Nieuws van Dorpsbelang

Op de ledenvergadering kwamen verschillende thema's aan de orde. Enkele zaken willen we graag kort toelichten:

Clustering voorzieningen
Het werk voor de stuurgroep zit er op, omdat in een gewijzigde opzet een deel van de plannen hopelijk gerealiseerd wordt. We hebben het dan over de plannen, die Geert Benedictus en Johan Timmermans hebben. Over de concrete invulling is op dit moment nog weinig te zeggen, omdat het één en ander nog nader dient te worden uitgewerkt. We willen de leden van de stuurgroep hartelijk dank zeggen voor al het werk, dat ze hebben gedaan. Er waren teleurstellingen, tegenslagen, maar als de plannen, die nu gepresenteerd zijn, gerealiseerd worden, dan mogen we tevreden zijn over het uiteindelijke resultaat. Het bestemmingsplan wordt opnieuw vastgesteld en daarin is mogelijke woningbouw aan de Brandsmaloane en in het verlengde van het Skeanpaad opgenomen.

Leefbaarheid
Leefbaarheid heeft verschillende facetten. Speciale aandacht willen we deze keer vragen voor de middenstand. De meeste dagelijkse artikelen zijn in ons dorp verkrijgbaar. We merken echter, dat verschillende middenstanders het moeilijker krijgen, omdat Garipers hun boodschappen in b.v. Burgum doen. Natuurlijk is ieder vrij de boodschappen te doen, waar men wil. Als bestuur van Dorpsbelang willen we aandacht vragen voor onze eigen middenstand. Als we deze willen behouden, dan is het belangrijk, dat we proberen de boodschappen zoveel mogelijk in ons eigen dorp te doen.

Duurzaam opwekken van energie
Na de pauze heeft de heer Eelke Broersma voorlichting gegeven over het duurzaam opwekken van energie. In deze dorpskrant vindt u daarover nadere informatie.

Rondvraag
Bij de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de parkeeroverlast en de vrachtwagens, die routes nemen door te smalle straten. Doen dergelijke 8 situaties zich voor dan kunt u dit melden bij dorpsbelang. Wel is van belang, dat u het als straat er over eens bent, dat er maatregelen genomen moeten worden. Als er te snel wordt gereden en dat is b.v. op de Brandsmaloane en de Lytse Buorren het geval, dan kan de politie extra gaan controleren. Over de Centrale As kon deze avond weinig worden gezegd. Het is nu aan het projectbureau van de Centrale As ons daar over te informeren. Dat er verder nog niets bekend is over de oude kuierpaden, hangt samen met de realisatie van de Centrale As. Dus dat is nog even afwachten! We willen graag dat een eventueel aan te leggen bedrijventerrein bij Garyp de naam 'Garyp Noord' krijgt. Dit is aangekaart bij de raad en de VVD heeft dit in de raadsvergadering van donderdag 23 februari jl. ingebracht.

Het lijkt erop, dat we de komende tijd te maken krijgen met verschillende nieuwe ontwikkelingen, zoals de Centrale As, Kansen in kernen, de plannen van Geert Benedictus en Johan Timmermans. Het is belangrijk, dat we met z'n allen alert blijven en op een actieve en creatieve wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die ons dorp ten goede kunnen komen!

Namens Dorpsbelang,
Jan Sijtsema(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.4, 23 maart 2012)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk