(juli 2019)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A. Logo EKG 2019

It Enerzjyhûs
Op 10 mei heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van It Enerzjyhûs. Tot op heden hebben al veel dorpsgenoten de weg naar dit hûs gevonden. Ten overvloede nog even: de vaste openingstijden zijn op elke woensdag van 13:00-17:00 uur en op elke vrijdag vanaf 9:00 tot 17:00 uur. U kunt hier terecht met al uw vragen en opmerkingen over de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook om klant en lid te worden. Laat u vooral voorlichten over de voor- en/of nadelen van het lidmaatschap van onze coöperatie EKGaryp en het eventueel klant worden van Energie VanOns voor de levering van Gariperstroom, de donkergroene MienskipsEnergie. De
positieve opbrengsten gaan zoals u weet naar duurzame sociale doelen in en rond onze dorpsgemeenschap. Doe mee!

Sinnepark de Griene
Greide Gedurende het 1e halfjaar van 2019 is er 3.463.000 kWh’s geproduceerd. Dit is ongeveer 104.000 kWh’s lager dan vorig jaar, maar nog altijd meer dan de prognose en we hebben nog een half jaar te gaan met hopelijk veel zon.

Dorpsmolen
Al enkele jaren heeft het bestuur van de EKG aangegeven een dorpsmolen te willen realiseren bij of op het sinnepark de Griene Greide. Nu de provinciale verkiezingen zijn geweest en het stof van de formatiewolk neergedaald is blijkt dat er maar zeer weinig ruimte wordt gegeven voor dit soort initiatieven. Jammer en een gemiste kans wanneer een en ander gestoeld is op draagvlak vanuit de bevolking. Binnen de gegeven mogelijkheden zal het bestuur de planvorming nader vaststellen. Wat is haalbaar en wat niet. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Pilot Aardgasvrij Garyp

Voorbeeldwoningen

De vier voorbeeldwoningen zijn in verschillende fases van ontwikkeling. De eerste woning van Albada op Koutenburg is bijna van het gas af. De overige vier eigenaren van de andere woningen zijn op dit moment bezig alles in kaart te brengen om zo spoedig mogelijk de eerste stappen te zetten. Een heel mooi proces waar alle facetten nadrukkelijk aan het licht komen waar we als bewoners van Garyp straks lering uit kunnen trekken. Wij houden u op de hoogte.

Subsidies
Iedereen die voor subsidie binnen de pilot in aanmerking wil komen moet eerst een gratis energiescan aanvragen. U kunt dit regelen via de website www.ekgaryp.nl. Ook kunt u tijdens de openingstijden in It Enerzjyhûs terecht.

Woningverbeterplan
Indien u al een (gratis) energiescan hebt laten uitvoeren kunt u ook nog een gratis verdiepingsslag laten uitvoeren, het zogenaamde woningverbeterplan. Samen met de adviseur duikt u dieper in de mogelijke uitwerkingen van de in de scan genoemde  voorstellen. Dit verbeterplan helpt u om in een later stadium de juiste beslissingen te gaan nemen. Meldt u hiervoor aan op It Enerzjyhûs.

Lagere energielasten
Indien u een scan heeft laten uitvoeren zal ook met u worden doorgenomen op welke manier u uw woning wilt verduurzamen en waar dat op moet worden gericht: Alle maatregelen zijn erop gericht dat voor het verkrijgen van de pilotsubsidie de gasmeter  verwijderd moet worden. Wel heeft u dan de keuze uit verschillende mogelijkheden:
1. Investeringen gericht op lagere energielasten.
2. Investeringen gericht op 0 op de meter of energieneutraal

De keuze is geheel aan u als bewoner. Het investeringsniveau, en dus ook de hiermee gemoeide kosten, tussen optie 1 en 2 verschilt nog al. Laat u hierover goed voorlichten door de beschikbare adviseurs en de medewerkers van It Enerzjyhûs.

Gasmeter
Aanvragen tot verwijdering van uw gasmeter kan via It Enerzjyhûs worden geregeld. Het wordt dan collectief ingepland waarbij de kosten lager zijn dan wanneer men dit op individuele basis doet. Inmiddels zijn er 9 aanvragen van adressen die de gasmeter (collectief) gaan verwijderen.

Warmtepomp
Indien u belangstelling heeft om kennis te maken met een in gebruik zijnde warmtepomp in Garyp, kunt u zich aanmelden via It Enerzjyhûs om een bezoek te brengen aan dit adres om zo een gevoel te krijgen van omvang en geluid en andere relevante zaken.

Financiering
Het bestuur is nog steeds bezig om met het ministerie, de gemeente en uitvoerende partijen een goede en goedkope financiering te realiseren voor eenieder, met grote of kleine beurs, om de soms hoge investeringen op een voor ieder financieel draaglijke manier mogelijk te maken.

Vakantieperiode
Het bestuur wenst u allen een hele goede en mooie vakantieperiode toe met veel gezondheid.

Gjalt Benedictus (voorz.)

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk