(december 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

Het bestuur heeft op vrijdag 11 december haar laatste vergadering in het coronajaar 2020 gehouden. Er werd uiteraard achterom, maar vooral vooruitgekeken. Enerzjy Koöperaasje Garyp is al vanaf 2014 voor de Mienskip van Garyp bezig en heeft de nodige stappen gezet in de energietransitie. Vele zaken zijn in gang gezet maar er is ook nog veel te doen. Daarom is er een actieplan voor de komende tijd gemaakt. In het voorjaar zullen deze plannen zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld. Ook hoort u dan over de Algemene Ledenvergadering die dit jaar twee keer in verband met covid 19 is uitgesteld.
In de vorige Rabbelskûte is al aangegeven dat er op een andere wijze (voorlichtings-) bijéénkomsten en de Algemene Ledenvergadering zullen worden georganiseerd. Er is inmiddels besloten om een digitaal systeem aan te schaffen waarbij de coöperatie vanaf begin 2021 op een professionele wijze via livestream kan vergaderen. Daarnaast willen we ook Webinars en uitzendingen vanuit It Enerzjyhûs organiseren. Dat gebeurt voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook voor andere activiteiten. In de loop van januari 2021 wordt u volledig op de hoogte gebracht hoe een en ander in zijn werk gaat. Iedereen moet mee kunnen gaan doen. Uiteraard zullen er volgend jaar - voor zover toegestaan - ook weer fysieke bijeenkomsten plaats gaan vinden.

Gariperstroom
Afgelopen maand is er door de klant- en ledenwervingscommissie van EKGaryp een huis aan huis actiefolder verspreid. Hierop kon u vrijblijvend een offerte aanvragen voor groene Gariperstroom en groen gas via de eigen leveringscoöperatie “Energie VanOns”. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachtingen. Graag nodigen wij u alsnog uit het formulier (vrijblijvend) in te leveren. Wij rekenen het u graag voor op basis van uw eigen opgave en u zult verrast zijn over de uitkomst. U krijgt donkergroen geproduceerde stroom uit eigen dorp en Energie VanOns kreeg als landelijk cijfer een dikke 10 (tien!) en staat daarmee al maanden op nummer 1 (één) in de duurzaamheid ranking in Nederland. En Energie VanOns is één van de goedkoopste “groene” leveranciers. Meldt u zo spoedig mogelijk aan bij onze coöperatie. Dit kan een van de “goede voornemens” voor het nieuwe jaar zijn.........

Mienskipfûns Garyp e.o. 
Na enkele jaren blijkt dat de dorpsgemeenschap ons inziens (te) weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die het Mienskipsfûns voor Garyp biedt. Het beoordelend comité krijgt wel aanvragen, maar deze aanvragen voldoen vaak niet aan de gestelde criteria. Het bestuur heeft daarom besloten om in overleg met het comité de criteria nog een keer tegen het licht te houden en mogelijk aan te passen en/of te verruimen. Het uiteindelijke doel is om met zijn allen de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. In januari 2021 kunt u op de website www.ekgaryp.nl nadere (vernieuwde/aangepaste) informatie vinden.

Postcoderoossubsidie-regeling (subsidieregeling op zonnepanelen niet op eigen dak)
De minister heeft inmiddels besloten dat de regeling pas per 1 april 2021 ingaat en de definitieve voorwaarden voor deze regeling in het voorjaar vast te stellen. Dus een flinke vertraging, maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan en gaan door met onze voorbereidingen. Zodra we meer weten zullen wij u direct gaan informeren. Zoals eerder genoemd kunt u uw belangstelling nu al kenbaar maken aan ons. Meld u zo spoedig mogelijk aan zodat wij straks weten hoeveel huishoudens eventueel gebruik willen gaan maken van deze regeling.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Het bestuur van onze coöperatie en de uitvoerende werkgroep pilot Aardgasvrij Garyp zijn op dit moment de resultaten van de eerste 11⁄2 jaar van de pilot aan het evalueren. Er komen toch wel resultaten uit die een mogelijke bijsturing van de uitgangspunten van de pilot noodzakelijk maken. We gaan daar de komende tijd mee aan de slag om voor ons dorp op een zo goed mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Mochten er veranderingen in de uitgangspunten en/of de hoogte van de subsidiebedragen worden vastgesteld, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. O ja, ......... u kunt ook nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan.

Nieuwjaarswens
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp wil u hartelijk dankzeggen voor uw support in het afgelopen jaar. Ondanks het virus zijn er mooie stappen gezet op weg naar een (sociaal) duurzaam dorp Garyp. Wij wensen u ondanks de huidige moeilijke omstandigheden goede kerstdagen en een gezegend jaar 2021 toe. Bovenal, blijf gezond en pas goed op elkaar.

Het bestuur

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk