is dat op vele plekken een verbetering.

Energieneutraal
Rond 2030 wil de Gemeente Tytsjerksteradiel energie neutraal zijn, hierover zijn in het Plenair overleg vragen gesteld en wij zullen u hier in een volgend nieuws van Dorpsbelang hopelijk meer over kunnen vertellen.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Voor klachten en of meldingen zoals bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel of een los hangende tak, kunt u de gemeente ook benaderen via de Whatssapp op nummer 06-21154897. U kunt de klachten uiteraard ook naar Dorpsbelang Garyp mailen, maar een directe aanpak richting de Gemeente zal zeker helpen in de oplossing van uw melding.

 

Fokke Lemstra

(juni 2018)


(april 2018)

Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

WapenGaryp 50

Verslag Ledenvergadering 26 maart 2018

Aanwezig:
Leden:
Ans Tamminga; Hendrik Raap; Willemke Pebesma; Jan Pebesma; Baukje Idema; Margreet Wymenga; Johan Timmermans; Jellie Bijlsma, OVG; Frans Roelofs; Gjalt Faber; Gerard van der Meer; Geert Stelwagen; Jaap Bosma; Sjoerd Hoekstra; Gerrit Jan de Haan; Richt Sterk, Doarpswurk; Lieuwe Kingma; Jannie de Haan; Sytse Kloosterman; Adry van der Zee; Bareld Kootstra; Trudy Dorreboom-Rosenboom; Geert Benedictus; Willem de Boer; Joop Hellings; Magdalena Benedictus; Lieuwe Elzinga; Hendrik Visser; Hayke Haanstra; Harry F. Otter van Bakker, Bobaud.

Gasten: Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel; Hiltje Boonstra, Seniorenteam; Sofie Kleinhuis, PvdA. Vertegenwoordigers van de andere politieke partijen waren ook uitgenodigd. Dorpsbelang heeft geen afmeldingen ontvangen.

Bestuur Dorpsbelang: Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter), Jacob Miedema (financiën), Sija van der Maten, Sjoerdsje de Boer, Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (verslag).

Agenda

1 Opening en welkom gasten
Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter, opent op 20.00 uur de vergadering en geeft een speciaal welkom voor de genodigden.

2 Mededelingen
i. Er is vanavond een aanpassing van het financieel verslag. Deze ligt op de tafels.
ii. De presentatie van Willem Bil beperkt zich tot de Tiny Houses, omdat de gemeentelijke woonvisie nog niet is vastgesteld.
iii. Uit de zaal volgt een vraag over de samenstelling van het bestuur. Fokke is waarnemend voorzitter; de functie van voorzitter is vacant.

3 Vaststellen verslag ledenvergadering 27 maart 2017
i. Het verslag wordt vastgesteld.

4 Vaststellen Jaarverslag 2017
i. Naar aanleiding van pag. 11 van genoemd verslag is er een vraag over de slecht begaanbare stoepen Greatte Buorren. Deze zijn nog steeds niet hersteld. Het verzoek ligt bij de gemeente, maar de uitvoering gaat heel langzaam.
ii. Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld

5 Financiën
i. Jacob Miedema (financiën) licht het financieel verslag 2017 toe. Hij heeft t.o.v. de gepubliceerde versie een nieuw overzicht gemaakt, waarin ook de reservering voor het zwerfvuil 2018 is opgenomen is. Dit overzicht ligt ter tafel.
ii. Zwerfvuil; dit is een belangrijke post. Op dit moment is er één vereniging – het zwembad - die de taak als zwerfvuilruimer heeft opgepakt en is uitbetaald. Het bestuur voert nog gesprekken met andere verenigingen.
iii. De Vereniging Dorpsbelang Garyp heeft in 2017 602 betalende leden. Er is een aantal leden dat in genoemd jaar nog niet betaald heeft. De niet-geinde incasso’s worden verdeeld over de bestuursleden; zij gaan er nog achteraan. Het bestuur gaat hier nog achteraan. In de afgelopen maanden heeft de heer Geert Stelwagen 25 nieuwe leden aangedragen voor 2018.
iv. Er is reservering nodig van geld voor onderhoud of vernieuwing AED en bijvoorbeeld voor de wegwijzerborden bij de invalswegen. Verder willen we ook wat ruimte hebben om een onverwachte actie eventueel te kunnen steunen.
v. De kascommissie - bij monde van Jaap Bosma - keurt ten overstaan van de leden het financieel verslag 2017 goed.
vi. De leden van de vereniging verwelkomen een nieuw lid van de kascommissie 2018: Richt Sterk.

6 Bestuursverkiezing
i. Aftredend en bedankt met een bloemetje: Rients Turkstra, Marie-Christine Sprengers (secretariaat) en Fokke Lemstra (waarnemend voorzitter). Fokke Lemstra is bereid de vacature van voorzitter voorlopig waar te nemen.
ii. Djohy Groenveld is in 2017 eerder gestopt als bestuurslid wegens verhuizing. Deze positie als bestuurslid is nog vacant
iii. Aantredend en met applaus gewaardeerd zijn Klaas Bosma en Adry van der Zee.
iv. Er zijn nu nog twee vacatures, waarvan één voorzitter en één lid. De rol van de nieuwe secretaris zal door de bestuursleden onderling afgesproken worden.
v. Aanmeldingen voor deelname in het bestuur zijn van harte welkom!

7 Ingelaste informatie van Harry Otter van Bakker
i. Voor de realisatie van een toeristisch aantrekkelijk park bij de Fonejacht-brug, met wandelpaden, kunst en een gerenoveerd botenhuis is in 2017 de Stichting Bobaud opgericht. De bestuursleden van de Culturele hoofdstad hebben aanvankelijk veel geld toegezegd, maar uiteindelijk is er slechts 15.500 euro uitgekeerd. Dit is ingezet voor een projectleider die een projectplan heeft gemaakt. Op dit moment is Sichting Bobaud in gesprek met de gemeentelijke wethouder over dat projectplan. Voorlopig is een openbare publiek-openstelling niet mogelijk, want het park is nog niet veilig genoeg. Harry Otter van Bakker wil het park tegen een kleine vergoeding al wel openstellen voor groepen, bijvoorbeeld voor verenigingen of schoolklassen.

8 Rondvraag
i. Hoe zit het met de verwachting van groei of krimp in de gemeente, gezien het plan van De Warren met 300 woningen (afgesproken uit de centrale As gelden). Wat betekent dit voor de dorpen? Antwoord: De woonvisie van de gemeente moet nog vastgesteld worden nadat de gemeenteraad gevormd is.
ii. Voor ouderen is er een onveilige situatie op veel plaatsten in het dorp De hele Greatte Buorren en de stoep bij de glasbakken zijn daar voorbeelden van. Antwoord: Er ligt al een verzoek bij de gemeente.
iii. Kan het bankje tegenover de Unicum flat opgeknapt worden, bij het monument? Antwoord: Dorpsbelang zal de situatie bekijken.
iv. Kuierpaden/Panhûspoel. Er zijn al jarenlang plannen, maar niet alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Hendrik Raap licht dit punt toe. Er is inmiddels een eindplan gekomen voor Panhûspoel.
v. Wat zijn de plannen voor Easterein en Westerein, inclusief de oude bomen? Antwoord: Hoe het precies wordt bij de carpoolplek bij de Westerein is nog niet helder. Wel is bekend dat beide wegen optisch versmald worden tot 60 km en de middenstreep er uit gaat. Ook worden verkeersremmende verhogingen aangebracht. Als het gaat om bijvoorbeeld een oplossing voor de huidige stoplichten en de oude bomen is er nog geen nadere informatie. Rijkswaterstaat en de gemeente zijn er bij betrokken. Uit de zaal wordt gemeld dat het fietspad aan de Easterein moet worden meegenomen in de plannen. Zodra het bestuur informatie krijgt, kunnen we vertegenwoordigers van de aanwonenden er bij betrekken (Jan Pebesma en Bareld Kootstra).
vi. De stoep bij de Gravinneloane is beschadigd; kan die hersteld worden? Antwoord: Het bestuur zal de situatie bekijken.
vii. Wat kunnen we doen tegen de hondenpoep? Zie bijvoorbeeld de situatie aan de Ds. Minnemawei en het Skoallepaadsje. Antwoord: Het bestuur meldt voortdurend de noodzaak voor het opruimen van poep in de Rabbelskûte. De mensen aanspreken op verantwoordelijk gedrag is voorlopig het allerbeste. Dorpsbelang heeft het probleem ook bij de gemeente genoemd. Die attendeert op de volgende manier: Werk mee aan handhaving door melding te maken bij de politie.
viii. Het fietspad bij de Fonejacht-brug verdient een opknapbeurt. Antwoord: Hier zijn al besprekingen over met de provincie.

9 Evaluatie Dorpsvisie 2006 (en aanvulling 2009)
Fokke Lemstra neemt de leden mee in de evaluatie van de oude Dorpsvisie. Het is de bedoeling een nieuwe dorpsvisie op de stellen in het najaar 2018. Besproken zijn de volgende punten:
• De plannen voor de clustering zijn veranderd; er zijn wel nieuwe initiatieven gekomen en uitgevoerd. Zo is de Fabriek gerenoveerd en is de energiecoöperatie opgericht die een zonnepark heeft gerealiseerd.
• Huisvesting: Dit punt is nog actueler geworden. Hoe kunnen we op de langere termijn het wonen in Garyp mogelijk maken?
•Jeugd. Er zijn diverse initiatieven geweest om voldoende vrijwilligers te krijgen, maar zonder resultaat. Hiermee is het plan om een soos te starten niet gerealiseerd.
• Aandacht voor OVG; een voorbeeld daarvan zijn de ondergrondse afvalbakken die gekomen zijn.
• Recreatie: Er zijn nog diverse plannen voor de kuierpaden in uitvoering. Hendrik Raap heeft hierover contact met de gemeente. Het zijn lange processen om de mogelijkheden te verkennen en eventuele alternatieve ideeën te vormen.
• Verkeerszaken. Het fietspad aan de Westerein is vernieuwd.

Reacties uit de zaal:
• Straks hebben we dan wel een Dorpsvisie, maar daarin is ook een groenvisie belangrijk. Er is immers noodzaak voor meer groen voor insecten en bijen, voor weidevogels en het kunnen blijven verbouwen van gewassen.
• Het is mooi om een dorpsvisie samen met werkgroepen en de gemeente op te stellen. Doarpswurk kan hierbij ondersteunen (Richt Sterk). Het bestuur zal met haar een afspraak maken.

10 Presentatie Willem Bil, Gemeente Tytsjerksteradiel

Woonvisie gemeente, vast te stellen in 2018
Een woonvisie wordt tegenwoordig gemaakt op basis van onderzoek naar de behoefte aan woningen. Op dit moment zien we al langer de trend dat er minder kinderen geboren worden. Aan de andere kant neemt het aantal mensen dat individueel woonruimte zoekt toe. Mensen trouwen later en scheiden gemakkelijker. Bovendien komen er op dit moment nog steeds ouderen bij, zonder dat dat leidt tot meer overlijdens. Echter, dat zal over enige jaren wel gebeuren. Dat betekent dat we op termijn met een overschot van woningen kunnen komen te zitten en dat wil niemand.

Hoe noordelijker we in Friesland komen, hoe complexer deze problematiek is. Oudere woningen raken gedateerd en zijn minder in trek, zoals straten met rijtjeswoningen. Opvallend is ook dat mensen graag zuidelijker willen gaan wonen. De politiek in Tytsjerksteradiel moet binnenkort keuzes maken. Zo ligt er sinds 2008 het plan van De Warren van 300 nieuwe woningen in Burgum. Dat is afgesproken met de provincie tijdens de onderhandelingen over de Centrale As. De nieuwe coalitie zal een besluit moeten nemen over de uiteindelijke omvang van het aantal te bouwen woningen. Zo is er sprake van een mogelijk geschikter aantal van maximaal 150 woningen, mede gerelateerd aan de plannen van bijvoorbeeld Leeuwarden. Het is verder belangrijk om in de toekomst de leefbaarheid in de regio inderdaad breder te zien, ook in termen van noodzakelijke biodiversiteit.

Tiny Houses
Het eerste straatje met vijf Tiny Houses van de gemeente is gerealiseerd in Hurdegaryp. Bij de opening waren maar liefst 40 gemeenten uit het Noorden des lands aanwezig. Willem schetst de geschatte woonbehoefte in de gemeente en noemt het soort initiatieven zoals die van Timmerman Tsjoender die daaraan tegemoet komen. De gemeente waardeert dat zeer.
Zo is dat ook gegaan met het initiatief van de Tiny Houses. Bij het Energieloket zijn min of meer alle bouwloketten uit de gemeente bij elkaar gekomen om de burger te kunnen informeren en te ondersteunen bij nieuwe initiatieven. Aanvankelijk leek het dat er geen kleine woningen gebouwd konden worden, gezien het bouwbesluit, de regels voor nutsvoorzieningen en de financiering. Maar waar een wil is, is ook een weg: via omwegen en handelen naar de geest van de wet lukte het toch! De gemeente had vooral een coördinerende rol: de initiatiefnemers, de bank en de notaris en uiteindelijk ook de kopers/bewoners werden effectief aan elkaar gekoppeld.

Vraag één was: Is er wel belangstelling voor Tiny Houses? Wie wil er wonen, waar komen de huisjes en wat vindt de buurt van zo’n plan? Wie wordt eigenaar van die huizen? Er is vervolgens een projectleider gekomen en een verenging van eigenaren. Het past in de krimp-gedachte van de gemeente dat de huizen voor een jonge, nieuwe doelgroep is, die zich niet zo maar wil vastleggen, wil leven met een lage, ecologische footprint en weinig lasten wil hebben.

De gemeente heeft de eis gesteld dat de huisjes in het dorp moeten staan, om recreatiegebruik te voorkomen. De verenging van eigenaren beslist wie er wel en niet kan komen wonen. De huisjes bevatten zonnepanelen en hebben geen gas. Verder zijn de huisjes gemakkelijk af te breken en te verplaatsen, wat ook past in een krimpregio.

Opvallend is dat er uiteindelijke bewoners uit het hele land zijn gekomen op één na. Het project van Aake de Vor en Gerard Dijkstra is samen met de coördinerende rol van de gemeente een voorbeeld voor de rest van Nederland. Kosten nu: 100.000 euro v.o.n.

11 Sluiting
Fokke Lemstra bedankt Willem Bil en de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp en sluit de vergadering om 22.15 uur.


Financiën

     
Balans  € 42.735,00  € 43.100,00  
       
Spaar vrij rekening  € 13.942,88  € 16.205,34  
Lopende rekening  € 152,13  € 59,43  
Kas  € 403,00  € 603,00  
       
totaal  € 14.498,01  € 16.867,77  
        +/- 
Âlde âldjierscommissie  € 1.658,94  € 1.258,94  € (400,00)
Reservering AED   € 2.000,00  € 2.250,00  € 250,00
Reservering zwerfvuil  € 2.544,00  € 4.846,52  € 2.302,52
Dorpsbelang  € 8.295,07  € 8.512,31  € 217,24
   € 14.498,01  € 16.867,77  
   Begroting   Werkelijk   Begroting 
   € 2.017,00  € 2.017,00  € 2.018,00
Inkomsten      
Contributie   € 2.900,00  € 2.784,50  € 2.800,00
Inspraakverordening  € 900,00  € 970,75  € 900,00
Rente  € 30,00  € 20,46  € 10,00
Bijdrage  AED cursus  € 80,00  € 120,00  € 80,00
Bijdrage gemeente zwerfafval  € 1.400,00  € 2.842,00  € -  
Inkomsten totaal  € 5.310,00  € 6.737,71  € 3.790,00
       
Uitgaven      
Dorpskrant Rabbelskûte  € 760,00  € 760,00  € 760,00
Sint Nicolaasintocht  € 400,00  € 356,00  € 425,00
Ald Garyp site  € 100,00  € 50,00  € 50,00
Bijdrage verl. ``it Sintrum ``  € 75,00  € 321,84  € 50,00
AED, onderhoud, cursus  € 450,00  € 348,60  € 400,00
AED, reservering  € 250,00  € 250,00  € 250,00
Zwerfvuil  € 1.400,00  € 539,48  € 1.400,00
Zwerfvuil, reservering  € -    € 2.302,52  € -  
Dorpswapen / tuintje  € 30,00  € 15,05  € 30,00
Kamer van Koophandel  € 15,00  € 15,00  € 15,00
Postzegels en enveloppen  € 20,00  € -    € 20,00
Doarpswurkbijdrage   € 50,00  € 50,00  € 50,00
Drukwerk, folders en kwitanties  € 180,00  € 98,01  € 180,00
Diverse jubilea enz.  € 170,00  € 185,57  € 180,00
Bankkosten  € 210,00  € 225,26  € 230,00
Website Dorpsbelang  € 150,00  € 150,00  € 150,00
Bestuursuitje  € 150,00  € -    € 100,00
Bestuurskosten  € 800,00  € 853,14  € 800,00
Onvoorzien   € 100,00  € -    € 100,00
Gift Duofiets  € -    € 400,00  € -  
Uitgaven totaal  € 5.310,00  € 6.920,47  € 5.190,00
       
Resultaat  € -    € (182,76)  € (1.400,00)
Resultaat minus gift Duofiets    € 217,24  

 

(maart 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp
Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken.

Ledenvergadering
Ten tijde van het lezen van dit stuk is de ledenvergadering achter de rug. Wij hopen dat de vergadering voor een ieder naar tevredenheid is verlopen en danken jullie nogmaals voor jullie komst en inbreng.

Panhuyspoel
Er heeft een overleg plaats gevonden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld omtrent de mogelijkheden rond de Panhuyspoel. Voor de ontwikkeling is er een eindplan tot stand gekomen waarin de partijen zich kunnen vinden. Nadere uitwerking van de plannen en tijdsplanning volgt.

Overlast
Wij ontvangen met regelmaat de klacht dat er op de trottoirs niet te lopen is zonder dat men naar de grond moet kijken.
De hondenpoep is voor vele dorpsbewoners een overlast. Meldingen bij de gemeente resulteren in pogingen tot handhaving, om hiermee de overlast te beperken.

Woonvisie
De gemeente Tytsjerksteradiel is druk doende met een nieuwe woonvisie. Deze laat helaas in verband met de verkiezingen nog op zich wachten. Door het uitblijven van deze Woonvisie worden er nog steeds huurwoningen binnen Garyp verkocht, waarmee de hoeveelheid aan sociale- en huurwoningen blijft dalen. Dorpsbelang blijft hier aandacht aan schenken om voldoende sociale- en huurwoningen te behouden.

Dorpsvisie
De verouderde dorpsvisie van 2006 en aanvulling van 2009 wordt door Dorpsbelang nagelopen. Speerpunten welke hieruit overblijven (wel of niet gerealiseerd) worden samen met nieuwe onderwerpen en ideeën samengebracht in een nieuwe Dorpsvisie. Het concept zal voor een ieder ter inzage worden gelegd waarna deze mogelijk wordt aangevuld of aangepast. Hierna zal de Dorpsvisie worden vastgesteld.

Fokke Lemstra

(maart 2018)


(januari 2018)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp

Nieuwjaar
Beste wensen aan u allen.
De jaarwisseling mag als geslaagd genoemd worden. De stap naar het jaar 2018 is zonder veel problemen gemaakt.

Het jaar 2017
Er is weer een jaar voorbij waarin wij als Dorpsbelang de belangen van ons dorp hebben behartigd. In het afgelopen is jaar is er veel gebeurd en voor het komende jaar is er ook weer veel te doen. Zo zullen wij gaan nadenken over een aanpassing en vernieuwing van onze Dorpsvisie. Wij willen het afgelopen jaar en het komende jaar dan ook graag met u bespreken op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang op 26 maart aanstaande.

Maaien
De gemeente heeft aangegeven dat er voor het komende jaar een deel van de bezuinigen zal worden terug gedraaid. Een daarvan is het maaien.
Voor de grasstroken rond de vijver bij de tennisbaan en aan de Gravinneloane/Ds. Minnemawei heeft dit een positief gevolg. De gemeente heeft aangegeven deze stroken weer als gazon te maaien. De tijden dat het gras dus tot de oksel groeit en met groot materieel gemaaid moet worden is dus verleden tijd. Het zal dus het komende jaar een stuk netter aangezicht geven.

Parkeren
Het is de bedoeling dat er een herinrichting zal plaatsvinden bij de toegang tot het sportveld. Het terrein van de voormalige peuterspeelzaal zal bij het parkeerterrein worden getrokken. De toegang tot de sportvelden zal op deze wijze een mooie upgrade krijgen. De aanpassingen zijn door de korfbal en de voetbal in overleg met de gemeente
besproken en komen, als alles is afgestemd, hopelijk dit jaar in uitvoering.

Ledenvergadering
26 maart is de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp, noteert u
deze datum alvast in uw agenda! Wij begroeten u graag op deze avond.

 

Fokke Lemstra

(januari 2018)


(november 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Fietsen door het dorp
De vorige vergadering hebben wij als bestuursleden een rondje door het dorp gefietst. Wij hebben tijdens deze ronde onder andere de Ds. Minnemawei aangedaan. De bevindigen hier zijn onder andere dat er nog steeds veel water op het grasveld blijft staan, en dat het talud bij de vijverpartij waar de eerste meter wilde bloemen zullen gaan bloeien, nu teveel jonge bomen in aangroei heeft. Wij zullen deze punten opnemen met de gemeente.

Bij de vijver Feanhústerpaad/Sânhichte is de constatering dat er teveel riet en algen in de vijver groeien. Ook is het hoge gras langs het fietspad niet een fraai
aangezicht. Ook deze punten zullen wij met de gemeente opnemen.Verder kunnen wij u meegeven dat het dorp er netjes voor staat. Mocht u toch denken dat er ergens veel rotzooi blijft liggen, of u heeft een andere melding geef dit dan door aan één van de bestuursleden of doe dit per mail (dorpsbelanggaryp@gmail.com).

Panhuyspoel
Het aangegeven overleg met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld zal nog plaats moeten vinden. Wij hebben als Dorpsbelang hier nog geen nadere informatie over.

Ledverlichting
In het dorp zijn op een aantal locaties de huidige straatverlichting vervangen door nieuwe led lampen. De lampen geven meer licht dan de oude lampen en zullen energie zuiniger zijn. Toch hebben wij nu meerdere geluiden uit het dorp ontvangen dat sommige bewoners door het felle licht in hun woonkamer de eigen verlichting niet meer aan hoeven. Mocht u inderdaad hinder van de verlichting hebben dan horen wij dit graag, waarop wij contact kunnen opnemen met de gemeente om zo te kijken of er een passende oplossing is.

Kuierpaden
Voor de nog aan te leggen kuierpaden kunnen wij u nog weinig nieuws doorgeven. Het zal wel een lastige taak blijven om deze te realiseren. Mochten wij nadere informatie hebben dan zullen wij jullie hierover informeren.

Facebook
De facebook pagina van Dorpsbelang is op onverklaarbare wijze gekloond. Wij zijn hier druk mee bezig en willen onze facebook vrienden vragen om de komende tijd goed in de gaten te houden of jullie de juiste pagina nog volgen. Mocht dit niet het geval zijn dan graag weer lid worden van de juiste facebook pagina van Dorpsbelang Garyp, zodat je weer op de hoogte blijft van het nieuws uit het dorp.

 

Fokke Lemstra

(november 2017)

 

 


(juli 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken. 

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden 

Het kuierpad achter Koutenburg is nu enkele maanden in gebruik en er komen afwisselde meldingen van diverse dorpsbewoners bij ons binnen. De meldingen variëren van honden-en paardenpoep tot het slecht beloopbaar zijn van het pad door veel hoog gras en overhangende bramen. Wij hebben de gemeente gevraagd om andere gebruikers dan voetgangers het gebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld paaltjes. Tevens hebben wij gevraagd om het pad in het groenonderhoud op te nemen. Over de paden die eventueel nog gerealiseerd kunnen worden, hebben wij nog geen aanvullende informatie. 

Panhuyspoel 

Er zal eind juli of na het zomerreces een overleg plaats vinden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld om de standpunten en de wensen van elkaar te kunnen bespreken en toelichten. 

Busverbinding Wâldwei 

Rondom de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden en visa versa is nog veel te doen. De bussen stoppen nog niet vaak genoeg voor de passagiers bij Garyp. De reistijd van de bussen is namelijk van groot belang. Volgens de aanbestedingsstukken van de provincie mag de reistijd tussen genoemde twee plaatsen niet te lang zijn. Stoppen bij Garyp vertraagt te veel, maar het aantal stopplaatsen in Leeuwarden is inmiddels verminderd. Nu is het de vraag of de halte bij Garyp hiervoor ingewisseld kan worden. Overleg met Arriva en de provincie volgt. 

Zomerreces 

Het bestuur zal in de maand juli en augustus niet vergaderen. In september pakken wij het vergaderschema weer op en zullen starten met een fietstochtje door Garyp. Mochten jullie als bewoners punten hebben die wij zouden moeten bekijken dan horen wij dit graag: dorpsbelanggaryp@gmail.com. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garyp wens ik u een fijne vakantie!

Fokke Lemstra

(juli 2017)


(mei 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Ledenvergadering 27 maart
Op 27 maart jongstleden hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp weer gehouden.
De belangstellenden waren ten opzicht van vorig jaar in iets minder getale gekomen, maar desondanks hebben wij veel info kunnen afgeven en mogen ontvangen. Zo is er gesproken over de “dielde romtes” in Garyp waarbij aan de hand van getoonde voorbeelden uitleg werd gegeven over het gebruik van deze verkeerspleinen. Uit de ronde tafel gesprekken hebben wij door de reacties op de stellingen weer stof ter behandeling. Bedankt voor jullie komst en inbreng. Het concept verslag van de vergadering is te vinden op de internetsite van Garyp.

Kansen in kernen
Voor Garyp is de realisatie van de nieuwe Gravinneloane en de twee toegangspleinen na vele wijzigingen toch een mooi eindresultaat geworden. Voor de twee toegangswegen naar Garyp zijn wij nog volop in gesprek met de gemeente om de overgang van “racebaan” naar stapvoetsrijden aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden
Onlangs stond er een bericht in de krant dat de provincie enkele kuierpaden in het gebied van de Centrale As had geschrapt. O.a. paden bij de Iestwei in Garyp. Een weg met die naam kennen we niet in Garyp, maar we hebben het toch maar even nagevraagd. En het blijkt inderdaad niet in Garyp te zijn. Al de kuierpaadplannen waar we nog mee bezig waren, staan nog helemaal overeind. Wel moet worden gezegd dat het maken van een verbindingspad tussen de Mounehoek en de Westerein steeds meer op losse schroeven komt te staan.

Panhuyspoel
Dit is de zandwinput van Oosterhof Holman, tussen Sigerswâld en Earnewarre. In onze dorpsvisie staat daar over: ‘’Raamplan Landinrichting Alde Feanen als uitgangspunt nemen voor recreatieve ontwikkeling aan de westzijde van Garyp, waarbij water, natuur, landschap en recreatie zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een Nationaal Park, zoals hierboven beschreven.
In dit kader tevens aanleg fietsroute vanaf Sigerswâld langs oostzijde Panhuyspoel naar Feantersdyk en Nonnepaed. Aanleg wandelroute rondom Panhuyspoel in combinatie met trimbaan en trimtoestellen. Dorpsbelang moet optimaal worden betrokken bij de invulling van de recreatieve ontwikkeling Panhuyspoel en bij het ontwikkelen van de verschillende modules van het Raamplan, die in de invloedsfeer van het dorp Garyp liggen.’’
Inmiddels is er al een ‘’eindplan’’ gemaakt, zonder dat Dorpsbelang daarbij op enigerlei wijze bij is betrokken. Wij hebben daarover inmiddels een pittig gesprek gevoerd met de gemeente, maar de beslissing hier over ligt bij de Gebiedscommissie Herinrichting Alde Feanen. Ook daar gaan we nog mee in gesprek. Volledigheidshalve moeten we nog wel even melden, dat men in Sigerswâld niet een fietspad wil, maar een voetpad. In het plan is ook een zwemgelegenheid opgenomen (aan de kant van de Feantersdyk), maar daaraan lijkt ons voor Garyp geen behoefte te bestaan. In de dorpsvisie wordt daar ook niet over gesproken.

Busverbinding Wâldwei
Twee jaar geleden is er in de Rabbelskûte nieuws dat er weer een opstapperhalte voor Garyp is. Hoe vaak deze verbinding gebruikt is in de afgelopen twee jaar is ons niet bekend, maar dat de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden (via de Wâldwei) wel door veel Garipers, Earnewâldsters en andere omliggende dorpen wordt gebruikt is na een oproep van een jonge dorpsbewoner wel duidelijk. Door de wijzigingen in de dienstregeling wordt er sinds eind vorig jaar niet meer voldoende gestopt bij de bushaltes bij de tunnel, met als gevolg veel te volle bussen die op de aangegeven tijden daardoor ook niet stoppen. Na vele gesprekken met de vervoerder en de provincie is er mede door de vele reacties (lees klachten) bij Dorpsbelang voor de spitsuren een oplossing gevonden.

Hendrik Raap / Fokke Lemstra

(mei 2017)


(april 2017)

WapenGaryp 50

Verslag Ledenvergadering Dorpsbelang Garyp, 27 maart 2017

Aanwezig:
Leden vereniging van Dorpsbelangen Garyp: Jan Bijlsma, Sjoerdtje de Boer, Djohy Groenveld, Janieka van de Lei, Sietse Kloosterman, Sya van der Maten, Bareld Kootstra, Klaas Bosma, Tade Smedes, Geert Benedictus, Jaap Bosma, Sietse Algra, J. Nieuwenhuis, Geert Stelwagen, Hindrik Visser, Hans de Haan, Jan Koopmans, Piet Sibma, Willem de Boer, Sytse de Boer, Gerrit Elzinga, Gerard van de Meer, Klaas Veltman, Mienke Hennis, Kees Dorreboom, Trudi Dorreboom, Willemke Pebesma, Jan Pebesma, Richt Haisma, Sietse Buinsma, Baukje Siderius, Akke Berends, Foppe Dupon, Lourens Hengst, Gjalt Faber, Hayke Haanstra, Henk Tuinstra.
Genodigden: CDA Eelke Hoekstra; VVD Arjan Erkens en Sjaak Hoekstra; CU Douwe Hooijenga; FNP Rommert Dijk; Dorpenteam/Kearn Henk Torensma; Harry Otter van Bakker (Boulevard); Henk Veenstra (NHL shared space).
Bestuur Dorpsbelang:
Hendrik Raap (voorzitter), Jacob Miedema (penningmeester), Jellie Bijlsma, Fokke Lemstra, Rients Turkstra en Marie-Christine Sprengers (notulen).
Afwezig met kennisgeving: Siemon van der Meulen (Gemeente Tytsjerksteradiel), Siety Siegers (WMO).

1. Opening
Hendrik Raap opent om 20.00 uur de ledenvergadering en geeft een speciaal welkom voor de genodigden.

2. Mededelingen
Hendrik Raap neemt 2016 in herinnering en noemt enkele activiteiten waar Garyp trots op mag zijn, zoals de verbouwing van het zwembad, de activiteiten van Timmerman Tsjoender en de opening van het zonnepark van de EKG.  In 2017 staat het dorp in elk geval een activiteit in het kader van de Culturele Hoofdstad te wachten, namelijk ‘’De Dream’’, een onderwerp van de agenda van vandaag.

3. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen. Het verslag van de ledenvergadering van 2016 wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen; ook het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.

5. Financieel, jaarrekening 2016
Jacob Miedema (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel overzicht. Belangrijkste punten ten opzichte van 2015:
    •    Er was meer geld nodig voor de cursussen AED dan begroot.
    •    Er is in 2016 geld van de gemeente gekomen voor opruimen van zwerfvuil, op basis van 1869 inwoners. Er zijn door Dorpsbelang afspraken gemaakt enkele verenigingen en particulieren die een vergoeding krijgen voor het structureel ruimen van zwerfvuil.
    •    Het geld van de leden is iets afgenomen (in 2015 waren er 1940 inwoners; in 2016 waren er 1872 inwoners). Er zijn nu ongeveer 600 mensen/huishoudens lid van de Vereniging.
Tade Smedes heeft eerder deze week de verantwoording van de financiën van de Vereniging namens de kascommissie gecontroleerd. Hij verklaart tijdens de vergadering dat het financieel beheer is akkoord is bevonden. Voor volgend jaar heeft Hendrik Visser zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie. De leden geven met applaus aan dat zij akkoord zijn.

6. Aftreden bestuur en nieuwe leden
Fokke Lemstra bedankt de aftredende leden:
    •    Hendrik Raap, voorzitter. Fokke bedankt Hendrik met bloemen voor de goede, gestructureerde vergaderingen en zijn belangrijke bijdrage aan de tweede helft van de vergadering: het informeel overleg!
    •    Jellie Bijlsma. Fokke bedankt ook Jellie met bloemen. Jellie heeft altijd een belangrijke bijdrage geleverd in het melden van geluiden uit het dorp. Jellie is voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar en daar heeft het bestuur veel aan gehad. Jellie neemt zelf ook even het woord en vertelt dat ze het lidmaatschap van het bestuur heel leuk en leerzaam heeft gevonden. Ze beveelt deelname aan het bestuur van harte aan.
    •    Margreet Wymenga. Fokke bedankt Margreet voor het vrijwillig waarnemen van de vacature die ze vorig jaar achterliet. Ze krijgt daarom van Fokke een duurzame, houten tulp voor haar duurzame inzetbaarheid.
Jacob Miedema introduceert twee nieuwe leden:
    •    Jacob informeert eerst bij Marie-Christine Sprengers (secretariaat) of er nog andere kandidaten zijn gemeld. Dat is niet het geval.
    •    Jacob verwelkomt vervolgens Djohy Groenveld en en Sjoerdtje de Boer met een bloemetje. Beide kandidaten hebben aangegeven dat zij het lidmaatschap van het bestuur voor vier jaar willen aanvaarden. Hun initiatief wordt door de leden instemmend, met applaus gewaardeerd.
    •    Jacob meldt tot slot dat het bestuur nog een voorzitter zoekt. Zodra over deze vacature nadere informatie beschikbaar is, volgt die zo snel mogelijk.

7. Rondvraag
    •    Er komen enkele reacties op de situatie van de Westerein en Easterein. Dit zijn nog steeds 80 km wegen. De plotselinge overgang naar 30 km levert problemen op. Er wordt aan beide kanten te hard het dorp in gereden. Een vergelijkbare reactie komt vanuit de Mounehoek. Ook daar wordt te hard gereden. De plannen van de gemeente zijn om alle toegangswegen tot Garyp 60 km te maken. De komende week zal de buurtvereniging van de Westerein met de verkeersdeskundige van de Gemeente over deze problematiek spreken.
    •    Door de aanleg van kabels verzakt de stoep bij Elzinga (Eendrachtsweg). Dorpsbelang meldt dat bij de gemeente.
    •    Er zijn verschillende reacties op de drempels. Het is bekend dat de ervaringen met de drempels uiteenlopen. Echter, wanneer mensen zich houden aan 30 km per uur is er geen probleem.
    •    Gasboringen in Garyp. De vraag is of er vergunningen zijn afgegeven voor het winnen van gas. Dorpsbelang heeft met de gemeente, de wethouder, hierover gesproken. De wethouder gaf aan dat het over gas uit stenen gaat en niet uit gas van een gasbel. Daardoor zal de bodem wel iets kunnen dalen, maar niet zoals dat in de situatie van Goningen het geval is. De afspraak is gemaakt dat de gemeente ons zal blijven informeren. Op dit moment is er alleen een omgevingsvergunning aangevraagd. (Dat regelt de gemeente; die moet voor de eventuele schade instaan.) De winningsvergunning doet den Haag.

8. Presentaties

Dielde romte
‘’Dielde romte’’ wordt toegelicht door Henk Veenstra. Hij werkt bij NHL Hogeschool en is vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland. Shared Space bestaat al ongeveer 20 jaar. Het is begonnen in Oost Stellingerwerf en Smallingerland. Vroeger probeerde men met behulp van drempels, ongelijkvloers wegdek en verlichting de snelheid er uit te halen, maar dat leidde nogal eens tot problemen met aanrijdingen en hinder voor bijvoorbeeld fietsers of hulpdiensten.
Toen is er voor een andere aanpak gekozen. De grote vraag werd steeds: Hoe krijg je voor elkaar dat mensen zien dat er een bijzondere situatie is, dus dat er voorzichtig gereden moet worden? Hoe bereik je dus een visuele oplossing? De beste oplossing blijkt om een ruimte geschikt te maken voor alle gebruikers door vooral verticale elementen toe te voegen. Automobilisten hebben een hekel aan paaltjes en hekjes, waardoor de snelheid er vanzelf uit gaat. De afspraak wordt soms gemaakt dat in het dorp zelf voor herstel van omgereden paaltjes of hekjes wordt gezorgd (met de rekening naar degene die iets vernield heeft) en niet langer gewacht wordt op actie van de gemeente.
Shared Space is vooral geschikt voor oversteeksituaties of een plein. Je moet het gevoel krijgen dat er gevaar kan zijn. Het concept kent verder precies dezelfde verkeersregels als overal: Verkeer van rechts heeft voorrang, ook fietsers dus. In Garyp zou bij de Westerein en Easterein de snelheid er al helemaal uit moeten zijn. Pas dan heeft de shared space het gewenste effect. Echter, de praktijk is nog anders. Zeker bij de Easterein, waar de fietsers de weg op komen, wordt er vaak nog veel te hard gereden. Hier moet de gemeente nog eens goed naar kijken.
Verdere vragen en tips kunnen gemeld worden bij de verkeerscommissie:  Sietse Kloosterman en Willem van Rangelrooij en Fokke Lemstra, of bij Dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Duo-fiets, Laurens Hengst
Met Kearn en Danz is bekeken hoe in Garyp een duo-fiets gerealiseerd kan worden. Laurens had al een goede, maar kostbare fiets. Hij wil die met plezier beschikbaar stellen, maar hij ziet dan ook graag enige vergoeding. Danz, Rabo-bank en de Stichting Wiersma hebben al een donatie gedaan. Verder zijn er enkele bedrijven in het dorp die steun hebben gegeven. Het bedrag is echter nog niet rond. Daarom zijn er verschillende bussen voor donatie in het dorp gezet. Geeft dus gul!
Laurens heeft voor het gebruik van de fiets het volgende systeem bedacht. Bij mooi weer staat de fiets in de theetuin van Lieuwe Elzinga. Iedereen kan de fiets dan bij Lieuwe bespreken. Jellie en Siep willen ook meehelpen om de organisatie te regelen. Wie de fiets leent, moet 2 euro doneren voor onderhoud. Het doel van de fiets is om iedereen meer in beweging te krijgen. De fiets is elektrisch ondersteund. Verder zijn er vrijwilligers nodig die willen fietsen en meewerken aan het verrichten van onderhoud.

Park de Dream, van Harry van Otter
Het plan voor een park is bedoeld voor de activiteiten van de Culturele Hoofdstad 2018. Harry heeft een plan ingediend, waarop door de gemeente enthousiast is gereageerd, maar waarvoor tot nu toe geen geld is gekomen. Toch wil Harry het idee graag gaan uitvoeren. Het is de bedoeling om het park om te toveren tot een ‘’Boulevard of broken and unbroken dreams’’. Iedereen is ooit met een idee of een plan begonnen aan zijn baan, relatie of woning. Niet alles wat je droomt komt uit, maar soms ook wel. Vandaar de titel voor het park.Het is de bedoeling om uit alle hoeken van Friesland dromen uit te beelden en deze rond 2,5 km wandelpad tentoon te stellen, zodat je een wandeling van herkenning kunt beleven: je kunt je herkennen in de dromen. Er zijn kunstenaars gevraagd om dromen te verbeelden, maar zij kunnen ook dromen van anderen uitbeelden. Het is het idee dat een rondvaartboot vanuit Leeuwarden ook stopt bij het park van Harry, op weg naar Earnewald en de Feanen. Daar is dan een aanlegsteiger voor nodig, met een ontvangstgebouwtje aan de weg naar de gaswinning. Er zijn partijen die wel willen investeren, maar er is nog meer nodig. Ook zijn er nog handen nodig.Harry vraagt om vrijwilligers die de komende tijd een bijdrage willen leveren om de kosten laag te houden. Binnenkort organiseert Harry een open dag en kan iedereen komen kijken komen kijken. De datum wordt nog bekend gemaakt. De vraag zal vervolgens zijn:
    •    Wie wil helpen fondsen werven?
    •    Wie wil helpen de paden te voorzien van houtsnippers
    •    Wie wil in 2018 gastheer of gastvrouw zijn en voor de bezoekers een kopje koffie inschenken?

9. Tafelgesprekken
Rients Turkstra attendeert de aanwezigen op drie stellingen voor de tafelgesprekken. Het is de bedoeling dat per tafel de aanwezigen hierover discussiëren. We vragen bij iedere tafel of iemand de reacties op wil schrijven en na de tijd kort wil vertellen hoe er over deze zaken wordt gedacht.

Stelling 1: Er zijn in Garyp huurwoningen nodig: evenveel huurwoningen voor alle leeftijdscategorieën.
Waarom deze stelling?
Als de Woningbouwvereniging z’n gang kan gaan is over een aantal jaren de helft van alle (sociale) huurwoningen verkocht. Accepteren wij als dorpsgemeenschap dat of willen we dat er voor iedere inwoner van Garyp woonruimte is? Moeten we als dorp desnoods zelf aan de slag?
Mondelinge reacties op stelling 1:
Huren is met name voor gezinnen moeilijk. Ook voor jongeren is er niet veel. Ze trekken weg uit Garyp of gaan in een bejaardenwoning. Het is van belang huurwoningen niet te verkopen, maar op te knappen en te verhuren. Voor Garyp is het belangrijk de jongeren te behouden. Kopen is voor hen te duur.

Stelling 2: Het dorpenteam doet goed werk binnen Garyp. En het is goed bereikbaar.
Waarom deze stelling?
Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg. Mensen die vanwege een beperking, of door ouderdom ondersteuning of begeleiding nodig hebben, vallen onder de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Iedere inwoner van onze gemeente kan voor deze ondersteuning bij het dorpenteam terecht. Wij zijn benieuwd of twee jaar na invoering van dit nieuwe systeem de inwoners op de hoogte zijn van al het werk wat het dorpenteam doet. En of het team gemakkelijk te vinden is/bereikbaar is.
Mondelinge reacties op stelling 2:
Er is hier geen ervaring met het dorpenteam. Het dorpenteam moet meer publiceren, bijvoorbeeld in de Rabbelskute.
Reactie: Henk Torensma, van het Dorpenteam
Het dorpenteam is elke dinsdag 8.30 bereikbaar in het Geahus. Thema’s waarvoor iedereen het team kan raadplegen zijn onder andere geldzaken, belastingen, wonen en gezondheid.

Stelling 3: Wat kunnen wij concreet samendoen om het dorpshuis draaiende te houden? En hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Waarom vragen we dit?
Iedereen heeft in de Rabbelskûte kunnen lezen dat het dorpshuis steeds minder wordt bezocht en het daardoor ook steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. Voor de leefbaarheid in een dorp is een dorpshuis van essentieel belang.
Mondelinge reacties op stelling 3:
Het dorpshuis verpachten aan een ondernemerspaar? Ondernemers zijn vrijer om dingen te organiseren dan de beheerders van nu. De laatste mag bijvoorbeeld geen reclame maken.
Oplossingen kunnen ook zijn: meer samenwerken, bijvoorbeeld met kerk en meer vrijwilligers toelaten; de voetbalkantine zou ook in het Geahus moeten zitten. Het promoten van het Geahus is nu eenmaal niet gemakkelijk, want betrokkenheid dorp neemt af. Mensen willen niet gauw meer ergens aan vast zitten. Bovendien mag het Geahus geen reclame maken.

10. Sluiting van de vergadering
Hendrik Raap sluit de vergadering om 22.15 uur met een dankwoord voor iedereen, speciaal ook de mensen die een presentatie hebben gegeven en op die manier een bijdrage hebben geleverd aan de agenda.

Bijlage: Aanvullende, schriftelijke reacties, genoteerd op de tafelbladen:

Stelling 1, huurwoningen
    •    Zorg voor betaalbare huurwoningen voor startende jongeren. Huurwoningen niet verkopen, maar renoveren en opnieuw verhuren.
    •    Een beter een betaalbaar aanbod! Niet verkopen, maar renoveren.
    •    Pijnpunt voor ouderen: er zitten vaak al jongeren in de bejaardenwoningen. Gezinnen: veel woningen zijn verkocht; er is een tekort aan betaalbare huurwoningen. Jongeren: veel te kort, ze wijken uit naar a`ndere dorpen of bejaardenwoningen.
    •    Er zijn geen woningen voor bejaarden; woningen zijn afgeschreven; daarom bertaalbare woningen; wel verkoop, geen vernieuwing. De leefbaarheid moet blijven!
    •    Tiny houses-goedkope huurwoningen nodig; We denken dat er te weinig belangstelling is voor duurdere huurwoningen. Stop met verkoop van huurwoningen.

Stelling 2, Dorpenteam
    •    Waar zit het Dorpenteam? Meer bekendheid nodig, via ouderavonden, Rabbelskute. Met regelmaat bekendheid maken.
    •    Onvoldoende zichtbaar. Komen niet bij mensen. Wel zitting in Geahus. Beter profileren.
    •    Nee, nog niet mee in aanraking geweest.
    •    Aan deze tafel geen aanraking met Dorpenteam geweest.

Stelling 3, Geahus
    •    Beheerders echtpaar moet ondernemer kunnen zijn; kunnen verpachten. Samenwerken met kerk.
    •    De tijd is slechter; ze mogen geen reclame maken; de voetbal heeft een eigen kantine. Oplossing: samenwerking met kerk; meer aantrekken van groepen.
    •    Samenwerken met kerk, sport en vrijwilligers. Alle categorieën. Voetbalkantine dicht/is zeer spijtig. Meer betrokkenheid. Geen vastigheid meer onder de jeugd.
    •    Leuke activiteiten (momenteel heel goed); meer evenementen organiseren; vaker komen, vaker je feestje hier vieren; blijven hangen na een bijeenkomst.

Vragen aan Dorpsbelang.
De antwoorden zijn er later aan toegevoegd (uit vergadering DB 11 april 2017)
    •    Stoep Grutte Buorren slecht begaanbaar na dorpsvernieuwing door kabels en leidingen. G. Vd Meer.
    •    Rients Turkstra bespreekt dit met G. van der Meer.
    •    Kunnen wij als buurtverenigingen met verslag en de notulen van de ledenvergadering in februari krijgen via de mail, dan kunnen we bepaalde punten nog eens meenemen in de ledenvergadering van de buurtvereniging. Buurtvereniging Greate Buorren East. E-mail: greatebuorreneast@hotmail.com
    •    De notulen komen digitaal op de website. Facebook geeft een link naar de website.
    •    Is het ook mogelijk om alle email adressen van de dorpsbewoners te noteren voor dorpsbelang? Dat spaart papier en de bewoners kunnen sneller geïnformeerd worden en dan kan er ook sneller om informatie gevraagd worden. Sya van der Maten.
    •    Niet iedereen heeft een e-mail adres. We communiceren digitaal via de website en de Rabbelskute. Dit is zo afgesproken met de redactie van de Rabbelskute.
    •    Wij vragen ons af waarom er nog zo veel vrachtwagens gebruik maken van de Gravinneloane. Dit misschien omdat de Tom Tom nog niet werkt in dit gebied? Fam. Hennis.
    •    We denken dat dit inderdaad het geval is en verwachten dat de navigatiesystemen op termijn aangepast zullen zijn.
    •    Weet Dorpsbelang dat de trappen naar de bushaltes bij de Centrale As heel steil zijn; geen verlichting hebben; geen leuning hebben; en dat de traptreden hoger dan gewoonlijk zijn? Zou Dorpsbelang dit willen aankaarten bij Centrale As? Trudi Dorreboom.
    •    We vragen bij de Centrale As om informatie over de regelgeving hierover.

Dorpsbelang zal ook via de Rabbelskute reageren op de gestelde vragen.

Hendrik Raap

(april 2017)


(februari 2017)

WapenGaryp 50

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart in It Geahûs. U krijgt allemaal de uitnodiging plus de vergaderstukken in uw brievenbus. We hopen er weer een boeiende avond van te maken, met o.a. rondetafelgesprekken over actuele onderwerpen, aandacht voor diverse verkeersproblemen en ook voor het nabij de Fonejacht te realiseren park, met uitbeelding van dromen. Misschien ook van uw droom. Er is nog een flink aantal vrijwilligers nodig om dit rond te krijgen.

Dienstregeling Arriva
Nog steeds komen er klachten binnen. Klachten over bussen, die te laat komen, die soms helemaal niet komen, of die al vol zitten als ze hier al stoppen. En de snelbussen rijden half leeg voorbij. Ook de aansluiting op bussen in Drachten schijnt een probleem te zijn. Dat horen we van mensen hier uit het dorp, maar ook uit Warten, waar vandaan ook mensen van deze halte gebruik maken. Blijf doorgaan met het melden zaken, die hier mis gaan. Op 2 maart a.s. zal het evaluatie-overleg met de provincie en met Arriva plaats vinden. Dan kunnen wij al deze klachten meenemen, samen met de Dorpsbelangbesturen van Earnewâld en Oudega.

Baaiesreed
Dit kuierpaad is al een tijdje klaar, en er wordt al wel gebruik van gemaakt. Dit kan echter nog veel beter, maar sommige mensen gaan er liever niet langs. Enerzijds omdat ook hier de hondenpoep niet wordt opgeruimd, en anderzijds omdat het zand niet stevig is. Dat komt door het oneigenlijk gebruik van het pad, met crossmotoren of met een pony. Laat dit asjeblieft achterwege, zodat het pad gebruikt kan worden zoals het bedoeld is.

Kuierpaden
Hier zijn nog steeds niet alle tûkelteammen opgelost. Voor een deel lijkt een oplossing in zicht, maar nog niet voor alles. Mogelijk zal niet alles haalbaar blijken te zijn.

Hondenpoep
Nogmaals de oproep om dit op te ruimen. U wilt toch niet door uw buren voor aso worden aangekeken. De verplichting om hondenpoep ofwel “de uitwerpselen van een hond” op te ruimen is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Daar staat 7 ook in dat binnen de bebouwde kom honden moeten zijn aangelijnd. Daar houdt ook niet iedereen zich aan, maar daar kan dus wel op bekeurd worden.

Grafkruisen
Blijkbaar een interessant onderwerp, want het heeft ook de provinciale pers gehaald. Via een oproep in de Rabbelskûte hebben we geprobeerd te achterhalen wie op dit moment de eigenaar is van deze kruisen; dus wie er de zeggenschap over heeft. Maar dat is helaas niet duidelijk geworden. Wat we wel weten, en wat ook al min of meer bekend was, is dat ze uit de familie komen van de Sigerwâldster Kooistra’s. We weten ook dat, omdat indertijd niemand er belang bij had, ze via vertegenwoordigers van deze familie zijn beland bij het Friesch museum. Maar daar schijnt niets van op papier te staan; het is allemaal mondeling geregeld. Maar ook al is het eigendom dan niet duidelijk, het Friesch museum (dat stond ook al in de krant) wil best meewerken aan het weer in Garyp ten toon stellen van deze kruisen via een bruikleenconstructie. Daar wordt nu verder aan gewerkt. Bijzonder is nog dat wijlen onze dorpsgenoot Jan Hoogstins een schilderij heeft gemaakt, waar deze kruisen heel minutieus op zijn weergegeven.

Volkstuin
Zo nu en dan krijgen we de vraag of er niet ergens ruimte is voor een volkstuin. En die gelegenheid doet zich nu voor. Achter de boerderij van Sjoerd en Tineke Hamburg ligt een stuk grond, waar een volkstuin kan worden gerealiseerd (toegang vanaf de Gravinneloane). Dus wie belangstelling heeft voor een volkstuin kan zich nu melden. Graag via de mail op dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de telefoon (521242 van Hendrik Raap). Over kosten e.d. kunnen we nu nog niets zeggen. Bij voldoende belangstelling (op dit moment hebben zich nog maar 2 gegadigden gemeld) moeten we, of liever de groep gegadigden gezamenlijk, verder met Sjoerd en Tineke overleggen.

Graffiti in tunnel Sigerswâld
Deze tunnel heeft niets vrolijks in zich en daardoor is bij sommigen de vraag opgekomen of dat niet wat kan worden opgefleurd met graffitivoorstellingen. Op andere plaatsen zie je dat ook wel. We hebben er naar geïnformeerd en de beheerder = Rijkswaterstaat wil hier in principe best aan meewerken, maar wel onder een (flink) aantal voorwaarden. We hebben nog geen idee wat het zou moeten kosten, maar duidelijk is wel dat het nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Het bestuur heeft daarom besloten dat dit project voor ons voorlopig geen prioriteit heeft.

Fietsenstalling Sigerswâld
Een tijdje geleden hebben we hier weer eens naar gekeken, samen met mensen van de gemeente. Daarbij bleek dat de geplaatste fietsklemmen nauwelijks worden gebruikt en soms ook nog verkeerd. Sommige fietsen staan helemaal niet op slot, anderen wel maar alleen op het standaardslot. Kabel- of kettingsloten worden maar beperkt gebruikt. Natuurlijk zijn ook dit soort sloten te kraken, maar het kost wel meer moeite als de fietsen goed zijn verankerd aan de stallingen. Langs het pad van de stalling naar de tunnel zijn nogal wat bomen opgeschoten, die het zicht op de stalling vanaf de Wâldwei ontnemen. Van de gemeente mogen de bomen weg, en wij willen dat graag, maar wie is hier eigenlijk de baas? Het blijkt dat daar 3 instanties het voor het zeggen hebben: de gemeente, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. En de laatste is de baas over de strook waar de bomen staan. Via de gemeente is de vraag om de bomen weg te halen dus nu bij Rijkswaterstaat c.q. Wâldwei.com gedropt.

Nog meer Sigerswâld: de Panhuyspoel
Van de gemeente kregen we het zogenaamde eindplan toegestuurd. Het plan voorziet in een wandelpad rond deze zandwinput, een vissteiger en ook een zwemzone. We zullen hier nog eens met de gemeente of met de gebiedscommissie over moeten praten, want het in onze dorpsvisie opgenomen fietspad tussen Sigerswâld en de Feantersdyk komt niet in de plannen voor.

Samenwerking met de OVG
Begin deze maand hadden we ons jaarlijkse gesprek met het bestuur van “Ondernemend Garyp”, de OVG. In voorgaande jaren werd in dit gesprek vooral informatie uitgewisseld. Deze keer is op initiatief van de OVG gesproken over een meer intensieve samenwerking op diverse terreinen.

Dorpsplattegronden
Deze zijn in het kader van het project Kansen in Kernen verplaatst naar de bebouwde komgrenzen. Aan beide kanten eerst zonder verlichting. Aan de kant van de Easterein ontbrak nog de aansluiting op de elektriciteit en aan de kant van de Westerein was/is de lamp kapot. Door de veranderingen aan het wegennet zijn de plattegronden niet meer up to date. Dat willen we graag aanpassen en tegelijk bekijken of er niet meer modernere middelen kunnen worden ingezet.

Afscheid
Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter van Dorpsbelang aan onze dorpskrant. Eind maart op de ledenvergadering ben ik aftredend en ik heb besloten om mij niet herkiesbaar te stellen. Ik heb deze functie met heel veel plezier vervuld, maar gezien mijn leeftijd vind ik het nu wel mooi geweest. En ik heb nog genoeg andere dingen te doen.

Hendrik Raap

(februari 2017)


(december 2016)

WapenGaryp 50

Nieuws van Dorpsbelang

Dit wordt dan de laatste bijdrage van 2016. Maar verwacht geen uitgebreide terugblik. Wel wens ik namens het bestuur iedereen een gelukkig en gezond 2017 toe.

Dienstregeling Arriva
Zoals inmiddels wel bijna iedereen zal weten, stoppen ervanaf 11 december minder bussen bij de halte in Sigerswâld. Qbuzz stopte er nog vijf maal per uur (twee keer een gewone bus en drie keer een snelbus), maar Arriva, die deze dienst heeft overgenomen, laat het bij twee gewone bussen. Wel hebben ze toegezegd dat er tijdens de spits extra bussen zullen rijden, om te voorkomen dat er mensen bij de halte blijven staan omdat de bussen vol zitten. De petitie van Wolter van der Maten, die door bijna 700 mensen (uit Garyp, Earnewâld en Oudega) is ondertekend, heeft dus - ondanks zijn grote inzet en de steun van drie dorpsbelangen en de sympathie van wethouder Houkje Rijpstra - geen succes gehad. Wel is afgesproken met Arriva dat er in februari een evaluatie komt. Op dat moment is bekend hoeveel passagiers er bij de diverse haltes in- en uitstappen. We zoeken nog naar een bevestiging van het verhaal dat deze nieuwe situatie voortvloeit uit de eisen van de provincie aan Arriva. “Men” zegt dat de provincie een zo snel mogelijke verbinding wil tussen Leeuwarden en Drachten (zonder tussenstops), zodat zoveel mogelijk mensen de bus nemen in plaats van met de auto te gaan.

Hondenpoep
Hier over bereiken ons weer veel klachten, vooral uit de omgeving van de ds.Minnemawei. Maar zelf kwam ik ook zo’n vies gevalletje tegen midden op het nieuwe voetpad langs de Gravinneloane. Dus hierbij een oproep aan alle hondeneigenaren om de rommel op te ruimen. Voorkom dat anderen zo pissig worden over de hondenpoep dat ze bij de gemeente aan de bel gaan trekken. Want dan komt er een handhaver langs met een bekeuring. Laat in ieder geval uw hond niet los rond lopen door het dorp. Dat schijnt ook nogal veel te gebeuren en dan weet je bijna zeker dat er wat achter blijft op plaatsen waar dat niet op prijs wordt gesteld.

Meldingen bij de gemeente
Dat kan gaan over een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil... U kunt dat aan de gemeente doorgeven, online via de melding leefomgeving op de site van de gemeente, u kunt met de gemeente appen via het nummer 06-21154897. En we vonden ook nog de app Buitenbeter (kijk op de appstore) voor dit soort meldingen.

Grafkruisen
Op de begraafplaats bij de Petrustsjerke stonden eertijds enkele ijzeren grafkruisen. Omdat die er door de weersinvloeden niet beter op werden zijn ze daar weggehaald en geschonken of in bruikleen gegeven aan het Frieschmuseum. Maar daar staan ze in de opslag en verder doet men er niets mee. Vandaar dat het idee is geboren om ze weer naar Garyp te halen en nu in de Petrustsjerke zelf te plaatsen. Het museum wil wel meewerken, maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ook moeten we zien te achterhalen of er sprake is van een schenking aan het museum of dat er sprake is van bruikleen. Bij het museum is daar niets over te vinden en tot nu toe hebben we hier in het dorp ook niemand kunnen vinden, die het fijne er van weet of nog over papieren hier over beschikt. Hierbij de oproep: is er iemand die hier meer van weet, laat die zich bij mij melden.

Inbreidingsplan
Dat is heel snel gegaan. Inmiddels is alles bouwrijp en zijn de wegen enz.aangelegd. En ook de eerste particuliere bouwers zijn al met de voorbereidingen bezig. Ik heb op dit moment geen recente informatie over het aantal verkochte percelen. Voor wat betreft de door Bouwbedrijf De Haan te bouwen starterswoningen kreeg ik de informatie, dat er 2 rijwoningen zijn verkocht en er nog een aantal opties lopen.
Start 1e fase: februari/maart 2017. Deze woningen zijn ook aanpasbaar voor senioren met een slaap- en badkamer op de begane grond. Voor meer informatie zie Facebook en op internet www.fijnwoneningaryp.nl.

Culturele Hoofdstad 2018
Al enige tijd lopen er contacten met de heer Otter Van Bakker, wonend bij deFonejacht, die samen met Garyp mee wil doen aan dit evenement. Hij heeft hierzelf iets over geschreven in dit nummer.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie www.garyp.nl en Facebook.

Hendrik Raap

(december 2016)


(oktober 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit project is inmiddels afgelopen, al moeten er hier en daar nog wat bomen bij worden geplant. De leden van de klankbordgroep zijn, voor zover ze aanwezig konden zijn, bedankt door de gemeente met een hapje en een drankje op het terras van It Geahûs. Ook kreeg iedereen een mooie foto op plexiglas van de nieuwe situatie bij de Petrustsjerke.
Bij de opening van de weg hebben we alle betrokken mensen van de gemeente bedankt voor de wijze waarop ze dit project hebben opgepakt en uitgevoerd, in samenspraak met het dorp. Ze hebben, met name als het ging om stremmingen en omleidingen, nog wel eens harde woorden moeten aanhoren, maar ook daar wisten ze goed mee om te gaan. Bij deze nogmaals, allemaal en ook wethouder Rijpstra, bedankt. Hier en daar moet men blijkbaar nog wel wennen aan het systeem van “dielde romte”, waarbij alle verkeersdeelnemers rekening met elkaar moeten houden. Op het plein bij de Skipfeart passeren nog wel eens auto’s die doodleuk voorrang nemen(!) op fietsers.

Centrale As
Ook hier moet nog het een en ander worden afgewerkt, maar de weg(en) zijnhelemaal klaar, behalve nog de rondweg Hurdegaryp (dat wordt einddecember). Er is waarschijnlijk geen weg in Nederland of misschien ook daarbuiten, die met zoveel festiviteiten is geopend of verwelkomd. Toneel in hetaquaduct, een groot sportgebeuren en een grote kraampjesmarkt, waar zoveelpubliek op af kwam, dat er te weinig vervoer beschikbaar was. Maar ook bij defietstocht waren er te weinig stempelkaarten voor de vele deelnemers.Bij het evenement Sport op de As op zaterdag 24 september was onze nieuwerondweg ’s ochtends afgesloten en moest het verkeer weer even over deGravinneloane en door de Greate Buorren. Op beide wegen waseenrichtingverkeer ingesteld, maar dat kregen alleen de passanten van buitenGaryp mee. Die werden keurig door borden en door verkeersregelaars degoede weg op gestuurd. Maar onderweg kregen ze tegenliggers vanuit hetdorp, die geen weet hadden van eenrichtingsverkeer, doordat er geen bordenzichtbaar waren, die dat moesten aangeven (verplichte rijrichting). Die borden waren er wel, maar ze waren of afgedraaid of niet overeind gezet. Maar, voorzover mij bekend, heeft dat geen grote problemen veroorzaakt.

Kuierpaden
Het enige pad dat tot nu toe is gerealiseerd, het pad van Koutenburg naar de Ielke Boanstraloane/Brandsmaloane, schijnt nog wel eens oneigenlijk te worden gebruikt. Namelijk door brommers en ruiters te paard. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De ondergrond wordt rul en het pad is daardoor minder goed bruikbaar voor de eigenlijke doelgroep, de wandelaars.
Bij de andere paden is het nog steeds wachten op het wel of niet doorgaan van een kavelruil. Maar, zo liet de Gebiedsontwikkelingscommissie ons weten, “dat avensearret as de man yn de moanne”. Daar zit dus weinig schot in, helaas.

Verkeersproblematiek
Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat we een verkeerscommissie willen instellen, die samen met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente, een oplossing moet zien te vinden voor diverse verkeersproblemen, die zich in ons dorp voor doen. Onlangs nog werd onze aandacht gevraagd voor de hoek Greate en Lytse Buorren, waar de fietsers (en dus ook de schoolkinderen), die vanaf de Greate Buorren richting Mounehoek willen geen zicht hebben op het verkeer dat het nadert vanaf de Lytse Buorren. Dat is een al langer bestaande situatie, maar wellicht zijn hier verbeteringen mogelijk. In de volgende Rabbelskûte hoop ik deze commissie te kunnen presenteren.
Het verbodsbord voor de Singel (verboden in te rijden voor vrachtauto’s), het heeft even geduurd, maar kort geleden heeft de gemeente laten weten dat het bord is besteld en binnenkort zal worden geplaatst (red. het bord staat erinmiddels).

Inbreidingsplan
Inmiddels is men druk bezig om dit terrein aan de Ielke Boanstralone /Brandsmaloane bouwrijp te maken. Al duidelijk is zichtbaar hoe de wegenstructuur er uit gaat zien. Ook zijn er al grote watergangen gegraven, waarbij velen zich zullen afvragen of dit nu werkelijk zo groot moest worden. Maar dat heeft te maken met de afvoer van het regenwater, dat niet meer de riolering in gaat, maar direct naar het oppervlaktewater. En dan moet er voldoende capaciteit zijn om de grote, steeds vaker voorkomende, stortbuiten op te vangen. Voor alle duidelijkheid: over de wijze waarop dit nu is uitgevoerd is geen overleg geweest met ons bestuur. Onze eerste indruk is dat de berm tussen de Brandsmaloane en de daar gegraven dobbe wel wat aan de smallekant is.

Huurwoningen
Helaas gaat WoonFriesland nog steeds door met het te koop aanbieden van vrijkomende woningen. Dat is een welkome kans voor starters, maar wat blijft er straks nog over aan huurwoningen? Hopelijk hebben veel mensen meegedaan aan het onderzoek van de gemeente, zodat we over enige tijd een goed beeld hebben van de woningsituatie in Garyp en aan de behoefte aan huurwoningen. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Visvijver Feanhústerpaad
Deze is omstreeks 2007 door de gemeente uitgebaggerd en opgeschoond. Inmiddels begint het al weer aardig vol te groeien. Het voorstel van een betrokken inwoner om dit op te lossen door er graskarpers uit te zetten, hebben we voorgelegd aan het buurtbestuur.

Fietsenstalling Sigerswâld
Het is nog niet duidelijk of er van de provincie geld beschikbaar komt om dit gebied anders/beter in te richten. In afwachting daarvan hebben we de gemeente gevraagd om een strook bomen weg te halen, zodat de stalling van alle kanten meer in het zicht komt.

Duofiets
Het plan om een duofiets (geen tandem) aan te schaffen, wordt op dit moment bekeken door vertegenwoordigers van diverse “clubs” binnen ons dorp, waaronder Dorpsbelang. Met een duofiets kun je met mensen, die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, toch nog even een blokje om, om van de natuur enz.te genieten. Er zijn dan wel vrijwilligers nodig, die het stuur in handen nemen en mee de trapkracht leveren.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie www.garyp.nl en Facebook.

Hendrik Raap

(oktober 2016)


WapenGaryp 50(maart 2016)

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering
Die staat/stond gepland voor maandag 21 maart 2016. Dat is nadat de kopij voor de nieuwe Rabbelskûte moet worden ingeleverd en voor het verschijnen van die Rabbelskûte. Ik hoef u dus niet meer op te roepen om die vergadering bij te wonen en als u er bent geweest dan weet u alles al en hoef ik verder niks meer te schrijven. Voor de enkeling die er niet bij kon zijn, zal ik de pen toch nog maar niet neer leggen.
Inmiddels hebben we de vraag gekregen waarom de vergadering wordt gehouden in de stille week, ook wel lijdensweek genoemd. Dus de week voor Pasen. Dat is niet bewust gepland. Oorspronkelijk stond de vergadering gepland op de 14e maart, maar door een miscommunicatie was er geen zaal voor ons beschikbaar. Op 21 maart was de zaal wel beschikbaar, en zo is het geschied. De eerstvolgende keer dat Pasen weer in de maand maart valt is in 2024. Het dan zittende bestuur moet dan maar beslissen hoe men daar mee om gaat.

Himmeldei
Sinds vorig jaar krijgt Dorpsbelang geld van de gemeente om het opruimen van zwerfafval te organiseren. Enkele particulieren zetten zich daar al voor in. Vanaf dit jaar zal ook de school meedoen en enkele sportverenigingen. Daarmee is de himmeldei (zou dit jaar 19 maart zijn) als opruimdag van de baan. Aan de andere kant is het wel jammer dat zo’n speciale dag, met aandacht voor het milieu, voortaan in alle stilte voorbij zal gaan. We beraden ons nog op een nieuwe invulling.

Garyp in de belangstelling
Sinds Johan Timmermans de oude melkfabriek heeft “omgetsjoend” in een appartementencomplex, huisartsenpraktijk, kinderdagverblijf, enz. hebben we over belangstelling niet te klagen. We hebben hier al een minister gehad, diverse hoge ambtenaren, en wat al niet meer. Kort geleden was hier nog een aantal bestuurders (wethouders en gedeputeerden) uit Groningen en op 18 maart was er een werkbezoek van PvdA-volksvertegenwoordigers (kamer-, staten- en gemeenteraadsleden). Zij kwamen niet alleen voor de fabriek, maar ook voor de grootse plannen van onze Enerzjy Koöperaasje. Namens ons bestuur mocht ik ingaan op de ontwikkelingen enz. in ons dorp.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op 24 februari hebben we met wethouder Rijpstra en enkele ambtenaren gesproken over de voortgang van dit project. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde geweest:
Bestrating. De bestrating van de Gravinneloane is in eerste instantie afgekeurd vanwege onvoldoende vlakheid in de lengterichting. De aannemer heeft een deel opnieuw gedaan en een groot aantal plaatselijke reparaties uitgevoerd. Dit gedeelte is opnieuw beoordeeld en er is geconstateerd dat de vlakheid nu aan de eisen voldoet. Voor het nog uit te voeren deel zal een andere werkwijze worden toegepast.
Nieuwe planning. Aannemer Haarsma heeft een nieuwe planning gemaakt. De nieuwe einddatum is 30 juni 2016. Er wordt hierbij gewerkt in vakken, zodat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk blijft. De planning wordt in detail nog iets aangepast, zodat mogelijk de einddatum iets naar voren komt. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de afsluiting van de Westerein samenvalt met demeivakantie. Hier wordt nog aan gewerkt.
Veiligheid. De meeste lichtmasten zijn inmiddels op het “Eendrachtsplein” aangebracht en toch zou het als donker ervaren worden. Er komen nog twee lichtmasten bij en er is misschien sprake van een sierverlichting van ledlampjes op het muurtje. Als alles klaar is bekijken we het opnieuw.
Verder is er onduidelijkheid over de voorrangssituatie van de fietsers op de Easterein. De verkeersdeskundige van de gemeente zal bekijken of dit past in de shared-space gedachte (dielde romte) of dat er maatregelen moeten worden getroffen.
Wel moet er nog het één en ander aan het asfalt gebeuren bij de drempel op de Easterein. We zullen proberen de drempel daarbij iets “wreder” te maken.
Bebording. Er staat momenteel een overvloed aan tijdelijke bebording. De aannemer zal alle niet meer noodzakelijke bebording verwijderen. Verder zal een verkeersplan opgesteld worden voor de fase dat de westkant van Garyp (Westerein) wordt afgesloten. Dit plan wordt op voorhand ter info naar Dorpsbelang en de klankbordgroepleden gezonden.
Het grasveld aan de Ds. Minnemawei. Dit is door de gemeente vorig jaar helemaal gespit en opnieuw ingezaaid. Op sommige delen ligt het maaiveld nu te laag en blijft er water staan. Dit probleem is bij de gemeente bekend en zal deze zomer verholpen worden.
Puin in grondaanvulling Easterein. Is ook bij de gemeente bekend en zal eveneens worden geregeld.
Toegang weilanden. Het is iemand, misschien wel meerderen, opgevallen dat er in één geval een keurige toegang is gemaakt en in een ander geval helemaal niks. Dit is een zaak tussen de gemeente en de betreffende grondeigenaren. Dorpsbelang staat daar buiten.

Hondenpoep
Dit probleem brengen we nog maar eens onder de aandacht. We kregen klachten over de vele hondenpoep voor het transformatorhuisje aan de Eendrachtsweg. Verder was het iemand opgevallen dat er mensen zijn die depoep wel netjes opruimen, maar vervolgens het zakje in een tuin dumpen of onder/in heg of sloot. Hoe bedenk je het???

Parkeren
Naar aanleiding van binnengekomen klachten willen we ook uw aandacht vragen voor de wijze van parkeren hier en daar in het dorp, en speciaal ook voor de SPAR-supermarkt. In sommige gevallen wordt er op de stoep geparkeerd, zodanig dat er geen rollator e.d. meer langs kan. Houdt a.u.b. rekening met uw (soms minder valide) dorpsgenoten.

Trottoir Greate Buorren East
De klachten hier over hebben we doorgespeeld naar de gemeente. De betreffende ambtenaren vinden dat er (nog) geen sprake is van gevaarlijke situaties. Zodra dit wel het geval is kan dit worden gemeld via het Klanten Contact Centrum (KCC) en zal het worden hersteld.

Pinautomaat
Nog een oproep. Iedereen wil natuurlijk graag de pinautomaat in ons dorp behouden. Daar kunnen we allemaal wat aan doen. Hoe vaker er hier gepind wordt, des te groter de kans dat de automaat blijft. Doe jullie best.

Hendrik Raap

WapenGaryp 50(januari 2016)

Nieuws van Dorpsbelang

Kuierpaden
We zijn nog niet veel verder, maar hoe zou het ook in deze tijd van het jaar. De gemeente is nog niet begonnen met de Baaiesreed. Dat zal, zoals het er nu voor staat, februari/maart worden. Over het pad Inialoane-Mounehoek komt waarschijnlijk deze maand meer duidelijkheid, als de grondeigenaren er uit zijn met de kavelruil. En ook het pad Miensker-Westerein is afhankelijk van de uitkomsten van een kavelruil, maar dat zal nog iets langer duren

Huurwoningen
In de vorige Rabbelskûte heb ik al melding gemaakt van onze reactie richting gemeente over dit onderwerp. Inmiddels heeft de gemeente de Nota Sociale Huur vastgesteld (te vinden op de website van de gemeente). Daarin zijn “ambities” vastgelegd, waarvan ik er enkele noem (enkele belangrijke passages heb ik onderstreept weergegeven):

 • Betere informatie over de voorraad en de vraag naar huurwoningen op dorps- en wijkniveau (tot nu toe kon WoonFriesland dat niet leveren; dat hadden wij ook al ontdekt).
 • In alle dorpen waar nu sociaal gehuurd kan worden moet sociale huur bereikbaar blijven.
 • Het aantal sociale huurwoningen moet in ieder geval gelijk blijven of toenemen.
 • Inzetten op innovatieve en/of tijdelijke bouw om snel en goedkoop in te kunnen spelen op veranderende woningbehoeften.
 • Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn om aan de gemeentelijke taakstelling van huisvesting van statushouders te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de overige doelgroepen.
 • De tevredenheid met het onderhoud van huurwoningen zal in vijf jaar moeten stijgen naar ‘ruim voldoende (7)’.

Door een ambtenaar van de gemeente is aangegeven, dat deze ambities per dorp gelden. Dus als WoonFriesland in Garyp een huurwoning verkoopt, zou men daar een andere/nieuwe huurwoning voor terug moeten leveren. Hetzelfde geldt als er statushouders (asielzoekers) in een huurwoning worden geplaatst.

Naar onze mening zijn deze ambities nog te beperkt. Wij willen meer huurwoningen om de eigen jeugd te kunnen huisvesten, wij willen mogelijkheden voor doorstroming naar duurdere huurwoningen en wij willen de mogelijkheid om als dorp huurwoningen over te nemen.
Vooralsnog lijkt deze gemeentelijke nota een papieren tijger: de gemeente kan niks opdragen aan WoonFriesland en WoonFriesland heeft genoeg aan zijn eigen problemen.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane (tekst aangeleverd door de gemeente)
Een belangrijk stuk van de nieuwe Gravinneloane is zo goed als klaar en het oostelijk deel tussen de Eendrachtsweg en de Easterein is open voor het verkeer. Iedereen die er overheen rijdt voelt dat het klinkerwegdek niet overal vlak is en de aannemer en de gemeente onderzoeken daarom nu of en wat er aan gedaan gaat worden. Los daarvan ziet het geheel er prachtig uit.
Omdat de straat hier een (gangbaar) profiel heeft van 5 meter is op enkele plaatsen een passeerstrook aangebracht voor de bredere voertuigen. De praktijk moet uitwijzen of dit voldoende is. Het stuk Gravinneloane tussen de Eendrachtsweg en de Westerein wordt wat breder uitgevoerd, namelijk 5,5 meter. Dit stuk zal wat drukker zijn en dus ook meer kans op elkaar passerende grotere voertuigen.
De aannemer en de gemeente hebben kort geleden de klankbordgroep geïnformeerd over de planning van het vervolg van de herinrichting en zij hebben tegelijk vanuit het dorp een aantal opmerkingen en suggesties meegekregen. Het is bijv. tijd dat tijdelijke verwijsborden, die niet meer van toepassing zijn, worden verwijderd. Een goed voorbeeld daarvan waren de borden die het verkeer naar bijv. Sumar omleidden over de rondweg toen de kruising bij de Easterein er uit lag. Ook het gedrag van sommige verkeersdeelnemers kwam aan de orde, nl. het met veel te hoge snelheid vanaf de Easterein het dorp in rijden richting Greate Buorren en (opnieuw) het ‘misbruiken’ van het tegelpad bij het kunstwerk. De gemeente wil hier aandacht aan besteden en maatregelen treffen, maar asociaal verkeersgedrag valt helaas moeilijk te voorkomen.
De aannemer zal de komende tijd het werk vervolgen met het afmaken van het pleintje en daarna de aanleg van het voetpad vanaf de Eendrachtsweg richting de Westerein. Zolang kan het verkeer over de Gravinneloane blijven rijden. Daarna wordt in enkele fasen dit stuk van de Gravinneloane opgebroken en opnieuw ingericht. De verwachting is dat bij ‘normaal’ weer het werk ruim voor de bouwvak zal worden opgeleverd. Dit stuk kan veel sneller worden uitgevoerd dan het oostelijk deel, waar veel vertraging optrad, vanwege een forse klus aan ondergrondse werken (nutsleidingen en riolering).
Op het moment dat de aannemer toe is aan de kruising bij de kerk wordt de verkeerssituatie in het dorp weer wat problematischer. Er zal dan gedurende een periode van naar schatting 4 weken meer verkeersdruk komen op de Greate Buorren, ook van zwaar verkeer, dat uit of naar het dorp moet. Dat is onvermijdelijk.
Afgesproken is dat de gemeente en dorpsbelangen zullen letten op een goede voorlichting en communicatie. Vooral de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen is in die periode een belangrijk punt van aandacht.

Centrale As
Met veel moeite hebben we de projectleiding er van weten te overtuigen dat de omleiding van het verkeer via de nieuwe rondweg niet deugt. Het resultaat is een heel nieuw plan, waar naar mijn idee, niks meer op aan te merken is. Maar nog steeds gooit de navigatieapparatuur (ook wel DomDom genoemd) roet in het eten en belanden er nog veel grote en kleine auto’s in ons dorp. Dit ondanks de geplaatste borden, die aangeven dat men hier niet de navigatieapparatuur moet volgen. Daar valt weinig tegen te doen, helaas.

Wegen
We hebben weer de aandacht van de gemeente gevraagd voor het vele verkeer, dat oneigenlijk gebruik maakt van het Tsjerkepaed. In eerste instantie zal het bord bij de Petrustsjerke aan de juiste kant van de weg moeten worden geplaatst. Maar ook een fysieke afsluiting behoort tot de mogelijkheden. Verder hebben we de gemeente gevraagd om het middelste gedeelte van het Skoallepaadsje te verbreden. Ouders, die hun kind van school halen, en bewoners van de appartementen daar lopen elkaar dan niet in de weg. Ook hebben we gevraagd om het pad te voorzien van straatverlichting. Eerder werd dat steeds afgewezen omdat het pad geen woonfunctie had. Dat argument geldt nu niet meer.

Hondenpoep
Dit probleem is met één stukje in de Rabbelskûte natuurlijk nog niet opgelost. Daarom brengen we nog maar eens onder de aandacht dat je dit niet zomaar kunt achterlaten en zeker niet op de opritten en in de tuinen van anderen.

Hendrik Raap

WapenGaryp 50(20 november 2015)

Nieuws van Dorpsbelang

Kuierpaden
Op dit moment is men bij de gemeente bezig om de aanleg voor te bereiden van de (verlengde) Baaiesreed, van Koutenburg naar de Ielke Boanstraloane. De uitvoering zal nog dit najaar plaatsvinden. Het pad over de oude Gravinneloane is wat de benodigde gronden betreft rond tot aan het vroegere Spoorsreedsje. Men probeert nog verder richting (nieuwe) Gravinneloane te komen, maar voorlopig zal er een aansluiting worden gemaakt op “de hoeke bij Hennis”.
Bij de andere paden (Inialoane-Mounehoek en Miensker-Westerein) probeert men via alternatieven toch nog tot een goed plan te komen. Maar dan zullen wel enkele grondeigenaren er onderling uit moeten komen met een kavelruil. Het laatste plan (Ielke Boanstraloane-Easterein/stort) lijkt een goede kans van slagen te hebben.

Volkshuisvesting
De gemeente heeft gevraagd naar onze ervaringen, verwachtingen en wensen op dit gebied. We hebben daar uitvoerig op gereageerd, en ik zal een paar dingen daaruit noemen:

 • een groot deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan mensen, die geen enkele binding hebben met Garyp
 • onze jeugd komt heel moeilijk aan bod als zij in Garyp een betaalbare huurwoning zoeken
 • die jeugd ziet blijkbaar de koop van een starterswoning als een te grote stap
 • wij missen in ons dorp het segment van kwalitatief betere huurwoningen, waardoor er geen doorstroming kan plaatsvinden van mensen die bewust kiezen voor huur en bereid zijn een steviger huur te betalen
 • ook in Garyp moeten huurwoningen worden bijgebouwd voor alle doelgroepen, zowel voor de mensen uit het eigen dorp als ook voor instromers van elders; dit is nodig om als dorp niet in een neergaande spiraal terecht te laten komen
 • op dit moment is hiervoor in Garyp geen locatie beschikbaar en daarom moet hier op de kortst mogelijke tijd in worden voorzien
 • er is met name behoefte aan betaalbare huurwoningen, dat kunnen woningen zijn met alleen bepaalde basisvoorzieningen
 • er zal een upgrading moeten plaatsvinden van de bestaande bejaardenwoningen
 • het is wenselijk dat wij als dorp zelf huurwoningen gaan beheren.Binnenkort volgt er nog een gesprek met een ambtenaar van de gemeente hierover.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Bij de Eendrachtsweg is het meeste grondwerk achter de rug en beginnen zich al de contouren van de nieuwe situatie af te tekenen. Eind november zal het hier klaar moeten zijn en kan de aannemer zich met het volgende traject bezighouden. Maar dan zitten we al in de echte wintermaanden en wordt het risico groter dat vorst of regen het werk gaan vertragen. Met name moet voorkomen worden dat de kruising Gravinneloane-Westerein-Lytse Buorren er langere tijd uit zal liggen. Ons bestuur heeft daarom ingestemd met de optie om dit gedeelte pas volgend voorjaar uit te voeren. De breedte van dit weggedeelte wordt gelijkaan het gedeelte dat al klaar is, ook met enkele passeervakken.
Op de nieuwe (nog niet eens formeel voor het verkeer vrijgegeven) aansluiting Gravinneloane-Easterein wordt soms erg hard gereden. Mogelijk komt dit meedoor de plotselinge overgang van 80 km. naar 30 km. Daarom dringen wij er bij de gemeente op aan om op de Easterein en ook op de Westerein een maximumsnelheid in te stellen van 60 km.


Centrale As
Zoals we dagelijks ervaren loopt er nog steeds veel verkeer, dat naar Burgum/Dokkum moet, vast in Garyp en dwaalt dan over de Master Lubwei en de ds. Minnemawei. Naar ons idee zijn de borden op de Wâldwei de grote boosdoener. Die geven aan dat je voor Burgum/Dokkum via Garyp moet en via de N913. Daarmee wordt de nieuwe rondweg bedoeld, maar het wegnummer staat nog nergens op de borden, en de navigatieapparatuur stuurt je dan ook naar Garyp. Inmiddels heeft de projectleider ons laten weten, dat de aannemeropdracht heeft gekregen om deze borden op de Wâldwei daar waar nodig z.s.m. te verbeteren/optimaliseren.
Ook denkt men er aan om via borden aan te geven dat de navigatie hier uitgezet moet worden.
Op woensdag 18 november komen de CDA-statenleden en -gemeenteraadsleden in de Kamp in Sumar om onze ervaringen te horen en te horen wat er leeft bij de inwoners.

Vaarweg naar Drachten
Uit de pers zult u al wel hebben gehoord, dat er studie zal worden gemaakt van een nieuwe vaarweg naar Drachten. Eén van die opties is een heel nieuw kanaal vanaf de Fonejacht in grote lijnen parallel aan de Wâldwei, achter Nijega langs en dan bij Opeinde afbuigend naar de bestaande vaarweg. Volgens Actief hebben B&W hier nog geen mening over en wij als bestuur uiteraard ook nog niet. Wel heeft dit nieuws ons er toe gebracht om voorlopig geen werk te maken van een kanoroute via de ringvaart naar Earnewâld, en daar aansluitend op de nieuw aangelegde kanoroutes. In afwachting van de studie naar die nieuwe vaarweg zou dit plan toch geen kans van slagen hebben.

Fietsenstalling Sigerswâld
Om de situatie toch iets te verbeteren heeft de gemeente hier enkele fietsklemmen geplaatst, die elders vrij kwamen.

Onderhoud wegen
De laatste weken heeft de gemeente op diverse plaatsen herstraatwerk uitgevoerd. Naar ons idee zijn daarmee alle klachten, die bij ons zijn binnengekomen, opgelost.

Singel
De politie heeft hier geadviseerd om niet een inrijverbod voor vrachtauto’s in te stellen, maar om ter hoogte van de Singel 19 een wegversmalling te maken. Wij denken dat dit niet zal werken, omdat de weg (i.v.m. brandweer e.d.) niet zo smal kan worden gemaakt, dat er geen vrachtauto meer door kan. En, ook hier is weer de TomTom de schuldige, als die deze route aangeeft en men aan het begin nog niet kan zien dat de weg verderop smaller wordt, dan gaat men er toch inrijden.

Zwerfafval
Tot nu toe deden we in ons dorp mee aan de jaarlijkse himmeldei. Dat werd georganiseerd door Dorpsbelang. Wij krijgen er nu geld voor van de gemeenteen daarom willen we graag verenigingen in ons dorp er voor interesseren om dit tegen betaling op zich te nemen. De buurt- en sportverenigingen zijn of worden hier binnenkort over aangeschreven. De school doet ook mee.

Hondenpoep
Het is weer zover. We krijgen weer veel klachten over hondenpoep op straten en trottoirs. Meerdere hondenbezitters blijken zich niet te realiseren dat zij hiermee voor anderen overlast veroorzaken. Sommigen laten ‘s avonds als het donker is hun honden vrij lopen en merken dan niet waar de hond gaat poepen (soms zelfs op opritten of in tuinen). Dus bij donker altijd de hond aan de lijn houden. En natuurlijk, opruimen die rommel.

Hendrik Raap

Nieuws van Dorpsbelang - november 2015

Een schone buurt én geld voor de kas
Kunt u nog een rondje hardlopen, fietsen of wandelen met de hond zonder een leeg blikje, bananenschil of plastic flesje tegen te komen in de berm en op straat? Overal ligt zwerfafval. Zonde, want een schone omgeving is veel mooier, toch?

Draag bij aan schone buurten in Garyp en wordt buurtjutter!
Dorpsbelangen Garyp wil dit probleem graag aanpakken en vraagt aan verenigingen een gebied of een buurt te adopteren en schoon te houden van zwerfafval. Hiervoor krijgt elke deelnemende vereniging geld. Het Dorpsbelang heeft in totaal 1.000 euro per jaar beschikbaar, dus tel uit je winst. In ruil daarvoor maakt elke vereniging met zo’n 5-15 personen 2 keer per jaar hun gebied schoon van zwerfafval.
Daarnaast krijgt de vereniging nog meer om hun gebied schoon te houden, namelijk:
• de benodigde materialen zoals handschoenen, knijpers en vuilniszakken;
• er wordt een informatie-uurtje georganiseerd, waarbij de coördinator van de vereniging heldere instructies voor de opruimacties krijgt.

Wat vragen wij van de vereniging?
De vereniging stelt een groep samen van circa 5-15 mensen die een bepaald gebied in Garyp 2 keer per jaar willen opruimen. Bijvoorbeeld, opruimen vindt plaats begin januari (actie Vuurwerk weg), eind maart (actie Voorjaarsschoonmaak), eind juni (actie Schoon op vakantie) en begin oktober (actie Schoon vóór de winter). Daarnaast vragen wij aan de vereniging om het onderwerp zwerfafval via de eigen communicatiekanalen in de vereniging onder de aandacht te brengen.
Aanmelden
Spreekt dit initiatief u aan, wilt u graag iets voor de gemeenschap doen en hier ook nog eens geld mee verdienen? Neem voor vragen of aanmelding contact op via het mailadres : dorpsbelanggaryp@gmail.com. We zien uw aanmelding graag vóór 31 december 2015 tegemoet!
Na aanmelding
Na uw aanmelding krijgt u van ons via de mail een informatieformulier. Op dit formulier geeft u aan in welke voorkeursgebieden u wilt prikken, hoeveel jaren u wilt deelnemen en uw contactgegevens.
Aan de hand van de hoeveelheid aanmeldingen kijken we dan naar de verdeling van de gebieden.

 


 

Nieuws van Dorpsbelang - september 2015

Huurwoningen
Tot nu toe heeft zich maar een beperkt aantal woningzoekenden gemeld.  En daarmee ontbreekt het ons aan voldoende informatie om op dit vlak nog initiatieven te nemen en zal dit item voorlopig worden geparkeerd.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit heeft heel wat voeten in de aarde, alleen al gelet op het aantal auto's, waaronder ook grote trailers, dat vast liep in Garyp. Vanaf de kant van de Wâldwei zijn op ons verzoek de borden aangepast, zodanig dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat de voorkeursroute naar Burgum en Dokkum niet door Garyp loopt, maar via de nieuwe rondweg. Tegen de tijd dat de Gravinneloane klaar is hopen we dat alles wat naar Burgum en Dokkum moet zijn lesje zal hebben geleerd, en dat ook alle navigatieapparaten de nieuwe route kennen.
Dat Garyp vanaf de Easterein al snel niet meer bereikbaar was, heeft velen (ook ons bestuur) verrast. Op dit vlak had de communicatie tussen gemeente c.q. aannemer Haarsma en de aanwonenden wel wat beter gekund. We hopen dat het straks aan de andere kant van het dorp (Westerein-Lytse Buorren) iets beter zal verlopen.
Wel denk ik dat we aannemer Haarsma en uitvoerder Jan Vogel een compliment moeten geven voor de wijze waarop ze hebben gezorgd dat de boerderij van mw. Riemersma steeds bereikbaar was.
Intussen vordert het werk al flink en is al goed te zien hoe het er straks uit gaat zien. Alleen bij de Eendrachtsweg is het nog een grote woestenij. Daar moest heel veel worden verlegd aan kabels/leidingen/buizen enz. En de echt grote ingreep - de verlenging van de Skipfeart - moet daar nog plaats vinden. Dat kan pas als de nieuwe brug daar klaar is (gepland in week 42).
Bij de Skipfeart krijgen we ook nog iets meer dan oorspronkelijk gepland, namelijk een vissteigertje.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Door de Gebiedsontwikkelingscommissie was ons toegezegd, dat we nog nadere informatie zouden krijgen over de ontwikkelingen ten aanzien van de kuierpaden. Dat hebben we nog niet en in de vakantietijd is het er ook bij gebleven om hier verder achteraan te gaan.
Wel hebben we inmiddels in Actief kunnen lezen dat alle procedures aangaande de aanleg van de verlengde Baaiesreed (tussen Koutenburg en de Ielke Boonstraloane) rond zijn. Dit is overigens een gemeentelijk plan en staat los van de Gebiedsontwikkeling.

Maaibeleid
De gemeente wil een proef doen met begrazing door schapen. We hebben ons hier voor niet aangemeld omdat we menen daarvoor geen echt geschikte locaties te hebben.

Kroningslinde
Deze boom was vooruitlopend op de veranderingen nabij de Eendrachtsweg al door de gemeente verplaatst. Blijkbaar is daarbij niet goed naar de tekeningen gekeken, want de boom is al weer verplaatst. En nu in een minder geschikt seizoen, maar door veel water te geven hoopt men de boom in leven te houden.

Centrale As
De provincie wil graag een cultureel evenement organiseren bij de openstelling van de Centrale As in 2015. Dit zal moeten plaats vinden op 5 locaties langs deze weg. Ook wij zijn uitgenodigd om daarover mee te denken en plannen te ontwikkelen. Afgelopen maandag 7 september is hierover overleg geweest. Inhoudelijk kan ik hier nog niks over zeggen omdat op het moment dat ik dit schrijf het overleg nog moet plaats vinden.

Facebook
Zoals bij veel dorpsgenoten al bekend zal zijn zit Dorpsbelang tegenwoordig ook op Facebook. Niet omdat het in de mode is en iedereen het doet, maar als extra optie voor contact met de inwoners van ons dorp en dan met name de jongeren onder ons. Het is de laatste tijd door de vakanties wat stil geweest op onze pagina, maar in de komende weken worden we weer actief. En we hopen ook dat u actief wordt en via Facebook of "gewoon" via dorpsbelanggaryp@gmail.com aan ons laat weten waar we naar uw idee aandacht aan moeten besteden.
Onze eerstvolgende vergadering is 14 september a.s.

Hendrik Raap


 

Nieuws van Dorpsbelang - april 2015

Bushalte Sigerswâld
Van de Rijkswaterstaat hebben we bericht ontvangen dat deze halte in een beleidsplan van de provincie als een knooppunt is aangemerkt. Gedeputeerde Staten moeten dus beslissen of er al dan niet geld beschikbaar komt voor een herinrichting van de voorzieningen hier. Zodra deze beslissing is gevallen zullen Rijk, provincie en gemeente gezamenlijk bekijken wat er ge-daan kan worden.

Huurwoningen
In het komend overleg van B&W (20 mei) met alle dorpsbelangen zal er gevraagd worden om voorrang voor de eigen inwoners bij de toewijzing van huurwoningen. Tijdens de leden-vergadering werd ook al geklaagd over een verpaupering van met name de bejaardenwoningen.
Het aantal woningzoekenden uit ons dorp is volgens informatie van WoonFriesland opgelopen tot 95. In het gesprek hierover hebben we echter geen duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz.

Laatste oproep aan woningzoekenden
Bij WoonFriesland krijgen we dus niet de informatie, die we nodig hebben. Op eerdere oproepen aan woningzoekenden om zich te melden bij Dorpsbelang heb-ben maar 2 dorpsgenoten gehoor gegeven. Dat betekent dat we als Dorpsbelang niks aan dit onder-werp kunnen doen, tenzij de woningzoekenden zich alsnog massaal melden. Daarom nog één keer de oproep: bent u woningzoekend en woont u in Garyp, meld u dan aan op dorpsbelangga-ryp@gmail.com of mondeling bij één van de bestuursleden. Ook graag aanmelden als u niet in Garyp een woning zoekt. Wij weten dan dat we u kunnen afstrepen van het totaal van 95.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Dit werk is inmiddels gegund aan aannemer Haars-ma uit Tjerkwerd, die ook de nieuwe rondweg heeft aangelegd. Op 15 april zal de klankbordgroep (bestaande uit aanwonenden en de bedrijven aan de Eendrachtsweg) met de gemeente en de aan-nemer rond de tafel. De aannemer zal dan zijn planning/aanpak toelichten en aangeven hoe de communicatie met de bewoners tijdens het werk zal plaats vinden. Daarna zal er nog een gesprek plaats vinden met de ondernemers op het bedrijventerrein gezamenlijk.
Zoals u heeft kunnen zien zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen door het kappen van een aantal bomen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Op dit front zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op 22 april a.s. praten we weer met de mensen van de Centrale As en van de Gebiedsontwikkelingscom-missie. Daar komen geen specifieke onderwerpen aan de orde. Het is een kwestie van bijpraten.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals bekend wordt dit pas bouwrijp gemaakt als de eerste percelen ver-kocht zijn. Voor zover bekend zijn er nog geen vrije kavels verkocht. Bouwbedrijf De Haan heeft in-middels al wel enkele serieuze kandidaten voor hun (starters-)woningen. De verkoop van deze wo-ningen is in handen van Wijmenga Makelaars in Burgum. Op 11 april stonden zij met onder andere dit project op het Woonoffensief in het gemeentehuis te Burgum.

Handhaving maximumsnelheid
Het meettoestel van de gemeente heeft al enkele weken op de Lytse Buorren gestaan. Of het effect heeft gehad is natuurlijk moeilijk te meten. In ieder geval heb-ben de automobilisten weer even kunnen ervaren hoe makkelijk je daar te snel rijdt. Zoals altijd heeft dit voordeel ook weer een nadeel. Een enkeling maakte er een spelletje van door juist zo snel moge-lijk voorbij te rijden. Het meettoestel staat nu op de Inialoane, maar - naar ik heb begrepen - niet helemaal, op de plek die de aanwonenden voor ogen stond. Hier zag ik een ander spelletje, een jon-gen die op zijn fiets ruim boven de maximumsnelheid van 30 kmh zat.

Maaibeleid
Hier is over gesproken met de wethouder, met als resultaat dat er wat verschuivingen zijn toegepast. Tijdens de ledenvergadering is dit aan de hand van een kaart uitgelegd aan de aanwe-zige bewoners van Minnema- en Lubwei. Overigens wordt dit punt nog weer op de agenda gezet voor het komende overleg met B&W.

Ledenvergadering
Op 23 maart j.l. hebben we, in ieder geval naar ons eigen idee, een hele goede en ook druk bezochte ledenvergadering gehad. Geen spreker na de pauze, maar het woord was toen aan de leden. Dat heeft een heleboel bruikbare tips en ideeën opgeleverd, waar we verder mee aan de slag kunnen. Een overzicht hier van, van de hand van Trudi Dorreboom, vindt u elders in dit blad .
Voor de communicatie met de leden c.q. het dorp zitten we inmiddels op Facebook.
Veel belangstelling was er ook voor de Timmermantsjoender, die nu de boerderij aan het eind van de Brandsmaloane wil omtoveren tot een 7 tal koopwoningen.

Kroningslinde
Deze boom is vooruitlopend op de veranderingen nabij de Eendrachtsweg door de gemeente verplaatst. Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd waarom de boom toen niet naar de plek bij het dorpswapen aan de Greate Buorren is gebracht. Het antwoord op deze vraag hadden we toen niet meteen paraat (is later nog wel aan de vraagster meegedeeld), maar het antwoord is dat meteen al bij de eerste plaatsing van deze plek is afgezien omdat de boom te groot gaat worden.

Culturele Hoofdstad 2018
Eind april is er een avond van de gemeente hier over. Op verschillende plaatsen is men al bezig met het opzetten van een project, o.a. in Earnewâld. Maar ook dichter bij huis wordt hier al over nagedacht. De heer Otter van Bakker, wonend bij de Fonejacht, heeft plannen om op zijn terrein een themapark te maken. Hij heeft daartoe contact gezocht met Dorpsbelang. In de komende tijd hopen we u hier over verder te kunnen informeren.

Hendrik Raap

Nieuws van Dorpsbelang - januari 2015

Fietsendiefstallen
Omdat we nog niet wat precies weten hoe de nieuwe situatie wordt van de bushalte en de fietsenstalling bij de "oude" Gariperhoeke, laten we het hier voorlopig bij de oproep gedaan in de vorige Rabbelskûte om toch vooral aangifte te doen van fietsendiefstallen. En ook om te zorgen dat je fiets goed herkenbaar is.
Voor de fietsenstalling in Sigerswâld hebben we in overleg met Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd aan de wegbeheerder = Rijkswaterstaat, met het verzoek hier maatregelen te treffen. Wij zetten hier in op nieuwe staanders, waar de fiets met een kabel- of kettingslot aan kan worden vastgemaakt, en op een betere zichtbaarheid van de stalling. Vanuit de gemeente wordt hier bij hun contacten met Rijkswaterstaat ook op aangedrongen. Ook onze wijkagent Teake Hogendorp wordt hier bij betrokken.

Huurwoningen
Op dit moment hebben we nog niet helder wat precies de behoefte is aan huurwoningen in ons dorp. Op onze oproep om je als woningzoekende te melden bij Dorpsbelang, heeft tot nu toe maar 1 stel gereageerd. Maar we weten van WoonFriesland dat er toch maar liefst 88 woningzoekenden uit Garyp daar staan geregistreerd. Maar of al deze mensen een woning zoeken in Garyp, welk type woning ze zoeken, of ze een woning achterlaten, enz. dat weten we niet. In een gesprek met WoonFriesland zullen we proberen meer duidelijkheid te krijgen.

Wegenonderhoud
Bij de openstelling van de nieuwe rondweg zijn de Easterein, Gravinneloane en Westerein gemeentelijke wegen geworden. Ook de naastliggende fietspaden worden vanaf dat moment door de gemeente onderhouden. Het verbeteren van het fietspad langs de Westerein stond niet in het onderhoudsprogramma 2015 van de gemeente, maar zal wel dit jaar worden aangepakt.

Rondweg Garyp
Na de opening van de nieuwe rondweg is het aanmerkelijk rustiger geworden op de bestaande rondweg (Gravinneloane) en de aansluitende wegen Easterein en Westerein. Toch viel de hoeveelheid verkeer mij persoonlijk nog tegen. Waarschijnlijk komt dat doordat het verkeer van en naar Sumar en Eastermar nog via de oude Gariperhoeke moet en daarom de oude route nog neemt. Als er straks begonnen wordt met de herinrichting van de Gravinneloane zal voor hen de nieuwe rondweg wel aantrekkelijker worden.

Centrale As
Doordat de rondweg nu klaar is liggen de werkzaamheden van de Centrale As voor de meesten van ons nu wat verder van ons bed. Maar dat betekent niet dat dit werk voor ons dorp niet van belang is. Als Dorpsbelang blijven wij dat volgen en als u dat ook wilt doen, kunt u terecht bij het informatiecentrum aan de Stinswei (de trailer komt niet meer) en op www.decentraleas.nl.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op 17 december j.l. zijn de plannen in aanwezigheid van wethouder Houkje Rijpstra in It Geahûs gepresenteerd met prachtige plaatjes en zelfs een filmimpressie van een ritje over deze vernieuwde weg. De vragen van de aanwezigen betroffen o.a. de plaats van het bebouwde kombord aan de kant van de Westerein, de mogelijke stankoverlast van de riooloverstort bij de Eendrachtsweg en de bereikbaarheid van de ondernemers op het bedrijventerrein tijdens de uitvoering. Aanwezig waren vooral aanwonenden en ondernemers. Men was eensgezind in de lof voor de plannen van de gemeente. "In opstekker foar Garyp", aldus één van hen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Van de Gebiedsontwik¬kelings¬¬commissie hoorden we dat de grondverwerving voor het kuierpad over de oude Gravinneloane rond is. Het is dus vrijwel zeker dat dit historische pad er weer komt. Dat wordt dus het tweede pad; eerder hoorden we al van de Baaiesreed tussen Koutenburg en de Ielke Boonstraloane. De commissie is nu nog bezig met de paden Mounehoek - Inialoane en Miensker - Westerein. Hier worden enkele alternatieven onderzocht, maar "it keallet der nochal swier". Op de eerste tekeningen stonden ook nog wandelpaden in het gebied tussen de Ielke Boonstraloane en de Westerein, maar die gaan definitief niet door.

Uitbreidingsplan Garyp
Zoals u mogelijk in Actief hebt gelezen, heeft Bouwbedrijf De Haan bouwvergunning aangevraagd en gekregen voor de nieuwbouw van 7 woningen. Deze zullen worden gebouwd in het nieuwe uitbreidingsplan. Volgens informatie van Johan de Haan gaat het om 4 2/1 kapwoningen en 3 starterswoningen. Het project zal in februari officieel in de verkoop worden gebracht. Het betreft ruime eengezinswoningen en een iets kleinere versie voor starters. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd, waarbij ook een grijswatersysteem (opvang van hemelwater) behoort. Men hoopt dit jaar de eerste woningen te kunnen opleveren.
Maar voordat men gaat bouwen moeten er wel woningen zijn verkocht. Als dat het geval is en De Haan geeft bij de gemeente aan te willen bouwen, dan wordt het terrein (1e fase) door de gemeente bouwrijp gemaakt. En misschien al eerder als er eerder vrije kavels door de gemeente zijn verkocht.

Handhaving maximumsnelheid
Bij de gemeente beschikt men over een toestel dat de snelheid meet van de passerende voertuigen en die de gemeten snelheid meteen toont op een bord langs de weg. Misschien heeft u al eens zoiets gezien, bijv. in Oudega. Als de snelheid goed is dan staat er een breed lachend koppie bij (smiley), maar als u te snel rijdt wordt u streng aangekeken. Op veel plaatsen in de gemeente wil men dat toestel graag inzetten, om de automobilisten er van bewust te maken hoe hard ze soms wel rijden. In Garyp staan wij op de lijst van aanvragers voor de Brandsmaloane en de Inialoane, hoek Ielke Boonstraloane.

Maaibeleid
Kortgeleden hebben we hierover gesproken met wethouder Houkje Rijpstra, maar daar zijn nog geen mededelingen over te doen. We moeten dit eerst nog binnen het bestuur afstemmen.

Banken
Het bankje op de hoek Inialoane/Skepersloane is omver gereden door een tot nu toe onbekend gebleven persoon. Hij/zij heeft zich in ieder geval niet bij de gemeente gemeld. Komend voorjaar zal de gemeente hier een nieuw bankje plaatsen. Het bankje aan het einde van de Eendrachtsweg is inmiddels weer door de gemeente gerepareerd.

Incasso contributie
Helaas is bij de inning van de contributie via de bank in de omschrijving opgenomen dat het gaat om de contributie over 2013. Onze excuses daar voor; dat moest natuurlijk zijn 2014.

Ledenvergadering
Noteert u al vast dat onze ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 23 maart a.s. in It Geahûs.


Hendrik Raap

Logo-Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang - november 2014

Bezoek minister Blok
Tussen minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst en SPAR Holding B.V. zijn afspraken gemaakt over het overeind houden van voorzieningen in kleine kernen en de rol die de plaatselijke SPAR-supermarkten daarin kunnen spelen. In Garyp spelen we daarop in en doen we mee aan een onderzoek hoe de leefbaarheid in een dorp kan worden verbeterd. In dat kader was op maandagochtend 24 november minister Blok op werkbezoek in Garyp. Bij de SPAR natuurlijk, waar een overeenkomst wordt getekend met de Regiobank, die zich ook wil inzetten voor de kleine kernen. Daarna maakte de minister een wandeling door het dorp. Daarbij zijn in hoog tempo het Eendrachtcomplex, de basisschool De Wrâldpoarte, Bureau Benedictus en het zwembad bezocht. Vertegenwoordigers van de Energiecoöperatie en van de OVG waren bij dit bezoek aanwezig. Na de lunch in It Geahûs vertrok de minister richting Leeuwarden, waar hij o.a. de Blokhuispoort heeft bezocht.

En wat kunt u doen?
Als de SPAR in ons dorp bepaalde voorzieningen in stand gaat houden, dan is natuurlijk de keerzijde van het verhaal dat we dan wel met zijn allen die SPAR in ons dorp overeind moeten houden. Want als de SPAR het loodje legt, zijn we ook die voorzieningen kwijt. Dus ....., maar denk uiteraard ook aan de andere winkels enz. in ons dorp. Het enige wat u eigenlijk niet moet doen bij de SPAR is daar contant geld opnemen. Want de bank houdt bij hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de pinautomaat, en als dat te weinig wordt zijn we die pinautomaat zonder meer kwijt.

Fietsendiefstallen
We krijgen weer veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij de beide bushaltes aan weerszijden van het dorp. Het is prima dat die meldingen worden gedaan, dan kunnen wij daar wat mee doen, maar minstens zo belangrijk is dat er ook aangifte wordt gedaan bij de politie. Als die ergens een partij fietsen aantreft, moet zij wel kunnen nagaan of die fietsen wel of niet zijn gestolen. Doe dus asjeblieft aangifte en zorg ook dat je fiets goed herkenbaar is. Wij hebben over deze zaak contact met onze dorpsagent (hij komt ook op de eerstvolgende ledenvergadering) en wij bespreken het ook met Burgemeester en Wethouders tijdens ons overleg op 2 december a.s.

Busverbinding vanuit het dorp
Opstapper-busWij horen ook klachten over het ontbreken van openbaar vervoer in ons dorp. Maar, zoals al in de vorige Rabbelskûte stond, hebben wij weliswaar geen geregelde busverbinding, maar wel een "Opstapperhalte". Die Opstapper brengt u voor € 2,50 (enkele reis) vanaf de halte bij It Geahûs naar de bushalte Kwekersstrjitte in Burgum. Vandaar kunt u in meerdere richtingen verder reizen. De Opstapper moet 1½ uur voor de gewenste vertrektijd worden gereserveerd via telefoonnummer 0800 - 2802802. U kunt ook mailen naar opstapper@qbuzz.nl. Meer informatie is te vinden op de volgende link: www.qbuzz.nl/friesland/onderweg/waarmee-reis-ik/de-opstapper. Een verwijzing naar de Opstapper staat ook op de website van Garyp, en als vaste info achterin alle uitgaven van De Rabbelskûte.

Huurwoningen
Naar het schijnt zijn er behoorlijk veel mensen, die een huurwoning zoeken in ons dorp. Wij hebben daar geen concreet beeld van, dus als u woningzoekende bent meldt u dan op dorpsbelanggaryp@gmail.com. Wij zijn van plan om ons uitgebreid in deze materie te verdiepen. Dit naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst van de provincie, waar uit de doeken werd gedaan hoe we als dorp (met een lening van de provincie) zelf huurwoningen kunnen gaan bouwen en/of huurwoningen kunnen overnemen van de woningbouwvereniging. In een volgende Rabbelskûte hoop ik hier meer van te kunnen vertellen.

Wegenonderhoud
De gemeente heeft onze reactie gevraagd op het onderhoudsprogramma 2015. Wat Garyp betreft zijn daarin opgenomen de vernieuwing van de asfaltverharding van de Eendrachtsweg (buiten het dorp) en de gehele Stinswei, en ook van een gedeelte fietspad langs de Feantersdyk (vanaf de aansluiting van de weg naar Sigerswâld bijna tot aan de visvijver). Naar ons idee zijn er in ons dorp geen onderhoudswerkzaamheden op gemeentelijke wegen en fietspaden aan te geven met een hogere urgentie. Mocht u daar anders over denken, dan horen wij dat graag op heel korte termijn. Nog even voor alle duidelijkheid, de fietspaden langs de Easterein en de Westerein zijn niet van de gemeente maar van de provincie.

Naamgeving aquaduct in Centrale As
B&W willen dit aquaduct in het Prinses Margrietkanaal het "Hendrik Bulthuisaquaduct" gaan noemen, naar de ontwerper van de bekende zeilboot, de BM-er. Als bestuur hebben wij daar mee ingestemd.

Rondweg Garyp
Van de provincie hebben wij zeer recent te horen gekregen dat de rondweg op 16 januari a.s. zal worden geopend en dat vanaf dat moment het verkeer er over heen kan. Mogelijk staat er elders in deze Rabbelskûte nog een bericht van de provincie Fryslân hierover. In ieder geval kunt u binnenkort op de website www.decentraleas.nl meer informatie vinden. De opening van deze weg houdt tevens in dat de maandelijkse informatie hierover via de trailer op het Unicumplein zal stoppen. Op vrijdag 28 november, de dag dat deze Rabbelskûte uitkomt, staat de trailer er voor de laatste keer. De vaste bemanning van de trailer, projectleider Jan Gerritsma en Ineke Haarsma van aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tsjerkwert, willen we hierbij heel hartelijk bedanken voor de uitstekende wijze waarop ze ons in Garyp hebben geïnformeerd over het verloop enz. van de werkzaamheden.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Zoals u elders in deze Rabbelskûte kunt lezen, zal de eindvisie, zoals die kortgeleden met de klankbordgroep is besproken, op 17 december a.s. aan het dorp worden gepresenteerd. Ik zeg daar nu verder niks over. Alleen nog dit, de klankbordgroep was unaniem in zijn lof voor de plannen. Wij hopen dat u het daarmee eens zult zijn.

Gebiedsontwikkeling – kuierpaden
Van de Gebiedsontwikkelingscommissie hebben we te horen gekregen, dat ze er nog niet uit zijn wat betreft de diverse opties en alternatieven. Hopelijk volgende keer meer.

Uitbreidingsplan Garyp
kavelsDe eerste fase van dit plan (tussen de Brandsmaloane en het Skeanpaad) komt binnenkort in uitvoering. De gemeente heeft een aantal kavels beschikbaar voor particuliere woningbouw. Daarnaast zal bouwbedrijf De Haan hier (op de tekening aangegeven als "projectmatige uitgifte") een aantal energiezuinige starterswoningen bouwen (twee of drie onder één kap). Het gebied waar de 2e fase is gepland heeft op dit moment nog geen woonbestemming.

Ledenraadpleging
Eén keer per jaar hebben we een ledenvergadering, waar door bestuur en leden van gedachten wordt gewisseld. Eigenlijk vinden we dat een beetje te weinig en willen we graag meer contact tussen leden en bestuur. Wij hebben daar als bestuur wat ideeën over geformuleerd, en als eerste hebben we de enquêtevraaggelanceerd op welke wijze dit contact dan moet plaatsvinden. In de winkels en in It Geahûs liggen formulieren waarop u uw mening kenbaar kunt maken. Op basis hier van zullen we onze plannen verder uitwerken.

Hendrik Raap

 

Logo-Dorpsbelang

Eindvisie Kansen in Kernen Garyp

Aanleiding
In 2011 is er door de gemeente samen met vertegenwoordigers uit het dorp een Schetsvisie gemaakt voor de herinrichting van de Gravinneloane tussen de Westerein en de Easterein, uit te voeren als de nieuwe rondweg klaar is. Deze Schetsvisie is gepresenteerd aan de dorpsbewoners tijdens een druk bezochte bijeenkomst in It Geahûs op 6 april 2010. Hoewel er zeker ook kritiekpunten waren, werden de voorstellen voor de herinrichting over het algemeen positief ontvangen.KiKernen-nov2014

Eindvisie in samenwerking met het dorp
Op 9 april 2014 is de gemeente samen met een Klankbordgroep uit het dorp gestart met het bij de tijd brengen en verder uitwerken van de Schetsvisie tot een Eindvisie. Op 14 mei 2014 konden de dorpsgenoten suggesties aandragen. Hieruit bleek dat vooral aandacht werd gevraagd voor tegengaan van te snel rijden op de nieuwe straat en het vermijden van geluidsoverlast van het verkeer.

Rekening houdend met de wensen van het dorp
Bij het opstellen van de Eindvisie Kansen in Kernen (KIK) Garyp hebben de gemeente en de Klankbordgroep goed rekening willen houden met de wensen uit het dorp. Ook zijn er zogenaamde 'kansen' benut, die de kwaliteit van de inrichting verhogen. Bijzondere punten zijn de twee dorpsentrees (Easterein en Westerein) en het middengebied ter hoogte van de Eendrachtsweg.

De eindvisie is klaar!
U kunt de Eindvisie bekijken en daarvoor is een zeer fraaie presentatie gemaakt, zodat u bij wijze van spreken 'vanuit de lucht' kunt zien hoe de Gravinneloane een dorpsstraat wordt en bijvoorbeeld hoe de Opfeart weer naar het dorp komt. Het is de bedoeling dat het werk deze winter wordt aanbesteed en dat in het vroege voorjaar de uitvoering start. De nieuwe Gravinneloane is dan hopelijk voor het einde van 2015 helemaal klaar.

GemTdiel

Klaas Boelstra, gemeente Tytsjerksteradiel
namens het Projectteam en de Klankbordgroep KIK Garyp

Meer informatie vindt u in de bijlage hieronder

(mei 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Centrale As
Op dit moment komt er al heel veel verkeer over de nieuwe rondweg. En dat zal nog meer worden, doordat het gedeelte van de N356 tussen Sumar en Nijega in de komende maand eerst in één richting en later nog een week lang in beide richtingen zal worden afgesloten. Helaas valt dit voor een groot deel samen met de stremming van de Westerein. We zullen dan dus ook voor de richting Drachten via binnenwegen naar De Wâldwei moeten rijden. Burgum en Sumar blijven bereikbaar via de bestaande route. Het fietsverkeer heeft geen last van de stremmingen. Het gaat om de volgende perioden:
30 mei t/m 24 juni geen verkeer mogelijk van Sumar naar Nijega;
24 juni t/m 1 juli helemaal geen verkeer mogelijk tussen Sumar en Nijega.

De opening van deze weg zal in september/oktober plaats vinden. Rond deze opening vinden uiteenlopende festiviteiten plaats. Van een culturele reis, een iepenloftspul en een handelsroute tot aan een sportevenement. Allemaal bedacht vanuit de mienskip. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl). De culturele reis, onder de naam van de Passant, heeft ook een stopplaats in Garyp. Samen met een plaatselijke cineast zijn we bezig een film te maken van Garyp toen en nu (www.depassant.frl).

Voetpad Brandsmaloane
Dit pad eindigt nu bij het tennispaadsje. Of dat zo blijft is nog niet bekend. In ieder geval zal, als het uitbreidingsplan bouwrijp wordt gemaakt, de Brandsmaloane ter plaatse worden aangepast. Daarbij zal daar in enigerlei vorm ook een voetpad worden gemaakt.

Woningbouw
We kunnen Johan Timmermans feliciteren met al weer een geslaagd project, de ombouw van de Douma’s pleats tot appartementencomplex. Samen met Geert Benedictus heeft hij gezorgd voor een flinke uitbreiding van ons woningbestand. We zullen het voorlopig ook van de ondernemers moeten hebben, want in het uitbreidingsplan zijn nog geen activiteiten te bespeuren. En ook WoonFriesland gaat hier voorlopig nog niet bouwen. De nieuwe Woningwet vereist allereerst een uitgebreid onderzoek naar de woningbehoefte, waarbij maar liefst 20 jaar vooruit moet worden gekeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de 2e helft van dit jaar.

Bezoek Burgemeester en Wethouders
Afgelopen dinsdag 24 mei is het college hier op bezoek geweest. Op het moment dat ik dit schrijf moet het bezoek nog plaats vinden. We zullen het college ontvangen in het nieuwe kantoor van het Bureau Benedictus. Geert zal dan iets vertellen over het bedrijf en een rondleiding verzorgen. Vervolgens gaat het bestuur met het college om de tafel. Een belangrijk gespreksonderwerp is dan ook weer de woningbouw. Maar ook willen we van het college  weten wat It Geahûs nu allemaal wel of niet mag doen om het hoofd boven water te houden.

Baaiesreed
Deze is nagenoeg klaar, alleen is men de aansluiting op de Ielke Boonstraloane vergeten te maken. Er moet nog gras worden gezaaid, zodat het pad nog even niet gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid, het blijft een onverhard, dus landelijk pad.

Terrein bij It Geahûs
De peuterspeelzaal is hier vertrokken en het terrein kan dus voor wat anders worden gebruikt. Wie heeft er een goed idee? Reageer op Facebook of op dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Hendrik Raap

(mei 2016)

(augustus 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Inmiddels is de opening geweest. Achteraf bezien had er wel wat meer ruchtbaarheid aan gegeven kunnen worden, en ook het weer had wel wat beter gekund, maar de schoolkinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Met nog een ijsje van aannemer Haarsma toe. Deze kreeg van de schoolkinderen een paar prachtige tekeningen overhandigd, die nu in het kantoor in Tjerkwerd hangen.
Haarsma heeft daar foto’s van gestuurd.
Nu de nieuwe rondweg op de meeste navigatieapparaten staat, merken we pas goed hoe weinig verkeer er nog langs de Easterein en de Westerein komt. Laten we hopen dat de wat lagere omzet, waar Siep Bijlsma het voor de microfoon van Omrop Fryslân over had, van tijdelijke aard is en dat zijn klanten allemaal weer terug komen naar ons prachtige dorp.

Centrale As
Deze gaat op vrijdag 7 oktober officieel open voor het verkeer. Dus dan liggen de problemen die hiermee annex waren ook weer achter ons en is de rust weer helemaal teruggekeerd. We zullen er wel aan moeten wennen, dat het nu een autoweg is geworden met maar weinig toe- en afritten. En dat we niet meer met de auto binnendoor richting Drachten kunnen (Sumarreheide of Polderdyk). Alleen nog via de nieuwe parallelweg naar Nijega.
De aanleg van de weg was omstreden, maar ik denk dat nu toch wel zichtbaar is geworden hoeveel aandacht er aan de natuur is gegeven en dat er zelfs meer ruimte voor de natuur is gekomen. Voorafgaand aan de opening vinden er nog enkele activiteiten plaats. Allereerst wil men op 1 oktober de langste kraampjesmarkt van Nederland organiseren. Er zal dan 9 kilometer aan kraampjes worden neergezet tussen Feanwâlden en Sumar. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl).

Kuierpaden
Bij de aanleg van de Centrale As is er niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor de mensen in het gebied. Zo worden er op diverse plaatsen kuierpaden aangelegd, ook rond Garyp. In veel gevallen is dit afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een kavelruil. Op dit moment weet ik niet precies wat de stand van zaken is.

Verkeersproblemen
Van verschillende kanten wordt onze aandacht gevraagd voor verkeersproblemen in en rond ons dorp. In de komende maanden zal dit voor ons bestuur daarom een belangrijk aandachtspunt zijn. In ieder geval was het
goed om te horen van wethouder Rijpstra (bij de opening van de Gravinneloane), dat ook Burgemeester en Wethouders vinden dat er iets gedaan moet worden aan de Easterein en de Westerein. Zij gaan dit bij de
provincie aanhangig maken.

Woningbouw
Van de gemeente heb ik begrepen dat er inmiddels 1 bouwkavel is verkocht en dat er optie is op een 2e kavel. Men verwacht rond 1 oktober te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan. Over de
starterswoningen van Bouwbedrijf De Haan heb ik nog geen informatie (bouwvak).

Huurwoningen
Ook dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor de komende tijd. Met name met het verkoopbeleid van WoonFriesland zijn wij het niet eens en ook de gemeente niet. Maar WoonFriesland gaat zijn eigen gang en reageert niet op onze vragen. Verkoop betekent dat er minder huurwoningen beschikbaar komen en met name in de betaalbare klasse.

Terrein bij It Geahûs
In de vorige Rabbelskûte en via Facebook hebben we ideeën gevraagd voor een andere bestemming van het terrein van de peuterspeelzaal. Hierop zijn best aardige ideeën binnen gekomen, maar omdat de gemeente er geen geld bij kan leggen, zijn de mogelijkheden beperkt. Er is daarom gekozen voor uitbreiding van het parkeerterrein, iets dat de gemeente in eigen beheer kan doen.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie Facebook.

Hendrik Raap

(augustus 2016)


Logo-Dorpsbelang

BestuurssamenstellingDB bestuur 2023

 • Kees Wartena voorzitter
 • Adry van der Zee secretaresse
 • Jenno Plantinga penningmeester
 • Anneke Kooi algemien lid
 • Ans Wallinga algemien lid

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

 


 

Privacy verklaring Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp, hierna te noemen Dorpsbelang Garyp, gevestigd in de Gemeente Tytsjerksteradiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dorpsbelang Garyp

De leden van het bestuur van Dorpsbelang Garyp is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel en bekend bij de Gemeente Tytsjerksteradiel.  Het bestuur is bereikbaar via het e-mailadres dorpsbelanggaryp@gmail.com of het privé telefoonnummer van de actuele voorzitter of secretaris. Deze zijn te vinden op de website van de Vereniging www.garyp.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dorpsbelang Garyp  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Dorpsbelang Garyp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van de activiteiten samenhangend met het lidmaatschap van de vereniging;
 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dorpsbelang Garyp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor eerder genoemde persoonsgegevens: zo lang het lidmaatschap duurt. Bij beëindiging van het lidmaatschap bewaren we de gegevens tot de laatste verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap voldaan zijn (betaling, overdracht rechtsopvolger, e.d.). Daarna worden de persoonsgegevens zowel van de harde schijf als van de externe gegevensdrager verwijderd / gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dorpsbelang Garyp verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verstrekken we de noodzakelijke gegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, bedrijfsadres, emailadres en telefoonnummer) aan de dienstverleners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelang Garyp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emailadres  dorpsbelanggaryp@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsbelang Garyp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij houden een bestand met ledengegevens bij in Microsoft Excel en het ledenadministratieprogramma PC leden.  Dit bestand is alleen toegankelijk door het bestuur.  Het Excelbestand en PC leden wordt bewaard op zowel een PC als een externe gegevensdrager welke zijn afgeschermd middels een wachtwoord en afzonderlijk worden bewaard door de penningmeester.

 

Dorpsbelang Garyp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur in verband met gegevensbescherming:  dorpsbelanggaryp@mail.com .