Skip to main content

Actueel 2008

Update Zuid Afrika groep 2009

De sfeer wordt beter en we beginnen goed te werken als team. De laatste paar weken en maanden zijn we hard bezig geweest om ons geld dat we nodig hebben voor het project op te schroeven. We zijn tijdens dorpsfeest in actie geweest, waarbij u denkt aan de feestwagen en de melkbussen, we
zijn om het huis in actie geweest, waarbij u denkt aan schoonmaken en verven. En we hebben gezamenlijk tientallen auto's gewassen. Tijdens  startzondag heeft u de groep grotendeels kunnen zien, en ook de Afrika hoek is uitgebreid waar nu ook de TomTom staat die we hebben gemaakt.
U zult in de kerk ook al wel de geldmeter hebben zien staan, door het kijken naar deze geldmeter kunt u zien hoe hard we al op weg zijn naar de 10.000 euro die we nodig hebben voor dit project. Reeds zitten we op 5.000 euro, het gaat boven verwachting maar we gaan net als voorheen met onze acties verder.

De volgende grote actie is de kerstkaartenactie. Brengt u uw kerstkaarten altijd zelf binnen Garyp rond, dan kunt u ze dit jaar bij ons brengen en bezorgen wij ze voor 30 cent per kaart. Wij verwachten deze bijdrage in een aparte envelop met afzender. U kunt ze t/m vrijdag 19 december inleveren, vervolgens zullen de kaarten worden bezorgd voor dinsdag 23 december. U kunt de kaarten bij de volgende adressen kwijt:

  • Willem de Boer Master Lubwei 14a
  • Auke en Anna Brandsma Sânhichte 4
  • Jan Jacob van der Zee Singel 21
  • Sjoukje en Nynke de Haan Ds. Minnemawei 8
  • Hayke en Anke Haanstra Feanhústerpaad 4
  • Petronella de Boer Ljippenstâl 43
  • Feikje Fokkema Koutenburg 35

Wij hopen u te kunnen helpen zodat u ons helpt! Voor meer informatie over
onze groep kunt u kijken op www.sud-afrika2009.nl

De Zuid Afrika groep 2009

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 2, 28 november 2008)


totop

Dorpshuis It Geahûs ontvangt € 10.500,00 van het Oranje Fonds voor Top-idee


Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen en startte de campagne 'Toplocaties'. Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra uit het hele land om met hun gebruikers tot een top-idee voor hun locatie te komen. Dorpshuis It Geahûs deed mee en
ontvangt € 10.500,00 van het Oranje Fonds om de grote zaal te voorzien van goede verlichting en beeld apparatuur.

ItGeahus-logo.JPGHet Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met hun gebruikers na te denken over de verbetering van hun accommodatie. Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van de gebruikers gewenst zijn, kwamen in aanmerking als topidee. Uit het hele land kwamen ruim 250 ideeën naar voren. Ook It Geahûs deed met deze uitdaging mee. Zij stelden het Oranje Fonds voor om de grote zaal te voorzien van professionele toneelverlichting een beamer en een groot beeldscherm.

Al geruime tijd leefde bij de toneelvereniging de wens om een professionele verlichting te hebben tijdens de voorstellingen. Door de bijdrage van het Oranjefonds wordt deze wens werkelijkheid. Het bestuur van It Geahûs is tevens erg blij met de audio/visuele voorziening in de vorm van een beamer met een groot scherm. De grote zaal is op deze manier weer "up to date". Het bestuur hoopt door deze faciliteiten, de bezetting van de grote zaal, door conferenties, bijéénkomsten en presentaties te vergroten.

Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert daarom in het totaal maar liefst € 4 miljoen in nieuwe ideeën en wensen voor
accommodaties in het hele land. Sociale cohesie in de buurt is een van de belangrijkste pijlers onder het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 2, 28 november 2008)
totop

Nieuws van Dorpsbelang

In 2007 is er een onderzoek gedaan naar obstakels die met name gebruikers van een rolstoel, scootmobiel, rollator of anderszins moeilijk ter been tegenkomen bij het gebruik van de openbare ruimte.
De heer Maat van de gemeente vraagt of er nog behoefte is bij Dorpsbelang om daar samen met hem en (bij voorkeur) met een paar gebruikers van de genoemde hulpmiddelen uit de buurt naar te kijken.
Wie belangstelling heeft kan zich melden bij de heer Maat (0511-460823 of via hmaat@t-diel.nl).

Van andere dorpen zijn inmiddels rapportages te vinden op de website www.t-diel.nl/ aan de balie/ voorzieningen/onderzoek toegankelijkheid.

De woningbouw

Met 7 andere verenigingen van dorpsbelangen proberen we de gemeentelijke verdeling van de beschikbare woningen over de dorpen gewijzigd te krijgen. Het lijkt erop, dat er de komende jaren met name in de grotere kernen gebouwd gaat worden. Wij willen een verdeling naar rato van het aantal inwoners. Het is belangrijk, dat het inwonersaantal in de dorpen de komende jaren (minimaal) gelijk blijft en dat betekent, dat door de gezinsverdunning er (bij voorkeur geleidelijk) gebouwd moet worden. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, maar hoopvol over de uitkomst zijn we niet. Burgum krijgt als compensatie voor de Centrale As 150 woningen toegewezen. Wij gunnen een ander dorp graag wat, maar Garyp heeft ook extra woningen gevraagd als compensatie en wij hebben tot dusverre geen woningen gekregen. Toen we de vraag om extra woningen voorlegden aan de gemeente, kregen we als antwoord, dat compenserende maatregelen een directe relatie moeten hebben met de Centrale As. Dus de aanpassing van de N913 is wel mogelijk, maar extra woningen voor Garyp niet. De heer Galema heeft echter op de informatieavond in Garyp gezegd, dat extra woningen wel een compensatiemogelijkheid voor Garyp kunnen zijn. We hebben de heer Galema gevraagd om opheldering.

Tennispaadsje

Al jarenlang wordt gevraagd om verlichting langs het Tennispaadsje. Reguliere straatverlichting wordt te duur en daarom zal de gemeente enige lichtpuntjes op zonne-energie plaatsen, zodat inwoners, die in het donker gebruik maken van het Tennispaadsje, enkele oriëntatiepuntjes hebben.

Wetterplan

De gemeente heeft 'een wetterplan' opgesteld. Het bestaat uit een visiegedeelte
en een maatregelenprogramma. U kunt het vinden op de website van de
gemeente Tytsjerksteradiel.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 2, 28 november 2008)


totop

Woningbouw in onze gemeente

Op 22 mei jl. is in de gemeenteraad de woningbouw aan de orde geweest. Namens de dorpsbelangen van Aldtsjerk, Ryptsjerk, Suwâld, Eastermar, Noardburgum, Earnewâld, Mûnein en Garyp heeft de heer F. Hamstra uit Eastermar ingesproken. De genoemde besturen van dorpsbelangen maken zich grote zorgen over de toekomstige mogelijkheden van woningbouw in de kleinere dorpen. Er komen steeds meer signalen vanuit de gemeente, dat men de woningbouw wil concentreren in Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk. Dat blijkt ook deze avond weer. De gemeenteraad krijgt een presentatie, waarin wordt gesteld, dat de woningbouw geconcentreerd moet worden in de 3 grotere kernen.
Voor de kleinere dorpen blijft dan weinig tot niets over. Voor de leefbaarheid in deze dorpen is het belangrijk, dat er voor de natuurlijke aanwas gebouwd kan worden. De heer F. Hamstra heeft een pleidooi gehouden voor een evenredige verdeling van het totale contingent woningen op basis van de vraag.
Samengevat heeft de gemeenteraad daar het volgende over gezegd:

Evaluatie woonplan
In de voorlopige plannen van de provincie mag de gemeente Tytsjerksteradiel in de jaren 2007-2016 900 woningen bouwen. Wel mag Tytsjerksteradiel het restant van de afgelopen periode meenemen. Als compensatie voor de Centrale As mag Burgum 150 woningen extra bouwen. De conclusie van wethouder Prins is, dat de gemeente aardig kan door bouwen, mede door het restant van de vorige periode.

Reacties van de fracties
VVD: de gemeente moet meer in de kleine dorpen bouwen. Moeten voor de te bouwen woningen nog bestemmingsplannen gemaakt worden?
Volgens de wethouder zijn de 900 woningen al weggezet in bestemmingsplannen. In de kleine dorpen naar aard en schaal bouwen, mits er mogelijkheden zijn.

Enkele stellingen, waarover de gemeenteraad discussieerde:
1. Hoe denken de fracties over wonen en werken in onze gemeente?
CDA en FNP: in alle kernen wonen en werken mogelijk.
De landbouw is onderbelicht.
De inspreker (de heer Hamstra) denkt, volgens de PvdA, te traditioneel. We moeten naar een uitdaging (niet verdeling van de woningen).
VVD: huidige beleid continueren.
CDA: inbreiding, niet overal bouwen; evenwichtige afbakening. Beperkte groei voor de eigen bevolking.
Groen Links en de PvdA kiezen voor 'de saldo nul benadering'. De meerderheid van de Raad kiest voor beperkte groei voor de eigen bevolking.

2. Hoe denken de fracties over wonen en voorzieningen binnen onze gemeente?
Toelichting.
In de gemeente heeft men het over de bundelingsgedachte. Tijdens de gemeenteraadsvergadering blijkt men daar een verschillende uitleg aan te geven.
PvdA: bundelingsgedachte. Dat betekent, dat er met name gebouwd wordt in de drie grotere kernen (Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk)
CDA: deze partij is voor de huidige bundelingsgedachte. In de visie van het CDA betekent dit, dat iedere kern plaats moet bieden aan de eigen woningbehoefte. Nieuwe dorpsuitbreiding naar aard en schaal. Bij een vestigingsoverschot (meer nieuwe vestigers dan die de gemeente verlaten) is er opvang door de drie grote kernen.
FNP: aansluiten bij de dorpsvisies.
Grien Links is voor voortzetting van de bundelingsgedachte. Dit betekent dat nieuwe woningen vooral (meer dan evenredig) worden gebouwd in Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk.

Onze conclusie
Van de PvdA en Grien Links hoeven we niets te verwachten. De VVD en de FNP willen wel bouwen in de kleinere dorpen. Het CDA is voor de huidige bundelingsgedachte. Partijen interpreteren de bundelingsgedachte echter verschillend. Volgens Grien Links en de PvdA betekent dit dat nieuwe woningen vooral (meer dan evenredig) worden gebouwd in Burgum, Hurdegaryp en Oentsjerk/Gytsjerk. Het CDA geeft hier een andere uitleg aan, waardoor de discussie in de gemeenteraad verwarrend werd.

Jan Sijtsema, Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 6, 25 juli 2008)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Inpassing rondweg in het landschap
De gemeente gaat eerst een plan van aanpak opstellen. Daarna volgt het overleg met alle betrokkenen. Dat betekent, dat de werkgroep N 913, die we hebben ingesteld, op dit moment nog weinig kan doen. We zullen moeten wachten tot in het najaar het plan van aanpak klaar is. In de werkgroep N 913 zijn de middenstand, de aanwonenden van de Westerein, de boeren en verkeersdeskundigen vertegenwoordigd. We missen nog de Easterein. Is er iemand van de Easterein, die zitting wil nemen in de werkgroep? U kunt zich melden bij Heidi de Haan (info@hdehaan.nl)
De gemeente heeft ons duidelijk gemaakt, dat onze plannen een relatie moeten hebben met de Centrale As. We hadden op de informatiebijeenkomsten begrepen, dat we het behoorlijk ruimer mochten opvatten.

Woningbouw
De kleinere dorpen in de gemeente maken zich zorgen over de toekomstige bouwmogelijkheden in de dorpen. Vanuit provincie en gemeente kregen we regelmatig signalen, dat er alleen in de drie grote kernen gebouwd zal worden. De andere dorpen komen 'op slot'; alleen voor kleinschalige inbreiding komen misschien nog mogelijkheden. Vertegenwoordigers van verschillende dorpen zijn bij elkaar geweest om de problematiek te bespreken. Afgesproken is gezamenlijk op te treden. In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei jl. kwam de woningbouw in het kader van de nieuw op te stellen structuurvisie aan de orde. De heer Hamstra uit Eastermar heeft ons standpunt verwoord. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u in deze dorpskrant. In het najaar komt de definitieve versie van de structuurvisie in de gemeenteraad. Ook dan zullen de kleinere dorpen gezamenlijk optrekken.
De provincie heeft grote invloed op het woningbouwprogramma. Ook daar zien we de ontwikkeling, dat er alleen in de grote kernen (b.v. Leeuwarden en Drachten) gebouwd wordt. In de pers verscheen een bericht, dat Leeuwarden wil groeien en inwoners zoekt uit de buurgemeenten. Voor ons een reden onze mening kenbaar te maken in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. De groei zal de komende jaren afnemen. Steden en dorpen moeten niet willen groeien om de groei. Men moet kunnen aangeven, waarom groei noodzakelijk is. Als er vraag is, dan moet er gebouwd kunnen worden. Met name voor de dorpen is dat belangrijk, zodat de voorzieningen behouden blijven. We vinden het opmerkelijk, dat vanuit het College of de gemeenteraad er geen reactie is gekomen op het artikel in de pers over Leeuwarden, die inwoners zoekt.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt maandelijks inwoners uit om een raadsvergadering bij te wonen. Men wordt ontvangen door enkele gemeenteraadsleden, men krijgt informatie over het reilen en zeilen van de gemeente en men maakt een raadsvergadering mee. Verschillende leden van het bestuur zijn op 22 mei jl. gast van de Raad geweest. Ze vonden het een leerzame en plezierige avond. Het is zeker de moeite waard een keer een gemeenteraadsvergadering bij te wonen.

Saamhorigheid
Er zijn vele discussies aan vooraf gegaan voordat de gemeente akkoord ging met de huidige opzet rond onze seniorenflat. We zien, dat het plein steeds meer in een behoefte voorziet. Verschillende activiteiten vinden daar plaats. Mooi in het centrum van ons dorp, waardoor het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.
It Geahûs werd de laatste jaren geconfronteerd met tekorten. Het bestuur van It Geahûs is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is op deskundige wijze met de problematiek bezig gegaan. De gepresenteerde oplossing zorgt er voor, dat It Geahûs voor Garyp behouden blijft. Dank aan het bestuur van It Geahûs voor hun inzet en de Garipers, die donateur zijn geworden.

Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 6, 25 juli 2008)


totop

Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Op 17 maart jl. hebben we een extra avond gehad met de heer S. Galema over de centrale as. Niet dat we het deze avond eens werden. Dat was ook niet het doel van deze avond. Wel was er gelegenheid de argumenten in alle openheid met elkaar te wisselen. Duidelijk werd, dat er geen beweging zit in het standpunt van de provincie. De centrale as komt er volgens de provincie en op de plaats, waar de weg gepland is. Garyp moet het zoeken in de compensatie. Via de OVG folder hebben wij u opgeroepen met ideeën te komen. Tot dusverre zijn de volgende zaken genoemd: woningbouw, een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein, kano- en fietsroutes en cultuur-historische bijzonderheden. Het is de bedoeling, dat werkgroepen hiermee bezig gaan.

N 913
Op 25 maart jl. is er een avond geweest met de middenstand en de aanwonenden van de N913. Een grote meerderheid kon zich vinden in het gepresenteerde compromis. Dit is te vinden op de website van Garyp. De aanwonenden kwamen met enkele zaken, die ze graag op korte termijn opgelost willen hebben. Het ging om de lantaarnpalen aan de Easterein, die vervangen moeten worden. De provincie heeft ondertussen toegezegd dit op korte termijn te doen. Daarnaast wil men graag, dat op korte termijn verkeersremmende maatregelen worden genomen. Een ’60 km’ bord kan al helpen. De gemeente heeft ondertussen aan de provincie het verzoek gedaan hiernaar te kijken.

Woningbouw
Het bestuur heeft een gesprek gehad met de commissie clustering van voorzieningen. Het algeheel gevoelen is, dat er de komende jaren weinig tot geen woningbouw mogelijk is in de dorpen. Dat is een ongewenste situatie, want door de woningverdunning zal daardoor het aantal inwoners afnemen, waardoor het moeilijk wordt de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden. Het bestuur van Dorpsbelang heeft aan het College over deze problematiek een brief geschreven. De reactie van het College was, dat Garyp de eerste jaren weinig tot geen woningen kan verwachten. Ondertussen zijn de fracties van Groen Links en de FNP bij ons op bezoek geweest. De woningproblematiek hebben we met deze fracties besproken. Ook benaderen we de besturen van de dorpsbelangen van onze buurdorpen. Misschien kunnen we gezamenlijk ons standpunt duidelijk maken. Daarnaast zullen we natuurlijk kijken naar de mogelijkheden, die de centrale as biedt. Als de plannen goed onderbouwd zijn, dan kunnen er extra woningen aangevraagd worden, die buiten de contigenten vallen.

totop

Donateursaktie It Geahûs

Geachte dorpsgenoten,

In de afgelopen jaren is het aantal bezoekers van “It Geahûs” flink gedaald. Daardoor lopen de inkomsten terug. Hierdoor komt bij ongewijzigd beleid de continuïteit van ons dorpshuis in gevaar.
In het najaar van 2007 hebben wij met alle besturen van de deelnemende verenigingen hierover gesproken.
De conclusie van de gesprekken is:

“It Geahûs” moet blijven! Geen dorpshuis, is de ondergang van het verenigingsleven.
Wij vragen u hierbij dan ook om ons te steunen. U kunt dat doen door donateur te worden. Mocht u al donateur zijn, dan is in veel gevallen de laatste jaren uw bijdrage niet meer geïnd. Dat is ontstaan doordat niet werd voldaan aan de eisen die de bank hieraan stelt. Dus een complete vernieuwing van het donateurbestand is daarvoor noodzakelijk. Elke bijdrage is welkom. Als richtlijn zou u kunnen denken aan bijdrage van € 10 voor een echtpaar (gezin) en € 5 voor een alleenstaande.

In week 11 en 12 zijn er vrijwilligers bij u langs geweest om het antwoordstrookje op te halen, dat u bij de folders in week 10 hebt gekregen. Hebben ze u niet thuis aangetroffen, dan zou het heel prettig zijn als u het strookje alsnog invult en inlevert bij Aukje Mulder-Sibma, Singel 2a.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van “It Geahûs”

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 4, 21 maart 2008)


totop

Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As/N913
Op 18 februari jl. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 75 leden aanwezig. Een goede opkomst is belangrijk, want als bestuur laten we ons graag voeden door onze achterban en een ledenvergadering is daarvoor de geëigende plaats. Dat bleek ook deze avond weer. Als extra agendapunt kwam de Centrale As aan de orde. In principe willen we geen extra weg in de nabijheid van Garyp, maar als deze weg er wel komt, dan moeten we proberen compensatie te krijgen. We hebben deze avond duidelijk onze posities bepaald, zodat we van elkaar weten, waar we staan en hoe we met bepaalde zaken zullen omgaan.
Na de pauze kwam het verkeersluw maken van de N913 ter sprake. Helaas was de woordvoerder van de werkgroep ziek, waardoor op het laatste moment geïmproviseerd moest worden. Alle in en outs konden dan ook niet verteld worden. Duidelijk werd wel, dat over de invulling van het verkeersluw maken van de N913 verschillend gedacht wordt. Bedrijven hebben andere belangen, dan b.v. omwonenden. De werkgroep zal met de middenstand en de omwonenden het gesprek aangaan en dan maar eens kijken, wat gerealiseerd kan worden.
Op 21 februari jl. organiseerde de provincie een avond over de Centrale As in It Geahûs. Uitgelegd werd, waarom de Centrale As (incl. de rondweg) nodig is. Tot een echte uitwisseling van argumenten kwam het niet. Na afloop hebben we de heer Galema gevraagd dit alsnog te doen. Een goede communicatie is in een dergelijk gecompliceerd proces heel belangrijk. Hij wilde, zoals hij ook al eerder had toegezegd, graag een tweede avond komen. Het is dan een avond zonder pers, die speciaal bedoeld is voor de Garipers.

Tsjerkepaed
De gemeente vroeg ons advies uit te brengen over het afsluiten van het Tsjerkepaed voor gemotoriseerd verkeer. De praktijk is, dat niet alleen aanwonenden hier langs komen, maar dat ook sluipverkeer via het Tsjerkepaed gaat. Zelfs vrachtwagens volgen deze route. Voor de kinderen is dit gevaarlijk en voor de staat van onderhoud van de woningen is dit een slechte zaak. Met de buurtvereniging is overlegd en het afsluiten van het Tsjerkepaed aan één kant heeft te veel praktische bezwaren. Daarom hebben we de gemeente geadviseerd het Tsjerkepaed niet af te sluiten. Dat moet ook niet nodig zijn, mits iederéén zich houdt aan de verkeersregels!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 4, 21 maart 2008)

totop

'Ik fiel my yn 'e sek naaid'

Dat was het commentaar van één van de vele bezoekers tijdens de informatie-avond donderdag 21 februari jl. in dorpshuis 'it Geahûs'.
Onomwonden, maar daarmee gaf hij wel het gevoel weer wat bij het overgrote deel van de stampvolle zaal leefde.

Hoewel het besluit van doorgaan van de Centrale As eigenlijk al genomen is, klampen velen zich toch vast aan de gedachte dat zolang deze weg er nog niet is, protesteren nog zin heeft.

Na deze eerste van een drietal bijeenkomsten in het Centrale As gebied, lijkt dit echter ijdele hoop. Tenminste als je de woorden van gedeputeerde Sjoerd Galema serieus neemt en waarom zou je dat niet doen...

Aanvankelijk was hij deze avond nog wat terughoudend, maar na de pauze (wat is daarin voorgevallen?) nam hij het woord opnieuw en gaf zeer kort en bondig aan dat na de statenverkiezingen van vorig jaar het Centrale As plan opnieuw afgewogen is, maar dat de conclusie weer moet zijn dat doorgaan en aanleg van deze weg van Dokkum tot Nijega de beste keus is en dat hijzelf ook voor het plan is. Einde verhaal.

Rest de actievoerders nu nog de juridische weg.
En voor de mensen die het plan geaccepteerd hebben: meedenken om de Westerein-Gravinneloane-Easterein zo mooi mogelijk te herinrichten, met aandacht voor alle economische, architectonische en verkeersveilige aspecten.

(21 februari 2008)


totop

(Centrale As)

Voorstel Gariper commissie aanpassen N913

Op de Dorpsbelangvergadering van maandag 18 februari jl. is een voorstel gepresenteerd, middels een Powerpointpresentatie, hoe de Easterein, Gravinneloane en Westerein in te richten als de nieuwe rondweg om Garyp er zou komen.

Op de ledenvergadering is besloten, dat dit eerste concept met de middenstand en aanwonenden besproken zal worden.

 

totop

Garyp moet maar leven met Centrale As

De meeste inwoners van Garyp huiveren van de Centrale As. Boerderijen moeten plaatsmaken en het landschap wordt nooit meer hetzelfde. Gisteravond werd in dorpshuis It Geahûs duidelijk: ze moeten ermee leren leven.

Door Stef Altena

GARYP - Boer Durk de Vries maakt zich geen illusies meer. De Centrale As, die komt er. Dwars over het land van zijn boerderij aan de Westerein bij Garyp. Dikke kans dat hij moet verhuizen, net als drie andere agrariërs in de buurt. Een boer moet met zijn land wel vaker plaats maken voor een hoger doel, weet De Vries. „At it gruttere belang der wêze soe, hie ik der frede mei han. Mar dy hiele Centrale As is ien grutte skande."

De plannenmakers van de Centrale As hielden gisteravond in It Geahûs in Garyp een informatiebijeenkomst over de stand van zaken over de beoogde vierbaansweg tussen Nijega en Dokkum. De met omwonenden en anderszins betrokkenen vormde voor hen een moeilijk publiek.
Vooral gedeputeerde Sjoerd Galema moet het ontgelden. Boer De Vries krijgt de handen op elkaar als hij hem onderbreekt om te roepen dat hij het tracé een „weardeleas beslút" vindt. Zo'n dikke vierbaansweg richting Dokkum, dat heeft het dunbevolkte gebied toch helemaal niet nodig, zo betoogt de boer. „It lânskip giet deroan. Tegearre mei de bisten en de oare natuer."
Presentaties van de commissie Gebiedsontwikkeling Centrale As, onder leiding van oud-gedeputeerde Bertus Mulder, kunnen De Vries op dit punt vanavond niet overtuigen. De natuur wordt genoeg gecompenseerd, zo wordt beloofd. Historische paden worden in ere hersteld. Voor vleermuizen en waterspitsmuizen in het gebied ligt al een reddingsplan klaar. Zo'n €35 miljoen voor het project gaat naar gebieds- en landschapsontwikkeling, meldt gedeputeerde Anita Andriesen nog.

zaalGedeputeerde Sjoerd Galema kreeg op de inspraakavond over de Centrale As van Dokkum naar de Wâldwei cadeautjes van tegenstanders.
De Vries gelooft er niet in. Neem nou de geplande rondweg om het dorp, zegt hij. „In oanfluiting. Minsken ut Dokkum en omkriten dy't nei Ljouwert ta geane, moatte aanst oer dy rûnwei. Dat leaust dochs net? Krekt as no geane se by Quatrebras rjochtsôf. Dat skeelt se 18 kilometer omride." „De measte minsken yn it doarp tinke der sa oer", weet Jan Sytsema, voorzitter van Dorpsbelang. Hij wijst op de 500 handtekeningen die in het 650 huishoudens tellende dorp zijn binnengehaald tegen de aanleg van de rondweg. „Dat seit alles." Als Galema nogmaals benadrukt dat de rondweg en de As er ondanks protesten gewoon komen, zegt Sytsema: „Dan wolle wy maksimaal kompensearre wurde. En de kommunikaasje moat folle better".

 

Sytsema en het comité Fryslan Moat Moai Bliuwe lagen de afgelopen maanden overhoop met Galema. De Garypsters beschuldigen de CDA'er ervan zich niet aan zijn woord te houden. Vorig jaar maart, vlak voor de statenverkiezingen, zei hij het nut van de rondweg in twijfel te trekken. Hij beloofde toen te luisteren naar de bezwaren vanuit het dorp en eens te bekijken of er voor de ringweg nog alternatieven te vinden zijn.
„Jo hawwe nea west. En jûn komme jo yn it selskip fan in hiele kommisje. Doare jo net allinnich?", grapt Gebrich Kolbes (Gerbrich Kobus, webm.)van het actiecomité tegen de gedeputeerde. Die zegt daarop toe snel alleen met de Garypsters te komen praten over de problemen. Galema: „Mar it plan sa't it er leit is de beste oplossing. Dat bliuwt sa." Hij roept de dorpelingen op mee te denken over verbeteringen. Daar gebeurt echt wat mee, zo wordt beloofd.

(bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 22 febr.2008)


totop

Ingezonden Rondweg Garyp / N 913

Een door mij ingezonden stuk aan FD en LC is door FD iets ingekort en door LC meer dan gehalveerd. Hierbij de oorspronkelijke tekst:

Rondweg Garyp/N 913

De Rondweg Garyp heeft een behoorlijke impact op het dorp. Immers, het open landschap en het unieke vogelweidegebied worden bruut doorsneden en het populaire ommetje Stinswei is straks verleden tijd. Hoewel de Provinciale Staten en de drie betrokken gemeenten al met de plannen van de Centrale As met inbegrip van de Rondweg Garyp hadden ingestemd, kwam het nut van de Rondweg tijdens de verkiezing toch weer ter discussie. Lijsttrekker Galema zegde toe e.e.a. nog eens tegen het licht te houden. Hij heeft daarmee valse verwachtingen gewekt, waarvan ik dit voorjaar in de dorpskrant al melding maakte, dat dit verkiezingsbedrog was. Ik mis daarentegen de discussie omtrent de onveiligheid op de N 913 te Garyp. Want op deze weg, in het PVVP bekend staand als Stroomweg B, vielen in de jaren ’80 en ’90 vele doden.

Toen een rapport van Rijkswaterstaat in 1995 uitwees dat verdubbeling RW 31 zou leiden tot 40% verkeerstoename op de N 913, heeft dorpsbelang Garyp als inspraakreactie gegeven dat maatregelen gewenst waren om nog meer doden te voorkomen. Bovendien verwezen de overheden rijk, provincie en gemeenten toen steeds naar elkaar. Toenmalig verkeersminister Jorritsma is toen persoonlijk naar Garyp getogen en heeft gesproken met wethouder van Wees en gedeputeerde Walsma. Er zijn een aantal korte termijn maatregelen getroffen, zoals betere bochtbeveiliging, doch op langere termijn zou dat onvoldoende soulaas bieden.
Daar de provincie in noordoost Fryslân ook zat met de weg Aldtsjerk-Leeuwarden, alsmede de traversen Hurdegaryp, Burgum en Damwoude, is naar een integrale regionale oplossing gezocht, die zowel verkeerskundig als sociaal-economisch oplossing moest bieden voor de totale problematiek in de regio. Aanvankelijk kwam men met de flankenoplossing (weg Aldtsjerk en weg Kollum), maar omdat Leeuwarden steeds meer dichtslibde lag de oplossing voor een verkeersafwikkeling door of om de stad niet voor de hand. Uiteindelijk is gekozen voor een Centrale As Dokkum-Nijega met als extra aftakking de zogenaamde Rondweg Garyp. Met de realisatie van dit project kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in noordoost Fryslân, waaronder de N 913 Garyp. Voor de N 913 werkt Garyp reeds aan een plan om de weg verkeersluw en weer leefbaar te maken voor de aanwonenden.
Resteert het “probleem Rondweg Garyp”. Emotie en commotie overheersen en de uitspraken van Sjoerd Galema hebben slechts geleid tot korte hoop. Nu Johannes Kramer hierover in de Staten een spoeddebat wil voeren leidt dat mogelijk weer tot nieuwe verwachtingen, die niet waargemaakt kunnen worden. Het zou dan ook beter zijn om met de betrokken boeren en bewoners de beste inpassing te bespreken. Daarbij moet uiteraard ook dorpsbelang worden betrokken en last but not least de vogelwacht Garyp. Want, zo hoorde ik onlangs een boer in dat gebied, die ook vogelwachter is zeggen: “Hja moatte de wei hielendal net lânskiplik ynpasse, mei beammetroep en soksawathinne, dat lûkt rôffûgels oan, dy’t wer in bedriging foarmje foar ús skriezen en ljippen. De wei moat sa gerûsleas mooglik troch it lânskip rinne”. Ik nodig hierbij Galema en Kramer uit om naar Garyp te komen. Voor het positief uitwerken van de ideeën voor de toekomstige Rondweg Garyp en de N 913 hebben de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels, lijkt mij, wel een inspanningsverplichting ter compensatie van de negatieve effecten voor het dorp en de verwekte verwachtingen. Want: “Fryslân moat moai bliuwe, en Garyp ek!”

Opm:
Naar aanleiding van artikel in FD heeft Johannes Kramer van de FNP mij gebeld dat hij aandacht zal vragen in het geplande statendebat voor de situatie rond Garyp. Inmiddels is bekend gemaakt dat voor 1 maart een hoorzitting in Garyp zal worden gehouden over de inpassing van de Rondweg. Gedeputeerde Anita Andriessen, die onlangs de nieuwe gebiedscommissie Centrale As heeft geïnstalleerd, zegt dat ze haar uiterste best zal doen om in goed overleg met de betrokkenen een goed inrichtingsplan te maken, met mitigatie (verzachting van de nadelige effecten) voor natuur en landschap.

Gjalt Faber


(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

De rondweg
De rondweg rond Garyp kwam door uitlatingen van de gedeputeerde Galema opnieuw in de belangstelling. In eerste instantie werd de indruk gewekt, dat het gemeentebestuur en de inwoners van Garyp graag de rondweg gerealiseerd wilden hebben. Het gemeentebestuur en Dorpsbelang hebben duidelijk aangegeven, dat zij niet voor de aanleg van de rondweg zijn. Later heeft de heer Galema duidelijkheid verschaft. Hij heeft zich door andere instanties laten overtuigen; vandaar dat hij nu voor de aanleg van een rondweg is. Tijdens de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten kregen wij de indruk, dat een stem op de heer Galema betekende, dat de rondweg opnieuw ter discussie zou worden gesteld. De heer Galema heeft voor discussie gezorgd, maar niet over het al of niet aanleggen van de rondweg!

N 913
Voor de N 913 heeft de ingestelde werkgroep o.l.v. Gjalt Faber een gedegen plan ontwikkeld met als doel, dat deze weg na aanleg van de Centrale As verkeersluw zal worden. Het plan is aangeboden aan wethouder Prins en het is de bedoeling, dat we, samen met de gemeente, zullen proberen de plannen te realiseren.

Gariperhoeke
Het is de bedoeling, dat de stortplaats Gariperhoeke opnieuw wordt ingericht. Dorpsbelang heeft aangegeven, dat men graag ziet, dat een eventueel wandelpad verbonden wordt met de Boswei of de Ielke Boonstraloane.

Bezoek van het College
Op 18 december jl. kwam het College ons bezoeken. Verschillende onderwerpen zijn ter sprake geweest:
Klustering fan foarsjennings. De werkgroep ‘clustering voorzieningen’ heeft een globaal voorstel aan het College gepresenteerd. Het College gaf als reactie, dat een clustering van voorzieningen in Garyp deze raadsperiode niet tot de mogelijkheden behoort. Men is deze raadsperiode bezig met verschillende andere dorpen en dat betekent, dat de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning en niet te vergeten de financiële middelen voor een mogelijke clustering in Garyp ontbreken. Belangrijk is, dat we het plan verder uitwerken en de gemeente aanbieden ruim voor de volgende raadsperiode. De werkgroep is bereid de plannen verder uit te werken.
Wenningbou. Duidelijk wordt tijdens het gesprek, dat er de komende jaren weinig mogelijkheden komen voor uitbreidingsplannen. Inbreidingsmogelijkheden, d.w.z. het invullen van locaties binnen de bestaande bebouwing, biedt meer perspectief. We zullen het vooral in deze richting moeten zoeken.
Bedriuweterreinen. Uitbreiding van het huidige bedrijfsterrein wordt niet toegestaan. Ook hier is inbreiding mogelijk. Als dorpsbelang zitten we te denken aan de N 913, maar ook binnen het dorp zijn er mogelijkheden.
Ferljochting fan it Tennispaadsje. Een weerkerend punt. Men hoeft niet via het Tennispaadsje en daarom wordt er volgens de gemeente geen verlichting aangelegd.
Inialoane. Het aanpassen van de goot gebeurt in 2008.
Utwreiding fytsehokken. Bij de Wâldwei en de Gariperhoeke is te weinig ruimte. De gemeente gaat hier naar kijken.

Jierwiksel
De aldjierskommisje kampte met vacatures; daarnaast was de ervaring dat de laatste jaren de beoogde doelgroep steeds minder gebruik maakte van de gymzaal. In overleg met de gemeente, de politie en de aldjierskommisje is besloten de activiteiten aan te passen. Een probleem is vaak, dat iederéén vindt, dat er activiteiten georganiseerd moeten worden, maar niemand het in de eigen achtertuin wil hebben. Daarom is een woord van dank zeker op z’n plaats richting omwonenden, die op een begripsvolle wijze gereageerd hebben, waardoor er een freugdefjoer georganiseerd kon worden. Vele Garipers hebben meegewerkt aan de activiteiten; ook werden er materialen en een terrein beschikbaar gesteld. De politie, de gemeente en de brandweer hebben meegedacht en verschillende zaken voorbereid. Het was best spannend, maar door jullie inzet is het ‘tige goed slagge’. Hartelijk dank daarvoor!

Jubileum
Onze ondernemersvereniging (OVG) bestaat 25 jaar! In 2008 wordt dit gevierd met verschillende activiteiten. Een actieve ondernemersvereniging is belangrijk voor een dorp en we kunnen gerust stellen, dat de OVG binnen ons dorp een belangrijke functie vervult. In het voorwoord van het jubileumnummer staat, dat ‘een dorp zonder bedrijven en winkels geen dorp meer is’. Belangrijk is, dat we de middenstand in stand houden. Dat vraagt inzet en creativiteit van de ondernemers, maar ook betrokkenheid van ons allemaal! We feliciteren de OVG van harte met hun jubileum en wensen de OVG als Vereniging, maar ook alle ondernemers afzonderlijk nog vele goede en succesvolle jaren toe!

In het nieuwe jaar komen er zeker zaken aan de orde (b.v. de rondweg en clustering van voorzieningen), waar we als dorp aandacht aan zullen besteden. Het is goed daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dit met respect voor elkaars mening en in alle openheid. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid in ons dorp en dat zullen we z’n allen moeten doen. Ook in 2008!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

totop

OVG bestaat 25 jaar

De Ondernemingsvereniging Garyp (OVG) bestaat dit jaar 25 jaar. De vereniging wil dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft dit jaar voor elke maand een activiteit in petto. Let hiervoor op de agenda in de Rabbelskûte en de affiches van de OVG op de winkels.

Op 4 januari werd het startsein van het jubileumjaar gegeven. Wout Zijlstra, de sterkste man van Fryslân, trok de SRV-kar van Piet en Ineke een stukje door de Buorren (zie foto). wout zijlstraVolgens voorzitter Johan Timmermans had deze activiteit ook een symbolische betekenis. Immers, de kar van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het dorp trekken is ook zwaar en om dit 25 jaar vol te houden is wellicht nog veel zwaarder.

In It Geahûs werd dezelfde avond een demonstratie gewichtheffen gegeven door Wout Zijlstra. Daarna was er een wedstrijd melkbustillen. Hierbij werd Els Mulder uitgeroepen tot sterkste vrouw van Garyp en Jochum Veenje tot sterkste man van Garyp.

Daarna was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. de activiteitencommissie van It Geahûs. De reeds bekende band Melody zorgde dat de sfeer er weer goed in kwam.

Zaterdagmiddag was er al weer een activiteit, namelijk een speurtocht door het dorp. Er was een tentje gebouwd op het dorpsplein waar de finish en de start was. Ondanks het wat mindere weer was er een behoorlijke deelname.

Zaterdagavond was er in It Geahûs een gezellige avond van bestaande OVG-leden en oud OVG-leden met een warm buffet. Er kwamen zo’n 70 mensen op af en de redactie van de Rabbelskûte mocht ook een kijkje nemen. Tijdens het buffet blikten de eerste voorzitter, Wâte Smedes, en de huidige voorzitter, Johan Timmermans, op komische wijze terug op 25 jaar OVG.
In het toneelspel ontmoetten Johan en Wâte elkaar op de nachtbraderie, beide staande onder een paraplu. Johan vroeg zich af waarom voor de naam OVG was gekozen. Volgens Wâte was dat een goeie afkorting voor Ontiegelijk Veel Gezuip of Ontiegelijk Veel Gezeur.
Johan vroeg ook wat de reden was voor de oprichting van de OVG. Volgens Wâte was Sinterklaas de oorzaak. Eerder was in Garyp de Zakenclub ’75. De toenmalige penningmeester had de administratie op de achterkant van een sigarendoos. In de doos zat de kas; één tientje. Toen daar in een vergadering een opmerking over werd gemaakt vloog de sigarendoos door de lucht en belandde op het hoofd van een andere zakenman. De rapen waren gaar, de club werd ontbonden en het laatste tientje werd verzopen. Toen het Sinterklaastijd werd was er niemand die de intocht organiseerde. Dat was de aanleiding om de OVG op te richten.

Sindsdien heeft Sinterklaas bij de OVG een jaarlijkse rol gespeeld. Soms waren het Panders en soms Smedessen. Eens was er een dronken Sinterklaas en éénmaal stierf de schimmel de dag daarvoor. Hinne Smedes had als Sinterklaas geen lange onderbroek en moest zijn koude benen goed verstoppen onder de tabbert.

Johan vroeg ook hoe de samenwerking in het dorp was. Volgens Wâte altijd goed. Zij hadden zelfs samen met dorpsbelang een elektrokast geplaatst voor de nachtbraderie. Wâte schrok wel even toen hij hoorde dat de kast was verdwenen.
Vervolgens vroeg Johan ook hoe het met de nachtbraderie zat. Wâte zei dat ze eens wat origineels wilden organiseren en daar hebben ze goed mee gescoord. Er wordt volgens Johan overigens wel gedacht aan een andere opzet van de braderie of een ander alternatief.
Volgens Wâte is er ook wel eens gedacht aan een Bananenbar á la Amsterdam. Veel OVG-leden, behalve Ewoud Spoelstra en nog één, wilden elk jaar met het jaarlijkse uitje naar de Bananenbar, maar het is er nooit van gekomen. Het idee om de Bananenbar naar Garyp te halen stuitte echter weer op bezwaren van Aan Pander.

De redactie had ook nog een kort interview met voorzitter Johan Timmermans:

Vraag: Wat is de doelstelling van de OVG?
Antwoord: De doelstelling is in feite het bundelen van de krachten van de verschillende ondernemers in het dorp en het dorp daardoor beter te kunnen bedienen. Als OVG willen we ook zorgen voor een goede binding in het dorp tussen ondernemers, winkeliers, bewoners, dorpsbelangen en andere partijen. Als OVG kunnen we daar beter op inspelen dan ondernemers individueel.

Vraag: Heeft de OVG zijn doelen waargemaakt?
Antwoord: In grote lijnen wel. Aanvankelijk waren er minder activiteiten, maar er wordt wel steeds meer gedaan. Er is ook wel een zekere verschuiving. Waren het in begin voornamelijk de winkeliers die de kar trokken, tegenwoordig zie je veel meer diversiteit in de bedrijven.

Vraag: Hoeveel leden had de OVG bij de oprichting en hoeveel nu?
Antwoord: In 1982 is gestart met ruim 30 leden. Nu zijn er 40 leden. Dat is de helft van de 80 bedrijven in Garyp, die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Vraag: Wat vindt de OVG ervan dat grote Gariper bedrijven het dorp verlaten, zoals eerder Fouragehandel Wijmenga en Mechanisatiebedrijf Smedes en straks Van der Veen Transport?
Antwoord. Sommige Gariper bedrijven worden zo groot dat ze de maat van het dorp overstijgen. Het is jammer dat ze weggaan, maar er komen vele anderen voor terug. Denk maar aan Bureau Benedictus, Anvil Computers en Púr Santé. Garyp is eigenlijk wel een kweekkamer van ondernemers. Als ze te groot worden verdwijnen ze en maken plaats voor nieuwe. We missen helaas wel een goede doe-het-zelfzaak sinds het vertrek van Wâte.

De redactie wenst de OVG een succesvol activiteitenjaar en een voorspoedige volgende kwarteeuw. Op naar de 50 jaar!

Gjalt Faber

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

totop

Nieuws van Dorpsbelang

Structuurnota
De gemeente Tytsjerksteradiel stelt met de inbreng van zoveel mogelijk inwoners een nieuwe structuurnota op. In dit kader zijn/worden verschillende middagen/avonden belegd.
Meer informatie kunt u vinden op www.t-diel.nl/finsteropromte. Als bestuur zullen we de punten, zoals verwoord in onze dorpsvisie, inbrengen.

Bezoek van B&W.
Op 18 december a.s. brengt het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan Garyp. Op de bestuursvergadering van november zullen we de gesprekspunten vaststellen, maar suggesties zijn natuurlijk welkom.

Clustering van voorzieningen
De ingestelde werkgroep is bereid de verdere mogelijkheden ten aanzien van een clustering van voorzieningen nader te onderzoeken. Met name zal nagegaan worden, of er voldoende animo is om deel te nemen aan een eventuele clustering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland op maandagavond 18 februari as. in It Geahûs.

J. Sijtsema, voorzitter
521143

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 2, 9 november 2007)

totop