Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
De stuurgroep probeert de plannen nader te concretiseren. Gelukkig beschikt de Stuurgroep over behoorlijk wat deskundigheid, maar de uitwerking kost veel tijd en soms specifieke kennis. De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 5.000,00, zodat het mogelijk is de nodige deskundigheid in te huren.

De Centrale As
Een delegatie van Dorpsbelang heeft een bezoek gebracht aan het 'Project Bureau De Centrale As', omdat er enkele vragen waren, waar we geen antwoord op hadden. Met name ging het over de hoogte van de rondweg. In eerste instantie zou deze onder het maaiveld komen te liggen. De rondweg gaat echter over de Skipfeart en dat betekent, dat de rondweg hoger komt te liggen dan het maaiveld. Dat wordt bij de Skipfeart +0,70 cm. Het peil in de Skipfeart blijft ongewijzigd. Dat betekent, dat het mogelijk is met een kano onder de rondweg door te gaan. Meer zit er niet in! Bij de Susterfeart is een duikersbrug gepland. Bij Sumar komt een viaduct met een hoogte van 435 cm. De leuningen etc. zijn dan niet meegeteld. Natuurlijk blijft het afwachten, wat de Raad van State over de Centrale As zal beslissen. De uitspraak wordt in september verwacht.

Bestemmingsplan buitengebieden
Dorpsbelang heeft daarop gereageerd. Enkele onderdelen willen we eruit lichten:

a. Niet agrarische bestemmingen zijn naar onze mening vaak goed toepasbaar in het landschap. Daarnaast vinden we het niet verstandig ons te beperken tot toerisme. Dat is, hoewel de recreatieperiode wel verlengd is/wordt, seizoensgebonden, terwijl er in Friesland behoefte is aan structurele werkgelegenheid (verminderen krimp). Wij kiezen voor een creatieve benadering, waardoor ook niet agrarische bestemmingen goed inpasbaar zijn in het landschap.

b. Grensgebied met Leeuwarden (cultuur en ontspanning): wordt de Panhuyspoel en het gebied tot de ijsbaan daarin betrokken? In onze dorpsvisie hebben we daar aandacht voor gevraagd.

c. Landbouw: zo veel mogelijk ruimte geven zonder gedetailleerde regelgeving.

d. Recreatie: recreatie in vrijkomende agrarische gebouwen moet mogelijk zijn.

Bezoek burgemeester
Op maandag 4 juli a.s. brengt burgemeester Ter Keurs een kennismakingsbezoek. Het is een bezoek van een uur, dus we zullen ons moeten beperken. Het is de bedoeling een bezoek te brengen aan It Sintrum, de sportaccommodaties en ook willen we graag iets vertellen over onze clusteringsplannen.

Millenniumdoelen en Doch it foar dyn doarp
Vele Garipers hebben zich hiervoor ingezet en het werd dan ook een geweldig gebeuren. Het is fijn, dat we ons mogen inzetten voor de Millenniumdoelen en heel concreet voor 'The Hunger Project'.

Fietspad Garyp-Warten-Leeuwarden
Gjalt Faber heeft aan Gedeputeerde Staten, B&W van Boarnsterhim en Leeuwarden gevraagd de aanleg van een fietspad Leeuwarden-Warten vlot te realiseren. In Actief was nl. te lezen, dat het nog wel 5-10 jaar kan duren voor het fietspad aangelegd wordt. Dat zou heel jammer zijn omdat een nieuw fietspad de reistijd op de fiets behoorlijk verkort. We wachten eerst af, wat voor reactie Gjalt Faber krijgt.

Dorpsbelang.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.5, 24 juni 2011)

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk