Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
Met Bureau Benedictus, It Geahûs, De Timmermantsjoender en de PKN Gemeente Garyp is de afspraak gemaakt een platform op te richten met als doel elkaar te informeren en zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.
Op de ledenvergadering werd de vraag gesteld, waarom maar een deel van het terrein aan de Ielke Boonstraloane bestemd wordt voor woningbouw. Is het niet verstandig het hele terrein mee te nemen? Met het nieuwe bestemmingsplan moeten we 10 tot 15 jaar vooruit! We hebben dit overlegd met de gemeente en in het verdere traject wordt dit alternatief meegenomen.

De Centrale As

Het was de bedoeling om in juni/juli een informatieavond in Garyp te houden, waar de aannemer zijn planning, werkwijze etc. zou toelichten.
De aanbesteding is echter door omstandigheden uitgesteld tot medio juli. Het is dan vakantietijd en daarom zal de informatieavond na de vakantie plaats vinden. Verder is men nog bezig de laatste gedeelten onder de weg te verwerven. De sloop van de beide loodsen van het transportbedrijf Van der Veen is (nagenoeg) afgerond. De kap van bomen is deels uitgevoerd en na het broedseizoen volgt de rest.

Groenonderhoud
Zoals bekend gaat de gemeente daarop bezuinigen. Heestervakken worden omgevormd tot grasvelden en enkele grasvelden, die nu nog in het maairooster zitten, zullen in het vervolg nog enkele keren per jaar gemaaid worden. Op onze website van Garyp staat een kaartje, waarop in kleur is aangegeven op welke heestervakken en grasvelden het bovenstaande betrekking heeft. Enkele heestervakken zullen, hoewel op het kaartje wel als zodanig aangegeven, niet verdwijnen, omdat gemeente en buurt de afspraak hebben gemaakt, dat de buurt de heestervakken in het vervolg gaat onderhouden.

Fietsen gestolen
Uit het fietsenhok bij de Wâldwei worden de laatste tijd regelmatig fietsen gestolen. Aangifte wordt er echter vaak niet gedaan. Toch is het goed dat wel tedoen. De politie heeft dan in beeld, waar de meeste fietsen worden gestolen, zodat op die plaatsen eventueel extra toezicht komt. Het melden van diefstallen kan via internet (http://www.politie.nl/aangifte), maar in Burgum op het politiebureau kunt u natuurlijk ook terecht.

Groenafval
De groene containers worden in de zomermaanden in het vervolg niet meer wekelijks geleegd, maar één keer in de twee weken. Daar staat tegenover, dat op verschillende plaatsen in Garyp plekken zijn, waar u het groenafval (geen schillen etc.) kunt brengen. Op de website van Garyp is nadere informatie te vinden.

Sporthal of gymzaal?
De gymzaal moet gerenoveerd worden. Het gaat vooral om de vervanging van de kozijnen. Gevraagd werd, nu er toch kosten moeten worden gemaakt, of het mogelijk is alsnog een sporthal te realiseren in Garyp.
In de negentiger jaren is er een poging gedaan tot een sporthal te komen, maar toen is het niet gelukt.

Als bestuur van Dorpsbelang Garyp hebben we het uitvoerig gehad over een eventuele vergroting van de huidige gymzaal. In het archief waren gelukkig de stukken uit de negentiger jaren te vinden. De vraag was, of er redenen te bedenken zijn, waardoor een initiatief vanuit het dorp, in tegenstelling tot de negentiger jaren, wel tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden.
Helaas konden we die als bestuur niet bedenken. Integendeel zelfs! Eén van de sportverenigingen heeft nu een eigen kantine, de sporthallen in22 mei 2012 Burgum hebben (ook in de avonduren) met leegstand te maken en op alle fronten moet er bezuinigd worden.
Daarnaast zijn de sportaccommodaties (kleedboxen) ondertussen geprivatiseerd. Daar was indertijd een bedrag voor ingeboekt. De accommodaties zijn inmiddels (met afkoopsom) overgegaan naar de voetbal- en de korfbalclub. Dat geld is voor een deel geïnvesteerd en dus grotendeels niet meer beschikbaar voor het bouwen van een sporthal.
Met andere woorden: financieel waren er toen al bedenkingen en nu zeker!

De vraag kwam op tafel, wie echt belang hebben bij een vergrote gymzaal. Voor de volleyballers is iets meer ruimte mooi, maar niet echt noodzakelijk. Wel voor de korfballers, die naar Burgum moeten om hun wedstrijden te spelen. We hebben het echter dan over een beperkt aantal uren. Is het dan deze inspanning (financieel maar ook qua mensuren) waard?
Onze conclusie was: nee!
Natuurlijk zouden we het als dorpsbelang fijn vinden voor de korfbal, dat men 8 alle wedstrijden thuis zou kunnen spelen. De kans, dat het lukt een grotere gymzaal te realiseren, achten wij echter dermate klein, dat het bestuur van Dorpsbelang Garyp niet het initiatief zal nemen om te komen tot een grotere gymzaal, c.q. sporthal.
Concreet betekent dit renovatie van de huidige gymzaal. We willen de gemeente vragen dit in overleg met de gebruikers te doen!

Bibliobus
De gemeente wil bezuinigen op het bibliotheekwerk. Voor het bibliotheekwerk betekent dit dat per 2014 € 160.700,- minder beschikbaar zal zijn. Door de openingstijden van de vestiging in Burgum te verminderen en op de huisvestingskosten in Burgum en Gytsjerk te besparen wordt € 72.700,- bezuinigd.
Verder is gekeken naar de bibliobus. In onze gemeente zijn thans 12 halteplaatsen. De laatste jaren is het aantal uitleningen gehalveerd. Het blijkt dat de inwoners van de kleinere kernen steeds vaker boeken elders lenen. De bibliobus is afgeschreven en moet worden vervangen. Omdat Boarnsterhim inmiddels geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van de bibliobus zou onze gemeente de exploitatie van de bus alleen moeten betalen.
Bovenstaande is voor de raad aanleiding geweest ook in onze gemeente (m.i.v. 2014) te stoppen met de bibliobus. De totale bezuinigingstaakstelling voor het bibliotheekwerk wordt dan gehaald. Wel wil de raad dat wordt gekeken naar een vervangende mogelijkheid voor de bibliobus. Daarom werd o.a. aan ons bestuur gevraagd hoe wij denken over het bibliotheekwerk. Wij vinden het van belang, dat er een voorziening blijft. In ieder geval voor de jeugd en mits gewenst ook voor de senioren. Dit laatste zal door de gemeente nader worden onderzocht. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2013 aan de hand van een aantal scenario's zijn keuze bepalen en bovendien de financiële afweging moeten maken.

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.5, 25 mei 2012)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk