Skip to main content

Actueel 2001


 

(Uit: 'Leeuwarder Courant' , LC regio, woensdag 12 december 2001)

Opknapbeurt Garyp vergt f 10 miljoen

GARYP - Na anderhalf jaar praten kon gisteren het plan voor ingrijpende dorpsvernieuwing van Garyp worden gepresenteerd. In het plan is onder meer de sanering van twee bedrijfsterreinen en de bouw van vijftien seniorenwoningen meegenomen. Het is in omvang waarschijnlijk de laatste van de 'ouderwetse'dorpsvernieuwingen in de gemeente, want die zijn onbetaalbaar geworden. Het plan vergt een investering van fl 10 miljoen.

Garyp was ook wel toe aan een flinke opknapbeurt. Met name de Greate en Lytse Buorren moesten dringend worden aangepakt. De plannen breidden zich echter geleidelijk uit en omvatten nu vrijwel alle oudere straten, zei een tevreden Gjalt Faber van Dorpsbelang gisteren op een druk bezochte informatieavond. Het gehele dorp wordt 30-kilometerzone. Er komt een speciaIe parkeerplaats voor vrachtwagens, die nu vaak verspreid over het dorp geparkeerd staan. De bestratingen, hoofdzakelijk in rode steen, en andere aanpassingen moeten het dorp in oude stijl terugbrengen.

Zo is aan de Greate Buorren een reeks lindebomen gepland, zoals die "vanouds hoort bij een semi-agrarisch dorp als Garyp", aldus de omschrijving. Er komt ook beduidend meer groen in het dorp, waarvoor met name aan de langgerekte Inialoane de medewerking van de Garypsters onmisbaar is: veel van de bomen komen bij mensen in de tuin, omdat de gemeente er geen grond heeft. Die mededeling veroorzaakte flink wat geroezemoes in de zaal.

Opvallend in het plan is de combinatie met de bouw van vijftien seniorenwoningen. De woningen zijn gepland op het voormalig bedrijfsterrein van foerageerbedrijf Wymenga. Het plan voorziet in vier bouwblokken met verdieping, verbonden door een doorzichtig atrium en een binnentuin. Het complex krijgt een lift en verder is er parkeergelegenheid en een centrale ingang. Het perceel laat daarnaast ruimte voor twee vrijstaande woningen. Met dit plan is f 6 miljoen gemoeid.

Ook een tweede ongewenste situatie zal verdwijnen: de gemeente heeft in principe overeenstemming bereikt met mechanisatiebedrijf Smedes over verhuizing. Het bedrijf gaat naar het industrieterrein van Sumar. De gemeente koopt de grond aan de Lytse Buorren aan en wil daar woningen bouwen.

(Uit: 'Leeuwarder Courant' , LC regio, woensdag 12 december 2001)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.2, 16 nov.2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Hoera, op maandag 5 nov. jl. was het zo ver, echt nieuws over hoe we verder gaan met de dorpsvernieuwing en daaraan gekoppeld een nieuw plan voor de bouw van de seniorenwoningen. Hoewel de plannen nog niet alle ambtelijke molens hebben gepasseerd, zijn we als bestuur geïnformeerd over de stand van zaken. Naar ons idee zijn de nu uitgewerkte plannen voor het te bouwen seniorencomplex zodanig aangepast dat ze in elk geval veel beter beantwoorden aan de in Garyp levende ideeën.

De betreffende ambtenaren willen graag op redelijk korte termijn het dorp informeren. Een eerste informatieavond zal in december plaats vinden. Nadere gegevens over de datum zullen op de OVG-folder vermeld worden. Houd deze folder dus in de gaten!!

Op deze avond wordt informatie verstrekt over het totale plan van aanpak en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het spreekt voor zich dat het voor alle dorpsbewoners van groot belang is hierbij aanwezig te zijn. Verder is het de bedoeling daarna een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin meer in detail de plannen worden toegelicht. Vooral voor hen die wonen in de zones waar de dorpsvernieuwing wordt doorgevoerd is dit van groot belang.

Data voor de vervolg bijeenkomsten moeten nog vastgesteld worden. U wordt hierover vroegtijdig op de hoogte gebracht. Als bestuur van dorpsbelang hopen we op een goede voortgang, nu de trein in beweging is moeten we trachten zoveel als mogelijk de vaart er in te houden, zodat binnen afzienbare tijd de eerste schop de grond in kan.

Tijdens onze vergadering van 10 oktober jl. hebben we royaal tijd besteed aan de viering van oud en nieuw. Het behoeft geen nadere uitleg dat niemand baat heeft bij een viering zoals die verliep in de laatste oudejaarsnacht. In elk geval zal in het plan van aanpak samen met de gemeente, de oudejaarsploeg en mogelijk ook met een afvaardiging van de jeugd worden besproken. In december meer over dit onderwerp.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.2, 16 nov.2001)

totop

(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 31 oktober 2001)

Musical Joazef

Musical Joazef geeft extra voorstelingen op 9 en 10 november; vrijdag de premièreOngekend talent staat in Garyp op de planken

GARYP - Op een vrijdagavond in oktober is de Gereformeerde kerk van Garyp verlicht. Binnen staat op een professorisch podium een koor te zingen, begeleid door een combo. Ep Willems is de dirigent. Schaapsherders lopen voor hen langs. Het zijn de elf broers van Joazef, de verkochte broer die later onderkoning van Egypte blijkt te zijn. Regisseur Jan Apperloo uit Balk kijkt vanachter zijn laptop nauwlettend naar de spelers. Hij moet er zorg voor dragen dat over een paar weken de musical 'Joazef' op rolletjes voor het voetlicht gebracht kan worden. Voor het voetlicht, in de Gereformeerde kerk van Garyp, door spelers en zangers die voor 95% uit het dorp komen. Op 2 november tonen de Garipers 'hun' musical voor het eerst aan het publiek. De avond is reeds uitverkocht, evenals de voorstelling voor 3 november. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november zijn er extra voorstellingen, waar belangstellenden nog wel terecht kunnen. De musical vertelt het bijbelverhaal grotendeels in het Fries. Alleen Joazef praat soms Nederlands en de tolk. Het is een grapje van de regisseur om het verschil tussen de lsraelisch sprekenden en de Egyptisch sprekenden aan te duiden. Totaal zeventig Garipers spelen er in mee. Oud-Gariper Harmen Otto Smedes speelt Joazef, onder andere omdat hij goed kan zingen. Hendrik Visser is vader Jacob. Dominee Tije Osinga doet ook mee, hij speelt de farao. Afke Faber, met het Syndroom van Down, wilde ook graag. Ze heeft een rol als dienstmeisje en bedient de broers als zij bij Joazef in het paleis komen, samen meteen viertal andere spelers. Deze week is het echte podium gebouwd in de kerk. Het is zo groot dat er een aantal banken voor moesten wijken. Daardoor kan er wel minder publiek in de kerk, per keer ongeveer driehonderd mensen. Tijdens de repetitie moesten de spelers het doen met een kleiner podium, wat steeds tijdelijk werd neergezet.'Nee, stop,' zegt regisseur Jan Apperloo, wijzend naar één van de broers. 'Hij maakt een grap. Daar moeten jullie zelf om lachen, maar het publiek ook. Wacht tot het publiek weer stil is, anders gaat je tekst verloren.' De spelers doen de scène overnieuw en lassen een pauze in na het herhaalde grapje. De spelers hebben allemaal prachtige kleding aan. De koorleden Geertje Duipmans en Tineke Hamburg naaiden die, met behulp van een aantal vrijwilligers, van oude gordijnen. Sinds een paar weken kunnen de broers op de repetitie gebruik maken van de zakken waarin ze hun koopwaar meenemen. De zakken die de broers dragen zijn zogenaamd zwaar. 'Niet alle spelers hebben dat al door,' grinnikt Wietse Haanstra, voorzitter van de tariedingscommissie, die de schaapherders nonchalant met hun met papier gevulde zakken ziet zwaaien. Er blijkt een hoop talent te wonen in Garyp. Het combo heeft spelers van buitenaf, verder komt bijna iedereen uit het dorp. Ze zijn verzameld door een enthousiaste Eppie Willems, dirigent van het combo en het koor. De luisteraar zou niet zeggen dat het hier gaat om mensen waarvan velen voor het eerst op de planken zingen. Yma Spoelstra is souffleuze. Corrie Bakker begeleidde de vrouwelijke koorleden bij het instuderen. Ze kijken bij de repetitie van een afstandje toe: 'Niet knijpen als het hoog wordt,' zegt ze tegen de sopranen. 'Kin naar voren en goed articuleren.' De ene week op vrijdag, de andere week op zaterdag kwamen de musicalspelers bijelkaar in de Gereformeerde kerk. 'Ze kunnen niet afzeggen, wie meedoet moet komen,' zegt Wietze Haanstra. 'De één kan eigenlijk niet op vrijdag. De ander liever niet op zaterdag. We hebben het opgelost door het om en om te doen.' Aan het eind van de repetitieavond krijgen de ongeveer tachtig medewerkers van de musical de opdracht om het volledig uitgewerkte draaiboek van 'Joazef' thuis goed door te nemen. Iedereen moet aanstaande vrijdag nauwlettend de aanwijzingen die er voor haar of hem in staan kennen. Om vier uur worden de spelers gegrimeerd. Om 18.00 moeten alle spelers aanwezig zijn om de benodigdheden te controleren. Om 19.00 uur gaat de zaal open voor het publiek en mogen de spelers zich daar niet meer vertonen. Er is een voorprogramma bedacht om de opbouw van de decorstukken te camoufleren. Zonder woorden tonen de spelers aan het binnendruppelende publiek een kijkje op een marktplein in de woestijn. Om 20.00 uur doven de lichten in de zaal en tonen de Garipers het resultaat van ruim een jaar oefenen.

KvdD

(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 31 oktober 2001)

totop

(Uit:'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

Musical Joazef..aan alle dorpsgenoten !

In de Rabbelskûte van april jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van het feit dat de uitvoering van Musical Joazef gepland staat vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s. in de Gereformeerde Kerk van Garyp.

Als eventuele reserve data zijn vrijdag 9 en zaterdag 10 november a.s. genoemd. Tot nu is de belangstelling echter dusdanig dat twee avonden toereikend zijn.

Wellicht zijn er onder u toch nog velen die nog niet tot opgave zijn overgegaan. U dient er rekening mee te houden dat er per avond slechts tussen de 300 en 350 toeschouwers in de kerk aanwezig kunnen zijn. De opbouw van het podium is dusdanig dat slechts ruimte overblijft voor een gering aantal toeschouwers.

De voorbereidingscommissie moet binnen één week besluiten of de reserve data ingepland dienen te worden, i.v.m. het tijdig inhuren van het licht en geluid.

U (ook voor familieleden van deelnemers) bent nog slechts enkele dagen in gelegenheid kaarten te bestellen bij:

Fenna Miedema, 0511-521231 en Gerbrich Kobus, 0511-521582 of via overmaking toegangsgelden op rek.no 35.13.50.985 t.n.v. musical Joazef onder vermelding van naam (namen volwassenen en namen kinderen), datum en telefoonnummer.

Toegangsprijzen: Volwassenen: fl. 15,00; Kinderen tot 12 jaar; fl. 10,00

Namens de tariedingskommisje Wietze Haanstra

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Deze keer vanwege de vakantie periode beperkt "Nieuws van Dorpsbelang".

Bedrijventerrein
De asfalteringswerkzaamheden waren voor de vakanties afgerond. De eerste bouwvergunning is reeds verstrekt. Al met al een positieve ontwikkeling.

Dorpsvernieuwing - seniorencomplex
Het gaat niet snel met de voortgang van de plannen voor dorpsvernieuwing. De in de vorige Rabbelskûte genoemde informatiebijeenkomst, is nog steeds niet georganiseerd. De bovenstaande 2 regels hebt u kunnen lezen in de Rabbelskûte van juni en ook nu (8 sept.) moeten we opnieuw melden dat er nog niks is te melden. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar in ons geval lijkt het erop dat de molen stilstaat of zelfs achteruit draait. We mogen de moed niet verliezen maar we worden zo af en toe wel moedeloos. Kortom we zijn het zat! We hebben dan ook de wethouder persoonlijk gevraagd te zorgen voor duidelijkheid en aanpak van zaken zodat er voortgang komt. We hebben voorgesteld om in elk geval binnen twee weken duidelijkheid te krijgen over het vervolg. Een eerste actie van de gemeente moet zijn het verzorgen van informatieavonden zodat iedere dorpsgenoot op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Het ontwerp van het seniorencomplex wordt opnieuw bekeken door de architect, de woningbouwvereniging en de gemeente. Het ontwerp was voor zowel de seniorencommissie als ook het bestuur van dorpsbelang niet acceptabel. Gezien deze vertraging lijkt het voor de hand liggend dat de start van de dorpsvernieuwing eerder zal zijn dan de bouw van het seniorencomplex. In een volgende Rabbelskûte meer tekst en uitleg.

Groenbeleid
I.o.m de buurtverenigingen Ljippenstâl en Tuije is besloten een aantal begroeide stroken "groen" te maken, dus te voorzien van gras. Op de Ljippenstâl (Nz) is nog wel gekeken naar een alternatieve oplossing maar de bestaande beplanting is zodanig slecht dat deze verwijderd moet worden.

Het bestuur.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

totop

Uit: Weekblad Actief , woensdag 20 juni 2001

'Garyp' en 'Gytsjerk' beijveren spoed

Bouwprojecten komen moeizaam van de grond

GYTSJERK/GARYP - Woonbedrijf Talma en Bouwbedrijf Westerbaan zijn het in beginsel eens geworden, dat ze samen het nieuwe winkelhart van Gytsjerk zullen opzetten. Dat heeft geruime tijd geduurd, erkent Renk Heimer van Talma. Bovendien is er over de details nog een en ander te bespreken. "Daar kan ik nog wel tien keer op schieten", zegt Heimer, die opmerkt dat ook andere betrokkenen die kans nog krijgen. Ook Bart van der Meulen die voor Bouwbedrijf Westerhaan het project leidt, wil niet in details treden, omdat de architect nog druk bezig is met het ontwerp.

Secretaris Marten van der Wal van Dorpsbelang Gytsjerk beklaagt zich in dorpskrant De Einekoer over de trage voortgang van het project én over de geringe informatie hierover van gemeentewege. Voorlichter Kees Koopmans van de gemeente Tytsjerksteradiel erkent dat het geruime tijd stil geweest is, maar dat Talma en Westerbaan het nu toch eens zijn, dat ze de 'de kar' gaan trekken.

Een ander woningbouwproject, op de 'locatie Wymenga' aan de Greate Buorren in Garyp, lijkt ook enige vertraging op te lopen. Dit als gevolg van kritiek van de Vereniging van Dorpsbelangen in Garyp. De voorzitter van de dorpskrant, Gjalt Faber, brengt die kritiek met enig cynisme in dorpskrant 'De Rabbelskûte' van Garyp van juni. 'Een aantal ouderen wil hier graag samen in een seniorencomplex wonen. De gemeente heeft dit reeds jaren toegezegd en dorpsbelang en de seniorencommissie ijveren al lang voor dit ideaal. Maar kennelijk neemt de gemeente Tytsjerksteradiel de Gariper ouderen niet serieus. Ze mogen wel op de locatie Wymenga wonen als ze maar willen trap lopen. Dat het te lang duurt en de plannen voor de Gariper senioren niet deugen, interesseert ze kennelijk niet.'

Wethouder Sytie Siegers (CDA), zelf inwoonster van Garyp, erkent te zijn geschrokken van het artikeltje de dorpskrant, maar ze merkt ook op, dat er al een gesprek met Dorpsbelang Garyp is geweest. 'It iene hat it oare blykber krúst'. Ze trekt zich de kritiek wel aan. Er wordt daarom alsnog gepoogd, een ontwerp tot stand te brengen zonder trappen, met liften dus. Of dat snel zal lukken is niet zeker. Vast staat, dat het Project hierdoor enige vertraging oploopt. 'Dat haw ik der graach foar oer', zegt Siegers, 'want we moatte eins al ta op 'levensloopbestendige' wenten. Mar it moat dan wol finansjeel mooglik wê e. Vandaar dat er komende week met diverse betrokkenen overleg wordt gevoerd. Of dat overleg over een iets andere opzet er ook nog voor de zomervakantie komt met Dorpsbelang Garyp, durft de wethouder niet te garanderen. 'We wolle as gemeente de diakonywenten by de Herfoarme tsjerke der ek wol by belûke', zegt ze. GvdM.

Uit: Weekblad Actief , woensdag 20 juni 2001

totop

Nachtbraderie Garyp 6 juli 2001

Zoals gebruikelijk zal op de avond van de laatste schooldag voor de zomervakantie in Garyp de nachtbraderie plaatsvinden. Dit jaar loopt de route iets anders dan voorgaande jaren. Het begin van de braderie is op de Greate Buorren vanaf de kruising bij de "Sinneblom" en loopt dan naar de Inialoane en dan niet verder de Greate Buorren op maar de Inialoane op.Dit zal zover doorlopen als het aantal kramen dat nodig maakt. Op dit moment zal de braderie al verder lopen dan bakkerij Hoekstra. Ook zal er dit jaar geen dubbele rij kramen worden opgesteld. Dit in verband met de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Een groot deel van de kramen is besproken door standhouders, die ook vorig jaar deelnamen. Gelukkig hebben zich ook nieuwe standhouders gemeld.

Voor de kinderen zijn er weer diverse attracties nl.:

 • Een zweefmolen
 • Een ballenbad
 • Een luchtkussen
 • Een tent waar kinderen geschminkt kunnen worden
 • Een draaimolen

Verder:

 • De "Sinneblom" zal geopend zijn.
 • Café "de Beuk" heeft een terras en "live" muziek.
 • Café "Unicum" heeft "Line dancing" door de "Swing Line Tornado Dancers" waar aan deel zal worden genomen door de wereldkampioen line dancing Alexander Outhyuse.
 • De "Garant Markt" (Sieb) heeft een promotie team voor zijn zaak voor een nieuw soort cola genaamd "First Choice".
 • De "Inia Bar" heeft een terras met drankjes en hapjes.
 • Pals Wagenaar heeft tegenover zijn slagerij de band "Fender Ghost" spelen.
 • W. Smedes "IJzerwaren etc" heeft op de parkeerplaats voor zijn zaak een opstelling van 16 meter waar hij door een komende assortimentwijziging artikelen tegen dumpprijzen zal verkopen.
 • Bakkerij Hoekstra heeft een kraam voor de zaak maar helaas door de warenwet kan de bakker niet alles in zijn kraam etaleren. Dus vraagt u gerust naar alles wat u niet ziet op banketgebied, want dat staat in de koeling in de zaak
 • Ook de gymnastiekvereniging. V. en V., de tennisvereniging "It Akkerlân" en de donateursvereniging van het zwembad laten zich dit jaar weer op de braderie zien.

De bewoners van de huizen langs de route zullen, wanneer deze "Rabbelskûte" verschijnt, een schriftelijk verzoek thuis hebben gekregen om hun medewerking aan dit jaarlijkse evenement te geven. Naar het zich laat aanzien belooft het een gezellige avond te worden.

Contact persoon L. Pronk, Greate Buorren 29, tel. 0511 521549

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.5, 15 juni 2001)

Nieuws van DORPSBELANG

Bedrijventerrein
U hebt het allemaal kunnen zien "de skeppe is yn'e grûn". De werkzaamheden voor de aanleg van het bedrijventerrein zijn in volle gang. Het laatste traject in de voorbereidingen is gelukkig vlot verlopen. De ondernemers die een kavel hebben toegewezen gekregen kunnen dan ook binnen niet al te lange tijd los met de bouw van hun nieuwe pand. Een belangrijke ontwikkeling voor ons dorp, want we willen graag een leefbaar dorp zijn en blijven.

Dorpsvernieuwing - seniorencomplex
Het gaat niet snel met de voortgang van de plannen voor dorpsvernieuwing. De, in de vorige "Rabbelskûte " genoemde informatie bijeenkomst, is nog steeds niet georganiseerd. De commissie dorpsvernieuwing wacht dan ook ongeduldig op deze bijeenkomst, welke door de gemeente belegd zal worden. Vanuit Dorpsbelang zijn ook acties ondernomen om de vaart er in te houden. Ook de seniorencommissie welke met de woningbouwvereniging en de gemeente de plannen voor het seniorencomplex uitwerkt wacht op uitwerking en aanpassing van de plannen. Maar we houden goede moed !!

Vuilcontainers
Het komt voor dat op vrijdag bepaalde trottoirs geblokkeerd worden door vuilcontainers. Dit kan lastig zijn. Het zou daarom goed zijn dat na het legen van de containers, deze weer zo snel mogelijk teruggehaald worden. We begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is en dat het probleem slechts gedeeltelijk wordt opgelost, maar hoe minder containers blijven staan hoe ruimer de doorgang.

Hondenpoep
Met regelmaat blijft het noodzakelijk de hondenpoep problematiek aan te zwengelen. Gelukkig zij er veel hondenliefhebbers die hun hond uitlaten waar het is toegestaan en/of ze maken gebruik van een "hondenpoepschepje". Jammergenoeg is dit nog niet bij iedereen een automatisme. Met name de groenstroken in de diverse buurten en de plantsoenen op de hoek

Greate Buorren, Inialoane. en Tsjerkepaed zijn geen hondentoiletten !!! Vaak staan er borden bij geplaatst, maar ook als ze er niet staan is het logisch dat u een andere locatie zoekt. De gratis schepjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij fouragehandel G. Elzinga

Straatnaam
Dorpsbelang heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om het pad dat loopt vanaf de Brandsmaloane naar het Feanhústerpaad het TENNISPAADSJE" te gaan noemen. Voor velen is dit reeds een ingeburgerde naam, omdat dit paadje in het verleden de enige toegang was tot de tennisbanen.

Nieuwbouw
Het Feanhústerpaad is grotendeels op nieuw bestraat en het braakliggende terrein tussen Feanhústerpaad en Sânhichte is geëgaliseerd en ingezaaid. We zijn blij met deze aanpak, die het geheel een beter aanzien geeft.

Groenbeleid
De gemeente heeft aangegeven in het kader van nieuw beleid betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen de beplanting op gedeelten van de Tuije en de Ljippenstâl aan te pakken. Met de buurtverenigingen is dit besproken.

Zo bent u eerst weer even op de hoogte van het wel en wee in ons dorp, we hopen dat we met z'n allen kunnen genieten van een goede vakantieperiode.

Bestuur Dorpsbelang

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.5, 15 juni 2001)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Onderstaand een kort verslag van de ledenvergadering welke werd gehouden op 26 februari 2001 in café Unicum.

Voorzitter Karel Pander kan ca.60 aanwezigen welkom heten. De financiële situatie van de vereniging is goed, de kosten zijn ondanks diverse activiteiten binnen de begroting gebleven. Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie ongewijzigd te laten. Liesbeth v.d. Meulen is als bestuurslid/notulist aftredend en wordt op gevolgd door Tineke Hamburg. Als dank voor haar inzet ontvangt Liesbeth een attentie. Op 17 maart aanstaande wordt de jaarlijkse "himmeldei" gehouden. Organisatie is in handen van de Jagersvereniging en de Fûgelwacht. De schooljeugd zal tevens haar medewerking verlenen. (I.v.m. de beperkingen welke zijn opgelegd vanwege de mond- en klauwzeer is de "himmeldei" voorlopig uitgesteld). De dorpskrant "De Rabbelskûte" draait prima. De oudejaarscommissie welke de festiviteiten in de loods organiseerde was tevreden, jammer dat elders in het dorp problemen ontstonden. Getracht wordt calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Over de plannen omtrent de ontsluiting van N-O Friesland wordt uitgebreid gesproken. D.m.v. van sheats en schetsen wordt de nodige informatie gegeven over een aantal mogelijke alternatieven. De aanwezigen hadden de volgende opmerkingen/suggesties:

 1. De geluidsoverlast moet beperkt blijven.
 2. Afname verkeersoverlast op de Easterein/Gravinneloane/Westerein.
 3. Natuur- en waterwingebieden moeten in stand gehouden worden.
 4. Er moeten mogelijkheden blijven voor recreatie.
 5. Landschappelijk karakter van het gebied moet blijven bestaan.
 6. Boeren moeten niet belemmerd worden in hun bedrijfsuitvoering.
 7. De huidige bebouwing dient te worden ontzien.
 8. Uitbreiding van het binnenkort aan te leggen bedrijventerrein moet mogelijk blijven.

Een deel van de aanwezigen voelt dan ook meer voor uitbreiding van de bestaande ontsluiting Burgum - Nijega, met beperkingen voor "sluipverkeer"via de Easterein/Westerein. De inrichting van het bedrijventerrein aan de Gravinneloane zal op korte termijn van start gaan. Er is plaats voor 8 bedrijven.

Betreffende de dorpsvernieuwing wordt gemeld dat de commissie dorpsvernieuwing i.s.m. de gemeente druk bezig is met de uitwerking van de plannen. Tijdens een hoorzitting zal binnenkort nadere uitleg volgen. Ook zal de seniorencommissie begin maart overleg hebben met Talma omtrent de voortgang van het te bouwen seniorencomplex. Het bestuur van Dorpsbelang stelt voor het voetpad tussen Brandsmaloane en Feanhùsterpaad officieel de naam "Tennispaadsje" te geven. De vergadering gaat hiermee akkoord. Om ca. 10.30 sluit de voorzitter de vergadering. Een week na deze vergadering is er nader overleg geweest tussen de senioren commissie, woningbouwvereniging Talma en de gemeente over de verder uitgewerkte plannen voor de seniorenhuisvesting. Op de bestuursvergadering van dorpsbelang (13 maart) zijn de plannen gezamenlijk doorgesproken. Er zijn de nodige kanttekeningen geplaatst bij de ontwerpplannen, welke door de seniorencommissie verder met de betrokken partijen zal worden besproken. We denken dat er op korte termijn meer details bekend gemaakt kunnen worden.

Het bestuur.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

Stand van zaken dorpsvernieuwing

Veel mensen vragen "hoe zit het eigenlijk met de dorpsvernieuwing, wordt het nog wat?" En ouderen vragen zich vertwijfeld af "hoe zit het met het seniorencomplex, maak ik het nog mee om hier te gaan wonen?" Inderdaad. Het lijkt of er niets gebeurt. Er is nog niets zichtbaar. Toch is er het laatste jaar veel werk gezet door verschillende partijen en wordt er op dit moment druk onderhandeld. Ik heb hier iets over verteld op de ledenvergadering van dorpsbelang. Voor degene, die hier niet aanwezig waren volgt hier een verslag.

Commissie dorpsvernieuwing
In het voorjaar van 2000 is de commissie dorpsvernieuwing opgericht bestaande uit Hendrik Raap, Oebele Herder, Margreet Wijmenga en ondergetekende. Eerst hebben wij een excursie gemaakt met de gemeente naar Mûnein en Aldtsjerk om te zien hoe daar de dorpsvernieuwing is uitgevoerd. Vervolgens heeft de commissie een aantal randvoorwaarden opgesteld, waaraan de dorpsvernieuwing in Garyp moest voldoen. Na een aantal overleggen heeft de gemeente de dorpsvernieuwing weergegeven op 10 tekeningen, die vervolgens weer door de commissie zijn bekeken. Het plan zag er goed uit, hoewel er nog wel enige knelpunten waren. Gelukkig zijn we het op 21 februari eens geworden over de inrichting. Dit betekent niet dat wij altijd onze zin in kregen. Toch heeft de gemeente ¦ 350.000,- aan extra wensen van de commissie verwerkt op de tekeningen. De gemeente moet het plan nu eerst doorrekenen op de financiële haalbaarheid. Als dit meezit gaan de plannen voor nader overleg naar B&W. Als deze de plannen goed keurt wordt er waarschijnlijk nog voor de zomer een informatieavond belegd. Daarnaast kan iedere burger in het dorpshuis op één of twee middagen de situatie in zijn eigen woonomgeving met betrokken ambtenaren bespreken. Het is dan ook mogelijk bezwaar in te dienen, maar de ervaring is dat men er meestal in goed overleg wel uitkomt. Het plan met eventuele reacties gaat vervolgens naar de gemeenteraad. In het najaar kan het bestek gemaakt worden, zodat de uitvoering in 2002 kan starten. Dan zal ook de volgorde van uitvoering bepaald moeten worden. In principe zijn alle subsidies binnen, zodat de planning met name zal afhangen van de ontwikkelingen rond het seniorencomplex en de locatie Smedes BV.

Inhoud plan
Het dorpsvernieuwingsplan is een omvangrijk plan, maar ook een mooi plan. Er wordt veel aandacht geschonken aan duurzaam materiaal in de verhardingen (gebakken klinkers) en aan het groen. Er komen meer bomen en heggen, zoals je ook vaak op oude foto's van vroeger ziet. In de Greate Buorren komt op de zuidzijde een bomenrij met daartussen parkeervakken. Aan de noordzijde wordt het bestaande trottoir iets verbreed. In zijn algemeenheid zal de gemeente nog overleg voeren met particulieren over het planten van groen op particuliere grond en zo nodig over inrichting van de bestrating. Op de Brandsmaloane zal het asfalt van "It tennispaadsje" worden doorgetrokken naar de Buorren. De stinksloot aan de westzijde zal worden gedempt en worden voorzien van riolering, zodat het doorgaande voetpad hierop kan worden aangelegd. Verderop komt het asfaltpad te liggen op de huidige haveloze parkeerplaatsen, zodat conform de wens van de buurt een prachtig wandelpad ontstaat op de overzijde van de weg. Een aantal karakteristiek straatjes zal van bijzondere bestrating worden voorzien met gele en rode steentjes. Het betreft o.a. It Tsjerkepaed, gedeelte Eendrachtsweg en de Singel (smalle stuk). Ook de Inialoane wordt voorzien van gebakken steen en een visueel smallere rijbaan. Op de Lytse Buorren/Ljippenstâl zal extra parkeergelegenheid komen en wordt de omgeving kerk verder opgewaardeerd. Op De Tuije zal de berm vanaf de Singel tot de drempel bij de speelplaats worden voorzien van gebakken klinkers, zodat deze niet langer door aanwonenden hoeft te worden geschoffeld. Voor verder info verwijs ik naar de informatieavond c.q. middagen.

Verkeersaspecten
Het hele dorp zal 30-km zone worden hetgeen bij de toegangen duidelijk gemaakt zal worden d.m.v. een versmalling of verhoging en bebording. It Tsjerkepaed en de Singel (smalle stuk) zullen alleen toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers m.u.v. bewoners, die ook met brommer of auto mogen. Voorts zal het hele dorp zodanig worden ingericht dat de toegankelijkheid voor invaliden en ouderen is gewaarborgd. In een aantal straten komen plateaus. Er is gekozen voor niet teveel drempels.

Subsidie opknappen woningen
Het is de bedoeling dat de gehele woonomgeving wordt opgeknapt, d.w.z. niet alleen de straten en het groen maar ook de woningen. De panden binnen het dorpsvernieuwingsgebied zijn geïnventariseerd. Het blijkt dat ca. 34 woningen in aanmerking komen voor het subsidie voor het opknappen van woningen.

Seniorencomplex
Talma, als projectontwikkelaar, en de gemeente hebben getreuzeld met de ontwikkeling van het plan, zodat dorpsbelang zijn ongenoegen heeft kenbaar gemaakt bij de wethouder. Inmiddels ligt er een plan, dat i.v.m. trappen niet de goedkeuring kan verdragen van de seniorencommissie. Op dit moment wordt er druk onderhandeld tussen dorpsbelang, de Gariper commissies, de gemeente en Talma om de plannen aan te passen. Het was de bedoeling dat Talma ook nog voor de zomer een informatieavond voor belangstellenden zou organiseren, maar het zou mij niet verbazen dat dit toch weer later wordt. In elk geval hoop ik dat dit najaar of volgend voorjaar gestart zal worden met de realisatie van het complex. De huidige plannen gaan uit van 15 huurwoningen en 5 koopwoningen.

Bejaardenwoningen gezamenlijke diaconiën
Er is overleg met de Stichting tot aankoop van de 8 diaconiewoningen. Hoewel een aantal bewoners wellicht in het seniorencomplex gehuisvest zullen worden heeft de Stichting aangegeven dat haar bewoners 3 jaar de tijd moeten hebben om om te zien naar een andere passende woning. Dat betekent dat het tenminste 3 jaar zal duren dat de huisjes gesloopt zullen worden, waarna er koopwoningen gebouwd zullen worden. De gemeente heeft vastgesteld dat de dorpsvernieuwing van de straten rondom hierop niet op kan wachten.

Locatie Jan Smedes BV
De panden van Smedes BV worden getaxeerd voor aankoop door de gemeente. Bovendien is milieuonderzoek gepleegd, waaruit bleek dat er een forse bodemsanering zal moeten plaats vinden teneinde hier weer nieuwe woningen te mogen bouwen. De gemeente hoopt de onderhandelingen met Smedes BV spoedig af te ronden. Dorpsbelang heeft de gemeente verzocht hier een plan te ontwikkelen voor goedkope koopwoningen voor starters in het dorp.

Dorpsvernieuwingscommissie/G.Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

totop

(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 21 maart 2001)

Garyp stelt eisen nieuwe rondweg

GARYP - In het kader van een snellere autoverbinding tussen Dokkum en de Wâldwei moet een eventuele nieuwe rondweg ten noorden van Garyp aan een aantal eisen voldoen. Dat is de visie van de meerderheid van de algemene ledenvergadering van dorpsbelang Garyp. Een minderheid voelt meer voor verbetering van de bestaande provinciale weg Burgum-Nijega, met beperkingen voor het 'sluipverkeer' via de Easterein/Westerein, de huidige Provinciale weg ten noorden van Garyp, zo bleek in de vergadering. De leden noemden acht punten, waaraan de nieuwe situatie moet voldoen: de geluidsoverlast moet beperkt blijven, natuur- en water- wingebieden (tussen Garyp en het Prinses Margrietkanaal komt een nieuw waterwingebied) moeten in stand gehouden worden, er moeten mogelijkheden blijven voor recreatie, het landschappelijk karakter van het gebied moet blijven bestaan, de boeren moeten niet belemmerd worden in het bedrijfsuitvoering, de huidige bebouwing dient te worden ontzien en uitbreiding van het binnenkort aan te leggen bedrijventerrein moet mogelijk blijven. Behalve over grote wegen werd ook gesproken over kleine paadjes. Het voetpad tussen Brandsmaloane en Feanhústerpaad krijgt de naam 'Tennispaadsje', zo besloot de vergadering.

totop

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.3, 16 febr.2001)

NIEUWS VAN DORPSBELANG

Deze keer een beperkte bijdrage van Dorpsbelang.

Terugkijkend naar de viering van oud en nieuw zijn er de nodige gemengde gevoelens. Positief was het gezellige feest in de loods. Een pluim voor allen die zich hiervoor hebben ingezet. Op andere plaatsen in het dorp deden zich de nodige problemen voor. Jammer dat na zoveel, betrekkelijk rustige oud en nieuw vieringen, de viering van dit jaar negatief in het nieuws kwam.

In de aanpak van het bedrijventerrein komt nu duidelijk meer vaart. De belanghebbenden zijn allen van de ontwikkelingen op de hoogte. Op redelijk korte termijn zullen de eerste werkzaamheden starten.

Bij inventarisatie van het archief is ons gebleken dat de notulenboeken vanaf 1938 tot 1953 niet aanwezig zijn. Mocht iemand nog notulenboeken van Dorpsbelang thuis hebben dan zouden wij deze graag terug hebben om de archieven compleet te maken.

De jaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelang wordt dit jaar gehouden op 26 febr. aanstaande in café Unicum. Een officiële uitnodiging wordt in de week van 12-19 februari bij u bezorgd. Wij rekenen op een royale opkomst. Dorpsbelang is immers ons aller belang.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.3, 16 febr.2001)

 

totop