Kansen in Kernen

Met de aanleg van de Centrale As zullen er veel minder auto's over de Westerein-Gravinneloane-Easterein (de N913) komen. Dat betekent dat deze straat opnieuw ingericht gaat worden. De gemeente heeft hiertoe het project Kansen in Kernen opgezet. Dit project wordt uitgevoerd door Oranjewoud. De bedoeling van het project is om samen met de inwoners een herinrichtingsplan te maken om dat gedeelte van de N913 opnieuw in te richten tot een straat die past bij Garyp; een veilige, goed toegankelijke straat.

Inmiddels is in samenspraak met de gemeente en dorpsbelang een Kergroep-Garyp samengesteld. Daarin zitten ondernemers en inwoners uit de directe omgeving van de Westerein-Gravinneloane-Easterein, waaronder ik zelf. Verder zitten daar deskundigen in en is ook de gemeente vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat die kerngroep aan de slag gaat met het herinrichtingsplan voor dit gedeelte van de N913.
Uiteraard zal daarbij ook gebruik worden gemaakt van de eerder ontwikkelde plannen en ideeën door Dorpsbelang over deze weg.

Een eerste bijeenkomst hebben wij in november 2009 gehad. In het kort werd ons uitgelegd wat de werkwijze zal zijn en hoe we met heel andere ogen dan voorheen naar deze weg kunnen kijken. Daarbij gaven de deskundigen van 'Shared Space', oftewel 'Dielde romte' in een gloedvol betoog uitleg over de nieuwe visie die over de herinrichting van de openbare ruimte is ontwikkeld. Aan de hand van dia's konden we als Kerngroep een indruk krijgen van de aanpak bij eerdere projecten. Ook kregen we boekwerkjes en folders mee met voorbeelden van hoe het ook kan. En dat sprak mij bijzonder aan.

'Dielde romte' is gestoeld op de gedachte dat de openbare ruimte voor iedereen is. Dus niet: dit stuk alleen voor automobilisten, dat plekje alleen voor voetgangers, of dit gedeelte alleen voor fietsers, of ruiters, of noem maar op. Geen obstakels door verkeerslichten, of drempels, of dranghekken, maar een zodanige inrichting dat weggebruikers 'als vanzelf' hun gedrag aan de situatie aanpassen. Geen strenge strepen en verkeersborden met 'dit moet' en 'dat mag niet' en achter elke boom een politieagent, maar een omgeving waar je met plezier om je heen kijkt, kan verblijven en waar óók verkeer is. Door in de vormgeving en inrichting te laten zien welke functie de openbare ruimte heeft, kunnen de weggebruikers zien welk gedrag hierbij passend is.

De gemeente Smallingerland is al jaren de 'proeftuin' voor 'Dielde romte', zo lees ik in een mooie folder: op een gevaarlijke drukke kruising gebeurden na de herinrichting opeens minder ongelukken. Meer dan gemiddeld steken Drachtster fietsers hun handen uit en meer dan gemiddeld zoeken automobilisten oogcontact met elkaar of met andere weggebruikers. Het blijkt dus te werken.

Omdat niet alleen aanwonenden belang hebben bij de inrichting van deze weg, is er in de afgelopen week een bijeenkomst geweest met betrokken inwoners die konden meepraten en meedenken over de herinrichting van de weg. Want, zoals Nieske Ketelaar, wethouder in de gemeente Smallingerland in de folder schreef: 'Als de discussie over verkeer en openbare ruimte niet over techniek gaat, maar over mensen en wat die doen…. kunnen we ook allemaal meedenken.

Trudi Dorreboom-Rosenboom

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 13de jaargang nr. 3, 15 januari 2010)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk