Nieuws van Dorpsbelang


Bezoek nieuwe burgemeester
Op maandagmiddag 4 juli jl. kwam burgemeester Ter Keurs op bezoek. We zijn begonnen op het Unicumplein op het terrasje van Aan Pander, waarna It Sintrum werd bekeken. Daarna gingen we op de fiets richting Skipfeart. Graag willen we een open verbinding hebben met het Prinses Margrietkanaal en het is goed, dat de nieuwe
burgemeester daar weet van heeft. Via de Master Lubwei ging het toen naar de sportvelden en het zwembad. In It Geahûs kreeg de burgemeester uitleg over onze clusteringplannen.
Het was een plezierige kennismaking met onze nieuwe burgemeester. Hij was vol interesse en hij heeft toegezegd, dat hij m.b.t. de gepresenteerde plannen zich zal inzetten voor een goede ondersteuning vanuit de gemeente.

De Centrale As
We zijn in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

Dorpsschouw
In september maken we als bestuur weer de bekende rondgang door het dorp om na te gaan, of er nog zaken zijn, waar we als bestuur aandacht aan moeten geven. Is u iets opgevallen, dan horen we dat graag. (Zie voor telefoonnummer de Belangrijke Adressen, red.) We kunnen er dan met onze rondgang extra aandacht aan geven.

Bezuinigingen
De gemeentelijke bezuinigingen zijn globaal bekend. Een onderdeel van het pakket is de bezuiniging op het groenonderhoud. Enkele straten in Garyp krijgen daar ook mee te maken. Als er alternatieven zijn, waardoor het
bezuinigingsbedrag wel wordt gerealiseerd, dan is het verstandig contact op te nemen met de gemeente.

Leefbaarheid
De provincie organiseerde bijeenkomsten over de leefbaarheid in onze provincie. Op de goed bezochte avonden bespraken dorpsbewoners, vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties verschillende stellingen. Op elke avond waren de dorpsbewoners het meest vertegenwoordigd.

Algemene conclusies
De overgrote meerderheid van de aanwezigen vindt dat de provincie Fryslân moet blijven bijdragen aan lokale projecten, dorpshuizen en daarnaast ook de kleine ondernemingen op het platteland moet steunen. Overigens gaven veel aanwezigen aan niet goed uit de voeten te kunnen met het onderscheid tussen ‘lokale’ en ‘boven-lokale’ belangen. De meerderheid van de aanwezigen staat positief tegenover het opstellen van plannen voor spreiding van voorzieningen. Dorpsbewoners zien voor hun eigen dorp nog veel punten voor verbetering van de leefbaarheid van het dorp, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid van de voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In Noordoost Fryslân zijn de dorpsbewoners relatief het meest tevreden over de leefbaarheid
in het eigen dorp.
Uit de antwoorden op de stelling over de verdeling van de middelen op het platteland om gezamenlijk kansen en problemen aan te pakken, kwam duidelijk naar voren dat de meerderheid van de aanwezigen de middelen gelijk wil verdelen over alle gebieden. Daarbij kwam ook naar voren dat private partijen
hieraan zouden moeten bijdragen. Uit de antwoorden op de stelling over de belangrijkste thema’s bij een
gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak kwamen de volgende thema’s naar voren: de afnemende bevolkingsontwikkeling (krimp), wonen, verkeer en vervoer en de plattelandseconomie.

Hoe verder?
Voor de Aginda Leefber Plattelân worden alle reacties opgenomen in een reactienota. Provinciale Staten besluiten eind 2011 welke relevante onderdelen worden opgenomen in de definitieve Aginda Leefber Plattelân. Dan is het nieuwe beleid van kracht. De inbreng over het werken met streekagenda’s van de deelnemers aan de bijeenkomsten is vastgelegd. Deze informatie neemt de provincie Fryslân mee in de gesprekken met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Naar verwachting besluit Provinciale Staten eind 2011 over de streekagenda aanpak per gebied. De verslagen en uitkomsten vindt u op www.fryslan.nl/mijnplatteland.

Namens Dorpsbelang Garyp,
Jan Sijtsema


(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.1, 2 september 2011)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk