(Bron: Omrop Fryslân)

Swimbad Garyp wer iepen nei jierren fan opknapbeurten

OmropFryslan zwembad video

Mei help fan leafst 400 donateurs, in bydrage fan de gemeente en troch in fallissemint fan in oar swimbad kin It Baijersplak yn Garyp wer 20 jier foarút. It swimbad is freed feestlik wer iepen gien, nei jierren fan opknapbeurten. It Baijersplak hat ûnder oare in nije súveringsynstallaasje krigen. Dy koenen se opkeapje fan de gemeente Súdhorn doe't it swimbad dêr fallyt gie.

It Baijersplak waard yn 1976 boud en foldie net mear oan de hjoeddeistige easken. Mei jild fan de provinsje, de gemeente Tytsjerksteradiel en ferskate bedriuwen kin it swimbad no wer fierder. 

 

 

 

img 20170623 115030 img 20170623 114902

Ek de mienskip yn Garyp kaam yn aksje: mar leafst 150 frijwilligers en 400 donateurs stypje de attraksje oan de râne fan it doarp. It fernijde Baijersplak moat sa'n 3000 oant 5000 besikers yn it jier lûke. 


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk