Nieuws van Dorpsbelang

Centrale As
De Raad van State heeft besloten, dat de centrale as conform de plannen mag worden uitgevoerd. Al snel konden we daar als dorp iets van merken. Op dinsdagavond 6 december was er een informatieavond in It Geahûs, eerst voor de omwonenden en daarna voor het hele dorp. Een verslag van deze avond en de voor ons dorp daaruit voortvloeiende actiepunten vindt u in deze dorpskrant.

De clustering van voorzieningen
De laatste maanden is er op dit terrein heel wat gebeurd. Dit vooral door de plannen van enkele particuliere investeerders. Johan Timmermans heeft plannen met de oude melkfabriek en Geert Benedictus heeft de boerderij van De Roos gekocht. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar duidelijk is, dat na enkele jaren van zoeken en onderzoeken de clustering in een andere vorm toch gerealiseerd wordt! Met name nu we in een periode zitten dat er weinig geïnvesteerd wordt en de overheden de hand op de knip houden, is het verheugend te constateren, dat ondernemers het aandurven te investeren in voorzieningen, die het dorp ten goede komen. Op de ledenvergadering hopen we u nader te informeren over de clustering en de inbreidingsmogelijkheden.

De Dorpsvisie
Als bestuur hebben we de dorpsvisie doorgenomen. Wat is gerealiseerd en op welke terreinen is nog actie nodig? Genoemd werden de clustering, de woningbouw en de N913. Op deze terreinen zien we vooruitgang. Een ander thema was de recreatie. We constateerden, dat dit bij enkele initiatieven is gebleven (camping, terrasje). Dit wil niet echt! De verkeersveiligheid is in enkele straten verbeterd, maar dat geldt niet voor andere knelpunten (b.v. te hard rijden in enkele straten).

Tsjerkepaed
Van het Tsjerkepaed kwam het verzoek verkeersbelemmerende maatregelen te treffen, omdat het Tsjerkepaed als sluiproute wordt gebruikt. De gemeente heeft daarom het aantal auto's, dat gebruik maakt van het Tsjerkepaed geteld. Gemiddeld rijden er per etmaal 47 auto's over het Tsjerkepaed. De drukste momenten zijn van acht tot negen uur 's ochtends en van vier tot vijf uur 's middags. We hebben het dan over vijf auto's per uur. Alleen automobilisten, die aan het Tsjerkepaed wonen of daar mensen bezoeken, mogen gebruik maken van het Tsjerkepaed. Voor andere automobilisten is het Tsjerkepaed verboden.

De Sinneblom
Garipers konden voor een bloemetje altijd in 'De Sinneblom' terecht. Niet alleen voor hun inkopen, maar ook voor een praatje. Met ingang van 1 januari jl. hebben Wybe en Griet Koopmans hun bedrijfsactiviteiten echter beëindigd. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Het zal voor Wybe en Griet wennen zijn nu de winkelbel niet meer gaat. 'De Sinneblom' zal niet meer gekoppeld zijn aan de winkel, maar we hopen, dat, ondanks de zorgen, die er zijn, de sinneblom zichtbaar mag blijven in jullie leven! Gelukkig heeft Aan Pander besloten de verkoop van bloemen ter hand te nemen. Fijn, dat het zo opgelost kon worden, dus nu voor een bloemetje naar Aan!

Oud- en nieuwviering
Deze is in Garyp weer goed verlopen. Hartelijk dank aan alle Garipers, die zich daarvoor hebben ingezet!

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.3, 20 januari 2012)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk