WapenGaryp-50Nieuws van Dorpsbelang

Rondweg Garyp
Het volgende is ontleend aan de "Meidielings fan de Centrale As". Sinds 10 april kan iedereen weer over de Eendrachtsweg rijden en fietsen. Na een jaar stremming is de weg weer opengesteld. Het afgelopen jaar heeft aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd hard gewerkt aan de bouw van de onderdoorgang. De Eendrachtsweg duikt nu onder de nieuwe rondweg van Garyp door. Fietsers zijn in deze onderdoorgang gescheiden van het autoverkeer. Het openstellen van de Eendrachtsweg is een mooie mijlpaal in het deelproject rondweg Garyp. De nieuwe rondweg is volgens de planning eind dit jaar klaar.

Naamgeving viaduct in Centrale As
Het in aanbouw zijnde viaduct bij de aansluiting van de rondweg Garyp op de Centrale As krijgt de naam "Gariperhoeke". Dit is onlangs door B&W besloten, op voorstel van Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging Garyp. De Gariperhoeke van nu zal er straks niet meer zijn en op deze manier blijft de naam behouden.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op woensdag 14 mei j.l. is er een inloopmoment gehouden in It Geahûs, waar belangstellenden de plannen nog eens konden doornemen met de betrokken mensen van de gemeente en de leden van de klankbordgroep. Daarbij konden eventuele nieuwe ideeën/suggesties worden aangedragen, die zo mogelijk nog in het definitieve ontwerp kunnen worden verwerkt. Van dit inloopmoment werd vooral gebruik gemaakt door aanwonenden, bewoners van de Gravinneloane, Ds. Minnemawei en Master Lubwei. Op dit moment heb ik nog geen beeld van wat er allemaal op de formulieren aan ideeën en suggesties is ingevuld. Wat met name opviel was dat de vraag klinkers of asfalt de gemoederen van de aanwezigen flink bezig hield. Op 20 mei zullen klankbordgroep en gemeente zich buigen over wat er is aangedragen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Op 9 april j.l. hebben we met leden van de Gebiedsontwik-kelings¬¬commissie de diverse opties en alternatieven ter plaatse bekeken. De commissie zal samen met de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er kans van slagen hebben wat betreft grondverwerving, kosten, enz.

Busverbinding vanuit het dorp
Sinds enige tijd hebben we weer een "Opstapperhalte". De Opstapper brengt reizigers voor € 2,50 (enkele reis) vanaf de halte bij het Geahûs naar de bushalte Kwekersstrjitte in Burgum, vanwaar in meerdere richten gereisd kan worden. De Opstapper moet 1½ uur voor de gewenste vertrektijd worden gereserveerd via telefoonnummer 0800 - 2802802. U kunt ook mailen naar opstapper@qbuzz.nl. Meer informatie is te vinden op de volgende link: http://www.qbuzz.nl/Friesland/onderweg/waarmee-reis-ik/de-opstapper

Projecten
Onlangs hebben we een kijkje kunnen nemen in het appartementencomplex c.a. van "De Eendracht", de voormalige melkfabriek. De aanpak van de Timmermantsjoender oogstte veel bewondering, met name ook hoe er wordt omgegaan met bestaande elementen uit de tijd dat het nog een zuivelfabriek was.
De nieuwbouw van het Bureau Benedictus komt ook steeds dichterbij. Op dit moment is men bezig met de sloop van de boerderij. Geert Benedictus heeft laten weten dat de appartementen, die hier komen, als "gewone appartementen" in de markt worden gezet, maar bouwkundig zorgapparte-menten zijn. Mochten bewoners zorg nodig hebben, dan hoeft men niet voor dat doel te verhuizen. Er is een vertrek beschikbaar voor een 24-uursverpleger.

Hendrik Raap

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk