Nieuws van Dorpsbelang

Op donderdagmiddag 5 juli jl. kwam het College van Burgemeester en Wethouders voor hun tweejaarlijks bezoek langs. We hebben o.a. de volgende thema's besproken:
 
Kansen in Kernen
Het geld is beschikbaar. De plannen kunnen worden bijgesteld, maar het is de bedoeling dat het door de werkgroep gepresenteerde voorstel in grote lijnen wordt uitgevoerd. Ook het College is er zich van bewust, dat uitvoering na de realisatie van de rondweg langs Garyp niet lang op zich moet laten wachten.
 
Kuierpaden
Bestuursleden worden hierover regelmatig aangesproken. Op dit moment is er echter nog weinig over bekend. Hopelijk in het najaar meer duidelijkheid.
 
Bestemmingsplan
Het traject loopt en in het nieuwe bestemmingsplan is ruimte voor de bouw van woningen. De verwachting is, mits er geen bezwaren worden ingebracht, dat over 1,5 jaar - 2 jaar begonnen kan worden met de bouw van woningen. Wel is het de bedoeling, dat de nieuwbouw wordt uitgesmeerd over verschillende jaren. Dus niet 10 -15 woningen in één of twee jaar! Het College vroeg ons, of er concreet belangstelling is voor nieuwbouw. Mede natuurlijk door de crisis op de woningmarkt, konden we geen namen noemen van mensen, die belangstelling hebben voor een bouwkavel. We vragen u dan ook bij belangstelling voor nieuwbouw dit bij het bestuur van Dorpsbelang te melden.
 
Visie op de toekomst
We hebben met het College gebrainstormd over de leefbaarheid in de dorpen. Hoe denkt het College hierover? Wat is er nodig voor de toekomst? Richt men zich niet te veel op het toerisme en krijgt de bedrijvigheid voldoende aandacht? Garyp ligt 10 minuten van Leeuwarden en Drachten en heeft als woondorp zeker mogelijkheden, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Als Garyp Noord niet door zou gaan (wel de inzet), dan is uitbreiding bij het huidige bedrijventerrein noodzakelijk. Als ondernemers belangstelling hebben voor een kavel, dan horen wij dat graag! Ook is de vestiging van een nieuwe supermarkt in Burgum aan de orde geweest. Dit gaat ten koste van de supermarkten in Burgum en de omringende dorpen. Het College heeft oog voor de winkels in de dorpen, maar anderzijds is het belangrijk, dat de regiofunctie van Burgum versterkt wordt.
 
Vuilstort
Enkele jaren terug zijn er plannen gemaakt de vuilstort een recreatieve bestemming te geven. Deze plannen zagen er goed uit, maar tot dusverre is het bij plannen gebleven. In het najaar wordt hierover meer bekend.
 
Middenstand
Aan Pander heeft zijn groentewinkel gesloten. Hij verkocht groente en fruit, maar dat niet alleen. Aan was altijd in voor een goed gesprek, had humor en dat kregen we er allemaal gratis bij. We zullen dat missen, maar zeker voor Aan en Trienke zal het eerst 'leeg' aanvoelen. We hopen, dat jullie samen een goede invulling mogen geven aan de tijd, die nu is vrij gekomen! Nu het toch over de middenstand gaat: een extra supermarkt in Burgum erbij vinden we onnodig, want het kan ten koste gaan van de middenstand in de omringende dorpen. Het kan, zeggen we, want we maken zelf de keuze, waar we onze boodschappen doen! Vaak horen we zeggen: 'we staan er niet zo bij stil. We komen uit ons werk en komen langs een supermarkt en wat is dan gemakkelijker om daar even de boodschappen te doen!' Daarom: ga het eens proberen bij onze plaatselijke middenstand, waar service hoog in het vaandel staat en……….voor de prijs hoeft u het niet te laten!
 
Van de bestuurstafel
Lourens Hengst heeft afscheid genomen als penningmeester en is opgevolgd door Jacob Miedema. Verder zijn er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Op 18 juni jl. hebben we onze jaarlijkse schouw gehad. Als bestuur constateerden we, dat het dorp er goed bij ligt. Opvallende zaken (onderhoud) hebben we doorgegeven aan de gemeente. In onze laatste bestuursvergadering voor de grote vakantie, hebben we het concept bestemmingsplan besproken. Onze opmerkingen zijn doorgegeven aan de gemeente. Op 23 mei is het platform 'clustering' voor de eerste keer bij elkaar geweest. We hebben de afspraak gemaakt, dat we elkaar informeren en zoveel mogelijk gezamenlijk zullen optrekken.
 
Namens Dorpsbelang,

Jan Sijtsema

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.6, 27 juli 2012)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk