Skip to main content

Nieuws van Dorpsbelang

Onze dorpsvisie

In onze dorpsvisie staat o.a. verwoord, dat we een clustering van voorzieningen nastreven; daarnaast blijft woningbouw de komende jaren nodig. De Stuurgroep clustering heeft de plannen nader uitgewerkt en met verschillende belanghebbenden de mogelijkheden verkend. Belangrijk is, dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Dat is belangrijk voor het dorp, maar ook voor de belanghebbenden, zodat ze weten, waar ze aan toe zijn. Anderzijds realiseren we ons, dat het een ingewikkeld proces is met vele deelnemers, die allemaal hun eigen belangen hebben. Belangrijk in het geheel is de rol van de gemeente. Daarom willen we graag op korte termijn een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders, zodat we weten ‘hoe lang onze polsstok is’.

Jaarlijkse schouw. Als bestuur van Dorpsbelang hebben we onze jaarlijkse schouw uitgevoerd. Het dorp ligt er goed bij. Natuurlijk blijft onderhoud noodzakelijk. De opvallende zaken hebben we doorgeven aan de gemeente (b.v. snoeiwerk) of de busonderneming (bordjes, die verdwenen zijn).

De Centrale As
Een weerkerend thema. We wachten nog steeds op de uitspraak van de Raad van State. Belangrijk is, dat er duidelijkheid komt, omdat verschillende initiatieven samen hangen met het al of niet doorgaan van de Centrale As.

Dorpsbelang Garyp

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.2, 4 november 2011)

totop

Nieuws van Dorpsbelang


Bezoek nieuwe burgemeester
Op maandagmiddag 4 juli jl. kwam burgemeester Ter Keurs op bezoek. We zijn begonnen op het Unicumplein op het terrasje van Aan Pander, waarna It Sintrum werd bekeken. Daarna gingen we op de fiets richting Skipfeart. Graag willen we een open verbinding hebben met het Prinses Margrietkanaal en het is goed, dat de nieuwe
burgemeester daar weet van heeft. Via de Master Lubwei ging het toen naar de sportvelden en het zwembad. In It Geahûs kreeg de burgemeester uitleg over onze clusteringplannen.
Het was een plezierige kennismaking met onze nieuwe burgemeester. Hij was vol interesse en hij heeft toegezegd, dat hij m.b.t. de gepresenteerde plannen zich zal inzetten voor een goede ondersteuning vanuit de gemeente.

De Centrale As
We zijn in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

Dorpsschouw
In september maken we als bestuur weer de bekende rondgang door het dorp om na te gaan, of er nog zaken zijn, waar we als bestuur aandacht aan moeten geven. Is u iets opgevallen, dan horen we dat graag. (Zie voor telefoonnummer de Belangrijke Adressen, red.) We kunnen er dan met onze rondgang extra aandacht aan geven.

Bezuinigingen
De gemeentelijke bezuinigingen zijn globaal bekend. Een onderdeel van het pakket is de bezuiniging op het groenonderhoud. Enkele straten in Garyp krijgen daar ook mee te maken. Als er alternatieven zijn, waardoor het
bezuinigingsbedrag wel wordt gerealiseerd, dan is het verstandig contact op te nemen met de gemeente.

Leefbaarheid
De provincie organiseerde bijeenkomsten over de leefbaarheid in onze provincie. Op de goed bezochte avonden bespraken dorpsbewoners, vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties verschillende stellingen. Op elke avond waren de dorpsbewoners het meest vertegenwoordigd.

Algemene conclusies
De overgrote meerderheid van de aanwezigen vindt dat de provincie Fryslân moet blijven bijdragen aan lokale projecten, dorpshuizen en daarnaast ook de kleine ondernemingen op het platteland moet steunen. Overigens gaven veel aanwezigen aan niet goed uit de voeten te kunnen met het onderscheid tussen ‘lokale’ en ‘boven-lokale’ belangen. De meerderheid van de aanwezigen staat positief tegenover het opstellen van plannen voor spreiding van voorzieningen. Dorpsbewoners zien voor hun eigen dorp nog veel punten voor verbetering van de leefbaarheid van het dorp, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid van de voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In Noordoost Fryslân zijn de dorpsbewoners relatief het meest tevreden over de leefbaarheid
in het eigen dorp.
Uit de antwoorden op de stelling over de verdeling van de middelen op het platteland om gezamenlijk kansen en problemen aan te pakken, kwam duidelijk naar voren dat de meerderheid van de aanwezigen de middelen gelijk wil verdelen over alle gebieden. Daarbij kwam ook naar voren dat private partijen
hieraan zouden moeten bijdragen. Uit de antwoorden op de stelling over de belangrijkste thema’s bij een
gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak kwamen de volgende thema’s naar voren: de afnemende bevolkingsontwikkeling (krimp), wonen, verkeer en vervoer en de plattelandseconomie.

Hoe verder?
Voor de Aginda Leefber Plattelân worden alle reacties opgenomen in een reactienota. Provinciale Staten besluiten eind 2011 welke relevante onderdelen worden opgenomen in de definitieve Aginda Leefber Plattelân. Dan is het nieuwe beleid van kracht. De inbreng over het werken met streekagenda’s van de deelnemers aan de bijeenkomsten is vastgelegd. Deze informatie neemt de provincie Fryslân mee in de gesprekken met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Naar verwachting besluit Provinciale Staten eind 2011 over de streekagenda aanpak per gebied. De verslagen en uitkomsten vindt u op www.fryslan.nl/mijnplatteland.

Namens Dorpsbelang Garyp,
Jan Sijtsema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.1, 2 september 2011)

totop

 

Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
De stuurgroep probeert de plannen nader te concretiseren. Gelukkig beschikt de Stuurgroep over behoorlijk wat deskundigheid, maar de uitwerking kost veel tijd en soms specifieke kennis. De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 5.000,00, zodat het mogelijk is de nodige deskundigheid in te huren.

De Centrale As
Een delegatie van Dorpsbelang heeft een bezoek gebracht aan het 'Project Bureau De Centrale As', omdat er enkele vragen waren, waar we geen antwoord op hadden. Met name ging het over de hoogte van de rondweg. In eerste instantie zou deze onder het maaiveld komen te liggen. De rondweg gaat echter over de Skipfeart en dat betekent, dat de rondweg hoger komt te liggen dan het maaiveld. Dat wordt bij de Skipfeart +0,70 cm. Het peil in de Skipfeart blijft ongewijzigd. Dat betekent, dat het mogelijk is met een kano onder de rondweg door te gaan. Meer zit er niet in! Bij de Susterfeart is een duikersbrug gepland. Bij Sumar komt een viaduct met een hoogte van 435 cm. De leuningen etc. zijn dan niet meegeteld. Natuurlijk blijft het afwachten, wat de Raad van State over de Centrale As zal beslissen. De uitspraak wordt in september verwacht.

Bestemmingsplan buitengebieden
Dorpsbelang heeft daarop gereageerd. Enkele onderdelen willen we eruit lichten:

a. Niet agrarische bestemmingen zijn naar onze mening vaak goed toepasbaar in het landschap. Daarnaast vinden we het niet verstandig ons te beperken tot toerisme. Dat is, hoewel de recreatieperiode wel verlengd is/wordt, seizoensgebonden, terwijl er in Friesland behoefte is aan structurele werkgelegenheid (verminderen krimp). Wij kiezen voor een creatieve benadering, waardoor ook niet agrarische bestemmingen goed inpasbaar zijn in het landschap.

b. Grensgebied met Leeuwarden (cultuur en ontspanning): wordt de Panhuyspoel en het gebied tot de ijsbaan daarin betrokken? In onze dorpsvisie hebben we daar aandacht voor gevraagd.

c. Landbouw: zo veel mogelijk ruimte geven zonder gedetailleerde regelgeving.

d. Recreatie: recreatie in vrijkomende agrarische gebouwen moet mogelijk zijn.

Bezoek burgemeester
Op maandag 4 juli a.s. brengt burgemeester Ter Keurs een kennismakingsbezoek. Het is een bezoek van een uur, dus we zullen ons moeten beperken. Het is de bedoeling een bezoek te brengen aan It Sintrum, de sportaccommodaties en ook willen we graag iets vertellen over onze clusteringsplannen.

Millenniumdoelen en Doch it foar dyn doarp
Vele Garipers hebben zich hiervoor ingezet en het werd dan ook een geweldig gebeuren. Het is fijn, dat we ons mogen inzetten voor de Millenniumdoelen en heel concreet voor 'The Hunger Project'.

Fietspad Garyp-Warten-Leeuwarden
Gjalt Faber heeft aan Gedeputeerde Staten, B&W van Boarnsterhim en Leeuwarden gevraagd de aanleg van een fietspad Leeuwarden-Warten vlot te realiseren. In Actief was nl. te lezen, dat het nog wel 5-10 jaar kan duren voor het fietspad aangelegd wordt. Dat zou heel jammer zijn omdat een nieuw fietspad de reistijd op de fiets behoorlijk verkort. We wachten eerst af, wat voor reactie Gjalt Faber krijgt.

Dorpsbelang.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.5, 24 juni 2011)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering

Op 28 februari jl. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken, zoals het financiële verslag en het jaarverslag, hebben we het samen met Kearn gehad over de leefbaarheid. Er worden diverse bedreigingen en oplossingen op papier gezet.
Op de website www.gewoanmeidwaan.nl of www.gewoonmeedoen.nl kunt u hier meer over lezen.
Er waren geruchten, dat er een viaduct over de Eendrachtswei zou komen i.p.v. de beloofde tunnel. We hebben het nagevraagd bij de Centrale As en het is en blijft een tunnel. De nieuwe rondweg gaat echter wel iets om hoog, omdat er een viaduct over de Skipfeart komt. We vroegen ons af, wat ‘iets omhoog’ betekent. Men kon daar zo geen antwoord opgeven; vandaar dat we een afspraak hebben gemaakt met het Projectbureau.
De werkgroep clustering voorzieningen is nu een stuurgroep geworden. Deze stuurgroep is voor de visie en de voortgang van de clustering. Daarnaast zal er een werkgroep worden gevormd bestaande uit belangstellenden. Het eerste plan, dat op de vorige ledenvergadering werd gepresenteerd, is te duur. Het ontwerp, dat nu op tafel ligt, is goedkoper, met name omdat de sportvelden niet verplaatst hoeven te worden. Eventuele woningbouw is gepland in het verlengde van de bestaande bebouwing.
‘Doch it foar dyn doarp’. Dit is een mooi initiatief en we hopen, dat zoveel mogelijk Garipers hier hun medewerking aan willen geven.

Bezuinigingen
De gemeente moet bezuinigen. Op de website van de gemeente worden de plannen toegelicht en ook de pers heeft u daarover geïnformeerd. In ons dorp wil de gemeente bezuinigen op het groenonderhoud op Koutenburg en de Ds.
Minnemawei. Daarnaast zal de bibliobus verdwijnen en ook het schoolzwemmen staat ter discussie. Voor de dorpscoördinator zullen minder middelen worden uitgetrokken.

AED
De AED hangt er nog niet. Het blijkt technisch nog niet zo eenvoudig te zijn,
maar we werken er hard aan om het voor elkaar te krijgen!

Bestuurswisseling
Klaas de Jong is opgevolgd door Rients Turkstra.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 • Jan Sijtsema voorzitter
 • Sjenette van der Velde secretaris
 • Lourens Hengst penningmeester
 • Margreet Wijmenga bestuurslid/2e voorzitter
 • Rennie Wagenaar bestuurslid
 • Sietze Algra bestuurslid
 • Rients Turkstra bestuurslid (belast met klein onderhoud)

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.4, 22 april 2011)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Oud en Nieuw
Ook dit jaar is het weer goed verlopen. Ook zonder brânbult was het gezellig. Voor en achter de schermen is veel werk verzet. Hartelijk dank daarvoor!

Krimp
Een onderwerp, dat de laatste tijd in de belangstelling staat. Als dorpsbelangen hebben we aan de politieke partijen gevraagd, hoe ze denken om te gaan met de krimp. Verschillende partijen hebben daarop gereageerd en een samenvatting vindt u in deze dorpskrant.

Clustering van voorzieningen
Het wordt concreter en daarom beraden de werkgroepleden zich erop, of ze in deze nieuwe fase nog deel willen uitmaken van de werkgroep. Binnenkort zal er een gezamenlijke bijeenkomst van deze werkgroep en het bestuur van dorpsbelang gepland worden.

OVG
We hebben het gebruikelijke overleg gehad met de OVG. Het artikel over de leefbaarheid in de Leeuwarder Courant hebben we daarbij betrokken. Garyp scoort nu bijzonder goed. De vraag is, hoe we dit op de langere termijn kunnen continueren. Verschillende ideeën zijn geopperd en met name de clustering van voorzieningen kan daarin een belangrijke rol spelen. Belangrijk is en blijft, dat Garipers hun inkopen zoveel mogelijk in ons dorp doen!

AED
Verschillende Garipers zijn op cursus geweest. Het was gezellig en leerzaam!
Het wordt nu verder geregeld.

Ledenvergadering
We hebben op 28 februari a.s. onze ledenvergadering. Het is zoals gebruikelijk in It Geahûs en we beginnen om 20:00 uur. Naast actuele zaken, willen we het graag met u hebben over de gemeenschapszin. Wat valt er te verbeteren aan de mienskipsin / gemeenschapszin in Garyp? Zijn er Garipers, die eenzaam zijn?
Zijn er voldoende activiteiten voor jongeren enz. Zo maar enkele vragen, die regelmatig aan orde komen. Deze avond willen we het daar in samenwerking met Kearn over hebben en met name hoe we de leefbaar in ons dorp nu, maar ook de komende jaren kunnen behouden, c.q. verbeteren! Uw inbreng stellen we op prijs!

Himmeldei
Op zaterdag 19 maart hebben we de jaarlijkse himmeldei. De organisatie verloopt via de buurtverenigingen. Deze krijgen bericht. Nu veranderen de contactpersonen wel eens zonder dat wij daar weet van hebben. Dus als u geen bericht krijgt, dan graag contact opnemen met Klaas de Jong (Inialoane 42, tel. 521611).

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.3, 18 februari 2011)

totop

Persbericht

Auke van der Vliet “Gariper fan it jier 2010”.

Gariper_fan_it_jier_10

Dorpsman en klusjesman, Auke van der Vliet (67), is gekozen tot “Gariper van it jier 2010”.

De lezers van de dorpskrant “De Rabbelskûte” van Garyp hebben Auke van der Vliet gekozen vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor veel verenigingen en instanties in het dorp.

Van der Vliet was o.a. actief voor het dorp, de buurt, de kerk, het toneel en de begrafenisvereniging.

Behalve bestuurlijk is hij ook altijd fysiek actief, vooral als klusjesman bij verenigingen, school en kerk.

Als het sneeuwt maakt hij de trottoirs sneeuwvrij. Maar hij ruimt ook bladafval en vuurwerkafval in zijn straat op. Je kunt dan ook gerust stellen dat van der Vliet meer dan zijn eigen straatje schoon geveegd heeft. Van der Vliet staat in Garyp dan ook bekend als een bezige bij.

Op zaterdag 8 januari maakt voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2010” bekend. Auke van der Vliet ontvangt een trofee met inscriptie aangeboden en een bos bloemen. De huldiging wordt gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Tot “Gariper fan it jier 2010” zijn door de lezers van de Rabbelskûte meerdere personen genomineerd. De redactie heeft unaniem voor van der Vliet gekozen, omdat hij verreweg de meeste stemmen had. Auke van der Vliet is dan ook een dorpsman bij uitstek en een terechte winnaar van de titel “Gariper fan it jier 2010”.
Dorpskrant De Rabbelskûte neemt evenals voorgaande jaren om de twee jaar het initiatief tot de nominatie.
Van der Vliet is sinds hij in de Vut zit actief voor de volgende verenigingen/instanties:

 • Dorpsbelang Garyp; commissie dorpsvisie en werkgroep herinrichting N 913
 • Buurtvereniging; bestuurslid en klusjesman
 • SOW-Gemeente; hulpkoster, helpt bij gemeenteavonden en is klusjesman
 • Begrafenisvereniging; bestuurslid en klusjesman
 • Toneelvereniging; decoropbouwer en klusjesman
 • CBS “De Wrâldpoarte”; klusjesman en hulp bij musicals scholieren in dorpshuis

Gjalt Faber, voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte te Garyp.
Info: tel 0511 – 521918 of 058-233 8306.

 

totop