Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergaering
Op 4 maart jl. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken, zoals de financiën en de jaarverslagen, werd er speciale aandacht besteed aan:
- de inrichting van de vuilstort;
- de oude zuivelfabriek, waar o.a. plek is voor zorgappartementen en de huisarts;
- de nieuwbouw van kantoor Benedictus, waar ook plaats is voor appartementen, de peuterzaal en de kinderopvang.
Als dorp zijn we blij met dergelijke initiatieven. Het bevordert de leefbaarheid en de werkgelegenheid! Vooral in deze tijd belangrijk!

Daarna gaf de heer Koppe een presentatie over de bijen. Deze hebben een belangrijke functie in de natuur. Het is niet voor niets, dat fruittelers graag bijen willen hebben in hun fruitboomgaarden. Gelukkig hebben we nog vier imkers in ons dorp. Enige aanvulling voor nu en in de toekomst is gewenst. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met de heer Koppe.

Elk dorp krijgt van de gemeente i.v.m. de troonswisseling een koningslinde aangeboden. Deze moet een mooie plek krijgen in het dorp. Het bestuur vroeg de leden om advies. De genoemde plaatsen zijn doorgegeven aan de gemeente. Een koningslinde kan groot worden. Dat is iets om rekening mee te houden! Alles afwegende heeft op dit moment een plek bij de vijver aan het Feanhústerpaad de voorkeur. Daarnaast stelt de gemeente € 1.000,00 beschikbaar voor festiviteiten. Er is contact opgenomen met de Oranjevereniging en zij komen met een programma.

De bestuurssamenstelling is gewijzigd: Rennie Wagenaar en Jan Sijtsema zijn opgevolgd door Jellie Bijlsma en Hendrik Raap.

Er is een gewijzigde termijn voor de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit heeft een formele reden: de Staatscourant publiceerde het ontwerpplan later dan de bedoeling was. Dit houdt in dat de termijn dat het ontwerpplan ter inzage ligt nu loopt tot en met 24 april a.s. Dus dit is de laatste dag, dat een zienswijze kan wordeningediend. De behandeling van de zienswijzen door de gemeenteraad blijft gepland staan op 27 juni 2013.

De gemeente stelt vanaf 1 januari 2014 geen budget meer beschikbaar voor de bibliobus. We realiseren ons, dat er bezuinigd moet worden, maar bezuinigen op de bibliobus betekent, dat er minder boeken worden geleend en er met name door de jeugd minder gelezen wordt. Een bibliotheekvoorziening in de dorpen is nodig. We vragen de gemeente alsnog een budget beschikbaar te stellen voor een bibliotheekvoorziening in de dorpen.

Het onderzoek naar energiebesparing en opwekking is nog niet afgerond. Daarnaast onderzoeken we de aanschaf van zonnepanelen. Op dit moment kunnen we nog geen concrete resultaten melden! Gelukkig wel op een ander terrein: we hebben het dan over de schoonmaakacties! Buurten zijn bezig geweest met himmeldei, maar ook zijn er individuele acties van Garipers, die regelmatig op pad gaan om ons dorp schoon te houden! Als Dorpsbelang zijn we blij met dergelijke initiatieven. Laten we samen zorgen voor een mooie en schone leefomgeving!

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.4, 5 april 2013)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk