(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 4, 19 maart 2010)

Nieuws van Dorpsbelang

Op de ledenvergadering zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Veel kan via de dorpskrant/website en de mail gecommuniceerd worden, maar niet alles.
Daarom is het goed op een ledenvergadering verschillende thema's te bespreken. Het bestuur hoort dan, hoe de leden erover denken.

Defibrillator
Besloten is een defibrillator aan te schaffen. Daar zijn kosten aan verbonden en daarom is op de ledenvergadering besloten de contributie te verhogen met € 1,00 per jaar. De contributie wordt vanaf 2010 € 4,50 per jaar. Als locatie voor de defibrillator werd genoemd de huisartsenpraktijk. Daar blijkt echter al een defibrillator te zijn. Van Bureau Benedictus kregen we het aanbod bij de pinautomaat de defibrillator te plaatsen. Het kan dan meegenomen worden in de verbouwplannen, die Bureau Benedictus heeft. Dit lijkt ons een goed voorstel en de aanvraag is nu richting gemeente gegaan.

Giften jubileum
Zoals genoemd op de ledenvergadering kunnen leden met suggesties komen voor de besteding van de giften, die dorpsbelang in het kader van het 100-jarig jubileum heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 287,50. Suggesties graag voor 1 april a.s. bij Jan Sijtsema (jsijtsema@freeler.nl)

Bezoek van het College
De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

- N913. Het blijkt, dat alleen de Gravinneloane aangepast wordt en niet de Easterein en de Westerein. Als bestuur hebben we daar onze teleurstelling over uitgesproken. Wij hebben steeds in de veronderstelling geleefd dat de hele N913 wordt aangepast. In contacten die we de afgelopen jaren daarover hebben gehad, is steeds sprake geweest van de N913. Nooit hebben we als reactie gekregen, dat het alleen over de Gravinneloane zou gaan! Een tweede punt van zorg is, dat de gemeente de middelen voor een eventuele aanpassing nog moet zoeken. De wethouder heeft toegezegd, dat ze zich daar voor zal inzetten, maar in deze tijd van bezuinigingen zijn we er niet gerust op, dat de middelen beschikbaar komen. Anderzijds is het zo, dat voor het bestuur de nieuwe rondweg en de aanpassing van de N913 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het bestuur heeft besloten de gemeentefracties daarover te benaderen, zodat men bij de opstelling van het nieuwe Collegeprogramma daar rekening mee kan houden.

- clustering voorzieningen. De burgemeester heeft toegezegd, dat de gemeente snel met een reactie zal komen.

- vuilstortplaats Enkele jaren terug zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van de vuilstortplaats. Daarna is het stil gebleven. Wanneer deze plannen uitgevoerd worden, is echter niet bekend. Dat is volgens het College afhankelijk van de eigenaar van het terrein.

- woning nieuwe huisarts. Als bestuur hebben we daar aandacht voor gevraagd, omdat we het belangrijk vinden, dat de nieuwe huisarts in het dorp komt wonen.

- fietsenhok. Gariperhoek Het fietsenhok is te klein. Het blijkt echter een provinciale aangelegenheid te zijn en i.v.m. de Centrale As wil men niet te veel kosten meer maken. Voorgesteld is een fietsenrek aan de achterzijde te plaatsen, zodat de fietsen in ieder geval een plek hebben.

- verzamelen van bermgras bij de Gariperhoeke. Dit blijkt een provinciale aangelegenheid te zijn. Wordt vervolgd.

- plaatsen extra afvalbakken. De gemeente heeft daar als volgt op gereageerd: 'De bestaande afvalbakken worden volgens een vast schema regelmatig geleegd. Uit een nulonderzoek naar zwerfafval dat afgelopen najaar is uitgevoerd is gebleken dat de Gemeente Tytsjerksteradiel schoon tot zeer schoon is. Enige uitzondering vormen de zogenaamde hotspots waar zwerfafval wel een probleem is. Daarom zijn wij zeer terughoudend met het plaatsen van afvalbakken. En daarbij kost het plaatsen en met name het legen van deze afvalbakken veel geld.'

Centrale As
Zoals gemeld op de ledenvergadering hebben wij een zienswijze ingediend. Belangrijke aandachtspunten zijn de geluidsoverlast van de nieuwe rondweg, het fietspad naar Sumar, de kanoroute en een doorvaarthoogte van minimaal 1,50 meter in de Skipfeart. De volledige brief vindt u op de website van Garyp.

Buurtagent
Onze buurtagent de heer S. Wijnsma wilde graag weten, of er nog zaken zijn, waar de politie aandacht moet geven. Dit punt is in de ledenvergadering aan de orde geweest en de genoemde zaken zijn doorgegeven aan onze wijkagent.

 

De structuurvisie
In de gemeenteraadsvergadering van 14 januari jl. werd de structuurvisie behandeld. Met zeven andere dorpen hadden we aan de gemeenteraad gevraagd de structuurvisie zodanig te wijzigingen, dat woningbouw in de dorpen mogelijk blijft. Als het kan door inbreiding, maar als dat niet mogelijk is door uitbreiding. Mits er natuurlijk vraag is naar woningen.

Het CDA gaf in de bijdrage aan, dat men meer lef moet tonen. Leefbare dorpen zijn belangrijk en de structuurvisie mag geen blokkade opwerpen. Initiatieven moeten worden opgepakt. Inbreiding, maar eventueel uitbreiding. De dorpen gaan niet op slot.

PvdA: eens met het voorstel van het College. Dat betekent concreet voor de kleine dorpen alleen inbreiding.

FNP: inbreiding, maar eventueel uitbreiding. Dat laatste moet in de structuurvisie duidelijker verwoord worden. Ten westen van Burgum bouwen vindt de FNP niet nodig.

VVD: met de inspraak is weinig gedaan. De burgers hebben het gevoel, dat ze niet serieus worden genomen. Er moeten naar aard en schaal bouwmogelijkheden komen in de kleine dorpen.

Grien Links: de structuurvisie is toekomstgericht. Tytsjerksteradiel is een woongemeente. Er worden in de structuurvisie echter geen duidelijke keuzes gemaakt. De westelijke uitbreiding bij Burgum vindt Grien Links niet nodig. Volgens deze partij komen de dorpen in de voorgestelde structuurvisie niet op slot.

CU: er is voldoende woningbouw in de kleine dorpen nodig. Uitbreiding noodzakelijk, als inbreiding niet mogelijk is.

Gemeentebelangen Tytsjerksteradiel: de krimp gebruiken om lef te tonen. De structuurvisie geeft voldoende mogelijkheden voor de dorpen. Deze partij heeft ook moeite met de uitbreiding aan de westkant van Burgum.

Tenslotte werd een amendement aangenomen, dat ingediend werd door FNP, CDA, VVD en CU. Daarin staat, dat als inbreiding niet mogelijk is, er mogelijkheden moeten komen voor uitbreiding; ook in de kleine dorpen.

 

Verdeling van de functies in het bestuur
Sjenette van der Velde (Master Lubwei 3) is Heidi de Haan opgevolgd als secretaris. Haar e-mailadres is davidensjenette@telfort.nl. De overige bestuursfuncties zijn ongewijzigd gebleven en zijn als volgt verdeeld:

 • Jan Sijtsema voorzitter
 • Sjenette van der Velde
 • secretaris Lourens Hengst
 • penningmeester Margreet Wijmenga
 • bestuurslid/vice-voorzitter Sietse Algra
 • bestuurslid Rennie Wagenaar
 • bestuurslid Klaas de Jong bestuurslid/contact persoon voor kleine onderhoudswerkzaamheden

Het Bestuur.
backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk