Fietspad Garyp - Warten - Leeuwarden toch snel aangelegd

In mei j.l. kopte Actief dat het fietspad Langdeel - Warten pas over 5 á 10 jaar klaar zou zijn. Dit betreft de snellere fietsverbinding Garyp - Warten - Leeuwarden via het aquaduct Langdeel. Dit tracé is voorgesteld door Dorpsbelang Garyp op een inspraakreactie van de verdubbeling N31 in 1997 in It Geahûs.

fietspad-garyp-lw

Kern van het idee was dat Dorpsbelang Garyp voorstelde een fietspad op het aquaduct aan te leggen met een oost en een west aansluiting. Westwaarts moest het pad aansluiten op de Hounsdyk bij Goutum en oostwaarts via de kade Langdeel naar de Oeble-Omwei te Warten.
Ambtenaren van rijkswaterstaat en de pers waren laaiend enthousiast! Rijkswaterstaat zegde toe het fietspad op het aquaduct te realiseren; de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden moesten de aansluitingen maken. Vooral Leeuwarden zag nieuwe kansen voor de aan te leggen wijk Zuiderburen.
Dat was toen nog allemaal weiland.

Pas na ca. 8 jaar (ca. 2005) was de verdubbeling N31 een feit en had het rijk het fietspad aangelegd op het aquaduct. Boarnsterhim ondernam geen actie. De kade Langdeel was inmiddels verkocht aan de aangrenzende boer en die wilde geen fietspad op zijn land!

Leeuwarden heeft de fietsroute inmiddels opgenomen in het strategisch verkeers- en vervoersplan! Er werd zelfs een extra brug gebouwd naar de wijk Zuiderburen. Het fietspad naar de Hounsdyk Goutum is inmiddels afgerond en er is een fietsverbinding gemaakt naar restaurant De Wâldwei. Het grappige is dat een deel van die fietsverbinding over een strook oud asfalt van de oude rijksweg 31 loopt. De witte streep zit er nog op!

Het bericht in Actief noopte mij een boze brief te schrijven aan de gemeentebesturen van Boarnsterhim en Leeuwarden met een cc aan Tytsjerksteradiel, Actief en Dorpsbelang. Dat leidde tot de nodige reacties, zoals vragen uit de raad van Boarnsterhim. Deze gemeente laat de aanleg van het pad richting Warten - Garyp over aan Leeuwarden, waar dat deel van de gemeente in 2014 in op gaat. Gelukkig heeft Leeuwarden de financiën inmiddels wel beschikbaar gesteld. Ik heb nu met Leeuwarden afgesproken dat de aanleg in 2012 start.

Als het goed is kunnen we in 2013 gebruik maken van 9 een ca. 2 kilometer kortere fietsverbinding Garyp - Leeuwarden. Nu komt het fietspad vanaf het aquaduct over een lengte van ca. een kilometer parallel aan de Wâldwei te liggen en buigt dan af naar de Oeble-Omwei en Meagere Weide te Warten. Als men dan even doorfietst is men van Leeuwarden zo bij de pont naar Earnewâld. Leeuwarden noemt het pad dan ook fietspad Leeuwarden - Earnewâld. Maar het blijft ons fietspad: het fietspad Garyp - Leeuwarden!

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.1, 2 september 2011)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk