(juli 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Van de bestuurstafel
Wij proberen in iedere editie van de Rabbelskûte jullie op de hoogte te houden van de recente plannen en projecten van de EK Garyp en Stichting de Griene Greide. Wilt u meedoen of heeft u vragen of goede ideeën, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. (zie website: www.ekgaryp.nl)

Sinnepark de “Griene Greide”
De vele zonneschijn de afgelopen maand(en) heeft ondanks de droogte ook een pluspunt: De productie is boven verwachting en vanaf het begin van dit jaar t/m juni is er al weer 3.580.000 kWh geproduceerd. Ter vergelijking een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh. Dat betekent dat we nu al zo’n 1000 huishoudens van donkergroene stroom hebben kunnen voorzien.
We hebben uiteraard meer ambities en dromen! Stel je nou eens voor dat Garyp het eerste dorp in Nederland is wat energie neutraal is! In de media en op social media heeft u er inmiddels genoeg over gehoord en gelezen:

Proeftuin aardgasvrij Garyp.
In de Rabbelskûte van juni 2018 beschrijft Gjalt Faber de gevolgen van gaswinning bij diverse boorlocaties in de omgeving van Garyp. Daarnaast zien we door de extreme weersomstandigheden de laatste tijd dat klimaatverandering echt aan de orde is en dat er actie moet komen. Een manier is om van het aardgas af te gaan. Het bestuur zou het liefste gaan voor eenenergieneutraal Garyp. Hoe moet dat dan? Dat weten we nog niet. Juist daarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken en proberen!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daar financiële middelen voor om een proeftuin te realiseren. Indien het ingediende plan van “Proeftuin aardgasloos Garyp” wordt gehonoreerd dan geeft die proeftuin (financiële) ruimte aan inwoners om hieraan mee te doen. Er is geen enkele verplichting als iemand niet mee wil doen. Maar... als het Ministerie van Binnenlandse Zaken instemt dan roepen wij een ieder op om deze (financiële) buitenkans met beide handen aan te grijpen. Immers, dat we op termijn van het gas af moeten wordt een verplichting. De uitkomsten van de proeftuin zullen voor de minister richtinggevend zijn voor de toekomstige plannen om Nederland op termijn aardgasloos te maken.
Zodra ermeer bekend is, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Dorpsmolen én opslag van opgewekte energie
Binnenkort zal een kleine werkgroep aan de slag om de eerste contouren van dit plan vorm te geven. Een lastige maar zeer uitdagende klus waar we de medewerking van inwoners van Garyp en omstreken zeker nodig zullen hebben. De gemeente staat er zeer positief in en wil waar wenselijk en mogelijk volledig meewerken.

Buurkracht: Daar krijg je energie van
BuurkrachtIedereen kan energie besparen,maar het komt er vaak niet van.Te druk, te veel gedoe of geen idee wat de investering oplevert.
Buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

Wat doet Buurkracht?
Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor je goedkoper uit bent. Buurkracht helpt daarbij.

Buurtteam Garyp
In Garyp is er een buurtteam wat zich actief wil inzetten om Garyp duurzamer te maken. Ze hebben al diverse activiteiten in voorbereiding, zoals een duurzame burendag, maar ook een buurtbijeenkomst, waarin iedereen wijzer wordt over de aanpak van de eigen woning.
Het buurtteam van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Gosse Koopmans, gossekoopmans@gmail.com
- Charlie Kock (adviseur)

Vanuit buurkracht heeft het buurtteam de beschikking over een stekkerset om energieslurpers op te speuren. In de koude wintermaanden is er een warmtecamera beschikbaar en kunnen ze warmtebeelden maken in het dorp...dus ben jij nieuwsgierig naar waar jouw woning energie lekt? Welke apparatuur energie verspilt, meld je dan aan bij www.buurkracht.nl/garyp. Via de site word je op de hoogte gehouden van de acties in de buurt.

Klant- en ledenwerving EKGaryp en Energie VanOns
Inmiddels staat de teller op ruim 160 leden van de coöperatie en hebben we 120 leden die ook Gariperstroom via Energie VanOns afnemen. De komende jaren zullen wij alle Garipers benaderen om lid en klant te worden van ons eigen dorpsinitiatief. Met ongeveer 700 gezinnen moet dit wel veel meer kunnen worden. Meldt u aan bij de bestuursleden van EKGaryp. Daarnaast zoeken wij antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe inwoners van Garyp ook op de hoogte zijn van de mogelijkheid om lid/klant te worden van EnergieVanOns voordat ze een energiecontract afsluiten bij een andere partij?

Electronisch informatiebord bij Sinnepark (EPKE)
Zoals wellicht bekend staat er bij het Sinnepark een groot informatiepaneel. Voor bedrijven die lid zijn van onze coöperatie EKG, is er de mogelijkheid om als partner van onze coöperatie een continue naamsvermelding te krijgen tegen geringe vergoeding. Reclame is niet toegestaan. Ook kunnen verenigingen en instellingen tegen geringe kosten activiteiten en/of evenementen in ons dorp en/of regio aankondigen. (via bestuurslid Jelle Stoffelsmajstoffelsma@gmail.com)

Als EKGaryp zijn we altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken, helpen of ideeën aandragen. We hebben inmiddels een aspirantbestuurslid gevonden die graag zit wil nemen in het bestuur van de EKGaryp. De algemene ledenvergadering benoemt uiteindelijk:
Richt Sterk is 35 jaar en sinds een half jaar inwoner van Garyp. Richt over haar motivatie om mee deel te nemen aan het bestuur: “Ik werk bij Doarpswurk in Raerd waar het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en Us Koöperaasje ook onderdeel van is. De EKGaryp zie ik als een groot voorbeeld voor de rest van Fryslân en Nederland; het doorzettingsvermogen, de ondernemingskracht, de ambitie en uiteindelijk de realisatie van het grootste coöperatieve zonnepark in Nederland vind ik een prestatie van formaat. Daarnaast stopt de ambitie niet, maar wil de EKGaryp kijken naar hoe ze nog meer kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat dit niet door een grote projectontwikkelaar wordt gedaan, maar dat het dorp (leden) zelf eigenaar is van de coöperatie maakt het extra bijzonder en getuigt daarnaast van visie. Je gaat namelijk uit van je eigen kracht en doet dingen voordat een ander voor je beslist. Wie wil daar nou niet aanbijdragen?”

Het bestuur EK Garyp


Garyp wil eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden

Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de EKG zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord “Duorsum oparbeidzje” zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente en Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman: “Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten.”

Van aardgas naar elektriciteit

Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de mienskip.

Duurzaam Garyp

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Fokke Lemstra van dorpsbelangen Garyp en Jacob Miedema van EKG zijn blij met deze gezamenlijke aanpak voor het aardgasvrij maken van het dorp: “Na de opening van ons zonnepark vorig jaar, mogen we nu met de overheden aan een plan werken wat bijdraagt aan onze ambitie, Garyp energieneutraal maken”. Hoewel dit voor het rijk geen voorwaarde is, kan Garyp het eerste dorp worden dat er zelf voor heeft gezorgd dat ze volledig energieneutraal te worden.  

Voor vragen kunt u terecht bij Gjalt Benedictus en/of Jacob Miedema

(Bron: www.ekgaryp.nl)


 

Heel Garyp van het gas? Dat duurt nog wel even


Garyp wordt het eerste aardgasvrije dorp in Nederland. Althans, dat wil de gemeente Tytsjerksteradiel. Maar hoe concreet zijn de plannen eigenlijk?

MELLE VELTMAN EN WIEBEREN ELVERDINK

,,Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.’’  Dat schreef de gemeente Tytsjerksteradiel gisteren in een persbericht. Maar alle Garypsters van het gas? Dat kan nog wel even duren.
Navraag bij de gemeente leert dat het vooral gaat om het uitspreken van een ambitie. Of het zover komt, ligt aan de inwoners.Het rijk heeft in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zo’n twintig wijken die van het gas af willen. Gemeenten die in aanmerking wilden komen, konden zich inschrijven tot 1 juli.
Tytsjerksteradiel heeft Garyp naar voren geschoven. Een rijksbijdrage van 5 miljoen euro, dat is de hoop. Maar of het plan wordt goedgekeurd, is afwachten.
Mocht het zover komen, dan gaat hooguit 90 procent van alle woningen van het gas af, zo verwacht de gemeente. Het is dus niet zo dat Tytsjerksteradiel de gastoevoer dichtdraait.
Waar al dat geld heengaat? Als het plan groen licht krijgt, komt er voor elke Garypster een gratis energiescan. Verder krijgen zij begeleiding bij het gasvrij maken van hun woningen.
Het is dus de vraag in hoeverre Garyp wel echt gasvrij wordt, laat staan ‘het eerste aardgasvrije dorp van Nederland’.
Bovendien is Tytsjerksteradiel zeker niet de enige gemeente die een dergelijke aanvraag heeft gedaan. Zo hengelt ook Ooststellingwerf naar een bijdrage. De gemeente heeft hiervoor het Haerenkwartier in Oosterwolde op de korrel. Corporatie Actium had al plannen om de wijk te vernieuwen: 127 huurhuizen wacht renovatie, 44 andere gaan plat om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige maand kwam daar de ambitie bij om het Haerenkwartier gasloos te maken bij.
Dat lukt alleen als het rijk het Ooststellingwerver verzoek om subsidie – de gemeente vraagt bijna 1,5 miljoen euro – daadwerkelijk honoreert. Zo niet, dan is dat ,,niet zo zeker’’, stellen burgemeester en wethouders.
Wijkbewoners zijn alvast enthousiast. Ook omdat ze vrezen dat hun buurt na de geplande aanstaande metamorfose opnieuw over de kop zou moeten als die over een paar jaar alsnog gasloos moet worden gemaakt. ,,Doe het in één keer goed’’, luidt het credo in Oosterwolde.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 juli 2018


 

(juni 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Energie besparen met EKGaryp en Buurkracht
In de vorige editie van de Rabbelskûte stond dat het bestuur van de EKG heeft besloten om voor het energie besparingsproject in zee te gaan met Buurkracht. Wij gaan dit samen met u als bewoners van Garyp organiseren.
Energiezuinig maken van uw woning is een eerste stap om te komen tot een gasloos tijdperk.
En dat zit er aan te komen omdat ook de gaswinning in Groningen stopt! Inmiddels hebben zich al een aantal bewoners aangemeld om mee te doen maar we hebben meer deelnemers nodig. Sterker nog: wij roepen ALLE inwoners op om op de een of andere wijze mee te doen. Ook vanuit de gemeente worden pogingen ondernomen om met overheidsgelden de nodige investeringen in Garyp mogelijk te maken. Binnenkort verwachten wij een go- of no-go te horen. Buurkracht heeft inmiddels een eigen dorpspagina op internet beschikbaar gesteld die exclusief voor ons dorp Garyp beschikbaar is om de ontwikkelingen en successen te kunnen volgen. U kunt dit vinden op: https://www.buurkracht.nl/buurten/garyp/team
Meer informatie over Buurkracht kunt u vinden op: https://www.buurkracht.nl.
Meld je aan bij de EKG (info@ekgaryp.nl) en doe mee!!
De werkgroep van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Charlie Kock (adviseur)

Keurmerk “MienskipsEnergie”
Op donderdag 26 april j.l. is door stichting MienskipsEnergie in Fryslân het eerste keurmerk van MienskipsEnergie uitgereikt door oud wethouder Houkje Rijpstra aan onze Enerzjy Koöperaasje in Garyp. Een uniek keurmerk voor een uniek produkt. En dat unieke produkt hebben wij hier in Garyp, namelijk Gariper stroom. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen zijn er drie uitgangspunten waaraan moet worden voldaan:
1. Enerzjy waar de mienskip over beslist;
2. Lokale duurzame energievorm die de mienskip wil;
3. Enerzjy die de mienskip gebruikt en waar zij van profiteert.

De stroom die op sinnepark de “Griene Greide” wordt geproduceerd voldoet ruimschoots aan deze eisen. Wij nodigen dan ook alle inwoners van Garyp en omstreken dit uniek product van onze koöperaasje af te nemen. Meld u aan bij “Energie VanOns” of bij een bestuurslid van EKGaryp.

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp e.o.
Onder grote belangstelling zijn tijdens de uitreiking van het keurmerk MienskipsEnergie drie donaties vanuit het Fûns sociale duorsumens beschikbaar gesteld aan duurzame initiatieven in ons dorp en omgeving.
De drie initiatieven die een donatie hebben ontvangen zijn:
1. Dorpsbelangen Sumar voor het aanleggen van een bijen-en vlindertuin
€ 750,00
2. Stichting Zwembad in Garyp voor duurzame investeringen € 1.000,00
3. Kinderkerk PKN-kerk Garyp voor het aanbrengen van ledverlichting
€ 2.250,00
Het bestuur wenst alle ontvangers veel succes met hun duurzame investeringen. Nieuwe aanvragen kunnen voor dit jaar worden ingediend via de webside van EKGaryp.

Buurauto’s
Het zal u niet zijn ontgaan. De laatste twee weken doorkruisten twee elektrische auto’s ons dorp en omgeving. Buurauto is de elektrische auto die je deelt met je buren. Steeds meer mensen willen in een elektrische auto rijden. Toch ligt deze voor de meesten niet binnen handbereik.
Buurauto brengt de oplossing: je deelt de elektrische auto met buren (mensen die je kent) en deelt samen de kosten. Door gezamenlijk gebruik van een elektrische auto werk je mee aan een schonere lucht, meer ruimte op straat voor groen, spelen, fietsen of wandelen en blijf je in contact met je buren.
EKGaryp heeft even mogen experimenteren met deze twee auto’s. Het is een groot succes geworden. Vele dorpsgenoten (buren) hebben er gebruik van kunnen en mogen maken. Het bestuur overweegt om in de toekomst dit fenomeen óók in Garyp te gaan opzetten. U hoort hier te zijner tijd meer van.

 

Het bestuur EK Garyp