(april 2019)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

It Enerzjyhûs
Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats om It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13 B te verbouwen en energiezuinig te maken. Begin mei moet de klus geklaard zijn. Noteert u alvast dat er op vrijdag 10 mei een open huis wordt georganiseerd voor alle dorpsbewoners. U krijgt hierover nog de nodige informatie de komende tijd.

Subsidie
Op donderdag 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad de speciaal voor de pilot Aardgasvrij Garyp ontwikkelde subsidieverordening goedgekeurd. Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken. De woning moet zich in het postcodegebied van Garyp bevinden.

Maximum bedrag per woning
De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het hieronder genoemde percentage van de subsidiabele kosten van de maatregelpakketten 1 tot en met 3.

• Maatregelpakket 1: Isolatie (bijv.: bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie , dakisolatie, kier- en luchtdichting etc.). De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.
• Maatregelpakket 2: Installatie (bijv.: warmtepomp, luchtwarmtepompboiler, inductiekookplaat, infrarood panelen, zonnepanelen, elektrische CV, elektrische radiatoren, etc.) De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
• Maatregelenpakket 3: externe financiering. Om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren kan hiervoor subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,00.
• Outside the box maatregel. Als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,00. Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,00.

Het totaal van de maatregelen van de pakketten 1 t/m 3 zal nooit meer
bedragen dan het maximum van:
Voor het jaar 2019: € 10.000,00 per woning;
Voor het jaar 2020: € 9.000,00 per woning;
Voor het jaar 2021 en verder: € 8.300,00 per woning;
Voor outside the box oplossingen kan worden besloten om ook nog extra subsidies beschikbaar te stellen.

De bovengenoemde maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning. In bijzondere situaties kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besloten worden om bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen. Bewoner kan een gemotiveerd verzoek indienen om een voorschot tot 75% van het subsidiebedrag te verkrijgen. De subsidie is niet kostendekkend maar dekt een deel van de investeringen die niet kunnen worden terugverdiend (de zogenaamde onrendabele top).

Financiering(en)
Naast de aangegeven subsidie(s) zal er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op een passende financiering. Op dit moment zijn de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar:
1. De Energiebespaarlening, met een looptijd tussen 10 en 15 jaar met een zeer lage rente. Deze lening kent enkele varianten die maatwerk in uw
situatie mogelijk maken.
2. In sommige gevallen kunt u het best worden (bij-) gefinancierd door uw eigen bankinstelling.
3. Er wordt landelijk nog steeds gezocht naar een leningsvorm die object gebonden is en kan worden overgedragen bij verkoop van de woning.

Logo It EnerzjyhusInformatie
Voor nadere uitleg en eventuele doorverwijzing kunt u na de opening op 10 mei a.s. terecht bij It Enerzjyhûs. Ook de websites van Aardgasvrij Garyp en EKGaryp zullen zo spoedig mogelijk van de nodige informatie en doorverwijzingen worden voorzien.

Over al deze onderwerpen wordt u de komende tijd nauwgezet en uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven of op andere wijze.

Gjalt Benedictus (voorz.)

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk