(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

Nadat wij op 15 april jl. een Algemene Leden
Vergadering (ALV) over het boekjaar 2019 hebben gehouden zal nu op woensdag 19 mei a.s. om 19:30 uur een tweede ALV worden gehouden waar het
 bestuur verantwoording zal afleggen over zaken die 
speelden in 2020. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden zullen wij deze vergadering wederom via de livestream/zoom gaan verzorgen. De leden krijgen de agenda en alle andere benodigde gegevens via de 
mail thuisgestuurd. Indien u denkt geen uitnodiging ontvangen te hebben, kijk dan ook even in uw spam/junkmail.

Nieuw onderzoeksproject

Klimaatakkoord
Er gaat geen dag voorbij of je vindt in de media wel een verhaal of reportage over de energie-transitie en de klimaat-perikelen. Uiteraard ontgaan ook ons deze signalen niet. Zoals bekend heeft Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) al een flinke steen bijgedragen aan het duurzaam maken van Garyp. Op ons zonnepark de Griene Greide aan de Easterein wekken we elk jaar maar liefst ruim 6 miljoen Kilowattuur aan donkergroene elektriciteit op! De opbrengsten van het zonnepark en onze andere activiteiten komen terecht in ons Mienskipsfûns. Hieruit worden verschillende doelen en acties binnen Garyp gesponsord. Een goed voorbeeld is onze kerst/corona sponsoractie voor alle verenigingen in Garyp rond de kerst van 2020.

Project “Aardgasvrij Garyp"
Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Onbalans

Ons zonnepark produceert elektriciteit op het moment dat de zon schijnt en levert dit dan direct aan het openbare stroomnet. Het is duidelijk dat deze productie alleen overdag plaatsvindt en dat onze productie vooral in de zomermaanden het grootst is. En dat geldt dus ook voor alle andere producenten van zonne-energie. Op donkere (winter-) dagen en ’s nachts wordt er juist heel weinig zonnestroom aangeleverd. In energie-land noemt men dit onevenwichtige aanbod en afname van stroom de ‘onbalans’.

Overbelasting stroomnetwerk 
Op momenten dat er volop stroom wordt aangeboden dreigt het netwerk nu op sommige plaatsen al overbelast te worden. Het aansluiten van nieuwe aanbieders van zonne-energie wordt dan soms ook al tegengehouden, wat nu al het geval is in Garyp. Daarnaast zorgt het grote aanbod op die momenten er ook voor dat de prijs die we voor de geleverde stroom ontvangen daalt.

Onderzoek om onbalans op te heffen
Om verdere verduurzaming te realiseren en onze opbrengsten op peil te houden zullen we voor onze ‘onbalans’ een oplossing moeten vinden. Dat is dan ook de reden dat EKG een onderzoek start om te komen tot de beste oplossing(en) voor de toekomst. In dit onderzoek zullen we samenwerken met de Gemeente Tytsjerksteradiel en onze energie-partner Eneco. Jan Bijlsma zal namens het bestuur van EKG als projectleider gaan optreden.

Wat ons betreft zijn er verschillende mogelijkheden, zoals:


  • opslag van energie in de vorm van waterstof of batterijen om balans te vinden op momenten van onrendabele productie
  • toepassen van biogas of waterstof als mogelijke toevoeging/vervanging in ons lokale gas netwerk
  • uitbreiding met windenergie om meer balans te vinden in combinatie met de productie op ons zonnepark.

Overleg en inspraak

Uiteraard zullen we contact leggen met de inwoners van Garyp en onze leden om wensen en mogelijkheden te bespreken.
De overheid heeft onlangs de landelijke opgave voor de verduurzaming weer flink aangescherpt: men wil voor 2030 ongeveer 55% reductie op CO2-uitstoot. Dat lijkt nu nog een luchtkasteel, maar laten wij maar het initiatief nemen om een goede oplossing en werkend scenario voor ons in Garyp te onderzoeken en uit te voeren.

Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Postcoderoos
De werkgroep, onder leiding van bestuurslid Oebele Hedzer van der Woude is druk bezig met de voorbereiding van de postcoderoos. Binnenkort komt de werkgroep met nadere informatie waarna u de afweging kunt maken om mee te doen. We hopen dit najaar daadwerkelijk op te kunnen starten. Wel dient hiervoor nog rijkssubsidie te worden aangevraagd. Na toekenning van de subsidie kunt u zich definitief aanmelden. Om na te gaan hoeveel huishoudens én bedrijven mee willen doen is het noodzakelijk dat u zich nu alvast voorlopig gaat aanmelden. De werkgroep zal binnenkort via een Webinar of indien mogelijk via een bijeenkomst in It Geahûs u op de hoogte brengen van de inhoud en uitgangspunten van de postcoderoos.

Project “Aardgasvrij Garyp”
De werkgroep heeft voor een nieuwe vorm van communicatie gekozen om de dorpsgenoten te informeren over actuele zaken van het project “Aardgasvrij”. Doormiddel van Webinars willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen over het project maar ook over verschillende vormen van verduurzamen. Het eerste Webinar gaat over warmtepompen en staat inmiddels online en deze is te bereiken via onze website “Aardgasvrij Garyp” onder de rode button WEBINARS.
Het volgende Webinar (begin juni) zal gaan over verschillende vormen van isolatie en de subsidiemogelijkheden hiervan.

Nu we inmiddels twee jaar onderweg zijn met het project “Aardgasvrij” blijkt dat er voor het aardgasvrij maken van de oudere woningen een behoorlijk grote investering noodzakelijk is. Inmiddels zijn er over dit probleem meerdere gesprekken geweest met zowel het ministerie als de gemeente over een eventuele “tussenstap” naar uiteindelijk aardgasvrij. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die op dit moment onderzocht worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat voor een ieder een gratis energiescan beschikbaar is. (er gingen u al meer dan 320 bewoners voor)

Welke stappen kun jij zetten om je woning te verduurzamen? En wat levert je dat op? Denk je aan dak- of spouwmuurisolatie of is de aanschaf van zonnepanelen toch een betere optie? En hoe zit het met de aanschaf van een warmtepomp? Onze Energiescan geeft snel een duidelijk overzicht.

Hoe vraag ik de gratis Energiescan aan?
Dat is heel eenvoudig.
-via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl
-via tel.nr. 06-22201490
-of via het Enerzjyhus (donderdag en vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

Het bestuur

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)


 

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

In december 2020 lieten we al weten dat we op eenandere wijze (voorlichtings-)bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering gaan organiseren.Inmiddels is het digitaal systeem aangeschaft en operationeel en kunnen we op een professionele wijzedigitale bijeenkomsten via livestream organiseren. De komende maanden gaat het om Webinars en andereuitzendingen vanuit It Enerzjyhûs voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook andere activiteiten. Deeerste uitzending/vergadering is voor de Algemene Leden Vergadering EKG.

Algemene Ledenvergadering
Eindelijk zullen we dan onze ALV 2019 gaan houden. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, wordt deze vergadering via de livestream/zoom georganiseerd.
Noteert u alvast de datum: Maandag 15 maart 2021. “Inloop” vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur. Ruim van tevoren krijgt u de agenda en benodigde gegevens via de mail thuisgestuurd. Hierbij zit ook een korte instructie hoe het in zijn werk gaat.

Duurzaamheidsagenda gemeente Tytsjerksteradiel
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 na enkele kleine aanpassingen in grote meerderheid ingestemd met de duurzaamheidsagenda. Deze kunt u downloaden via de website van de gemeente. Zowaar een grote opgave, maar wij prijzen ons gelukkig dat wij als dorp al een heel eind op weg zijn naar de daarin opgenomen uitgangspunten en beoogd eindresultaat.

Kerstactie € 1000,00 cheques
Na een geslaagde actie van de “kerstmannen” Henk en Jacob hebben zich inmiddels al vele besturen van verenigingen gemeld. Toch heeft een deel de cheques nog niet verzilverd. Wilt u hier alsnog gebruik van maken, dan moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij de penningmeester van onze coöperatie Henk van de Meer via telefoon 521593 of 06-22907935 of e-mail info@ekgaryp.nl.

Postcoderoossubsidie-regeling
Vanaf 1 april heet deze regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Als bestuur zijn we druk met de voorbereidingen. Binnenkort komt de nodige informatie beschikbaar en op grond hiervan kunt u definitief besluiten om mee te gaan doen. Bij voldoende deelname beginnen we de nodige werkzaamheden op te starten.

Project “Aardgasvrij Garyp”

  • Het EKG-bestuur en de projectleider Aardgastvrij Garyp gaan de komende tijd aan de slag om voor ons dorp op een zo adequaat mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort kunt u hierover de nodige informatie tegemoetzien.
  • U kunt nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden als de coronamaatregelen het toelaten.
  • It Enerzjyhûs is tot nader order gesloten, uiteraard zijn we wel telefonisch en via de mail bereikbaar.
  • Vanaf april kunt u de eerste Webinars verwachten met betrekking tot allerlei zaken gerelateerd aan onze proeftuin. Bijvoorbeeld uitleg over verschillenden producten zoals isolatie, installaties, financiering maar ook zullen ervaringen van onze inwoners nu ze van het gas zijn worden gedeeld.
  • De afgelopen weken met echt winterweer - en dus redelijk lage temperaturen - waren een mooie proef of de woningen wel warm gestookt kunnen worden door de in Garyp geplaatste warmtepompen. Op een bij ons bekend drietal warmtepompen na (die door een technische fout nauwelijks of niets deden) was het voor de rest geen enkel probleem. Ook de warmtepompen die door “normale” radiatoren (hoog temperatuur) de woning verwarmen hadden geen moeite om de woningen op temperatuur te krijgen.
  • Zet je verwarmingsthermostaat op 60oC. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80oC, maar werken efficiënter op 60oC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Mocht het zelf niet lukken, dan kunnen installateurs u helpen.
  • Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief met de meest actuele zaken vanuit de Pilot Aardgasvrij Garyp.

(Bron: Rabbelskûte, maart 2021)

'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.4 van 14 mei 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 9 juli 2021.

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

-16-05 t/m 22-05 Longfonds
-30-05 t/m 05-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
-06-06 t/m 12-06 Epilepsiefonds
-13-06 t/m 19-06 Rode Kruis
-20-06 t/m 26-06 Maag Lever Darm Stichting
-27-06 t/m 03-07 Nationaal MS Fonds


garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk