Eindvisie Kansen in Kernen Garyp

Presentatie op 17 december 2014
Welkom van 18:30 tot 21:30 uur in It Geahûs

Aanleiding
In 2011 is er door de gemeente samen met vertegenwoordigers uit het dorp een Schetsvisie gemaakt voor de herinrichting van de Gravinneloane tussen de Westerein en de Easterein, uit te voeren als de nieuwe rondweg klaar is. Deze Schetsvisie is gepresenteerd aan de dorpsbewoners tijdens een druk bezochte bijeenkomst in It Geahûs op 6 april 2010. Hoewel er zeker ook kritiekpunten waren, werden de voorstellen voor de herinrichting over het algemeen positief ontvangen.KiKernen-nov2014

Eindvisie in samenwerking met het dorp
Op 9 april 2014 is de gemeente samen met een Klankbordgroep uit het dorp gestart met het bij de tijd brengen en verder uitwerken van de Schetsvisie tot een Eindvisie. Op 14 mei 2014 konden de dorpsgenoten suggesties aandragen. Hieruit bleek dat vooral aandacht werd gevraagd voor tegengaan van te snel rijden op de nieuwe straat en het vermijden van geluidsoverlast van het verkeer.

Rekening houdend met de wensen van het dorp
Bij het opstellen van de Eindvisie Kansen in Kernen (KIK) Garyp hebben de gemeente en de Klankbordgroep goed rekening willen houden met de wensen uit het dorp. Ook zijn er zogenaamde 'kansen' benut, die de kwaliteit van de inrichting verhogen. Bijzondere punten zijn de twee dorpsentrees (Easterein en Westerein) en het middengebied ter hoogte van de Eendrachtsweg.

De eindvisie is klaar!
U kunt de Eindvisie bekijken en daarvoor is een zeer fraaie presentatie gemaakt, zodat u bij wijze van spreken 'vanuit de lucht' kunt zien hoe de Gravinneloane een dorpsstraat wordt en bijvoorbeeld hoe de Opfeart weer naar het dorp komt. Het is de bedoeling dat het werk deze winter wordt aanbesteed en dat in het vroege voorjaar de uitvoering start. De nieuwe Gravinneloane is dan hopelijk voor het einde van 2015 helemaal klaar.

U bent van harte welkom
Op 17 december 2014 bent u vanaf 18:30 uur (tot 21:30 uur) welkom in It Geahûs om de Eindvisie te bekijken en toelichting te krijgen. Daarna wordt de Eindvisie ook breder bekend gemaakt, via de websites van dorpsbelangen, de gemeente en de provincie (Centrale As).
Ongeveer 19:30 uur zullen wethouder Houkje Rijpstra en gedeputeerde Johannes Kramer een formeel tintje aan het geheel geven door samen de 'Overeenkomst KIK Garyp' te ondertekenen. Zij onderstrepen daarmee ook dat het geld voor de realisering van de Eindvisie KIK Garyp "klaar ligt".

Klaas Boelstra, gemeente Tytsjerksteradiel
namens het Projectteam en de Klankbordgroep KIK Garyp

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk