Nieuws van Dorpsbelang

Oud- en Nieuwviering
Voor het eerst konden we de jaarwisseling vieren in de oude melkfabriek. Dat bleek een goed initiatief te zijn! Het terrein van de brânbult was erg nat, maar het lukte toch een beste bult brandhout te verzamelen. Hartelijk dank aan alle Garipers, die zich voor deze activiteiten hebben ingezet!

Gesprek met de CDA-fractie
Verschillende gemeenteraadsfracties bezoeken regelmatig de dorpen. Op zaterdagmorgen 24 november kwam de CDA-fractie langs. Eerst was er een gesprek met het bestuur van Dorpsbelang, toen schoof het platform clustering aan en ten slotte was er een gesprek met de OVG. Al met al werd het een behoorlijk lange morgen, maar de deelnemers hebben het als zinvol ervaren. Het is goed voor een gemeenteraadsfractie te horen, wat er speelt in de dorpen, welke initiatieven er zijn en welke bijdrage de politiek kan leveren om knelpunten op te lossen. Het is belangrijk, dat we het samen doen en dan kan er veel bereikt worden. Ook in tijden van crises!

Energiebesparing
In verschillende dorpen zijn initiatieven t.b.v. energiebesparing en het gezamenlijk inkopen van energie, of b.v. zonnepanelen. Vorig jaar op de ledenvergadering heeft Eelke Broersma van de Friese Milieu Federatie verschillende mogelijkheden geschetst. Daarna heeft het bestuur op de ledenvergadering en in de Rabbelskûte gevraagd aan belangstellenden om zich te melden. Tot dusverre is daar niet op gereageerd. Wel zien we, dat verschillende Garipers zonnepanelen hebben geplaatst.

Gelukkig staan de ontwikkelingen in het kader van de duurzaamheid niet stil. Het bestuur van dorpsbelang heeft contact opgenomen met de gemeente om opnieuw de mogelijkheden voor Garyp te bekijken. De gemeente verzorgt binnenkort een folder, waarin verschillende mogelijkheden worden geschetst. Ook wil de gemeente in de persoon van Ytje Hiemstra ons van de noodzakelijke adviezen voorzien.

Belangrijk is draagvlak te creëren. Hoe gaat zoiets, wat zijn goede zonnepanelen, waarmee moet bij de plaatsing rekening worden gehouden en hoe kan men subsidie krijgen enz.? Mensen zien vaak op tegen de rompslomp. Belangrijk is, dat het concreet wordt.

Enkele bestuursleden van Dorpsbelang hebben zonnepanelen op hun dak geplaatst en andere bestuursleden laten zich daar nader over informeren. Hopelijk komt daar iets uit, waar ook andere Garipers hun voordeel mee kunnen doen. Van de ervaringen van andere dorpen kunnen we gelukkig gebruik maken, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Op deze manier hopen we het concreet en passend te maken voor Garyp!

Suggesties en ervaringen (wat ging goed en wat niet b.v. bij de plaatsing van zonnepanelen?) blijven van harte welkom!

Meer bankjes in het dorp
De seniorenraad wil graag dat er meer bankjes in de dorpen worden geplaatst. Een goed initiatief, dat wij van harte steunen!

Ledenvergadering
Op maandagavond 4 maart a.s. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten zullen o.a. de heren Benedictus en Timmermans ons informeren over hun plannen. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Inning contributie 2012-2013
Bij de leden die geen machtiging hebben afgegeven voor automatische afschrijving van de contributie zal de penningmeester in maart de contributie innen voor 2012 en 2013. E.e.a. is het gevolg van de bestuurswisseling in 2012.

Voorzitter Dorpsbelang

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.3, 1 februari 2013)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk