Nieuws van Dorpsbelang

Baaiersreed = Baaiereed
Zo wordt hij door de één genoemd en een ander heeft het over Rienke Baaiereedsje. En dan is meteen duidelijk dat het hier niet gaat om een "baaier", iemand die gaat baden of aan het baden is, maar dat het om een persoonsnaam gaat.
Wie waren Rienk en Baaie eigenlijk? Dat waren Rienk Benedictus en zijn vrouw Baukje Jans Kloosterman. Zij woonden aan het begin van de bewuste reed in het huis Easterein 33, waar jarenlang de familie Lycklama à Nijeholt heeft gewoond. In 1925 zijn ze daar komen wonen en al in november 1927 overleed Rienk. Baukje heeft toen het boerenbedrijf daar voortgezet tot haar overlijden in 1947. Zoon Jan Rienks, die tot dan in de Westerein boerde, is toen verder gegaan op de Easterein 33. Het bedrijf in de Westerein (nr. 39) werd overgenomen door omkesizzer Rienk (Geerts) Benedictus, waarvan de zoons Geert en Gjalt nu ook weer, maar op een andere plek, in de Easterein wonen.
Om het verhaal compleet te maken, Rienk en Baaie hebben ook op de boerderij Westerein 39 gewoond. Op 12 mei 1906 zijn ze vanuit Opeinde (Sm.) daar naar toe verhuisd en hebben toen die boerderij laten bouwen. Bij de aanleg van de Wâldwei is de boerderij gesloopt. In de Nederlandse Volksverhalenbank staat nog het volgende verhaal over hen.
It is sawat sechstich jier lyn. Ik wie noch in bern. Myn omke en muoike wennen yn Garyp, op 'e hoeke, dêr't de wegen nei Earnewâld en Warten geane.
Sy hieten Rienk Benedictus en Baukje Kloosterman. Sy fertelden ús in kear dat se timmerjen heard hienen yn 'e Earnewarren. Net ien kear, mar folle faker. "Eigenaardich," hie de iene tsjin 'e oare sein, der is neat en der wurdt doch timmere. Soe dêr skielk boud wurde?"
It hâlde mar in skoftsje oan, doe kamen dêr huzen te stean.

Infotrailer Centrale As
De verplaatsing naar het Unicumplein is goede keus gebleken. Er komen aanmerkelijk meer mensen langs dan in de Westerein. Vrijdag 28 maart a.s. staat hij weer op het Unicumplein van 13.00 tot 14.30 uur.

Rondweg Garyp
Inmiddels is in het terrein al het traject zichtbaar van het gedeelte tussen de Stinswei en de rotonde bij de Wâldpoarte, met daarnaast nog een verbindingsstukje tussen Westerein en Stinswei.
Het asfalteren van de Eendrachtsweg zal deze maand plaatsvinden, mits uiteraard de weersomstandigheden dat toelaten.
Aan de kant van Sumar is begonnen met de bouw van het viaduct en met de aansluiting van de rondweg op de weg Burgum - Nijega.

Kansen in kernen
Kansen in kernen of anders gezegd de ombouw van de Gravinneloane tussen de "hoeke" bij de familie Hennis en de "hoeke" bij de Petrustsjerke. De leden van de eerdere kerngroep zijn door de gemeente aangezocht om zitting te nemen in de klankbordgroep. Dat zijn Sietse Bruinsma, Trudi Dorreboom, Henk de Haan, Martin Kobus, Bareld Kootstra, Peter Sibma en Auke van der Vliet. De door een tragisch verkeersongeval om het leven gekomen Erik Johanns uit de Westerein zat destijds ook in de kerngroep.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Begin april gaan we met leden van de Gebiedsontwikkelings-commissie het veld in (o.a. ook naar het Miensker) om te bekijken wat er wel of niet mogelijk is en gaan we ook kijken naar eventuele alternatieven. Zoals bekend zal zijn, kunnen de plannen alleen doorgaan als de grondeigenaar meewerkt. Onteigening is hier niet aan de orde, alles moet op basis van vrijwilligheid.
Het gaat o.a. om 2 historische paden, het pad Miensker - Westerein en de oude Gravinneloane.

Ledenvergadering
Deze is gehouden op maandag 10 maart j.l. Daarbij werd afscheid genomen van de bestuursleden Sjenette van der Velde en Sietse Algra. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Fokke Lemstra. Voor Sjenette zoeken we nog een opvolgster. De jaarlijkse contributie werd verhoogd met € 0,50 tot € 5,= .
Na de pauze heeft wethouder Doeke Fokkema uitleg gegeven over de veranderingen op het gebied van de zorg. Er gaat heel veel naar de gemeenten toe. Voor een deel is dat al definitief en voor een ander deel moet de 2e Kamer (en daarna ook de 1e) daar nog een besluit over nemen. Het voordeel is dat nu alles bij één loket is ondergebracht, maar de andere kant is dat er wel tegelijk bezuinigd moet worden. En dat betekent dat de familie en de buren ook verantwoordelijk worden voor de zorgbehoevenden in hun omgeving (klik HIER voor de Powerpointpresentatie).
Daarna heeft de commissie DANZ (Diaconale Armoede en Naasten Zorg) van de Protestantse gemeente Garyp, bij monde van Anja Algra en Froukje Wesseling, ons verteld over wat zij kunnen en willen doen in ons dorp.
Vervolgens was het de bedoeling om in een interactief gebeuren met de opbouwwerkers van KeArn te ontdekken hoe we te weten kunnen komen waar behoefte is aan zorg en wie er allemaal beschikbaar zijn om die zorg te verlenen. Maar helaas was er toen nog onvoldoende tijd om dat voldoende tot zijn recht te laten komen. Afgesproken werd om dat buiten deze vergadering verder op te pakken. Er is een aantal namen genoteerd van mensen, die hier verder over mee willen denken. U hoort daar nog verder van.

Himmeldei
Nog even weer voor de volledigheid: coördinator van Dorpsbelang is Rients Turkstra en de himmeldei wordt gehouden op zaterdag 29 maart a.s. De buurtverenigingen worden weer uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Projecten
De verbouw van de voormalige melkfabriek is in volle gang en binnenkort begint ook de nieuwbouw van het Bureau Benedictus. In de komende weken zal al de boerderij aan de Greate Buorren worden gesloopt. Opvallend is dat er nu plotseling ook in de omgeving plannen opkomen voor het verbouwen e.d. van plaatselijke voormalige melkfabrieken (Oudega en Burgum).

 

Voorzitter Dorpsbelang
Hendrik Raap
 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk