Skip to main content

Bron: Rabbelskûte 24 maart 2023

Multi Functioneel Centrum Garyp

In december is een bijeenkomst in It Geahûs geweest over de DOM (Dorpsontwikkelmaatschappij). Met behulp van subsidie uit de DOM kan een lokaal initiatief opgezet worden onder begeleiding van medewerkers namens de DOM. Met 30 belangstellenden hebben we informatie gekregen over de mogelijkheden die dit biedt bij het voorbereiden van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in ons dorp. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om een kernteam samen te stellen met vertegenwoordigers van de school, kerk, It Geahûs en Dorpsbelangen.

Woensdag 18 januari was de eerste bijeenkomst van het kernteam. Aanwezig waren Anna Doornbos namens CBS De Wâldpoarte, Jaap Wijmenga namens It Geahûs, Geert Benedictus en Jochem Veenje namens PKN Garyp, Sija van der Maten namens Dorpsbelangen, Jacob Miedema als algemeen meedenker en Jan de Boer namens de sport. Het kernteam komt om de week bij elkaar, namens de gemeente schuiven Bart Mossel (projectleider afdeling Ruimte) en Suzan Bosch (coördinator burgerinitiatieven) ook regelmatig aan. De aanvraag voor DOM wordt gedaan door de gemeente bij de provincie. Dat betekent dat er straks subsidie is om onderzoek te doen naar de totstandkoming van een MFC en voor procesbegeleiding.

Het is de bedoeling dat er in deze eerste fase een verkenning wordt gedaan van de wensen en mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld besproken over hoe het dorp het gebouw zou willen gebruiken, de mogelijkheden voor een locatie, wanneer het klaar zou kunnen zijn, hoe we samen kunnen werken en hoe we ruimtes in het MFC kunnen delen. Daarnaast hebben we het natuurlijk ook gehad over hoe het eruit zou komen te zien. Voor nu zijn de belangrijkste kenmerken die we benoemd hebben: functioneel, transparant, duurzaam, energieneutraal, voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk voor gebruikers. Er zijn verschillende voorbeelden van andere MFC’s, dus we gaan ook een excursie maken en op die manier verder praten over wat we willen.

We gaan nu eerst verkennen welke en hoeveel ruimtes we nodig hebben en dan waar het gebouw moet komen. We gaan op zoek naar een projectleider die het project ondersteunt en bewaakt. We hebben afgesproken dat we via deze nieuwsflits de mienskip op de hoogte houden. De nieuwsflits wordt via alle gebruikelijke kanalen (Tsjerkeweagen, De Rabbelskûte) verspreid en er komt ook een website waar iedereen de laatste ontwikkelingen kan volgen. Ook zullen we regelmatig het dorp actief betrekken bij de stappen die we zetten.

Oproep: zijn er nog groepen en belanghebbenden die niet op de informatieavond zijn geweest, maar straks wel van het MFC willen gebruikmaken? Je kunt dit doorgeven via de mail: kernteam@mfcgaryp.nl.

 vacature vacature vacature vacature vacature vacature vacature vacature

Gezocht! Notulist/secretariële ondersteuning

Lijkt het jou leuk om mee te denken over de totstandkoming van een MFC in ons dorp? We zoeken nog iemand die wil notuleren bij onze vergaderingen en andere secretariële taken wil oppakken binnen het kernteam. Belangstelling? Stuur een mail naar kernteam@mfcgaryp.nl!

Jaap Wijmenga


Bron: Actief 11 januari 2023

Bij Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel staat plezier voorop

Actief 11jan2023 NijTalint

Ruim dertig muzikanten doen mee aan het Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel. Al vanaf begin oktober wordt er flinke gerepeteerd in dorpshuis De Kamp te Sumar. Een groot aantal van de deelnemers hadden daarvoor nog nooit een instrument vastgehouden. "Daarbij staat het op een plezierige manier samen muziek maken voorop" laten dirigent Guus Pieksma en organisator Annewiep Bloemweten.

Het Nlj Talint Orkest is gestart vanuit de muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel. In tien repetities kunnen beginnende muzikanten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek fe maken. Daarvoor hoefden de deelnemers geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. Het plezier staat hierbij echt voorop. Het orkest bestaat uit een variatie van blaasinstrumenten, drums en een paukenist.
Dirigent Guus Pieksma heeft in het korte tijdsbestek van ruim twee maanden een echt orkest weten te smeden.

Talent
Guus Pieksma heeft al het nodig talent ontdekt. "We vinden dat iedereen talent heeft. Waarbij het bij de één wat sneller naar boven komt dan bij de ander. "Het gaat er echter niet om hoe goed iemand is maar dat er met plezier gemusiceerd wordt, vult Annewiep Bloem de dirigent aan. Wij willen mensen enthousiast maken voor een instrument en met elkaar muziek maken zodat ze zich misschien ook aansluiten bij de plaatselijke muziekvereniging. Dat is echter niet het hoofddoel, maar misschien kunnen deze muzikanten uiteindelijk toch de stap naar een korps maken", aldus Annewiep Bloem.

Eindconcert
Bij Het Nij Talint Orkest zitten ook muzikanten uit verschillende verenigingen, die de beginners ondersteunen. Als de hele muziekmap is doorgenomen volgt er een eindconcert, waar het orkest veel zin in heeft.
Dat is op zaterdag 28 januari om 16:45 in dorpshuis It Geahûs.


 

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

JacobEelkema voorz EKGLogo EKG 2019Nei 9 moanne meirinnen yn it EKG bestjoer ha ik per 1-janewaris de foarsittershammer fan Gjalt Benedictus krigen.
Dêrom efkes koart foarstelle, Jacob Eelkema. Ik bin berne yn Burgum (1976), sûnt 2008 wenje ik yn Earnewâld mei frou út Garyp en trije bern. Foar myn wurk hâld ik my dwaande mei alternative oandriuwingen foar allerhanne ferfier. Set my graach yn foar lokaal opwekte duorsume enerzjy, dy’t makke is yn gearspraak mei de minsken. Graach oant sjen yn it Enerzjyhûs of earne oars.

 

Project Aardgasvrij Garyp
We kunnen met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen jaar. Enerzijds zijn de beperkende maatregelen voor Corona opgeheven en anderzijds zijn de Russen Oekraïne binnengevallen wat grote gevolgen heeft gehad voor de gasleverantie en gas -en stroomprijzen.
Dit heeft voor het project aardgasvrij Garyp ook directe gevolgen gehad. Zo zijn er weer meer aanvragen voor woningscans uitgevoerd en zagen we een toename in subsidie verzoeken voor aardgasvrij (volledig van gas af) en aardgasarm (een hybride oplossing waarbij nog gas wordt gebruikt).
Als projectteam zijn we in 2022 - naast Energie Inspectie - ook met de uitvoering van woningscans gestart. We volgen de Energie-prestatie-advies-cursus en leren veel uit de casussen in de praktijk. Tevens zijn we sinds kort in het bezit van een warmtebeeldcamera, waarmee we warmtelekken kunnen opsporen in de woning.
Helaas moesten de mensen die in 2022 verder gingen verduurzamen over het algemeen wel langer op de leveringen wachten van isolatie en installatie. Gelukkig zien we wachttijden weer teruglopen en de verwachting is dat we in 2023 weer naar aanvaardbare wachttijden van leveringen teruggaan.

Klant en ledenwerving EKG
De EKG wil voor 2023 een nieuw wijze van klantvoordeel van Energie VanOns introduceren. Nu bestaat het klantenvoordeel voornamelijk uit goedkopere stroomtarieven en krijgt de EKG per klant een wederverkopersvergoeding die in het Mienskipsfuns wordt gedoneerd. Daarna kunnen verenigingen een beroep doen op dit Mienskipsfuns.

Wat gaan we in 2023 introduceren?
Het idee is om een deel van de goedkopere stroomtarieven en de wederverkopersvergoeding van onze klanten in te wisselen voor waardecertificaten die klanten kunnen uitdelen aan verenigingen/stichtingen. Elke klant heeft recht op een waardecertificaat ter waarde van een nog te berekenen bedrag. Dit bedrag kan de klant jaarlijks doneren aan de vereniging stichting waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat.
Verenigingen/stichtingen in Garyp e.o. kunnen zich dan aanmelden als belanghebbende voor de waardecertificaten bij de EKG.
We zijn nog bezig met het ontwerpen van één en ander. Zodra we een gedegen uitwerking klaar hebben, volgt nadere informatie.

Praktische hulp bij energiebesparing
Electr auto logoHet verduurzamen van de woning en energiebesparende maatregelen!
Gezien de torenhoge energieprijzen momenteel geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat? EKG wil de inwoners van Garyp graag op weg helpen en denkt na over de inzet van een Fix-team. Het team kan inwoners die hier behoefte aan hebben op verzoek voorzien van gratis energiebesparende tips én producten. U moet hierbij vooral denken aan tochtstrippen, radiatorfolie, douchetimer, ledlampen enz.
Houdt u brievenbus in de gaten want binnenkort wordt u op de hoogte gesteld van de exacte werkzaamheden van het Fix-team.

Elektrische deelauto in Garyp e.o.
Duurzaam en flexibel!
EKG is als lokale energiecoöperatie met een duurzaam hart altijd op zoek naar activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en groene economie. EKG wil daarom duurzame mobiliteit realiseren in Garyp e.o. en is zich op dit moment aan het oriënteren.

Waarom een deelauto?
Deelmobiliteit is niet alleen interessant voor de stad. Ook voor ons in het landelijke gebied zijn er veel voordelen. We werken deels thuis en onze dorpen staan vol stilstaande (dure) auto`s. We zijn ons bewust van de negatieve impact van autorijden maar tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer steeds minder in de landelijke gebieden. Om toch mobiel en bereikbaar te blijven kan een deelauto een oplossing bieden.
Zodra er een keuze is gemaakt dan hoort u van ons.