Skip to main content

Actueel 2002


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.2, 13 december 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Het voorontwerp-bestemmingsplan Garyp, invullocaties Wijmenga en Smedes B.V. en het bouwplan locatie Wijmenga heeft 4 weken ter inzage gelegen. Er is een zogenaamde art. 19 procedure van toepassing, hetgeen o.a. inhoudt dat er ook inspraakmogelijkheid is. Als de reacties binnen zijn gaat het geheel naar de “werkgroep overleg” van de provincie. Ook hier wordt de zaak weer ter visie gelegd.
Afhankelijk van de aard en omvang van de binnengekomen bezwaren kan er op zijn vroegst medio volgend jaar begonnen worden met de bouw van het seniorencomplex, maar dit kan dus ook nog weer later worden. De sloop van de loods Wijmenga is, als u dit leest, waarschijnlijk bijna voltooid. Dorpsbelang heeft er ook op aangedrongen de woning Wierda te slopen. Het laatste gerucht is dat Talma deze sloop voor oud- en nieuw alsnog overweegt.
Bij Smedes B.V. zijn 3 vrijstaande woningen gepland aan de Lytse Buorren en 6 twee-onder-een-kap woningen aan de Ljippenstâl. Daar de gemeente alsnog overweegt de beide woningen tussen de panden van Smedes B.V. te verwerven kan de nieuwbouw er uiteindelijk nog anders uit gaan zien. Een aanvraag voor een bouwvergunning van een projectontwikkelaar op de locatie Smedes B.V. was wat voorbarig, daar eerst het bestemmingsplan vastgesteld moet zijn.

De uitvoering van de dorpsvernieuwing verloopt sneller dan verwacht. De aannemer ligt nog steeds enkele weken voor op het schema. Er wordt wel zo nu en dan van de planning afgeweken. Dit heeft o.a. te maken met materialen, die in de ene straat vrij komen en die elders weer hergebruikt moeten worden. Zo is net nog weer een deel Tuije her ingericht, daar de vrijkomende waaltjes nodig waren om op Tsjerkepaed en Eendrachtsweg verder te kunnen.

Begin volgend jaar worden de Tuije en de Singel verder her ingericht. Inmiddels heeft de gemeente besloten begin 2003 toch een deel 2e fase te realiseren. Dat wil zeggen dat volgend voorjaar de Greatte Buorren wordt afgemaakt en dat de Lytse Buorren wordt opgepakt tot de locatie Smedes B.V. Het restant Lytse Buorren zal dan in een later stadium worden uitgevoerd.

Fietspad Gravinneloane

De benaming “fietspad” is wat een groot woord, want er is slechts sprake van dat de provincie op verzoek van dorpsbelang een veiliger situatie creëert voor de bewoners en haar bezoekers.
In het geval Sjouke Riemersma is men er niet uitgekomen om een vrijliggend fiets-voetpad te realiseren. Wel heeft de provincie bewerkstelligd dat de gemeente de “illegale brug” naar de Minnemawei zal gedogen.
Ten behoeve van de benzinepomp en de twee naastgelegen panden komt er een fiets-voetpad van 4 tegels ter plaatse van de bestaande sloot, die zal worden omgelegd. Als alles goed gaat is de uitvoering inmiddels gestart. In geval dat inmiddels is gebleken dat de slootspecie vervuild is wordt de uitvoering verschoven naar 2003.

Verlichting Mounehoek

De gemeente heeft het verzoek van dorpsbelang om de verlichting Mounehoek-bushalte Wâldwei te verbeteren i.v.m. het wijzigen van de buslijnen naast zich neergelegd. De gemeente stelt dat er een zekere mate van “comfort” aanwezig is wat de verlichting alhier betreft, terwijl wij het juist “eng” vinden. Bovendien beweert de gemeente dat de bushalte ook bereikbaar is met lijn 211. Wij kunnen ons niet voorstellen dat instappen in een belbus bij de Beuk, die maar één keer per twee uur rijdt, een redelijk alternatief is om veilig bij de bushalte Wâldwei te komen. Het antwoord van de gemeente vinden wij dus “shit”.

Carpoolplaats Gariperhoeke

Een verzoek van dorpsbelang voor een carpoolplaats Gariperhoeke is door de gemeente doorverwezen naar de provincie. We wachten dit verder af. De provincie kan tevens nog wachten op een brief van dorpsbelang aangaande de langdurige slechte situatie van het
“slecht fietspad” Easterein, een deel Westerein en de fietspaden Gariperhoek-Burgum.

Bestemmingsplan seniorencomplex

Ter plaatse van het seniorencomplex worden twee ontsluitingsweggetjes aangelegd, die nog van een naam moeten worden voorzien.

Naam straten

Wie bedenkt de mooiste naam?
Mensen met een creatief idee kunnen namen inleveren bij Therese Meinderstma, Brandsmaloane 1. U kunt de naam ook mailen naar g.vdmeer@hetnet.nl.
Reacties graag voor 1 januari binnen.
De officiële naam zal volgend voorjaar op de ledenvergadering worden vastgesteld. De inzender van de winnende naam kan rekenen op een verrassing van dorpsbelang.


Dorpsbelang/G. Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.2, 13 december 2002)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.1, 4 oktober 2002)

Kerstmarkt Garyp

Het is weer bijna winter, dus weer tijd voor de derde kerstmarkt van Garyp.
Na de succesvol verlopen markt in 2001, volgt nu de derde kerstmarkt.

Ook dit jaar zijn er weer vele deelnemers die zich presenteren.
U vindt ook dit jaar weer vele kramen, o.a.: groene decoraties, cadeaus in kerstsfeer, bakkerijartikelen, de slager met allerlei waren, de kruidenier, fruit, oliebollen, snacks en drankjes, verlichting, kerstartikelen, zuivel, etc.
De kerstmarkt wordt opgesierd in kerstsfeer, met lichtjes, kerstbomen, vuurkorven en voor de kinderen loopt de kerstman rond!

De markt wordt gehouden op zaterdag 14 december 2002, op de hoek Inialoane/Greate Buorren van 17:00 tot 21:00 uur.
(Bij slecht weer wordt de kerstmarkt gehouden in de loods van Schildersbedrijf Spoelstra, dit wordt door middel van bordjes aangegeven!)

Eventuele nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Fokje Adema, tel: 0511-521311 of bij Sis Spoelstra, tel: 0511-521743.
Ook muziek en koor, shantykoor kunnen zich hier opgeven! U bent van harte welkom!

Komt allen om ook deze kerstmarkt tot een succes te maken!
Namens de OVG

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.1, 4 oktober 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Steeds meer Garipers ervaren de dorpsvernieuwing aan den lijve, want aan een zekere overlast valt uiteraard niet te ontkomen.

Op de Easterein is de bestrating in elk geval klaar. Tijdens de optocht was dit gedeelte gestremd, hetgeen een hele teleurstelling was voor de buurtvereniging, die net een nieuwe erepoort had gemaakt, die nu niet gebruikt kon worden. Voor de rest kon de optocht gewoon doorgaan.

De Greate Buorren is tot de Inialoane opgebroken. De rest komt in de tweede fase, zodat het opgebroken wegvak door de vorderende nieuwe bestrating steeds kleiner wordt.
Heel opmerkelijk was de oude fundering bestaande uit een vleilaag van waaltjes onder een zandbed, die nu weer vrij kwamen. Volgens opzichter De Zee worden de vrijgekomen waaltjes weer gebruikt in de kantbestrating van de Inialoane. Als er nog mensen zijn, die weten wanneer deze fundering van waaltjes is aangebracht wil dorpsbelang dit graag weten.
De te planten bomen en heggen zullen in een later stadium worden aangebracht.
Op de Brandsmaloane is een pvc-riool aangebracht ter plaatse van de oude sloot en de parkeerplaats ten behoeve van de afwatering van de sportvelden. Als de terreinomstandigheden het toelaten wordt na de riolering het asfalt aangebracht van het nieuwe voetpad en de rijbaan. Ook het asfalteren van het Tennispaadsje en het gedeelte Inialoane buiten bebouwde kom staat rond deze tijd op de planning. Volgens opzichter Luut de Zee was op de Brandsmaloane aanvankelijk een molgoot met kolken gepland tussen het asfalt en de kantbestrating voor de woningen. I.v.m. een goede afwatering van de erven moet de goot bij nader inzien eigenlijk direct langs de perceelsgrens worden aangebracht. Mochten mensen hier vragen over hebben dan kunnen ze de Zee bellen op 06 - 5336 1648.
Op de Inialoane wordt op dit moment ook druk gewerkt vanaf de bebouwde komgrens richting Bijlsma. Wat ook hier weer opvalt is de versmalling van de rijbaan, hetgeen de automobilist moet stimuleren om langzaam te rijden. Tenslotte wordt de gehele bebouwde kom 30-km zone. De verweerde betonstenen in de rijbaan worden vervangen door gebakken stenen met een veel betere uitstraling, die passend is bij de omringende bebouwing.

De planologische procedure, die nodig is voor het realiseren van het seniorencomplex heeft helaas weer een tijdje stil gelegen, maar wordt volgens een woordvoerder van de gemeente nu snel ter hand genomen. Laten we hopen dat de procedure vlot zal verlopen, zodat volgend jaar de bouw van het seniorencomplex dan ook eindelijk van start kan gaan. De Corporatie Holding Friesland heeft inmiddels een zogenaamde investeringsbeslissing genomen om met de nieuwbouw te beginnen. De gemeente is met aannemers in onderhandeling om de loods op korte termijn te slopen, zodat de oudejaarscommissie moet uitzien naar een alternatieve accommodatie.
Wat de locatie Smedes B.V. aan de Lytse Buorren betreft wordt er op dit moment achter de schermen druk gewerkt. Op dit moment gaan we er vanuit dat Smedes B.V. volgend voorjaar kan verhuizen naar Sumar, zodat daarna de gebouwen kunnen worden gesloopt en de grond kan worden gesaneerd waarna een projectontwikkelaar het nieuwbouwplan kan realiseren. Hopelijk wordt de voortgang van de herinrichting straten niet door sloop en nieuwbouw vertraagd.
Ten aanzien van het budget woningverbetering is er nog geen zicht op de middelen, die de provincie beschikbaar zal stellen. Zodra dit bekend is zal de gemeente de woningbezitters, die voor subsidie in aanmerking komen hierover berichten. Ook het budget voor de kunstregeling hangt hiermee samen.

Tennispaadsje

Dorpsbelang heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om het pad naar de tennisbaan de officiële naam "Tennispaadsje" te geven. Inmiddels ontving dorpsbelang het bericht dat de naam Tennispaadje was vastgesteld door B&W. Dorpsbelang staat er echter op dat de gemeente "geef Frysk" gebruikt. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat er in elk geval een bordje komt met de bedoelde "s".

Jeugdhonk

De jeugdcontainer achter de tennisbaan heeft inmiddels weer een nieuwe doelgroep bestaande uit een groep 14-jarigen. De jeugd heeft inmiddels de container weer helemaal opgeknapt en heeft het er inmiddels prima naar de zin. Nu is het zaak om het geheel ook netjes te houden. Karel Pander en Klaas Veltman zullen voor elke vergadering een inspectie uitvoeren en zo nodig zaken met de jeugd bespreken.

Landinrichting Garyp-Sumar

Op dinsdag 17 september heeft de Landinrichtingscommissie voorlichting gegeven over haar voorgenomen plannen. Tevens was er de gelegenheid om bedenkingen in te dienen tegen het plan.


Waarom deze voorlichting?
Omdat de planvorming in de fase is gekomen waarbij binnenkort door Gedeputeerde Staten (GS) definitief zal worden beslist of het plan in uitvoering zal worden genomen. Hieraan voorafgaande is zowel het Raamplan( plan op hoofdlijnen) als ook de eerste uitvoeringsmodule o.a. op het gemeentehuis, ter visie gelegd. De ter inzage legging is van 9 september tot 7 oktober. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is inspraak vereist en kunnen bedenkingen tegen de plannen worden ingediend bij de provincie. Bedenkingen moeten uiterlijk 7 oktober binnen zijn.
Na vaststelling van het plan door GS staat de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen tegen het genomen besluit. Na afhandeling van deze bezwaren kan daadwerkelijk aan de uitvoering worden begonnen.

Waarom deze zware procedure?
Deze procedure is in de plaats gekomen van de vroeger toegepaste methode van stemming door de rechthebbenden. Thans wordt de beslissing na inspraak genomen door GS.

Wat is het Raamplan?
Het Raamplan is een integraal plan voor het betreffende gebied. Hierin is een globaal einddoel beschreven. De doelstellingen zijn aangegeven, de maatregelen om die doelstellingen te realiseren, hoe de grondverwerving voor die doelen zal plaatsvinden en welke instrumenten zullen worden gebruikt om de doelen te realiseren. Een voorbeeld van een instrument is kavelruil, maar ook gerichte aankopen kunnen worden aangewend. De uitvoering vindt plaats in modules met een looptijd van 4 jaar.

Wat wordt er zoal uitgevoerd in de eerste module?

 • Het verbeteren van de landbouwkundige structuur in het gebied door middel van vrijwillige kavelruil. Het bijzondere daarbij is dat er zgn. BBL grond beschikbaar is om het ruilproces te vergemakkelijken. Ook bijzonder is dat de commissie kavelaanvaardings-werkzaamheden kan subsidiëren. Dat betekent dat nieuw geruilde percelen in dezelfde aard en hoedanigheid worden gebracht als de ingebrachte percelen. Denk daarbij aan drainage, vlakligging e.d. Gesubsidieerde boerderijverplaatsing is mogelijk. Dit kan een oplossing zijn voor het vrijmaken van het over- en weergebruik van percelen ter weerszijden van een drukke weg, bv. langs de Easterein en de Westerein. De grondverwerving en de ruiling is ook bedoeld ten bate van verkeersoplossingen en het invullen van natuurwaarden.
 • Ten behoeve van het uitbreiden van recreatieve voorzieningen:
  Het aanleggen van een fietspad vanaf de Fonejachtbrug naar Earnewâld. Het aanleggen van een fietspad langs de Tikevaart. Het opknappen van een wandelpad over de polderdijk de Putten. Herstel van enkele recreatiepaden, aanleg van vis- en picknickplaatsen, aanleg van overstapplaatsen voor schaatsers en kanoërs, verplaatsing van het haventje de Tike.
 • Ten behoeve van landschap en cultuurhistorie:
  Aanleg en herstel van elzensingels, het wegwerken van achterstallig onderhoud van elzensingels, aanlegmogelijkheden voor erf- en wegbeplanting.
 • Ten behoeve van de natuur:
  Aankoop en of ruiling ten behoeve van toekomstige natuurgebieden de
  Putten en Zuidermeer. Ten behoeve van het realiseren van ecologische
  verbindingszones.
 • Ten behoeve van de waterhuishouding:
  Vergroting waterberging door het aanleggen van stuwen. Onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling door gaswinning en eventueel te nemen maatregelen.
 • Ten behoeve van milieukwaliteit:
  Grondverwerving rond de waterwinput (13 ha). Aanpassing van de waterhuishouding rondom de stortplaats Gariperhoek.

Kosten
In totaal zullen in de komende 4 jaar ca. € 885.000 worden geïnvesteerd in en rond Garyp en Sumar. Ruim €
800.000 worden gedragen door de verschillende overheden. Ca. € 77.000 zal worden bijgedragen door
rechthebbenden die enig nut hebben van behaalde verbeteringen.

Planning van de uitvoering
1. 2003 herstel paden Poelsloane en Heidereed
2. 2003 aanleg vis en picknickplaatsen
3. 2004 fietspad langs de Tikevaart
4. 2004 opknappen wandelpad de Putten
5. 2004 wegbeplanting
6. 2004 onderzoek naar gevolgen gaswinning
7. 2003 Tevens zal ten behoeve van het bevorderen van
vrijwillige kavelruilen in 2003 door de commissie een wenszitting worden gehouden onder agrarische
grondgebruikers. Met behulp van de uitgebrachte wensen zal een ruilplan worden gemaakt. Op basis van
dat ruilplan kunnen plannen worden ontwikkeld voor ruilvoorstellen. Voor elke ruiling zijn 3 partijen
nodig om in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.

Het adres voor het indienen van de bezwaren is: Gedeputeerde staten van Fryslân, afdeling Landelijk Gebied, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Openbaar vervoer en voorzieningen.
U hebt allemaal kunnen lezen en of kijken naar de aandacht die door de pers is besteed aan het opheffen van lijn 53 door Garyp. De door de provincie genomen beslissing is op dit moment niet terug te draaien. Alle onrust is echter niet helemaal voor niets geweest. Wij hebben van de gemeente vernomen dat er bestuurlijk overleg is geweest met gedeputeerde Bijman over deze kwestie.

Er is afgesproken dat de ontwikkelingen de komende maanden zullen worden gevolgd en al naar gelang de ervaringen, de situatie in het voorjaar opnieuw zal worden bekeken. Maak dus veelvuldig gebruik van de belbus! Telefoon 0900-1961. Daaraan valt o.m. af te meten of er behoefte is aan een reguliere lijnbus.
Dorpsbelang heeft zich tot de gemeente gewend met het verzoek voor een betere verlichting langs de Mounehoek. Zodat de halte aan de Wâldwei bij donker veiliger valt te bereiken of te verlaten. Tevens is bij de gemeente aangedrongen op meer parkeerplaatsen bij de carpoolplaats bij de halte Gariperhoek.

Namens Dorpsbelang
Gjalt Faber en Egbert Harderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.1, 4 oktober 2002)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.6, 2 augustus 2002)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing


Inmiddels is de gemeente begonnen met de uitvoering van de dorpsvernieuwing op de Tuije. Het eerste gedeelte tussen boerderij Kloosterman en de Inialoane is eigenlijk gewoon onderhoud. Het zuidelijke deel kan ook qua inrichting en materiaalgebruik anders worden ingericht. Ook kunnen groenelementen (bomen en heggen e.d.) aan het bestaande profiel worden toegevoegd of op erfscheiding en op particuliere erven worden aangebracht Werken op particuliere grond vinden slechts plaats als de gemeente dit is overeengekomen met de bewoner. De toezichthouder van de gemeente is Luut de Zee, telefoon 0511 - 460860 of 06 - 53361648. De aannemer (Folkersma bv) heeft in overleg met De Zee een globale planning van de eerste fase gemaakt. Dit betreft de herinrichting van alle straten, behalve de Greate Buorren ten westen van de Eendrachtsweg, benevens de Lytse Buorren en de aansluitende delen Mounehoek en Ljippenstâl. De uitvoering vindt plaats tussen juli 2002 en mei 2003. De tweede fase vindt in principe plaats na sloop en nieuwbouw seniorencomplex en sloop en nieuwbouw locatie Smedes eind 2003-2004.

De planning eerste fase is globaal*:

De Tuije, ged. Inialoane - Singel 1 juli t/m 23 aug.
Easterein, ged. Gravinnel.- Brandsmal. 26 aug. t/m 6 sept.
Gr. Buorren, ged. Brandsmal.- Eendr.weg 9 sept. t/m 1 nov.
Brandsmaloane 16 sept. t/m 8 nov.
Inialoane, ged. Buorren - Ademastrjitte sept. - nov.
Eendrachtsweg 3 febr. t/m 21 maart 2003
Singel 10 maart t/m 11 april
De Tuije, ged. Singel - Buorren 20 april t/m 16 mei

* Onvoorziene omstandigheden en weer kunnen wijzigingen tot gevolg hebben.

De gemeente overweegt dit najaar de loods Wijmenga te slopen. Dit geldt niet voor de woning Wierda, die eigendom is van de Corporatieholding Friesland. Dit heeft te maken met een te nemen bestemmingsplanwijziging door de gemeente en dat er conform de wet op de ruimtelijke ordening nog inspraakmogelijkheden zijn. De Corporatie wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van deze procedure. Pas als hieromtrent duidelijkheid is kan worden overgegaan tot sloop en nieuwbouw.

In het geval bedrijf Smedes is het inmiddels zover dat alle provinciale subsidies rond zijn, zodat Smedes zijn nieuwbouwplannen in Sumar zonder risico kan opstarten.

De definitieve beschikking van de provincie inzake de woningverbetering wordt op dit moment klaargemaakt, zodat de gemeente het budget woningverbetering kan aanvragen. In het kader van de dorpsvernieuwing is ook een kunstregeling van toepassing. Inmiddels is er een kunstcommissie opgericht bestaande uit de heer D. Bakker van de gemeente en Gerbrich Kobus, Tsjerkepaed 7 en Eetske Smedes, Inialoane 56 namens Garyp. De dames mogen zonder last of ruggespraak meedenken en beslissen over een te realiseren kunstproject in Garyp.

Landinrichting Garyp - Sumar
De provincie heeft het ontwerp-raamplan voor de landinrichting vastgesteld. De landinrichting wordt in een aantal modules uitgewerkt, waarvan de eerste module deze maand ter visie zal worden gelegd. In september worden hieromtrent voorlichtingsavonden georganiseerd. Het is de bedoeling begin 2003 te starten met de uitvoering van de eerste module. Het ontwerp-raamplan heeft tot veel reacties geleid. Zo waren er o.a. veel reacties over het zoekgebied rondweg Garyp en de consequenties voor natuur, milieu, landbouw en infrastructuur. De landinrichting verwijst consequent naar de MER-rapportage, die de provincie op dit moment hiervoor maakt en de bijbehorende inspraakprocedure. Erg jammer voor ons dorp is dat de zuid-oostelijke en oostelijke wandelroute om Garyp is geschrapt naar aanleiding van bezwaren omwonenden. De individuele belangen hebben gewonnen van de algemene belangen. Voor de betrokkenen wellicht mooi, maar voor ons als dorpsgemeenschap is dit een trieste zaak. Wel is het voetpad Inialoane - Mounehoek staande gebleven. Dorpsbelang zal overigens betrokken blijven bij het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in het gebied.

Fiets-voetpad Gravinneloane
Vorig jaar heeft dorpsbelang een brief geschreven aan de provincie over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op de Gravinneloane. Een voorgestelde minirotonde op de kruising Eendrachtsweg is toen door de provincie afgewezen. Wel heeft de provincie toegezegd te zullen nadenken over de veiligheid van fietsers en voetgangers van en naar de bewoonde percelen. En zie.... de provincie heeft nagedacht! Kortgeleden konden we uit de pers vernemen dat de provincie € 26.000,- beschikbaar heeft gesteld voor verbetering van de veiligheid op de Gravinneloane. Het geld komt uit de pot kleine infrastructuurprojecten. Daar de provincie vorig jaar heeft toegezegd met de bewoners en dorpsbelang te overleggen over de oplossing wachten we dit eerst maar even af.

Openbaar vervoer ingaande 1 september 2002.
Het openbaar (bus)vervoer in zuidoost Friesland is onlangs aanbesteed. De provincie Fryslân als verantwoordelijke instantie heeft de aanbesteding gehouden. De gunning is verleend aan het busbedrijf Arriva. Het vervoer wordt geregeld door verschillende vormen van dienstverlening.

Interliner 320.
Het verbindend net verzorgt het vervoer tussen de grote kernen, bv. de lijn Leeuwarden-Drachten via de Wâldwei, beter bekend als de Interliner. Deze stopt niet bij de halte Garyp.

Lijn 10.
Het ontsluitend net verzorgt het vervoer tussen de regionale kernen, bv de lijn Drachten-Burgum naar Leeuwarden via de halte Gariperhoek. Dit wordt de lijn 10 en deze rijdt 3x per uur in de spits, overdag 2x per uur.

Lijn 14.
Een andere verbinding is de lijn 14 van Drachten naar Leeuwarden via de Wâldwei met als stopplaats halte Garyp. Deze lijn gaat zowel langs het
ziekenhuis in Drachten als langs het MCL in Leeuwarden en rijdt 2x per uur.

Lijn 211.
De huidige lijn 53 komt te vervallen, onder meer door een te gering reizigersaanbod. Hiervoor in de plaats komt het aanvullend vervoer in de vorm van een belbus. Dat zijn kleine busjes of taxi's die op afroep volgens een dienstregeling rijden. Men moet daarvoor een uur van tevoren bellen en zich aanmelden. Deze belbus heeft als lijnnummer 211 en verbindt de plaatsen Jistrum-Eastermar-Sumar-Burgum-Garyp-Earnewâld-Oudega en De Tike. Er kan worden overgestapt op zowel lijn 10 als op lijn 14. Op deze wijze worden alle kernen met meer dan 250 inwoners voorzien van openbaar vervoer. Medio december worden nieuwe comfortabele bussen in bedrijf genomen, welke ook geschikt zijn voor rolstoelvervoer. Alle lijnen worden bediend tot 23.00 uur. Binnenkort zijn de nieuwe dienstregelingen te verkrijgen bij o.m de boekhandel. Ook is binnenkort informatie te verkrijgen via intemet: www.arriva.nl.

Dorpsbelang Gjalt Faber en Egbert Harderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.6, 2 augustus 2002)

totop

(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 3 juli 2002)

Provincie: 26.000 euro voor pad bij Garyp

 

GARYP/LEEUWARDEN - De provincie Fryslân trekt 26.000 euro uit ten behoeve van een fiets-voetpad langs de provinciale weg N913 (Gravinneloane) ten behoeve van omwonenden. Het geld komt uit de pot voor kleine infrastructuurprojecten.

Vanaf 1999 reserveert de provincie jaarlijks een deel van het MPI-budget (Meerjaren-programma Infrastructuur) voor het aanpakken van kleine, onvoorziene (veiligheids)-knelpunten.

G.S. hebben vorige week uit dat knelpuntenbudget voor vijf projecten geld beschikbaar gesteld. Het pad in Garyp is daar één van. De andere vier knelpuntenprojecten zijn elders in de provincie.

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.5, 31 mei 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing gecombineerd met onderhoudswerk gemeente


De dorpsvernieuwing is als u dit leest in de
gemeenteraad geweest en de aanbesteding heeft reeds plaats gevonden. De aannemer moet nu de planning opmaken hoe hij het werk gaat aanpakken. In elk geval is zeker dat de Greate Buorren west en de Lytse
Buorren in 2003 worden uitgevoerd.
Het exacte tijdstip zal afhangen van de
voortgang van het seniorencomplex en de locatie Smedes.
Het heeft dus lang geduurd, maar over enkele weken gaat naar verwachting toch echt de schop in de grond. Mocht dit niet het geval zijn dan ben ik in staat deze Rabbelskûte op te eten.

Voor de bewoners aan de Brandsmaleane is er goed nieuws. De uitritten naar de parkeerplaats worden zodanig geconstrueerd, dat er geen vrachtauto's door kunnen. De chauffeurs zullen een andere plek moeten zoeken, liefst buiten ons dorp, of mogelijk op het bedrijventerrein.
De Brandsdmaleane is één van de straten, die het meest ingrijpend wordt verbeterd.

Tegelijkertijd heeft de gemeente aangegeven nog een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het bestek dorpsvernieuwing vast te koppelen. Het gaat o.a. om het herstraten van het nieuwere gedeelte Tuije van Kloosterman tot de Inialoane en het asfalteren van It Tennispaadsje. Over laatstgenoemd pad kwamen de laatste jaren veel klachten bij dorpsbelang en gemeente binnen, zodat de gemeente dit nu aanpakt in
combinatie met de dorpsvernieuwing.

Buiten de bebouwde kom zal de gemeente dit jaar nog onderhoud plegen aan het asfalt op de Earnewarre vanaf nr. 15 tot de Hooiweg.

Overigens is er nog goed nieuws i.v.m. de woningbouw in Garyp. Omdat Leeuwarden zijn te bouwen contingenten woningen niet vol kan krijgen komen er een aantal woningen in een knelpuntenpot. De woningen van het seniorencomplex zullen nu worden gerealiseerd vanuit deze pot, zodat er eerder opnieuw kan worden begonnen met nieuwbouw op Sânhichte. (Zie ook woonplan)

Seniorenwoningen

Op de ledenvergadering heeft het onderwerp Seniorenwoningen de nodige stof doen opwaaien. De kritiek richtte zich vooral op de stand van het complex. De toekomstige bewoners willen uitzicht over de Greate Buorren. De vrees is dat één en ander ertoe zou kunnen zal leiden dat het pand niet wordt bewoond door de doelgroep waarvoor het bestemd is, maar dat er jongeren worden gevestigd. Een andere klacht is dat de woningen te dicht op de weg staan. Het verdwijnen van het grasveldje en het ontbreken van een dorpsplein wordt als een gemis ervaren.
Naar aanleiding hiervan is er contact geweest tussen de Seniorencommissie en Talma enerzijds en Dorpsbelangen en Gemeente anderzijds. De punten van kritiek en bezwaar zijn ruimschoots toegelicht. In de gesprekken is gebleken dat de Gemeente en Talma de kritiek uit de ledenvergadering weerleggen en het volste vertrouwen in de plannen hebben zoals die er nu liggen.
Op donderdag 16 mei jl. bleek ook dat de gemeenteraad de plannen breed steunt. Het plan dorpsvernieuwing met daarin opgenomen het seniorencomplex is goedgekeurd. Hierdoor kan de dorpsvernieuwing mogelijk nog voor de bouwvak 2002 van start gaan. Tevens kunnen de procedures voor het realiseren van het seniorencomplex worden gestart.

Woonplan

Vanuit het stadsgewest Leeuwarden zijn 240 woningen beschikbaar gekomen voor de aanliggende Gemeenten. Een aantal daarvan zal naar de knelpuntenpot van Tytsjerksteradiel gaan. Dorpsbelangen heeft reeds bij de Gemeente te kennen gegeven er op te rekenen dat een deel hiervan naar Garyp gaat. We hebben een goedgekeurd bestemmingsplan waar nog volop ruimte is. Dus buiten het seniorencomplex om claimen we nog extra woningen op Sânhichte.

Hondenpoep

Zo nu en dan komen er weer klachten over hondenpoep binnen. Toch heeft dorpsbelang de indruk dat inmiddels veel dorpsgenoten de poep keurig opruimen. Je ziet steeds meer mensen met een schepje lopen. Ook gaan sommige de hond uitlaten in de bermen van een buitenweg, waar de poep minder hinderlijk is dan op de stoep of in plantsoen.
Langs It Tennispaadsje komen zo nu en dan nog wel klachten. Het is goed betrokken mensen hier op aan te spreken. Ook moet het goede gedrag zo nu en dan nog worden aangeleerd bij de kinderen.

Ledenwerving

De ledenwerfactie heeft 25 nieuwe leden opgeleverd. Allen van harte welkom bij een van de grootste vereniging van Garyp. Het ledental bedraagt op dit moment 567.

Dorpsbelang/GF/KV


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.5, 31 mei 2002)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Landinrichting Garyp - Sumar presenteert raamplan

De Rabbelskûte heeft in het verleden enige malen melding gemaakt van het op handen zijnde ruilverkavelingplan. Heette het eerst nog RAK (Ruilverkaveling met Administratief Karakter), nu is dit uitgegroeid tot een volwaardige landinrichting met werken. Dat wil o.a. zeggen dat de boeren na ruiling kunnen overgaan tot perceelsvergroting, sloten kunnen verleggen en overige cultuurtechnische werken met subsidie kunnen uitvoeren. Maar er is meer te doen in dit gebied. Er is aandacht voor verkeersveiligheid en recreatieve plannen. Maar zaken als natuur, landschap en milieu komen ook volop aan bod, zodat met recht kan worden gesproken van een integraal plan.
Dorpsbelang heeft de laatste jaren diverse ideeën aangedragen, zoals de aanleg van wandelpaden, fietsroutes, kanoroutes, kano-klúnplaatsen, schaatsduikers e.d. Deze zijn voor een groot deel meegenomen in het raamplan en zullen in een later stadium nader worden uitgewerkt.
Op 12 november is het raamplan gepresenteerd in It Geahûs.

De landinrichting behelst een gebied van 2700 ha. Het gebied wordt begrensd door het Prinses Margrietkanaal, de Lange Sloot, Hooiweg, Panhuyspoel, dan richting Sustervaart en Susterwei bij De Tike naar de Leyen, De Lits en het Bergumermeer.
Het plan behelst een integrale gebiedsvisie, dat uiteindelijke in 4 modules wordt uitgevoerd. Het definitieve plan wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het dagelijks bestuur van de Landinrichting wordt gevormd door de landinrichtingscommissie. Hierin hebben zitting:
· Domien van Wees vertegenwoordiger gemeente, tevens voorzitter
· H. Hoekstra namens waterschap
· H. Wierstra namens de natuur
· B.L. Schaap namens Dienst Landelijk Gebied, secretaris
· S. Algra, I. van Tuyl en J. de Vries namens landbouw

Het raamplan heeft de volgende doelstellingen:

· Verbetering van de verkaveling en de waterbeheersing voor de landbouw
· Behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden voor de toekomst
· Ontwikkeling van nieuwe natuur
· Meer recreatiemogelijkheden
· Bevordering van de verkeersveiligheid
· Verbetering van de milieukwaliteit

Het is van belang de landbouw concurrerend en duurzaam in te richten,
waarbij het beheer van de landschapselementen beter in de
bedrijfsvoering moet worden ingepast. In het veenweidegebied mogen
percelen opgeschaald worden tot 7 ha en in het elzensingelgebied tot 5 ha.
Voorwaarde is dat de nieuwe kavels in het elzengebied weer worden
omringd met elzenwallen. Voor het onderhoud van de elzenwallen is
subsidie mogelijk.
In het plan wordt rekening gehouden met een rondweg Garyp ten zuiden
van de Stinswei en met een fysieke scheiding van een weg met
ongelijkvloerse kruisingen tussen Burgum en Nijega. Tevens worden
gebieden aan de Hooiweg, bij de Leyen en het Bergumermeer aangewezen
tot beheergebied of natuurgebied. Om deze redenen wordt er van uitgegaan
dat er 5 boerderijverplaatsingen nodig zijn, waarvan een deel het gebied
wellicht zal verlaten. Boerderijverplaatsing ten noorden van de eventuele
toekomstige rondweg Garyp is een optie.

Voorzieningen die i.s.m. dorpsbelang in de het plan zijn opgenomen:

· Vis- en picknickplaatsen
· Kano- en schaatsroutes
· Fietspad Fonejacht - Earnewâld
· Voetpad ten zuid/oosten Garyp, (Mounehoek-Inialoane-Ielke Boonstraloane-Easterein)


De plannen worden in een later stadium mede met dorpsbelang nader
uitgewerkt. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor een fietspad langs
de Stûkenwei. Voorstellen van dorpsbelang voor recreatieve ontwikkeling
van het gebied rond de Panhuyspoel, zoals zandstrand, fiets- en trimpaden
zijn niet in de plannen opgenomen. Dit komt waarschijnlijk omdat het
grootste deel net buiten het plangebied valt. Daar het gebied specifieke
recreatieve potenties heeft, heeft dorpsbelang alsnog gevraagd een fietspad
aan te leggen vanaf Sigerswâld via de poel naar het Nonnepaed.

Verkeersproblematiek
Het landinrichtingsplan heeft als zoekgebied voor de Rondweg Garyp een
zone aangewezen ten zuiden van de Stinswei. Tevens is tijdens de
presentatie van de plannen iets gezegd over een toekomstig slechte
verbinding tussen Garyp en Burgum.
Dorpsbelang heeft via een brief hierop gereageerd. In de brief wordt
kenbaar gemaakt dat er in Garyp weinig draagvlak bestaat voor een
rondweg en dat dorpsbelang daarom zelf een milieueffectrapportage heeft
opgesteld. Hierin komt de nuloptie (geen rondweg) als beste uit de bus.
Dorpsbelang stelt voor de verkeersafwikkeling N/O-Fryslân via
Veenwouden-Leeuwarden en Burgum-Nijega te laten lopen. In dat geval
zullen er echter ingrijpende maatregelen nodig zijn op de N913 om
sluipverkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te
waarborgen. Is een rondweg onvermijdelijk dan kan dorpsbelang zich
vinden in het gebied ten zuiden van de Stinswei, conform het voorstel in het
raamplan. Tevens vraagt dorpsbelang aandacht voor de verbinding met
Burgum met name in het belang van het langzame verkeer. Zij pleit voor
een ongelijkvloerse kruising met de centrale as Burgum-Nijega, waarna
vervolgens via de oostzijde richting Burgum het traject kan worden
vervolgd. De brug moet in het belang van de fietsers beslist niet hoger.
Misschien is een aquaduct een alternatief.

Dorpsbelang/G. Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Garyp krijgt geen minirotonde of stoplichten

De Provinsje Fryslân vindt het niet nodig minirotondes of stoplichten aan te leggen op de N913 te Garyp. Daarvoor gebeuren er in Garyp te weinig (dodelijke) ongelukken in verhouding tot de rest van het provinciale wegennet. Tevens wijst de provincie erop dat de N913 in het Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan (PVVP) de status stroomweg B heeft. Met andere woorden: het verkeer moet er zo snel mogelijk door heen stromen.

Dorpsbelang had de provincie via een brief gevraagd korte termijn veiligheidsmaatregelen uit te voeren, zoals het verlagen van de max. snelheid op de Westerein en de Gravinneloane naar 60 km en het aanbrengen van een minirotonde op de kruising Eendrachtsweg. Mocht de Wâldwei over en aantal jaren verdubbeld zijn, dan zal de verkeersintensiteit op de N913 drastisch toenemen, blijkens een onderzoek van de rijkswaterstaat. Dorpsbelang vindt dat de provincie daarom tijdig een aantal korte termijn maatregelen moet treffen teneinde de veiligheid en leefbaarheid op deze weg na de ombouw Wâldwei te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. I.v.m. de komst van het bedrijventerrein en een aantal woonhuizen op dat terrein vonden OVG en dorpsbelang dat er in elk geval iets moet gebeuren op de kruising Eendrachtsweg.

Dorpsbelang vraagt ook aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Gravinneloane. De provincie heeft nu toegezegd binnenkort met bewoners Gravinneloane en dorpsbelang om de tafel te willen om de betreffende woningen voor fietsers en voetgangers op een veilige wijze te ontsluiten. Tevens heeft ze op verzoek van dorpsbelang de bebording op dit traject verbeterd. Met name voor fietsers, die hier onbekend zijn, was de situatie nogal verwarrend. Volgens dominee Osinga, die de zaak vanuit zijn studeerkamer gadeslaat, leidde dit regelmatig tot gevaarlijke situaties.

De elektronische snelheidsmeter "U rijdt te snel" is onlangs in werking getreden. Een woordvoerder van de provincie had dit reeds in november 2001 toegezegd, maar had niet in de gaten dat het bord begin maart nog steeds niet was ingesteld. Deze meter staat echter haaks op de gedachte van de rijkswaterstaat uit 1997 om hier een snelheidsmeter gekoppeld aan een fotocamera te plaatsen. Overigens staat er nog steeds een minirotonde gepland voor het viaduct de Wâldpoarte, ca. 100 m ten westen van transportbedrijf van der Veen. Verkeerskundigen verwachten dat hierdoor minder mensen uit de bocht zullen vliegen bij de voormalige boerderij van het waterschap.

Dorpsbelang blijft aansturen op een veiliger N913. Het liefst zouden we zien dat de status Stroomweg B van tafel werd gehaald en de functie van de weg wordt gewijzigd in een gebiedsontsluitingsweg. Dat er dan een rondweg nodig is, is voor ons nog de vraag. (zie ook stukje verkeersproblematiek bij Landinrichting Garyp - Sumar). Vooralsnog hebben we op dit moment de visies van het rijk, provincie en gemeenten tegen.

Dorpsbelang/G. Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

totop


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsbelang hield op 7 maart haar ledenvergadering.
Onderstaand een beknopt verslag:

Voorzitter Karel Pander kan ca. 70 aanwezigen welkom heten. Zowel het verslag van de vorige jaarvergadering als het jaarverslag passeren vlot de revue. Ook financieel is de vereniging gezond en de rapportage is akkoord bevonden.
De vertegenwoordigster van de "âldjierskommissje" is positief gestemd over het feestelijk verloop van de oud- en nieuwviering en ook dorpskrant de "Rabbelskûte" laat een positief geluid horen over het reilen en zeilen van de krant.
De commissie dorpsvernieuwing meldt dat de plannen voor dorpsvernieuwing zodanig ver zijn, dat men er op rekent dat het project nog dit voorjaar van start kan gaan.
De seniorencommissie, welke betrokken is bij de plannen omtrent de bouw van een seniorencomplex op de locatie Wijmenga (hoek Greate Buorren / Inialoane) meldt, dat het herziene plan beter voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een seniorencomplex, maar dat niet iedereen uit de doelgroep echt content is met het plan.
Ook uit de zaal komen reacties die aangeven dat het plan zoals het er nu ligt niet door iedereen als acceptabel ervaren wordt. Zowel het bestuur van Dorpsbelang als de seniorencommissie zullen zich hierover beraden, en de aanmerkingen zullen met gemeente en woningbouwcorporatie besproken worden.
Jan Sijtsema en Hayke Haanstra zijn dit jaar aftredend en als nieuwe bestuursleden worden, onder applaus, Therèse Meindertsma en Egbert Hadderingh benoemd.
Op het nieuwe bedrijventerrein heeft het eerste bedrijf zich reeds gevestigd en anderen zullen op korte termijn volgen. Middels een aantal sheets wordt een overzicht gegeven van de indeling zoals die nu bekend is.
Tevens geeft Jan Sijtsema een korte uitleg over het "ontwerp woonplan Tytsjerksteradiel." Wanneer de plannen omtrent de woningbouw voor dorpen als Garyp worden uitgevoerd zoals in dit plan staat vermeld, betekent dit, dat er een forse teruggang is te verwachten van het aantal inwoners. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp en ook het in stand houden van de voorzieningen zal hierdoor moeilijker worden.
Het bestuur heeft op het ontwerp plan reeds bezorgd gereageerd en zal bij verdere behandeling in de raad zeker opnieuw aan de bel trekken. De aanwezige politici hebben het signaal zonder twijfel genoteerd.
Bijna jaarlijks komt de vraag naar voren over het "baggeren" van de Skipfeart.
Deze vraag is direct doorgespeeld naar de gemeente en men heeft toegezegd dat de werkzaamheden nog dit jaar worden uitgevoerd. Tevens merkte men op dat de bagger zal worden afgevoerd.
De jaarlijkse "himmeldei" is voor dit jaar vastgesteld op 16 maart.

De avond werd besloten met een dia presentatie over Garyp in 1996.

Het bestuur.


(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.4, 29 maart 2002)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.3, 18 jan.2002)

Nieuws van DORPSBELANG

Lokkich Nijier allegearre! Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt is het jaar al weer bijna een maand oud. Toch wil het bestuur van Dorpsbelang alle dorpsgenoten een heel goed en voorspoedig 2002 wensen. Zoals u weet komt er vaart in het project dorpsvernieuwing en de bouw van het seniorencomplex.

Op de goed bezochte informatie avond en middagen heeft elke belangstellende of belanghebbende uitleg ontvangen over het totale project. 2002 zal dan ook een bijzonder jaar worden voor ons als dorp. Elders in dit blad zal Gjalt Faber royaal aandacht schenken aan de aanpak van het project.

De jaarwisseling op zich is rustig verlopen. In de loods was het de hele nacht gezellig en druk. Zowel jong als oud was present om de beste wensen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Hulde aan de organiserende oudejaarscommissie. Voor de rest verliep ook buiten de loods, op een enkel incidentje na, alles in een ontspannen sfeer. Vooral het vele siervuurwerk zorgde rond middernacht voor een kleurrijk spektakel.
Ook de "wachten", hartelijke dank voor jullie bereidwilligheid om een stukje preventief werk te doen! Ook ouders bedankt, het is bekend dat in veel gezinnen de wijze van oud en nieuw vieren onderwerp van gesprek is geweest, wat zeker zijn vruchten heeft afgeworpen.

Noteert u al vast: De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 6 maart in "It Geahüs" U krijgt in de loop van februari een speciale uitnodiging/agenda in uw brievenbus.

De decembermaand is voor veel mensen vaak een extra drukke maand. We vinden het als dorpsbelang dan ook belangrijk een bijzonder woord van dank te richten aan onze middenstanders.
De Sinterklaasactie en de Kerstmarkt zijn beide door veel dorpsbewoners bijzonder gewaardeerd. Met name voor middenstanders is december een stresserige maand. Als je dan naast de gewone drukten ook nog zorgt voor deze extra's dan is een woord van dank zeker op zijn plaats.
Het maakt ons als dorpsbewoners erop attent hoe belangrijk een "levende middenstand" is voor de leefbaarheid van ons dorp. Het is dan ook van het grootste belang dat wij als dorpsgenoten dit op waarde schatten en met elkaar zorgen dat onze middenstanders ook in de toekomst in ons dorp bestaansrecht hebben en houden.
Het bestuur van dorpsbelang heeft een brief gestuurd aan de landelijke beheersinstantie van postagentschappen. Het is sinds kort niet meer mogelijk om op het postkantoor van Tjeerdsma te pinnen.
Vooral voor ouderen is dit het inleveren van een stukje zekerheid en leefbaarheid. Ondertussen hebben we via de pers vernomen dat we niet de enigen zijn die aan de bel hebben getrokken.
We hopen dat het resultaat mag hebben.

Op 1 februari zullen, op uitnodiging van de gemeente, Karel Pander en Corrie Bakker namens Garyp present zijn op het vrijgezellenfeest van prins Willem Alexander en Maxima. 'in een volgende Rabbelskûte hoort/leest u meer over hun ervaringen.

Het komt wel eens voor dat er opgemerkt wordt, "zo iemand verdient een lintje". Vaak blijft het bij een opmerking, maar toch bestaat de mogelijkheid iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Vaak wordt dit gedaan door een bedrijf of een maatschappelijke organisatie of vereniging.
Maar ook een burger of meerdere burgers kunnen iemand voordragen. In voorkomende gevallen kunt u dit melden bij dorpsbelang. Het is maar dat u het weet!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons dorp of over de vereniging voor dorpsbelangen Garyp, trek gerust aan de bel, we staan u graag te woord, trouwens aanwezig zijn op de ledenvergadering is ook en prima manier om goed geïnformeerd te blijven, dus graag tot ziens op 6 maart in lt Geahüs.

Vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.3, 18 jan.2002)

totop

Gariper ‘Joazef’ naar De Lawei

Op vrijdag 1 en zaterdag 23 maart voeren zeventig spelers, zangers en musici uit Garyp en Omstreken de musical ‘Joazef Masterdreamer’ op in De Lawei te Drachten. Eind vorig jaar werden van deze musical, geschreven door Hendrik van der Meer, vijf drukbezochte uitvoeringen gegeven in de Gereformeerde Kerk van Garyp. Tot nog toe bezochten ruim vijftienhonderd bezoekers de voorstellingen onder leiding van Jan Apperloo (regie), Ep Willems (koor en muziek) en Corrie Bakker.

Omdat nog dagelijks aanvragen binnenstromen van mensen die deze uitvoering hebben gemist, heeft de organiserende commissie besloten tot twee reprises. Voor De Lawei is gekozen, omdat hier de faciliteiten beschikbaar zijn voor een professioneel verantwoorde uitvoering. Tijdens de eerste opvoeringen is geen reservelijst bijgehouden, waardoor opgave opnieuw vereist is.

Kaarten zijn voor 11 Euro verkrijgbaar bij:
Aan Pander, groenteboer in Garyp.
Jamin, Noordkade 3 in Drachten
Reserveren per e-mail (tot 3 weken voor de uitvoering) via g.miedema@wxs.nl

Van de opbrengsten gaat een deel naar de Gerritsmaskoalle in Drachten voor de aanschaf van een gehandicaptenbus.

Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Wietze Haanstra, 06-53720751 of Anne Heidbuurt, 06-41372969

totop