Nieuws van Dorpsbelang

Onze dorpsvisie

In onze dorpsvisie staat o.a. verwoord, dat we een clustering van voorzieningen nastreven; daarnaast blijft woningbouw de komende jaren nodig. De Stuurgroep clustering heeft de plannen nader uitgewerkt en met verschillende belanghebbenden de mogelijkheden verkend. Belangrijk is, dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Dat is belangrijk voor het dorp, maar ook voor de belanghebbenden, zodat ze weten, waar ze aan toe zijn. Anderzijds realiseren we ons, dat het een ingewikkeld proces is met vele deelnemers, die allemaal hun eigen belangen hebben. Belangrijk in het geheel is de rol van de gemeente. Daarom willen we graag op korte termijn een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders, zodat we weten ‘hoe lang onze polsstok is’.

Jaarlijkse schouw. Als bestuur van Dorpsbelang hebben we onze jaarlijkse schouw uitgevoerd. Het dorp ligt er goed bij. Natuurlijk blijft onderhoud noodzakelijk. De opvallende zaken hebben we doorgeven aan de gemeente (b.v. snoeiwerk) of de busonderneming (bordjes, die verdwenen zijn).

De Centrale As
Een weerkerend thema. We wachten nog steeds op de uitspraak van de Raad van State. Belangrijk is, dat er duidelijkheid komt, omdat verschillende initiatieven samen hangen met het al of niet doorgaan van de Centrale As.

Dorpsbelang Garyp

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.2, 4 november 2011)

 

backvorige pagina

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding