Nieuws van Dorpsbelang

Infotrailer Centrale As
Op 31 januari staat de trailer weer in Garyp. Tot nu toe was dat op het voormalige terrein van Transportbedrijf Van der Veen in de Westerein. Op ons verzoek zal de trailer voortaan in het dorp komen te staan en wel op het Unicumplein. Tijd 13:00 tot 14:30 uur.

Rondweg Garyp
Het werk aan het kunstwerk (brug en viaduct) in de Eendrachtsweg is al flink gevorderd. Van de betonconstructie hoeven alleen de voetpaden op het brugdek nog aangebracht te worden. De tijdelijke bekisting van het in het werk gestorte betondek zal inmiddels zijn verwijderd. Het asfalteren van de Eendrachtsweg zal naar verwachting in maart plaatsvinden mits uiteraard de weersomstandigheden dat toelaten.
De veetunnel daar vlakbij is ook al bijna klaar en binnenkort wordt gestart met de bouw van de duikerbrug in/over de Kostersfeart. En verder zal in de komende maanden het laatste gedeelte grondwerk, tussen de Stinswei en de rotonde bij de Wâldpoarte, nog moeten plaats vinden.

Kansen in kernen
Door de aanleg van de rondweg Garyp komt er veel minder verkeer over de Gravinneloane. Het is de bedoeling dat deze weg dan meer een dorpskarakter zal krijgen. Daar kan mee worden begonnen zodra de nieuwe rondweg klaar is, zo rond de volgende jaarwisseling. Op dit moment is het geld er voor al geregeld.
Vrij binnenkort zal men bij de gemeente al beginnen met de voorbereidingen. Als eerste zal een projectgroep worden samengesteld en de inspraak vanuit het dorp wordt vorm gegeven door het instellen van een klankbordgroep en natuurlijk via overleg met Dorpsbelang. De aftrap, of ook wel “kick-off” genoemd, zal waarschijnlijk in maart a.s. plaatsvinden.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
In het gebied rondom ons dorp zijn door de commissie diverse wandelpaden ingepland. Daar is ook geld voor beschikbaar. Voor een klein deel gaan deze paden langs een bestaande openbare weg of over grond die de commissie nu al in bezit heeft. Maar voor een belangrijk deel moet er nog grond van derden worden verworven. En daar ligt een belangrijk struikelblok voor de realisatie. Want als een eigenaar niet mee wil werken houdt het op. Onteigening is hier niet aan de orde, alles moet op basis van vrijwilligheid.
De aanleg van een wandelpad kan ook voor aanwonenden in zekere mate last veroorzaken. Woonde je tot nu toe ergens rustig achteraf, nu komt er een pad langs je huis zodat er regelmatig mensen voorbij komen. Al dan niet in gezelschap van een hond. Waar dat echt op problemen stuit zal worden geprobeerd om een alternatief te realiseren.
Voor een kort stukje wandelpad vlakbij het dorp is op dit moment alles al rond, het geld en ook de grond. Dat betreft (het verlengde van) de z.g. “Baaiersreed”, die komt te lopen vanaf Koutenbrug naar de Ielke Boonstraloane. Dit pad kan dus op korte termijn worden gerealiseerd.
Nog even voor de duidelijkheid. Het worden geen verharde paden, alles blijft groen. De paden worden wel via sloten afgescheiden van de weilanden. Het gaat voor een deel om nieuwe paden, maar een belangrijke doelstelling is ook het herstel van vroegere paden.

Ledenvergadering
Deze is gepland op maandag 10 maart a.s. Na de pauze gaan we het hebben over de “zorg”, niet specifiek met het oog op ouderen maar meer in het algemeen. Dit onderwerp is overigens wel gekozen naar aanleiding van het onderzoek dat in 2012 is gedaan in ons dorp naar de bereidheid tot ondersteuning van kwetsbare ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek komen deze avond ook aan de orde.

Jaarwisseling
De animo om met elkaar iets op touw te zetten ter gelegenheid van de jaarwisseling is kennelijk niet groot meer. De oproep van Dorpsbelang op de OVG-folder om plannen aan te melden voor een “brânbult” of een andere “festiviteit” heeft niks opgeleverd. In georganiseerd verband is er dus in Garyp niks gedaan. Kees de Vries heeft dat gat opgevuld door het open stellen van de Iniabar. En verder, daar kunnen we niet omheen, toch ook nog “brân”. Heel erg jammer dat daarbij de woonboerderij van wijlen Sjoerd Kooistra aan de Mounehoek in vlammen is opgegaan.

Himmeldei
Coördinator van Dorpsbelang, Rients Turkstra, laat weten dat dit jaar de landelijke himmeldei wordt gehouden op zaterdag 29 maart a.s.
De buurtverenigingen worden weer uitgenodigd om hieraan mee te doen. Zij kunnen binnenkort een brief hierover van Dorpsbelang verwachten. De deelnemers krijgen allemaal een consumptie aangeboden in “De Beuk”.
Eigenlijk zouden we met elkaar zo zuinig op onze leefomgeving moeten zijn dat een speciale himmeldei niet nodig is. Maar helaas lukt dat nog steeds niet. En dan is misschien een andere optie om als buurten op eigen initiatief ook tussendoor eens te “himmeljen”. Misschien willen de buurtverenigingen daar eens over nadenken.

Voorzitter Dorpsbelang
Hendrik Raap

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.3, 17 januari 2014)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk