Nieuws van Dorpsbelang

Oud en Nieuw
Ook dit jaar is het weer goed verlopen. Ook zonder brânbult was het gezellig. Voor en achter de schermen is veel werk verzet. Hartelijk dank daarvoor!

Krimp
Een onderwerp, dat de laatste tijd in de belangstelling staat. Als dorpsbelangen hebben we aan de politieke partijen gevraagd, hoe ze denken om te gaan met de krimp. Verschillende partijen hebben daarop gereageerd en een samenvatting vindt u in deze dorpskrant.

Clustering van voorzieningen
Het wordt concreter en daarom beraden de werkgroepleden zich erop, of ze in deze nieuwe fase nog deel willen uitmaken van de werkgroep. Binnenkort zal er een gezamenlijke bijeenkomst van deze werkgroep en het bestuur van dorpsbelang gepland worden.

OVG
We hebben het gebruikelijke overleg gehad met de OVG. Het artikel over de leefbaarheid in de Leeuwarder Courant hebben we daarbij betrokken. Garyp scoort nu bijzonder goed. De vraag is, hoe we dit op de langere termijn kunnen continueren. Verschillende ideeën zijn geopperd en met name de clustering van voorzieningen kan daarin een belangrijke rol spelen. Belangrijk is en blijft, dat Garipers hun inkopen zoveel mogelijk in ons dorp doen!

AED
Verschillende Garipers zijn op cursus geweest. Het was gezellig en leerzaam!
Het wordt nu verder geregeld.

Ledenvergadering
We hebben op 28 februari a.s. onze ledenvergadering. Het is zoals gebruikelijk in It Geahûs en we beginnen om 20:00 uur. Naast actuele zaken, willen we het graag met u hebben over de gemeenschapszin. Wat valt er te verbeteren aan de mienskipsin / gemeenschapszin in Garyp? Zijn er Garipers, die eenzaam zijn?
Zijn er voldoende activiteiten voor jongeren enz. Zo maar enkele vragen, die regelmatig aan orde komen. Deze avond willen we het daar in samenwerking met Kearn over hebben en met name hoe we de leefbaar in ons dorp nu, maar ook de komende jaren kunnen behouden, c.q. verbeteren! Uw inbreng stellen we op prijs!

Himmeldei
Op zaterdag 19 maart hebben we de jaarlijkse himmeldei. De organisatie verloopt via de buurtverenigingen. Deze krijgen bericht. Nu veranderen de contactpersonen wel eens zonder dat wij daar weet van hebben. Dus als u geen bericht krijgt, dan graag contact opnemen met Klaas de Jong (Inialoane 42, tel. 521611).

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.3, 18 februari 2011)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk