Skip to main content

Actueel 2009

 


Reactie Structuurvisie

Datum: 3 december 2009

De dorpsbelangen van Earnewâld, Eastermar,
Garyp, Mûnein/Readtsjerk, Noardburgum,
Ryptsjerk, Suwâld en Tytsjerk

Aan de fracties, die vertegenwoordigd zijn in de
Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel
Postbus 3
9250 AA Burgum

onderwerp: reactie op de structuurvisie
datum: 3 december 2009

Geachte raadsleden,

Er kwamen verschillende reacties op onze zienswijze. Meestal positief, maar enkele fracties waren het niet met ons standpunt eens. Daarom willen we graag enkele zaken verduidelijken:
1. Er zijn door inbreiding voldoende mogelijkheden voor de kleinere dorpen om te bouwen. Waarover zeuren de dorpsbelangen van de kleinere dorpen?
Ons antwoord: we hebben geen bezwaar tegen inbreiding.

Verschillende dorpen hebben echter geen inbreidingsmogelijkheden. In de structuurvisie wordt verschil gemaakt tussen de 3 grote kernen en de overige dorpen. Wij vinden dat inbreiding voor alle dorpen moet gelden. Dus ook voor de 3 grote kernen. Als er echter geen inbreidingsmogelijkheden zijn, dan moet er worden uitgebreid, mits er voldoende vraag naar woningen is. Dat geldt voor de grote kernen en de kleinere dorpen! We zien voldoende mogelijkheden deze beperkte uitbreidingsplannen op een verantwoorde wijze in te passen in ons landschap.
2. We moeten niet bouwen voor leegstand.
Ons antwoord: daar zijn we het mee eens. Maar….. in Eastermar waren voor 4 starterskavels 30 aanvragen en voor 6 reguliere bouwkavels waren 32 belangstellenden. Belangstelling om de te bouwen in de kleinere dorpen is er voldoende. Als we dat niet doen, wijken belangstellenden uit naar dorpen buiten onze gemeente. We hebben daar voldoende voorbeelden van. Mensen laten zich in deze tijd niet meer sturen naar een bepaalde plaats. Het is belangrijk daar als gemeente op in te spelen. Daarom vinden we dat de in de structuurnota verwoorde visie principieel veranderd moet worden!
3. We krijgen te maken met krimp, dus we moeten niet meer bouwen in de dorpen.
Ons antwoord: door gezinsverdunning zijn er voor hetzelfde inwonersaantal meer woningen nodig. Er moet dus gebouwd worden om het inwonersaantal en de daarbij behorende voorzieningen op peil te houden. Bovendien: Tytsjerksteradiel hoeft in principe geen last te krijgen van krimp, mits we daar op een goede wijze op inspelen.
4. Bouwen in de dorpen gaat ten koste van de leefbaarheid in Burgum.
Ons antwoord: dorpen in de omgeving van de grotere kernen maken gebruik van de voorzieningen in Burgum. Als er niet gebouwd wordt in de kleinere dorpen wijken mensen uit naar plaatsen buiten onze gemeente en is men sneller geneigd voor de boodschappen naar een grotere kern buiten onze gemeente te gaan. Dus niet bouwen in de kleinere dorpen tast het voorzieningenniveau in die dorpen aan én in Burgum!
5. In ons verkiezingsprogramma geven we aan, dat we willen, dat er in de kleine dorpen gebouwd wordt.
Ons antwoord: dat stellen we op prijs, maar bij de komende verkiezingen willen we de fracties beoordelen op hun daden. Met andere woorden: hoe wordt er gestemd op 17 december?
6. De structuurvisie verschilt niet zoveel met jullie zienswijze. We zijn het eigenlijk wel met elkaar eens.
Ons antwoord: door inbreiding lijkt het alsof de gemeente voldoende mogelijkheden geeft aan de kleine dorpen. De praktijk is echter anders en daarom willen we graag, dat u de huidige structuurvisie verwerpt of zodanig amendeert, dat er bij voldoende vraag sprake is van een evenredige verdeling van de woningen over alle dorpen.

Natuurlijk zijn we altijd bereid een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

de dorpsbelangen van Earnewâld, Eastermar,
Garyp, Mûnein/Readtsjerk, Noardburgum,
Ryptsjerk, Suwâld en Tytsjerk
totop

 

Nieuws van Dorpsbelang

Jubileum
Op 9 - 11 oktober vieren we het 100 jarig jubileum van Dorpsbelang Garyp. In de jubileumkrant wordt u daar nader over geïnformeerd. U bent van harte uitgenodigd aan de activiteiten deel te nemen!

De Centrale As
Een delegatie van het bestuur heeft een gesprek gehad met de 'Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As'. Eerst komt er in september een ontwerpinrichtingsplan en eind van dit jaar is het voorontwerp inrichtingsplan klaar. Op het concept kunnen we straks reageren. Onze thema's (fietspad,
kanoroute, herinrichting N 913 en toekomst voor de agrariërs) hebben we opnieuw verwoord.
De commissie heeft ons duidelijk gemaakt, dat de landbouw het primaat houdt rond de Centrale As. Wel zijn er in een agrarische context mogelijkheden voor natuurbeheer. Langs het kanaal komt een smalle moeraszone. Niet zoals op eerdere tekeningen stond een brede hoek! Onze zorg, dat het hele gebied een andere bestemming zou krijgen, omdat er boeren vertrokken zijn, heeft de commissie weggenomen. Agrarische nieuwbouw is mogelijk. Verschillende inwoners attendeerden ons op het feit, dat er nieuwe walbeschoeiingen en gemalen zijn gekomen in en rond de Skipfeart. Dit is een
hele investering, terwijl wij hebben gevraagd om b.v. de aanleg van een kanoroute. Betekent dit dat onze wensen niet gerealiseerd worden of is er sprake van kapitaalvernietiging? Het blijkt, dat deze werken worden uitgevoerd i.v.m. de bodemdaling, die in onze regio plaats vindt. Een goede coördinatie heeft ontbroken.
Over de kap van de bomen aan de Easterein is wel contact geweest. De gelden bestemd voor de herplant worden nu niet gebruikt, maar worden toegevoegd aan de middelen bestemd voor de herinrichting van de Easterein

Bezoek CDA-fractie
Als bestuur hebben we een gesprek gehad met de CDA-fractie. Verschillende thema's passeerden de revue. We hebben het ook gehad over een busverbinding door of langs Garyp. Aan Qbuzz hebben we gevraagd hiertoe het initiatief te nemen en de CDA-fractie heeft toegezegd dit initiatief te steunen en het in provinciaal verband aan de orde te stellen.

OVG
Met enkele vertegenwoordigers van OVG hebben we het gehad over de mogelijkheden, die de Centrale As kan bieden. Het is goed te horen, dat de middenstand actief en initiatiefrijk is. We houden elkaar op de hoogte, zodat we tot een integrale aanpak komen. Helaas is er nog steeds geen bericht gekomen van de gemeente, dat de werkgroep N913 met ambtelijke ondersteuning van start kan gaan. Het hele traject is vertraagd.

Friese Milieu Federatie
Van de Friese Milieu Federatie ontvingen wij het volgende:
Iedereen heeft belang bij een duurzaam en verantwoord waterbeheer. Schoon en aantrekkelijk water en een goede omgevingskwaliteit zijn daar belangrijke onderdelen van. Of hier in het toekomstige waterbeheer voldoende aandacht voor is wordt vastgelegd in de waterplannen van de verschillende overheden. Dit najaar wordt besloten over een flink aantal van deze plannen. De Friese Milieu
Federatie gaat zich dan inzetten voor een waterbeleid waarin de verbetering van de omgevingskwaliteit voldoende ambitie heeft. Hierbij willen wij gebruik maken van een eenvoudige inventarisatie van wensen en knelpunten voor het (locale) waterbeheer.
Een aantal voorbeelden van zaken waar u aan kunt denken zijn het vasthouden en afkoppelen van regenwater, het voorkomen dat verontreinigde stoffen in het riool of oppervlaktewater komen, de aanpak van overstorten of ander locale vervuilingsbronnen, aanpak van (grond)water overlast, verbetering van zwemwaterkwaliteit, natuurvriendelijkere inrichting of beheer van oevers en
waterlopen, etc. etc.
Wij vragen u hiervoor om zo mogelijk, aan te geven welke ideeën en suggesties voor kwaliteitsverbetering van water en waterbeheer er bij u en in uw omgeving leven en die in uw ogen om aanpak vragen. Liefst met daarbij kort aandacht voor onderwerp (wat), plaats (waar) en motivatie (waarom). Reacties voor maandag 7 september sturen naar p.vd.vegt@friesemilieufederatie.nl

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 1, 4 september 2009)

totop

 

Een feestelijke fietstocht naar Roemenië

Nadat we in 2005 tijdens een fietstocht naar Roemenië het geld bijeen fietsten voor een multifunctioneel centrum in Schitu-Stavnic (met dank aan de vele sponsoren!), zijn we in mei jl. opnieuw naar Roemenië gefietst. Het doel was nu om de opening van het multifunctioneel centrum mee te maken.

Het duurde lang voordat in Schitu-Stavnic zodanig orde op zaken gesteld kon worden dat er met de bouw van het centrum begonnen werd. Uiteindelijk gebeurde dat in 2008. En nu staat er dan ook een geweldig gebouw, niet alleen voor de inwoners van het dorp, maar voor de hele omgeving. Toen het centrum klaar was, bleek de pot leeg en was er geen geld meer voor de inrichting. Gelukkig waren opnieuw diverse bedrijven en veel particulieren bereid om te helpen. Bovendien hebben wij gefietst voor de inrichting. Dat was absoluut geen straf, want we wilden graag op 26 mei bij de opening zijn.

Een twaalf man/vrouw sterke groep vertrok op zaterdag 9 mei uit Garyp. Tien fietsers en twee begeleiders (Tjibbe en Tine). Op de eerste dag fietsten we naar het Duitse Leer om daar de volgende dag de trein te nemen naar Goslar. We fietsten langs de Elbe naar Dresden, de stad die in de oorlog zo zwaar getroffen werd door bombardementen (200.000 doden). Tijdens ons bezoek aan deze stad zagen we, dat men nog steeds met de opbouw bezig is. Vanuit Dresden reden we in de richting van Praag. Door een wegomlegging raakten we onze route kwijt. We dachten een oude vesting te zien en tilden onze fietsen voor het gemak maar over de ketting die ons de weg versperde. Toen zagen onze ogen echter dingen waar we heel stil van werden: Joodse graven met bidsteentjes. Zonder dat we het in de gaten hadden waren we in Theresiënstadt, in het vernietigingskamp beland.

Uiteindelijk bereikten we Praag, waar we de volgende dag de stad verkenden. Na de vrije dag reisden we per trein naar Poprad, waar onze zoon Piebe ons van de trein haalde. Samen met de groep zijn we de stad ingegaan om te eten.
Piebe had een verrassing voor ons: twee schilderijen. Op het ene de Afrika-fietsers en voor Tjibbe had hij zwemmende otters geschilderd.

Onze fietstocht vervolgden we door de prachtige natuur van het Slowaakse paradijs om vervolgens door de wijnstreek en de stad Tokaj richting Hongarije te rijden. Bij de Roemeense grens bleken de grenswachten heel wat vriendelijker dan vijf jaar geleden. In de indrukwekkende noordelijke Karpaten lag nog sneeuw op de toppen van de bergen. En wat een prachtige bloemen! Vaak gingen we even van de fiets om foto’s te maken. Dat er nog zo veel moois is!

In Borsa hadden we een vrije dag. De eigenaar van het pension wachtte al op ons. ‘s Avonds hebben we – op z’n Roemeens - bij hem in de tuin gegeten met eigengemaakte wijn als welkomstdrank. Met een volle buik gingen we naar onze slaapplaats. De volgende dag hebben we een bergwandeling gemaakt. Geweldig wat een landschap!

Na de vrije dag stond ons een pittige klim van 23 km. te wachten over de hoogste top van Roemenië, de Viseu de Jos. Het werd een tocht van in totaal 100 kilometer, maar het was een feest! Via Botosani bereikten we uiteindelijk Iasi. De laatste loodjes leidden door een bijzonder landschap, dat veel leek op Mongolië. Eindeloze vergezichten met hier en daar herders, die hun verblijf hadden afgerasterd om beren en wolven buiten te houden.

Op 26 mei kwamen we op de fiets aan in Schitu-Stavnic waar we werden opgewacht door een jongen en meisje in klederdracht met ter verwelkoming gevlochten brood met in het midden zout en een stuk honingraat. De Roemeens-Orthodoxe priester zegende het gebouw en sprak een dankgebed uit voor onze fietsgroep. Binnen waren de tafels rijkelijk voorzien van lekkernijen, meer dan we op konden. De priester opende met het Onze Vader, waarna wij als fietsploeg het gebed in het Nederlands uitspraken.

Wij waren verrast en verbaasd over het nieuwe multifunctionele centrum. Een goed ingerichte dokters- en tandartspraktijk, verstelbare bedden voor zieken, kleuterlokalen en doucheruimtes voor jongens en meisjes. De Europese Unie heeft gezorgd voor 12 computers en bijpassende stoelen. Ook het dorp was bijna onherkenbaar veranderd sinds we er vijf jaar geleden voor de eerste keer waren. Het zag er veel bewoonbaarder uit en veel huizen waren opgeknapt. Wij waren dankbaar dat we met eigen ogen deze vooruitgang mochten zien en konden ervaren dat ‘een druppel op de gloeiende plaat’ echt helpt!

Tijdens de lange treinreis van Iasi naar Bucuresti zagen we dat uitgebreide percelen landbouwgrond (van Oudega tot Drachten!) waren bebouwd met haver, aardappels, rogge, klaver. Ook de treinen, bussen en trams waren vernieuwd. Bovendien zagen we dat veel wegen onder handen genomen worden.

Een fietstocht en een treinreis mogen natuurlijk niet tot allerlei conclusies leiden, dat zou niet eerlijk zijn, maar we konden na vijf jaar wel een geweldige vooruitgang constateren. Ook mede door steun van de EU.

Met deze tweede tocht, die de moeite van het fietsen meer dan waard was, hebben we het project in Schitu-Stavnic op een feestelijke manier afgesloten.

Allemaal nog bedankt voor de steun in welke vorm dan ook!

Baukje de Jong-Spoor

(ingezonden)

Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Verschillende keren hebben we moeten melden, dat er geen duidelijkheid is over zaken, die Garyp aangaan. Helaas is dit nog steeds het geval. We hebben er begrip voor, dat het een gecompliceerd proces is en het projectbureau rekening moet houden met vele belangen.
Anderzijds zien we ontwikkelingen, die ons zorgen baren. In de vorige Rabbelskûte noemden we het vertrek van agrariërs, terwijl wij er nog steeds van uitgaan, dat het land rond de Centrale As een agrarische bestemming zal houden.

In de Skipfeart is de beschoeiing vernieuwd, terwijl wij in het kader van de Centrale As een doorvaarthoogte van 1,5 meter hebben voorgesteld. Waarom wordt er dan nog zo'n grote investering gedaan?

Een afvaardiging van Dorpsbelang heeft een gesprek gehad met het projectbureau, maar bovenstaande thema's worden behandeld door de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As. We hebben begin juli een afspraak met deze commissie en we zullen onze zorgen daar verwoorden.

Jubileum
Vol enthousiasme wordt gewerkt aan de voorbereiding van het jubileum. Met z'n allen proberen we er een prachtig weekend van te maken. Op vrijdagmiddag 9 oktober a.s. is er vanaf 16:30 uur een receptie in het Geahûs en daar bent u allen voor uitgenodigd.

Kuierpaden
Hierover zijn 2 avonden belegd. Rond Garyp zijn 3 paden ingetekend en de plannen worden verder uitgewerkt.

Overleg met de fracties
Verschillende gemeenteraadsfracties komen in Garyp op bezoek. Wij stellen dat op prijs en we vragen met name aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en verwoorden onze zorgen ten aanzien van de Centrale As. Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 5, 19 juni 2009)

totop

 

Samenwerking Dorpsbelangen en KEaRN

KEARN.jpgDorpsbelangen van Garyp heeft afgelopen najaar in samenwerking met KEaRN (sinds 1 februari 2009 de nieuwe naam van Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel) een enquête onder de dorpsbewoners van Garyp gehouden over de behoefte aan een Dorpsservicecentrum in Garyp. Helaas hebben maar weinig bewoners de enquête ingestuurd en kan Dorpsbelang daar geen conclusies aan verbinden. We kunnen ons voorstellen dat er dorpsbewoners zijn, die toch vragen hebben op welzijnsgebied. Met een aantal van deze vragen kunt u wellicht terecht bij KEaRN. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van KEaRN zetten we voor u één en ander op een rijtje:

Peuterspeelzaalwerk:

In Garyp werkt juf Sijke Lyclama a Nijeholt in peuterspeelzaal Lyts Grut. Lyts Grut is een peuterspeelzaal van KEaRN. Ouders die hun kinderen willen opgeven voor de peuterspeelzaal kunnen terecht bij KEaRN.

Jeugd en Jongerenwerk:

Bij KEaRN werkt een ambulant jongerenwerker. De jongerenwerker ondersteunt groepen jongeren bij het realiseren van hun plannen. Bijvoorbeeld het helpen opzetten van een skatebaan, het vinden of creëren van een hangplek voor jongeren, het organiseren van een concert enz. Dit altijd in samenwerking met de jongeren en de bewoners van het dorp.

Het project 'Yn ‘e Doarpen'.

Yn ‘e Doarpen is er voor alle inwoners van Tytsjerksteradiel, die zich als groep melden met een idee voor een gezamenlijke activiteit. Die activiteit moet de leefbaarheid in eigen leefomgeving of het dorp ten goede komen. Bij Yn ‘e Doarpen vindt u, als groep, een gratis advies en wegwijzer.

Vrijwilligerscentrale:

met al uw vragen over vrijwilligerswerk (of u nu vrijwilligers zoekt of zelf vrijwilligerswerk wilt gaan doen), kunt u terecht bij de vrijwilligerscentrale.

Het project 'de Opstap'

is er speciaal voor mensen die behoefte hebben aan een 'maatje'. Zo'n 'maatje' kan dingen met u doen, zoals wandelen of uitgaan, maar u ook helpen met het op orde krijgen van de administratie enz.

Steunpunt Mantelzorg:

Veel mensen zorgen voor een ander. U haalt wekelijks boodschappen voor uw buurvrouw of u kookt eten voor een zieke oom. Uw ouders zijn op leeftijd en voor vervoer afhankelijk van u en uw auto.Genoemde activiteiten vallen allemaal onder mantelzorg.

Telefooncirkel:

dit is een groep mensen, die elkaar dagelijks tussen negen en tien uur 's morgens even spreken via de telefoon. Even horen hoe het gaat: "Is alles goed? Wat ga je vandaag doen?" Mocht u ook gebeld willen worden door de leden van de telefooncirkel, dan kunt u zich opgeven via de administratie van KEaRN.

Ouderenadviseur:

ouderen van nu willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij kan soms wat ondersteuning nodig zijn. Een goede woonomgeving en juist afgestemde zorg zijn van groot belang. Als er problemen of vragen zijn, bezoekt de ouderenadviseur u thuis.

Tot zover het overzicht van de werkzaamheden van KEaRN. Hebt u dus vragen op bovenstaande gebieden, neem dan gerust contact op met KEaRN, tel. 0511-465200 (werkdagen van 9 tot 17 uur). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.kearn.nl of stuur een e mail naar: info@kearn.nl.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 4, 10 april 2009)

 

 

totop

Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As

Het bestuur van Dorpsbelang vraagt zich af, of er rond de eventueel aan te leggen rondweg bij Garyp voldoende mogelijkheden blijven voor de agrariërs. In een brief aan de Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As is het als volgt verwoord: 'Voor ons kwam het vertrek van één van de agrariërs als een complete verrassing, omdat wij er vanuit gingen, dat de boeren, die niet op de huidige plaats kunnen blijven, een verantwoord alternatief zouden krijgen aangeboden bij Garyp. Er is 400 ha. beschikbaar en dat is voldoende voor 3 of 4 bedrijven. Het is u bekend, dat we het van groot belang achten, dat de grond nu en in de toekomst een agrarische bestemming behoudt. Dit in het kader van het behoud van het huidige landschap en in het belang van de leefbaarheid van ons dorp! Een 'natuurbestemming' wijzen wij af! Wij gaan er vanuit, dat de grond een agrarische bestemming zal houden en de geplande boerderijen er zullen komen!' Als bestuur vinden we verschillende zaken m.b.t. de Centrale As onduidelijk. Een afvaardiging van ons bestuur heeft daarom een afspraak gemaakt met het projectbureau.

Windmolens

Op de ledenvergadering werd de vraag gesteld, of er langs het PM kanaal bij Suwâld windmolens komen. We konden er toen geen antwoord op geven. Ondertussen is de volgende informatie bekend. Vanaf 26 februari 2009 tot en met 11 maart lag het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Buitengebied 1997 (windturbinecluster Suwâld)" ter inzage. Het ontwerpplan heeft betrekking op de realisatie van een windturbinecluster parallel aan het P.M. kanaal nabij Suwâld. Het plan is te downloaden (www.t-tiel.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=1149#wtur).

Ons milieu

We kunnen op verschillende manieren aan energiebesparing doen. Wethouder Rijpstra heeft op de ledenvergadering verschillende voorbeelden gegeven. Particulieren kunnen gebruik maken van subsidies voor vloer- of bodemisolatie, dak- of vlieringisolatie en HR++ glas. Ook is er subsidie mogelijk voor het toepassen van zonneboilers en zonnepanelen. Bij de gemeente is nadere informatie te krijgen (0511-460822/823). Op www.t-diel.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Bij de zorg voor het milieu hoort ook het netjes houden van onze leefomgeving. Hartelijk dank aan al degenen, die op 21 maart jl. met Himmeldei actief zijn geweest. Op de website van Garyp vindt u een verslagje van de buurt Feanhúzen. Aan ons allen de taak het netjes te houden!

Jubileum

De jubileumcommissie en de verschillende werkgroepen zijn druk bezig met de voorbereiding van het 100-jarig jubileum van Dorpsbelang op 9 - 11 oktober a.s. Het definitieve programma begint vorm te krijgen. Binnenkort hopen we u daarover meer te kunnen melden. Via onze Gariper website (altijd keurig bijgehouden door Reinder Herder) blijft u op de hoogte!

Woningen

Voor de kleinere kernen is het belangrijk, dat het inwonersaantal op peil blijft. De gemeenteraad heeft daarover op 26 februari jl. gediscussieerd en een verslag vindt u in deze Rabbelskûte.

Defibrillatoren

De gemeente wil 75% van de kosten van de (eerste) aanschaf van een defibrillator vergoeden. Op zich is dit een goede zaak. Het kan menselijkerwijs levens redden! Als Dorpsbelang hebben we aan de gemeente de volgende vragen en opmerkingen voorgelegd:

- Jaarlijks moeten vrijwilligers worden opgeleid. De gemeente betaalt het eerste jaar de opleidingskosten, maar daarna komen deze kosten voor rekening van Dorpsbelang.

- Daarnaast zijn er de jaarlijkse onderhoudskosten en de latere vervangingskosten van een defibrillator. Is het de bedoeling dat Dorpsbelang deze kosten betaalt?

- Dorpsbelang wordt verantwoordelijk voor de defibrillator. Welke consequenties kan dit hebben? (b.v. de defibrillator doet het niet in een noodsituatie) Een punt van aandacht is ook, waar de defibrillator komt te hangen (24 uur per dag bereikbaar). Op dit moment is onze conclusie: het is een mooi initiatief, maar we willen de uitwerking nog even afwachten! Suggesties zijn welkom!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 4, 10 april 2009)

totop

 

Wonen in de gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 februari jl. gediscussieerd over wonen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit in het kader van de structuurvisie.

In het voorstel van het College aan de Raad staat, dat we een omslag in het denken moeten maken, omdat we gaan van groei van de bevolking naar verminderde groei en op de langere termijn misschien naar krimp. Een gemeente moet niet bouwen voor leegstand. Gezien de stagnatie in de woningbouw vindt het College het gewenst, dat met name Burgum als regionaal centrum zijn functie op het gebied van voorzieningen kan (blijven) waarmaken. Hier moet op langere termijn woningbouw verzekerd zijn via de robuuste westelijke uitbreiding.

Men wil 150 woningen bouwen aan de westkant van de Centrale As. Daarnaast is er uitbreiding mogelijk in Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk. In de andere dorpen zal het door inbreiding moeten. Uitbreiding zit er niet meer in!
De dorpsbelangen van 8 dorpen hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven, dat men het met de hierboven verwoorde visie oneens is. Door de gezinsverdunning (minder mensen per woning) is het nodig in elk dorp woningen te bouwen, zodat het inwonersaantal op peil blijft. Zonder nieuwe woningen vermindert het aantal mensen per dorp, waardoor het moeilijker wordt voorzieningen in stand te houden. Nieuwe woningen mogen natuurlijk gerealiseerd worden door inbreiding, maar als er in een dorp geen ruimte is, dan moet er een uitbreidingsplan komen. De gezamenlijke dorpsbelangen vinden dat de woningen, mits er vraag is, verdeeld moeten worden naar rato van het aantal inwoners.

De fracties hebben in de gemeenteraadsvergadering hun visie verwoord:


FNP
Het verhaal van het College overtuigt niet. De verhouding tussen wat de 3 grote kernen mogen bouwen en de andere dorpen ligt scheef. Er moet meer ruimte komen voor de kleinere kernen. De FNP vindt dat de notitie moet worden aangepast!

PvdA
De leefbaarheid moet niet beperkt worden tot het aantal woningen. Andere beleidsterreinen kunnen met het wonen verbonden worden. Er kan misschien wel een zwevende pot komen voor bijzondere omstandigheden (b.v. sloop van een bedrijf, waar woningen komen)

VVD
Er moeten meer mogelijkheden komen voor de kleinere dorpen. De VVD is het voor een groot deel eens met het standpunt van de FNP.

Het CDA
De kwaliteit van de dorpen is belangrijk. Leefbaarheid is meer dan het bouwen van woningen. Er zijn genoeg mogelijkheden voor inbreiding. De kleinere dorpen kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de grotere dorpen. Belangrijk is, dat de woningen geleidelijk worden uitgegeven. Het CDA kan (uitgezonderd één lid) instemmen met de notitie van het College.

W.Haanstra (CDA)
De heer Haanstra is het niet eens met de keuzes die gemaakt worden. De voorgestelde beleidslijn is niet goed voor de kleinere dorpen. Er is te weinig onderzoek gedaan. Wat betekent krimp voor de leefbaarheid in de kleinere dorpen? Is er wat gedaan met de dorpsvisies van de kleinere dorpen? Hoe komt het met starterswoningen? Het is belangrijk, dat de dorpen een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen. Jong en oud kunnen elkaar dan ondersteunen. Waarom moet Burgum veel meer woningen krijgen? Gaan bepaalde voorzieningen daar anders verdwijnen? In de notitie is geen sprake van een evenredige verdeling!

Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel
Deze partij is het eens met de notitie. De leefbaarheid wordt in deze notitie zo optimaal mogelijk gestimuleerd.

Christen Unie
De Christen Unie is voor sterkere dorpen. Men is niet echt tevreden met de notitie. De Christen Unie volgt de lijn van de FNP.

Groen Links
Het gaat om de leefbaarheid in Tytsjerksteradiel en woningen zijn daar een onderdeel van. Groen Links heeft moeite met de percentages, maar dat schijnt geen beleidswijziging te zijn. Grote moeite heeft men met de robuuste uitbreiding aan de westkant van Burgum. Burgum komt zo weer in tweeën. Bewaar deze woningen in een pot voor de dorpen, of geef ze anders terug aan de provincie. Groen Links kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Wethouder Prins
In deze notitie gaat het over de uitgangspunten. Later wordt het geconcretiseerd in het Woonplan. In bijna alle dorpen is inbreiding mogelijk. Als dat niet kan, dan moeten we daar creatief mee omgaan. Er komt zo geen dorp op slot. Burgum heeft een speciale plaats. Er moet aan de westkant een robuuste uitbreiding komen.

Samengevat
Wat willen de gezamenlijke dorpsbelangen?
Door de gezinsverdunning (minder mensen per woning) is het nodig in elk dorp woningen te bouwen, zodat het inwonersaantal op peil blijft. Dat kan door inbreiding, maar als er in een dorp geen ruimte is, dan moet er een uitbreidingsplan komen. Verdeling van de woningen, mits er vraag is, naar rato van het aantal inwoners.

Wat is het standpunt van de fracties?
De PvdA, het CDA (uitgezonderd W.Haanstra), Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel en Groen Links zijn het in grote lijnen eens met de notitie. Dat betekent uitbreiding in Burgum en in mindere mate in Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk. Eventuele inbreidingsmogelijkheden moeten benut worden in de andere dorpen, maar er worden geen uitbreidingsplannen gerealiseerd! Groen Links wil, dat er kritisch wordt gekeken naar de uitbreiding van Burgum in westelijke richting.

De FNP, de VVD, de heer Haanstra en de Christen Unie vinden dat de notitie moet worden bijgesteld. Er moeten meer mogelijkheden komen voor woningbouw in de kleinere dorpen!

Hoe verder?
In de samenvatting is verwoord, welke partijen of personen ons standpunt steunen. Het is van belang, dat we aandacht blijven vragen voor de woningbouw in de kleinere kernen. De meeste fracties zijn bezig een verkiezingsprogramma op te stellen voor de volgende raadsperiode. We vragen leden van partijen het standpunt van de gezamenlijke dorpsbelangen te verwoorden in ledenvergaderingen en fracties daarop aan te spreken. De uitgangspunten zijn nu vastgesteld door de Raad, maar in het nieuwe Woonplan wordt het nader geconcretiseerd. Het is dus nog geen gelopen race. Daarnaast zijn er in 2010 gemeenteraadsverkiezingen en we zullen u dan ook blijven informeren over de standpunten van de verschillende fracties.

De gezamenlijke dorpsbelangen

(ingezonden door Dorpsbelang Garyp)

totop

Himmeldei 2009

Dizze kear ha we ús rûte útwreide mei it stikje lân wat achter de tennisbaan leit.
Dêr binne we bot skrokken fan it neilittenskip fan de jeugdkeet die't dêr stien hat.
Der is in binde oan jiskesekken en stikkene flessen en brânresten lizzen bleaun.

It is allegearre wer aardich himmel wurden en ús bern ha der fest wat fan opstutsen hoopje we.
Miskien is dizze manier fan himmeljen mei de bern ek wat foar de oare buerten om te dwaan?
We hiene der yn elts gefal prachtich waar by en de bern ha neitiid in lekkere iislolly krigen!!

ingezonden door: Buert Feanhúzen

 

 

 
totop

Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie

Inleiding:

Waarom een aktualisering van de dorpsvisie?

In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord. Verschillende werkgroepen zijn toen ingesteld om de gestelde doelen te realiseren.
Het was bij de opstelling van de dorpsvisie nog onzeker, of er een nieuwe rondweg langs Garyp zou komen. De discussie over ‘waar’ de eventuele rondweg zou komen, moest nog worden opgestart. Er is bij de opstelling van de dorpsvisie enigszins rekening gehouden met de Centrale As, maar alleen als mogelijkheid en met name is toen gekeken naar de aanpassing van de N913.

Ondertussen is duidelijk geworden, dat de Centrale As er komt en de gemeenteraad en de provinciale staten de rondweg bij Garyp als een gegeven beschouwt.
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Garyp. In negatieve zin (verkeersoverlast), maar het biedt ook mogelijkheden door het project “Kansen in Kernen’; daarnaast heeft de gedeputeerde S. Galema toegezegd, dat, mits goed onderbouwd, extra woningen aan Garyp kunnen worden toegewezen.
Woningen, die langs de N 913 gebouwd worden, kunnen als compensatie dienen voor de aanleg van de Centrale As. De heer Galema heeft gezegd, dat dit voor de provincie geen probleem is.

Dorpsbelang Garyp heeft daarom besloten de dorpsvisie aan te passen aan de hierboven geschetste ontwikkelingen.

Februari 2009                         Het bestuur van Dorpsbelang Garyp

II.1 Hoe denken provincie en gemeente over de woningbouw in de dorpen?

In ’Romte foar kwaliteit’ pleit de provincie voor een evenwichtige bevolkings- en huishoudensamenstelling op het platteland door ruimte te bieden aan de opvang voor de plaatselijke woningbehoefte. Belangrijk zijn kwaliteitsimpulsen ter versterking van de vitaliteit van het platteland.
Dit betekent concreet: vermindering van de huidige contingenten door het oprekken van de huidige contingenten.
Tytsjerksteradiel mag echter als beïnvloedingsgebied wel extra bouwen en er moet ruimte blijven voor kwaliteitsplannen. De provincie zet in op kwaliteitsarrangementen, waar nieuwe vormen van wonen, zorg, cultuur en wonen worden gecombineerd.

De gemeente vindt, dat er in ieder kern ruimte moet zijn voor de plaatselijke woningbehoeften. Met name dient er aandacht te zijn voor relatief goedkopere woningen. Ook is het belangrijk multi-functionele ontmoetingsruimten te ontwikkelen.
Provincie en gemeente geven aan, dat Garyp in aanmerking komt voor ‘inbreiding’, maar uitbreidingsplannen voor Garyp provinciaal en gemeentelijk op grote weerstand zullen stuiten.

Conclusie: provincie en rijk vinden, dat woningbouw in de kleinere kernen mogelijk is, maar dan wel ten behoeve van de plaatselijke woningbehoefte. Er wordt dan gedacht aan inbreiding. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor clustering van voorzieningen, waarin nieuwe vormen van wonen worden gecombineerd.II.2 De strategische ligging van Garyp

Garyp ligt aan de Centrale As en de Wâldwei. Drachten en Leeuwarden zijn gemakkelijk te bereiken. Dit biedt kansen om Garyp als woondorp verder te ontwikkelen. Daarnaast dient de N913 aangepast te worden. Verkeersluw zeker, maar ook biedt het mogelijkheden voor het vestigen van kleine bedrijven en woningbouw. Deze plannen zijn voor een groot deel uitgewerkt en het wachten is nu op het plan van aanpak m.b.t. de Centrale As.

Door aanpassing van de N913 en de clustering van de voorzieningen heeft Garyp de mogelijkheid het aantal inwoners minimaal op niveau te houden. Dit komt de leefbaarheid ten goede.
Dat geldt zeker voor Garyp, maar ook provinciaal gezien is het verstandig, dat er mogelijkheden zijn te wonen in kleinere dorpen, waar de voorzieningen een redelijk niveau hebben.

Voor de grote kernen is het belangrijk, dat er een leefbaar achterland is; daarnaast is het zo, dat burgers het van belang vinden, dat ze m.b.t. de woonplek keuzemogelijkheden hebben. Velen kiezen er voor te wonen in een grote kern, terwijl dit andere inwoners juist afschrikt. Ook komt het steeds meer voor, dat man en vrouw in een gezin een verschillende werkplek hebben ( b.v. in Leeuwarden en Drachten). Garyp is een dorp dat tussen de grote kernen in ligt met vele recreatieve voorzieningen vlak in de buurt (b.v. Earnewâld). Met de auto is men binnen 10 min. in Leeuwarden of Drachten en eventueel kan men op de fiets naar het werk.

II.3. Uitwerking van de plannen

II.3.1 Eindverslag van ‘de werkgroep N 913’ (power-pointpresentatie = niet meer aanwezig in deze site)

II.3.2. Uitwerking van de plannen: clustering en woningbouw

Als er geen of nauwelijks nieuwe woningen gebouwd worden, neemt het aantal inwoners van een dorp af door de gezinsverdunning (minder personen per woning). Dat heeft consequenties voor de leefbaarheid, omdat de deelname aan activiteiten en het gebruik van de voorzieningen (met name middenstand) vermindert. De leefbaarheid in het dorp kan daardoor in gevaar komen.

Garyp beschikt over een redelijke middenstand. Dit varieert o.m. van een supermarkt, kapsalon, groentenboer, slager, bakker, SRV-man, bloemenwinkel tot computerbenodigdheden. Voor de dagelijkse levensbehoeften hoeven de Garipers hun dorp niet uit. Wel geeft de middenstand aan, dat het een fragiel evenwicht is.
Door allerlei activiteiten stimuleert men het kopen in eigen dorp, maar als het aantal inwoners afneemt, zal dit consequenties hebben voor de middenstand. Als er winkels verdwijnen zullen inwoners, die afhankelijk zijn van deze voorzieningen, vertrekken naar de grotere kernen, waardoor de leefbaarheid verder zal afnemen. Het dorp komt dan in een vicieuze cirkel terecht.

Gelukkig zijn er voor Garyp voldoende mogelijkheden het aantal inwoners op peil te houden. De laatste jaren was er voldoende vraag naar woningen. Helaas behoren volgens provincie en gemeente uitbreidingsplannen bijna niet meer tot de mogelijkheden.
Provinciaal en gemeentelijk is het beleid, dat alleen de grotere plaatsen uitbreidingsplannen mogen realiseren. Inbreiding is echter wel mogelijk!
In de dorpsvisie wordt nog gesproken over uitbreidingsplannen achter Ljippenstâl en Koutenburg. We moeten constateren, dat dit op dit moment niet haalbaar is. Garyp zal het moeten hebben van inbreiding. Ook zijn er mogelijkheden te bouwen voor doelgroepen. In onze dorpsvisie staat aangegeven, dat er met name woningen nodig zijn voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen 55+.

In de dorpsvisie wordt gesproken over een clustering van voorzieningen, zodat een aantal gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost. We hebben het dan over de huisvesting van een consultatiebureau, de kinderopvang/peuterzaal, de wijkverpleging/thuiszorg, de fysiotherapie/huisarts, ontmoetingsruimten voor jongeren, een bibliotheekvoorziening, huisvesting van senioren met een zorgcomponent en een dorpshuis, gecombineerd met de basisschool en voor- en naschoolse opvang. De ingestelde werkgroep clustering voorzieningen heeft dit verder uitgewerkt en de conclusie is dat er in en rond het dorpshuis en de school voldoende mogelijkheden zijn een clustering van voorzieningen te realiseren en woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen.
Totaal hebben we het over een 30-40 woningen, die de komende 10 jaar gerealiseerd kunnen worden. De dorpskern wordt door deze opzet versterkt en het werkt kwaliteitsverhogend ten aanzien van Garyp als woondorp.

Door de clustering van voorzieningen met de bijbehorende woningbouw en de aanpassing van de N913 zijn er de komende jaren woningen nodig. Langs de N913 hebben we het over maximaal 10 woningen. Deze dienen als compensatie voor de Centrale As. De clustering van voorzieningen zorgt voor 30-40 woningen. We hebben het hier over inbreidingslokaties. We kiezen voor een geleidelijke invulling, dus dat betekent gedurende 10 jaar gemiddeld 3 – 4 woningen per jaar. Het provinciale en gemeentelijke beleid geeft voldoende mogelijkheden de woningen te realiseren.

II.4 Slot

Door realisatie van de plannen wordt de functie van Garyp als woondorp versterkt en de mogelijkheden voor de kleinere bedrijven vergroot. De geaktualiseerde dorpsvisie past binnen de gemeentelijke en provinciale richtlijnen en geeft belangrijke kwaliteitsimpulsen ter versterking van de vitaliteit van Garyp. Er wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen (Centrale As en mogelijkheden voor jong en oud), waardoor Garyp een dorp wordt, waar het voor jong en oud goed wonen en werken is!

totop

Felicitatie van de burgemeester

logotytdiel

Geachte inwoners van Garyp Allereerst onze complimenten voor het welslagen van de nieuwjaarsviering in Garyp. Door de goede samenwerking tussen de dorpsbelangen, politie, gemeente en met name de jeugd uit uw dorp is iets goeds ontstaan! De vele vrijwilligers en u als Garipers hebben er voor gezorgd dat er een mooi feest bij het vreugdevuur en een feest op het centrale plein kon worden gehouden. Hopelijk kan deze trend in de komende jaren worden voortgezet!

Namens het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel

Burgemeester G.J. Polderman


Jaarwisseling 2008 -2009

Wij als "jaarwisselingscoördinatoren" van dorpsbelang willen alle jeugd die zich veertien dagen lang het heen en weer heeft gereden om al het hout voor de brânbult bij elkaar te sprokkelen een groot compliment maken voor hun inzet. Ook de mensen die hun trekkers en karren beschikbaar hebben gesteld aan de jeugd: bedankt dat zij dit allemaal mochten gebruiken, want zonder dit zou er nooit een bult zijn gekomen. Ook moest de bult netjes op een hoop worden geschoven ook hiervoor heeft een dorpsgenoot zijn tijd en materieel beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor het afvoeren van de restanten. Dan de feesttent: ook hier hebben jongeren zelf de hele organisatie op zich genomen. Dat moest in een rap tempo, want er was pas op het allerlaatste moment besloten dat er in Garyp zelf toch zeker de jaarwisseling met elkaar moest kunnen worden gevierd. Maar zoals iedereen heeft kunnen zien: als je met z'n allen de schouders eronder zet kan er heel wat klaargespeeld worden. En ook hier geldt het zelfde als voor de brânbult: dorpsgenoten hebben hun materieel beschikbaar gesteld zodat alles veilig stond, de muziek werkte en de straat

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr.3, 30 januari 2009)

totop

Schaatsen schooljeugd 8 januari 2009

Op donderdagmiddag 8 januari was er voor de Gariper schooljeugd een 'elfstedentocht' op de plaatselijke ijsbaan. Er moest heus gestempeld worden, voor elk rondje een stempel. De stempelposten werden bemand door de leerkrachten.

Verder was de koek en zopie natuurlijk aanwezig. Het weer was goed, de ijsbaan wat minder helaas. De ijsbaan lijkt lek te zijn, het gras komt overal door het ijs heen en de totale oppervlakte van de ijsbaan is wat kleiner geworden.

DSC01165.jpg DSC01166.jpg DSC01170.jpg DSC01171.jpg

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 9 maart a.s. Het deel na de pauze wordt verzorgd door wethouder Rijpstra, die ons iets zal vertellen over energiebesparing. Hoe kan de burger energie besparen en welke subsidiemogelijkheden zijn er?

De jaarwisseling

De jaarwisseling is met de betrokkenen geëvalueerd en unaniem zijn we van mening, dat het een zeer geslaagde oud en nieuw viering is geweest. De jongeren kwamen met ideeën bij dorpsbelang en hebben het ook zelf uitgevoerd. Een brânbult organiseren heeft bepaalde risico's en voor een feesttent midden in het dorp geldt hetzelfde. Het werd echter allemaal op een uitstekende wijze geregeld. Bij de nieuwjaarsreceptie van It Geahûs werd verschillende keren gezegd, dat er jaren zijn geweest, dat je niet durfde te zeggen, dat je uit Garyp kwam. Nu kunnen we terug zien op een geslaagde nieuwjaarsviering!

Jubileum

Dorpsbelang bestaat dit jaar 100 jaar. We willen daar aandacht aan geven en daarom is er een jubileumcommissie gevormd, die verschillende activiteiten voorbereidt. In ieder geval komt er een reünie en een revue over 100 jaar Garyp. De festiviteiten zullen plaats vinden op vrijdagavond 9 oktober (receptie en activiteiten voor de jeugd), zaterdag 10 oktober (o.a. een reünie en een revue) en zondagmorgen 11 oktober (tentdienst).

De Centrale As en de woningbouw

De werkgroep N 913 zit nog steeds te wachten op bericht van de gemeente om te starten. Het plan van aanpak zou er in het najaar van 2008 al zijn, maar we hebben nog niets gehoord. Aan gedeputeerde Galema hebben we gevraagd, hoe het kan, dat Burgum 150 woningen krijgt ter compensatie voor de Centrale As en Garyp niets. In december hebben we daar een gesprek over gehad op het provinciehuis. Duidelijk werd toen, dat de gemeente bij het toewijzen van de woningen aan de kernen leidend is; vandaar dat we binnenkort een gesprek hebben met wethouder Prins. Er kwam ondertussen echter een telefoontje van het provinciehuis: de heer Galema wilde graag een gesprek met dorpsbelang. Op donderdag 15 januari heeft dit plaats gevonden. De heer Galema benadrukte, dat hij een speciale relatie heeft met Garyp en hij beloftes heeft gedaan en die waar wil maken. Hij ziet mogelijkheden voor extra woningen. We kregen verschillende tips van hem (b.v. aanpassen van onze dorpsvisie) en ook bepaalde toezeggingen. We zullen dit in het gesprek met wethouder Prins nader gaan uitwerken en de heer Galema op de hoogte houden.

Het Tennispaadsje

In de vorige Rabbelskûte hebben we gemeld, dat er lichtpuntjes op zonne-energie in het wegdek van het Tennispaadsje komen. Verschillende Garipers hebben aangegeven, dat men twijfelt aan het rendement van deze investering. Voor de gemeente is het een experiment, maar het is de enige reële mogelijkheid daar iets aan verlichting te krijgen. Lukt het, dan wil de gemeente het ook op andere plaatsen gaan toepassen.

De brug bij Burgum

De brug verkeert in slechte staat en er zal op korte termijn iets aan gedaan moeten worden. Dat geeft verkeersoverlast en daarom heeft de gemeente een informatiebijeenkomst belegd met betrokkenen om te bekijken, wat de beste periode is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In de discussie kwam naar voren om tijdelijk half-om-half te stremmen geen optie is, omdat er dan nog te weinig ruimte is voor vrachtverkeer en bussen. Alleen in het weekenden/avonden te werken is ook geen optie, omdat je dan veel langer in de stremmingen zit en er een snelheidsbeperking zal gelden van 30 km/uur. Hierdoor is er geen goede verkeersdoorstroming en komt de verkeersveiligheid in het geding. Dat betekent, dat de brug compleet afgesloten wordt voor het verkeer, uitgezonderd fietsers. Dit moet ruim van te voren aangegeven worden in de media en middels borden langs de toegangswegen. Omleidingen zullen dan via Leeuwarden en Kootstertille gaan lopen. Men maakt zich zorgen over sluipverkeer via Eastermar, maar dit zou opgelost kunnen worden door hier beveiliging in te zetten. De aanwezigen zijn van mening dat de werkzaamheden hoe dan ook uitgevoerd moeten worden en dan graag in een korte periode van 9 dagen achtereen. De voorgestelde periode van stremming (de 1e week van de noordelijke Bouwvak 2009). Vrijdag 17 juli 2009 20:00 uur t/m maandag 27 juli 2009 06:00 uur

OVG

De OVG heeft in het jubileumjaar verschillende activiteiten georganiseerd, waar vele mensen aan hebben deelgenomen. Jullie mogen terug zien op een geslaagde jubileumviering! Hartelijk dank aan allen, die zich daarvoor hebben ingezet.

Kern met pit

(Win de wens van je buurt!)

Kan uw buurt, wijk of dorp wel wat pit gebruiken? Bv. Door het opknappen van die oude gymzaal, of wordt het nu echt tijd voor nieuwe speelattributen in de speeltuin, vindt u het eeuwig zonde als de unieke geschiedenis van uw dorp verloren gaat, of wilt u de oude toneelvereniging nieuw leven inblazen? Allemaal ideeën die passen binnen de twaalfde ronde van de wedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Voor de twaalfde maal organiseert Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. De wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroepen die zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun wijk of dorp en zich daar daadwerkelijk voor (willen) inzetten. KNHM nodigt hen uit een project ter verbetering van de leefbaarheid, aan te melden en uit te voeren. Elke groep die in haar opzet slaagt, ontvangt een prijs.

Meedoen of meer weten?

Brochures zijn af te halen bij Heidi de Haan, Singel 16, 9263 PV Garyp (na half 6). Inschrijven kan tot 1 mei 2009. Op www.knhm.nl kunt u het inschrijvingsformulier inclusief handleiding ook downloaden.


Het bestuur van Dorpsbelang Garyp

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr.3, 30 januari 2009)

totop