Nieuws van Dorpsbelang

Ledenvergadering

Op 28 februari jl. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken, zoals het financiële verslag en het jaarverslag, hebben we het samen met Kearn gehad over de leefbaarheid. Er worden diverse bedreigingen en oplossingen op papier gezet.
Op de website www.gewoanmeidwaan.nl of www.gewoonmeedoen.nl kunt u hier meer over lezen.
Er waren geruchten, dat er een viaduct over de Eendrachtswei zou komen i.p.v. de beloofde tunnel. We hebben het nagevraagd bij de Centrale As en het is en blijft een tunnel. De nieuwe rondweg gaat echter wel iets om hoog, omdat er een viaduct over de Skipfeart komt. We vroegen ons af, wat ‘iets omhoog’ betekent. Men kon daar zo geen antwoord opgeven; vandaar dat we een afspraak hebben gemaakt met het Projectbureau.
De werkgroep clustering voorzieningen is nu een stuurgroep geworden. Deze stuurgroep is voor de visie en de voortgang van de clustering. Daarnaast zal er een werkgroep worden gevormd bestaande uit belangstellenden. Het eerste plan, dat op de vorige ledenvergadering werd gepresenteerd, is te duur. Het ontwerp, dat nu op tafel ligt, is goedkoper, met name omdat de sportvelden niet verplaatst hoeven te worden. Eventuele woningbouw is gepland in het verlengde van de bestaande bebouwing.
‘Doch it foar dyn doarp’. Dit is een mooi initiatief en we hopen, dat zoveel mogelijk Garipers hier hun medewerking aan willen geven.

Bezuinigingen
De gemeente moet bezuinigen. Op de website van de gemeente worden de plannen toegelicht en ook de pers heeft u daarover geïnformeerd. In ons dorp wil de gemeente bezuinigen op het groenonderhoud op Koutenburg en de Ds.
Minnemawei. Daarnaast zal de bibliobus verdwijnen en ook het schoolzwemmen staat ter discussie. Voor de dorpscoördinator zullen minder middelen worden uitgetrokken.

AED
De AED hangt er nog niet. Het blijkt technisch nog niet zo eenvoudig te zijn,
maar we werken er hard aan om het voor elkaar te krijgen!

Bestuurswisseling
Klaas de Jong is opgevolgd door Rients Turkstra.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 • Jan Sijtsema voorzitter
 • Sjenette van der Velde secretaris
 • Lourens Hengst penningmeester
 • Margreet Wijmenga bestuurslid/2e voorzitter
 • Rennie Wagenaar bestuurslid
 • Sietze Algra bestuurslid
 • Rients Turkstra bestuurslid (belast met klein onderhoud)

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.4, 22 april 2011)

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk