(september 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Ledenbetrokkenheid

Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft inmiddels ruim 90 leden. Betrokken mensen/gezinnen/bedrijven die achter de doelstellingen en uitgangspunten staan van onze coöperatie,  nl:
“Het met elkaar realiseren van een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst voor ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen”

In dit kader is het “Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp e.o.” opgericht. Een fonds dat initiatieven die bovenstaande uitgangspunten onderschrijven, financieel wil ondersteunen. Binnenkort verschijnt hierover de nodige informatie op onze website. Het fonds wordt financieel “gevoed” vanuit de verkopersvergoeding voor klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam en de positieve opbrengsten van ons zonnepark de “Griene Greide”. Om dit alles mogelijk te maken doet het bestuur de volgende oproep:

 • Wordt lid van onze eigen energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp e.o.”
 • Meldt u aan als klant bij onze eigen leveringscoöperatie Noordelijk

Lokaal Duurzaam
De realisatie van bovenstaande oproep kost veel “energie” en tijd van het bestuur van de  coöperatie. Graag doet het bestuur hierbij wederom een oproep om u als vrijwilliger aan te melden om dit prachtige dorpsinitiatief actief te ondersteunen. Dit alles met de hierboven genoemde doelstelling en uitgangspunten. Kom in beweging voor uw eigen MIENSKIP.

Sinnepark de “Griene Greide”
Er is nogal veel te doen geweest over het weer van dit jaar tot nu toe. Teleurstellend hoor je vaak om je heen. Toch beamen wij dat er dit jaar best veel zonne-uren zijn geweest. Per 1 september stond de productieteller van kWh’s op 5 miljoen!!! Met nog 4 maanden te gaan, gaan wij zeker de
doelstelling van 6 miljoen kWh’s halen. Ondanks de zware (financierings-) lasten gaan wij er dan ook ervan uit dat er volgend jaar ook geld overblijft om het Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp te voeden.

Van de bestuurstafel
In de bestuursvergadering van 7 september j.l. is een belangrijk plan besproken
en vastgesteld:

 • Projectplan verduurzaming (woningvoorraad) Garyp. Een plan waar vele facetten van (sociale-) verduurzaming van ons dorp bij elkaar worden gebracht die met elkaar te maken hebben. Zoals de volgende onderdelen:
 • Klanten- en ledenwerving
 • Verkoop Gariper stroom aan particulieren én bedrijven
 • Projecten voor energiebesparing
 • Organiseren van “community’s” die helpen bij organisatie én uitvoering CO2 neutraal én circulair dorp.

Onderdelen van dit door het bestuur vastgestelde plan zullen in de loop van dit najaar en begin volgend jaar in uitvoering worden gebracht. U zult hiervan vooraf volledig over worden geïnformeerd via de website en andere social media en natuurlijk ook via (persoonlijke) mailings en de Rabbelskûte. In het najaar gaan we met betrokkenen een soort kick-off bijeenkomst organiseren waar het totaalplan zal worden gepresenteerd.

 

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk